EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
Н. В. Бугас, А. Гутман

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.73

УДК: 338

Н. В. Бугас, А. Гутман

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Анотація

У даній статті розглянуто та досліджено економічні процеси в секторі креативної індустрії та можливості інновацій в умовах пандемії COVID-19. Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку світової економіки перехід до економіки знань та інформаційного суспільства відбувається поступово, що потребує впровадження інновацій у всі галузі економіки. Креативна індустрія завжди використовувала інноваційні методи виробництва та виробляла інноваційні продукти для послуг. За сучасних умов це стає все більш актуальним і важливим.
Метою даної роботи є дослідження впливу інновацій на діяльність транснаціональних корпорацій на ринку креативної індустрії. Як відомо, в умовах глобальної пандемії, перш за все, однією з головних умов успішного управління будь-якою компанією є створення ефективної системи підтримки інновацій. У роботі досліджується вплив інноваційної складової на діяльність транснаціональних корпорацій на ринку креативної індустрії, теоретична аргументація та формулювання практичних рекомендацій щодо управління корпоративною інноваційною діяльністю. Розглянуто роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності транснаціональних компаній. Наведено суттєву характеристику поняття «ринок креативної індустрії», описано його сучасне становище. Розкрито особливості інновацій на ринку креативної індустрії та охарактеризовано особливості ринкової діяльності підприємств у креативній індустрії. Проаналізовано особливості інноваційної діяльності компанії на ринку креативної індустрії та конкурентоспроможність підприємств сфери розваг. Висунуто перспективи розвитку інноваційної діяльності компанії в креативній індустрії та на ринку розваг. Одним із засобів визначення реакції на кризу є здійснення інвестиційної діяльності в інноваційній частині менеджменту розважальної компанії. Факти довели, що за сучасних умов одним із головних критеріїв успішного розвитку підприємства є його сталий розвиток, тому визначено, що необхідне лише активне впровадження інновацій, поступова конкурентна стратегія тощо. Доведено, що для запобігання негативним процесам у діяльності компанії найкраще виявляти ранні ознаки кризи, а також виявляти негативні явища, які призводять до руйнування діяльності на ранній стадії, що сприятиме збільшенню можливості сталий розвиток.

Ключові слова: інновації; конкурентоспроможність; інвестиції; транснаціональні компанії; креативна індустрія; державне регулювання; пандемія коронавірусу; фінансування.

Література

1. В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Цвик. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 8 с.
2. Ю. О. Головчук, Г.О. Пчелянська. Економiка та держава. Навч. посібник: Київ: ЦУЛ, 2020. 70 с.
3. Porter M. E. Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: The Free Press, 2019. 387 р.
4. Паневник Т. М. Інноваційна спрямованість діяльності траснаціональних корпорацій. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». 373с.
5. Побоченко Л. М. Оцінка інноваційних позицій ТНК розвинених країн світу. Навч. Посібник : Київ: ЦУЛ, 2019. 103 с.
6. Шкарлет С. Особливості взаємодії креативних індустрій та фінансових установ. Навч. посібник: Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 218 с.
7. Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції.Навч.-метод.посібник. Київ: ЦУЛ, 2019. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/10.pdf (дата звернення: 10.11.2019).
8. Карасьова Н. А. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. Навч.-медод. посібник : Київ: ЦУЛ, 2019. 120 с.
9. Кузнецова Н. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку креативних індустрій за умов пандемії COVID-19. Навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ 2020. 180 с.
10. О. В. Варшава, Н. В. Дідик. Роль креативних індустрій у процесі інноваційного розвитку економіки України. - Науковий вісник Ужгородського Університету. – № 2(52), 2018.. 37 – 41с.
11. Смагло О. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій. Причорноморські економічні студії. Запоріжжя – № 26, 2018. 33 – 36 с.
12. Ушкаренко Ю. В. Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях європейського союзу. Науковий вісник Херсонського державного університету -№36. Херсон, 2019. 26 – 31 с.
13. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. [Електронний ресурс], 2019. Режим доступу до ресурсу: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ cultural_diversity.shtml (accessed 10 November 2019)
14. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions]. [Електронний ресурс], 2019. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/952_008 (accessed 10 November 2019).
15. Данько Т. В., Пелюхня П. Р. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: матеріали 11-ї міжн. наук.-практ. конф.; 26-29 листопада 2018 року: Харків, 2018. 53 с.
16. Щеглюк С. Д. Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації. Регіональна економіка №6, 2017. 150 с.

N. Buhas, А. Hutman

INNOVATIVE COMPONENT OF TNC ACTIVITIES IN THE MARKET OF CREATIVE INDUSTRIES

Summary

This article examines and explores the economic processes in the creative industry sector and opportunities for innovation in the context of the COVID-19 pandemic. The relevance of this topic is that at the present stage of development of the world economy the transition to a knowledge economy and information society is gradual, which requires the introduction of innovations in all sectors of the economy. The creative industry has always used innovative production methods and produced innovative products for services. In modern conditions, this is becoming increasingly relevant and important.
The purpose of this work is to study the impact of innovation on the activities of multinational corporations in the creative industry market. As you know, in a global pandemic, first of all, one of the main conditions for successful management of any company is to create an effective system to support innovation. The paper examines the impact of the innovation component on the activities of transnational corporations in the creative industry market, theoretical argumentation and formulation of practical recommendations for the management of corporate innovation. The role of innovations in shaping the competitiveness of multinational companies is considered. The essential characteristic of the concept "the market of the creative industry" is resulted, its modern position is described. The peculiarities of innovations in the market of creative industry are revealed and the peculiarities of market activity of enterprises in creative industry are characterized. The peculiarities of the company's innovative activity in the market of the creative industry and the competitiveness of entertainment enterprises are analyzed. Prospects for the development of innovative activities of the company in the creative industry and the entertainment market. One of the means of determining the response to the crisis is the implementation of investment activities in the innovative part of the management of the entertainment company. The facts proved that in modern conditions one of the main criteria for successful development of the enterprise is its sustainable development, so it is determined that only the active introduction of innovations, a gradual competitive strategy and so on. It has been proven that in order to prevent negative processes in the company's activities, it is best to detect early signs of crisis, as well as to identify negative phenomena that lead to the destruction of activities at an early stage, which will increase the possibility of sustainable development.

Keywords: innovations; competitiveness; investments; multinational companies; creative industry; state regulation; coronavirus pandemic; financing.

References

1. Dzhedzhula, V.V. Epifanova, I. Yu. and Tsvik, O.G. (2017), Innovatsijna diial'nist' iak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Innovative activity as a factor of enterprise competitiveness], ZNU, Zaporozhye, Ukraine.
2. Golovchuk, Yu. O. and Pchelyanska, G.O. (2020), Ekonomika ta derzhava [Economy and state], CUL, Kyiv, Ukraine.
3. Porter, M. E. (2019), Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York, USA.
4. Panevnyk, T.M. (2017), “Innovative orientation of transnational corporations”, Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoriia i praktyka stratehichnoho upravlinnia rozvytkom haluzevykh i rehional'nykh suspil'nykh system» [Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "Theory and Practice of Strategic Management of Industrial and Regional Social Systems"], Ivano-Frankivs'kyj natsional'nyj tekhnichnyj universytet nafty i hazu, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
5. Pobochenko, L.M. (2019), Otsinka innovatsijnykh pozytsij TNK rozvynenykh krain svitu [Assessment of innovative positions of TNCs in developed countries], CUL, Kyiv, Ukraine.
6. Scarlett, S. (2019), Osoblyvosti vzaiemodii kreatyvnykh industrij ta finansovykh ustanov [Features of the interaction of creative industries and financial institutions], ZNU, Zaporozhye, Ukraine.
7. Ushkarenko, Yu.V., Chmut, A.V. and Sinyakova, K.M. (2019), Kreatyvna ekonomika: sutnist' poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Creative economy: the essence of the concept and significance for Ukraine in the context of European integration], CUL, Kyiv, Ukraine.
8. Karaseva, N.A. (2019), Kreatyvni industrii iak element stratehii postindustrial'noho rozvytku [Creative industries as an element of post-industrial development strategy], CUL, Kyiv, Ukraine.
9. Kuznetsova, N.B. (2020), Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku kreatyvnykh industrij za umov pandemii COVID-19 [The current state and prospects for the development of creative industries in a pandemic COVID-19], ZNU, Zaporozhye, Ukraine.
10. Warsaw, O.V. and Didyk, N.V. (2018), “The role of creative industries in the process of innovative development of Ukraine's economy”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, vol. 2 (52), pp. 37 - 41.
11. Smaglo, O.V. (2018), “Innovation and investment activities of transnational corporations”, Black Sea Economic Studies, vol. 26, pp. 33 - 36.
12. Ushkarenko, Y.V. (2019), “Creative clusters as a form of cooperation in the creative industries of the European Union”, Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 36, pp. 26 - 31.
13. UNESCO (2019), “Universal Declaration on Cultural Diversity”, available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ cultural_diversity.shtml (accessed 10 November 2019)
14. UNESCO (2019), “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/952_008 (accessed 10 November 2019).
15. Danko, T.V. and Pelyukhnya, P.R. (2018), “Problems of socio-economic development of enterprises”, Materialy 11-i mizhn. nauk.-prakt. konf. [Materials of the 11th International. scientific-practical conf.], Kharkiv, Ukraine, November 26-29.
16. Shcheglyuk, S.D. (2017), “Features of the creative industry of Ukraine: promising forms of spatial organization”, Regional Economy, vol.6.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5208

Відомості про авторів

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Smart Innovation, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5858-0285


А. Гутман

студент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

А. Hutman

Student of the Department of Management and Smart Innovation,Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5430-2288

Як цитувати статтю

Бугас Н. В., Гутман А. Інноваційна складова діяльності тнк на ринку креативних індустрій. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9709 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.73

Buhas, N. and Hutman, А. (2021), “Innovative component of tnc activities in the market of creative industries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9709 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.