EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
С. В. Кальний

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77

УДК: 330.341.1

С. В. Кальний

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті досліджуються особливості діяльності малих та середніх підприємств (МСП) як найбільш масової та перспективної системної складової у контексті інноваційного розвитку регіонів. Визначено передумови інноваційної діяльності МСП, з них виділено внутрішньофірмові, а також прямі та непрямі зовнішньопідприємницькі. Зазначено, що такі властивості МСП, як: оперативність, мобільність та здатність у короткий термін забезпечити залучення фінансових, організаційних та людських ресурсів до підготовки та випуску серійних зразків нової продукції, не знижують підприємницьких ризиків. Крім того, існує низка стримуючих факторів, що впливають на інноваційний розвиток МСП, серед яких найважливішими є: неузгодженість правового забезпечення, недосконалість системи оподаткування, постійне зростання цін на сировину, матеріали, електроенергію, нерозвиненість коопераційних зв’язків, низький попит на нові товари, роботи та послуги, загалом, численні проблеми системи збуту, а також нестача інформації про нові технології та ринки збуту та дефіцит кваліфікованого персоналу. У зв’язку з цим охарактеризовано додаткові умови успішності даних підприємств у контексті тенденцій світової економіки.
Розглянуто основні особливості інноваційної діяльності МСП, зазначено, що економічні особливості є визначальними для стимулювання їхньої інноваційної активності. Поряд з орієнтацією на кінцевий результат та можливістю приймати на себе високі ризики, нечисленним персоналом та вузькою спеціалізацією творчого пошуку, потенційні інноваційні можливості МСП дозволяють швидко та ефективно залучатись до виробництва наукомісткої продукції та послуг, створюючи попит на нові розробки, та, в кінцевому результаті, забезпечуючи безперервний прогрес.
Виявлено місце МСП у регіональному інноваційному середовищі, визначено особливості державного та регіонального сприяння їхньому розвитку. Відзначено, що стратегічні пріоритети розвитку регіону мають ґрунтуватись на державних програмах та цільових орієнтирах. Технічне підприємництво вимагає цільової державної підтримки, ефективність якої підвищується за умови стимулювання попиту та забезпечення рівного доступу до нього; важливим фактором залишається цифровізація з утворенням відкритих платформ для МСП та наданням базових ІТ-послуг.
Окреслено проблеми МСП у контексті інноваційного розвитку регіонів та запропоновано конкретні заходи щодо їх подолання. Розроблено організаційно-економічну модель управління інноваційним розвитком МСП. За допомогою вказаної моделі можна виявити логіку функціонування інноваційної системи, розкрити домінуючі тенденції та ідентифікувати «вузькі» місця, що здатні створювати проблеми для майбутнього розвитку у вигляді наростаючих бар’єрів системи. ЇЇ реалізація також дозволить підвищити інноваційну активність МСП, створити сприятливий інноваційний клімат та знизити надмірні ризики інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційна діяльність; МСП (малі та середні підприємства); інноваційне підприємництво; регіональний розвиток; інноваційне середовище.

Література

1. Cantillon, R. (1755). Essai sur la nature du commerce en general. URL: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/368cantillonessaytable.pdf (Date retrieved: 2 December 2021).
2. Carayannis, E. G., Campbell, D. F. J. (2014). Transition from the Triple Helix to N-Tuple Helices? An interview with E. G. Carayannis and D. F. J. Campbell (interviewer, Woo Park, H.). Scientometrics 99: pp. 203–207
3. Dodgson, M., Ash, S., Andrews, J., Phillips, N. (2021). Managing Technology-Enabled Innovation in a Professional Services Firm: A Cooperative Case Study Academy of Management Discoveries. URL: https://doi.org/10.5465/amd.2020.0217 (Date retrieved: 2 December 2021).
4. Dodgson, М. (2021). The Strategic Management of Technology and Innovation. Business and Management. Oxford University Press. URL: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.145 (Date retrieved: 2 December 2021).
5. Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Routledge. London. 1st Edition 368 P.
6. Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in the Society. American Economic Review, Vol. 35, No. 4, pp. 519-530.
7. Oakey, R. P. (1984). Innovation and regional growth in small high technology firms: Evidence from Britain and the USA. Regional Studies, Vol. 18, Issue 3. URL: https://doi.org/10.1080/09595238400185231 (Date retrieved: 2 December 2021).
8. Oakey, R. P. (2003). Technical entreprenenurship in high technology small firms: some observations on the implications for management. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1050.1529&rep=rep1&type=pdf (Date retrieved: 2 December 2021).
9. The official site of OECD (2020). Broad-based Innovation Policy for All Regions and Cities. URL: https://doi.org/10.1787/299731d2-en (Date retrieved: 2 December 2021).
10. Robert, A., Turgot, J. (1963). Taken from Reflections on The Formation and The Distribution of Riches. M. Kelley. New York. pp. 3–6. URL: https://doi.org/10.1142/9789812701275_0012 (Date retrieved: 2 December 2021).
11. Say, J.-B. (2001). A treatise on political economy; or The production, distribution, and consumption of wealth. Batoche Books Kitchener, Ontario, Canada. 269 р.
12. Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard Economic Studies. 255 P.
13. Smith, A. (1995). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edited by Playfair, W. Routledge. 1744 P.

S. Kalnyi

SPECIFIC OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES UNDER INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The paper examines the features of small and medium enterprises (SMEs) as the most widespread and promising systemic component in the context of innovative development of regions. The preconditions of innovative activity of SMEs are determined, both internal and direct/indirect external ones. It is noted that the characteristics of SMEs, such as: efficiency, mobility and ability to attract financial, organizational and human resources in the short term to prepare and release serial samples of new products, do not reduce business risks. In addition, there are a number of restraining factors that affect the innovative development of SMEs, among which the most important are: inconsistency of legal support, imperfection of the tax system, constant growth of raw materials prices and cost of electricity, underdeveloped cooperation, low demand for new goods, works and services, in general, numerous problems of the sales system, as well as the lack of information about new technologies and markets and the shortage of qualified personnel. In this regard, the additional conditions for the success of these enterprises in the context of global economic trends were described.
The main features of innovation activity of SMEs are considered, it is noted that economic features are decisive for stimulating their innovation activity. Along with the focus on the end result and the ability to take high risks, small staff and narrow specialization of creative search, the potential innovation of SMEs allows you to quickly and efficiently engage in knowledge-intensive products and services, creating demand for new developments and, ultimately, ensuring continuous progress.
The place of SMEs in the regional innovation environment is revealed, the specific of state and regional assistance to their development is determined. It was noted that the strategic priorities of the region's development should be based on state programs and targets. Technical entrepreneurship requires targeted state support, the effectiveness of which is increased by stimulating demand and ensuring equal access to it; digitalization remains an important factor with the creation of open platforms for SMEs and the provision of basic IT services.
The problems of SMEs in the context of innovative development of the regions are outlined and specific measures to overcome them are proposed. An organizational and economic model for managing the innovative development of SMEs has been developed. With the help of this model, it is possible to identify the logic of the innovation system, reveal the dominant trends and identify "bottlenecks" that can create problems for future development in the form of growing barriers to the system. Its implementation will also increase the innovation activity of SMEs, create a favorable innovation climate and reduce excessive risks of innovation.

Keywords: innovation; SMEs (small and medium enterprises); innovative entrepreneurship; regional development; innovation environment.

References

1. Cantillon, R. (1755), “Essai sur la nature du commerce en general”, available at: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/368cantillonessaytable.pdf (Accessed 2 December 2021).
2. Carayannis, E. G. and Campbell, D. F. J. (2014), “Transition from the Triple Helix to N-Tuple Helices?” An interview with E. G. Carayannis and D. F. J. Campbell (interviewer, Woo Park, H.), Scientometrics 99: pp. 203–207
3. Dodgson, M., Ash, S., Andrews, J. and Phillips, N. (2021), “Managing Technology-Enabled Innovation in a Professional Services Firm: A Cooperative Case Study Academy of Management Discoveries”, available at: https://doi.org/10.5465/amd.2020.0217 (Accessed 2 December 2021).
4. Dodgson, М. (2021), “The Strategic Management of Technology and Innovation”, Business and Management, Oxford University Press, available at: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.145 (Accessed 2 December 2021).
5. Drucker, P. (2014), “Innovation and Entrepreneurship”, 1st ed, Routledge, London, UK.
6. Hayek, F. A. (1945), “The Use of Knowledge in the Society”, American Economic Review, Vol. 35, No. 4, pp. 519-530.
7. Oakey, R. P. (1984), “Innovation and regional growth in small high technology firms: Evidence from Britain and the USA”, Regional Studies, Vol. 18, Issue 3, available at: https://doi.org/10.1080/09595238400185231 (Accessed 2 December 2021).
8. Oakey, R. P. (2003), “Technical entreprenenurship in high technology small firms: some observations on the implications for management”, available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1050.1529&rep=rep1&type=pdf (Accessed 2 December 2021).
9. The official site of OECD (2020) “Broad-based Innovation Policy for All Regions and Cities”, available at: https://doi.org/10.1787/299731d2-en (Accessed 2 December 2021).
10. Robert, A. and Turgot, J. (1963), “Taken from Reflections on The Formation and The Distribution of Riches”, M. Kelley, New York, pp. 3–6, available at: https://doi.org/10.1142/9789812701275_0012 (Accessed 2 December 2021).
11. Say, J.-B. (2001), “A treatise on political economy; or The production, distribution, and consumption of wealth”, Batoche Books Kitchener, Ontario, Canada.
12. Schumpeter, J.A. (1934), “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle”, Harvard Economic Studies, UK.
13. Smith, A. (1995), “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Edited by Playfair, W., Routledge, London, UK.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5261

Відомості про авторів

С. В. Кальний

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Kalnyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management Innovation and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-0966-9320

Як цитувати статтю

Кальний С. В. Особливості діяльності малих та середніх підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9713 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77

Kalnyi, S. (2021), “Specific of small and medium-sized enterprises under innovative development of regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9713 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.