EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. М. Яременко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.78

УДК: 658.153

Л. М. Яременко

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті описано обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Доведено, що питання дебіторської заборгованості перебувають під постійним контролем зі сторони керівництва підприємства та відповідних служб, оскільки не оплачена у відповідні терміни дебіторська заборгованість є свідченням нераціональності використаних власних і позичених коштів. Проаналізувавши думки вітчизняних та закордонних науковців ми дійшли висновку, що всі вітчизняні науковці розглядають одне і те саме поняття під різним кутом. Опрацювавши усі розглянуті визначення щодо поняття «дебіторська заборгованість» дало можливість згрупувати думки вітчизняних науковців за спільними ознаками (в розрізі суми боргів, рахунків до отримання, кредит). Визначено, що класифікація дебіторської заборгованості дає змогу з’язувати причини виникнення та iснування дебiторської заборгованостi, її склад та якiсть iз метою прийняття правильних управлiнських рiшень щодо процедури управлiння дебiторською заборгованiстю. Проаналізовано стан дебіторської заборгованості в економіці країни, яка являється частиною оборотного капіталу суб’єктів господарювання. Визначено напрями за допомогою яких варто розглядати фактори впливу на динаміку дебіторської заборгованості підприємства. Запропоновано напрями, які направлені на удосконалення дебіторської заборгованості в процесі ефективності управління.

Ключові слова: дебітор; дебіторська заборгованість; управління дебіторською заборгованістю; фінансовий стан; облікова політика.

Література

1. Береза С.Л. Проблема визначення дебіторської заборгованості в обліку. Вісник ЖДТУ. 2013. №4 (26). С. 32-37.
2. Боді Зві, Мертон, Роберт. Фінанси: Пер. С анг.: навч. Посіб./ Зві Боді, Роберт Мертон. М.: Видавн. Дім «Вільямс», 2000. 592 с.
3. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства: навч. посібник для внз. К.: Центр учб. літ., 2015. 312 с.
4. Волостникова А.Ю. Проблемы учетно-аналитического обеспечения дебиторской и кредиторской задолженности предприятия: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». М, 2012. 22 с.
5. Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість». Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. Суми: СумДУ, 2012. №2. С. 202-205.
6. Кузьмін О. Є. Фактори впливу на заборгованість підприємства та їхня класифікація / О. Є. Кузьмін, О. Б. Волович // Бізнес Інформ. - 2013. - № 1. - С. 200-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_45.
7. Лисенко В.С. Основні проблеми обліку та аудиту дебіторської заборгованості. Управління розвитком. 2011. №2. C. 235-239.
8. Моісеєнко Г.І. Дебіторська заборгованість: сутність та класифікація. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2010. - Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. С. 96-99.
9. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.12.2020).
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291. Веб-сайт. URL: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PlanSchetov.aspx (дата звернення: 10.12.2020).
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» положення затв. МФУ від 25.10.10 № 725/4018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi. (дата звернення: 17.12.2020).
12. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України / Бутинець Т.А., Давидюк Т.В., Жиглей І.В., Замула І.В: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2012. 308 с.
13. Федорченко О.Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості): автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". К., 2009. 20 c.
14. Шевчук В.Є. Оцінка поточної дебіторської заборгованості за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу “2014”. Том 17. Облік і аудит. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2014. С. 54-55.
15. Яременко Л.М. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. 2017. Вип. 32/1. С. 123-129.
16. Яременко Л.М. Особливості обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. 2016. Вип. 29/2. С. 343-347.
17. Liudmyla Yaremenko, Anna Hevchuk, Tetiana Vuzh, Elena Vashchilina, Maryna Yermolaieva. Information Technologies of Accounting and Analysis in Modern Companies. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), VOL. 21 No. 5, May 2021. S. 151-159. doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.5.22

L. Yaremenko

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF RECEIVABLES MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING EFFICIENT ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

The article describes the accounting and analytical support of receivables management in the system of ensuring the effective operation of the enterprise. The article deals with the issues of the nature and classification of accounts receivable at the level of satisfaction of users with information about its state and issue of management of accounts receivable, features of the organization of accounting and recommendations for improving accounting in accordance with the peculiarities of business entities. In the economic literature on accounting, analysis and control of accounts receivable is debatable, to diverse perspectives can be reduced to two principal positions: Who is the debtor and that such receivables, defined as the source of financial flows, liquidity payments and determined act. It has been proved that the issue of receivables is under constant control by the company's management and relevant services, as unpaid receivables are evidence of irrationality of used own and borrowed funds. After analyzing the views of domestic and foreign scientists, we came to the conclusion that all domestic scientists consider the same concept from different angles. Having worked out all the considered definitions of the concept of "receivables" made it possible to group the views of domestic scientists on common grounds (in terms of the amount of debt, receivables, credit).It is determined that the classification of receivables allows you to identify the causes of the existence and existence of receivables, its composition and quality in order to make the right management decisions on the procedure for managing receivables. The state of receivables in the economy of the country, which is part of the working capital of economic entities, is analyzed. The directions by which it is necessary to consider the factors influencing the dynamics of receivables of the enterprise are identified. The directions which are directed on improvement of receivables in the course of efficiency of management are offered. In the article it is proved that in order to solve problems of occurrence and repayment of receivables, it will help to create an effective system for monitoring the quality of financial settlements with debtors and requires the development of a clear and perfect classification of receivables, unification of methods of its assessment and documents of analytical financial reporting.

Keywords: eceivables; accounts receivable; accounts receivable management; financial standing; accounting policy.

References

1. Bereza, S.L. (2013), “The problem of determining receivables in accounting”, Visnyk ZhDTU, vol. 4 (26), pp. 32-37.
2. Bodi, Z. and Merton, R. (2000), Finansy [Finance], Vydavn. Dim «Vil'iams», Moscow, Russia.
3. Veryha, Yu.A. (2015), Oblikova polityka pidpryiemstva [Accounting policy of the enterprise], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine.
4. Volostnykova, A.Yu. (2012), “Problems of accounting and analytical support of receivables and payables of the enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
5. Dubrovs'ka, Ye.V. (2012), “Research of the essence of the concept of "Accounts receivable"”, Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomika, vol. 2, pp. 202-205.
6. Kuz'min, O.Ye. and Volovych, O.B. (2013), “Factors influencing the debt of the enterprise and their classification”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 200-204, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_45 (Accessed 05 Dec 2021).
7. Lysenko, V.S. (2011), “The main problems of accounting and audit of receivables”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 235-239.
8. Moiseienko, H.I. (2010), “Accounts receivable: essence and classification”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Ekonomika, vol. 29, no. 2, Udoskonalennia obliku, analizu, audytu i zvitnosti v suchasnykh umovakh hlobalizatsijnykh protsesiv u svitovij ekonomitsi, pp. 96-99.
9. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 05 Dec 2021).
10. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Chart of accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PlanSchetov.aspx (Accessed 05 Dec 2021).
11. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "Regulation (standard) of accounting 10 "Accounts receivable", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (Accessed 05 Dec 2021).
12. Butynets', T.A. Davydiuk, T.V. Zhyhlej, I.V. and Zamula, I.V (2012), Rozvytok nauky pro bukhhalters'kyj oblik i hospodars'kyj kontrol': zabezpechennia stijkoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Development of the science of accounting and economic control: ensuring sustainable development of Ukraine's economy], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
13. Fedorchenko, O.Ye. (2009), “Accounting and analysis of settlements with debtors (on the example of textile enterprises of light industry)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv. nats. ekon. un-t im. V.Het'mana, Kyiv, Ukraine.
14. Shevchuk, V.Ye. (2014), “Estimation of current receivables according to international and national accounting standards”, Materialy Pershoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Naukovyj potentsial svitu “2014” [Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference "Scientific Potential of the World" 2014], vol. 17, Oblik i audyt [Accounting and Auditing], Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Ukraine, pp. 54-55.
15. Yaremenko, L.M. (2017), “Formation of accounting and analytical information in the management of receivables of the enterprise”, Ekonomichnyj visnyk universytetu: zbirnyk naukovykh prats' uchenykh ta aspirantiv, vol. 32/1, pp. 123-129.
16. Yaremenko, L.M. (2016), “Features of accounting for receivables at domestic enterprises”, Ekonomichnyj visnyk universytetu: zbirnyk naukovykh prats' uchenykh ta aspirantiv, vol. 29/2, pp. 343-347.
17. Yaremenko, L. Hevchuk, A. Vuzh, T. Vashchilina, E. and Yermolaieva, M. (2021), “Information Technologies of Accounting and Analysis in Modern Companies”, International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), vol. 21, no. 5, pp. 151-159. doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.5.22

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 7119

Відомості про авторів

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereyaslav

ORCID:

0000-0003-3127-5181

Як цитувати статтю

Яременко Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9714 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.78

Yaremenko, L. (2021), “Accounting and analytical provision of receivables management in the system of ensuring efficient activities of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9714 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.