EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ БЕЗПЕКОЮ: ПРОБЛЕМИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
П. В. Кондро

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.200

УДК: 336.1

П. В. Кондро

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ БЕЗПЕКОЮ: ПРОБЛЕМИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

Анотація

У статті проведено дослідження системи управління борговими процесами в України із діагностуванням основних проблем забезпечення ефективного функціонування системи управління державним боргом. Виділено місце боргової безпеки в системі фінансової, економічної та національної безпеки держави. Виокремлено структурні елементи системи управління борговою безпекою. Досліджено основні проблемні аспекти ефективної реалізації боргової політики. Проаналізована міжнародний досвід забезпечення належного рівня боргової безпеки із використанням різноманітних механізмів та важелів мінімізації негативного впливу існування боргу, як економічної категорії. Виявлено особливості використання нормативних індикаторів боргової стійкості в країнах із аналогічним рівнем економічного розвитку. Запропоновано основні напрямки вдосконалення системи управління державним боргом в частині забезпечення належного рівня боргової безпеки. Виділено пріоритетні напрямки майбутніх досліджень.

Ключові слова: суверенний борг; боргова безпека; система управління борговою безпекою; боргова політика; боргова криза.

Література

1. Бюджетний Кодекс України: Відомості Верховної Ради України, 2010. ст.572. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page (дата звернення: 10.11.2021).
2. Про затвердження Порядку здійcнення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом: Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 р. № 815 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF (дата звернення: 10.11.2021).
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277 URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення: 10.11.2021).
4. Башко В. Й. Інституційно-правові механізми обмеження дефіциту бюджету, Наукові праці НДФІ. 2011. № 4. С. 70-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2011_4_9 (дата звернення: 10.11.2021).
5. Єфименко Т.І., Єрохіна С. А., Богдан Т.П., Боргова стійкість державних фінансів, аналітична доповідь, К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. – 712 с. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=449&num=1 (дата звернення: 10.11.2021).
6. Корнєва А. О. Боргова стійкість держави: сучасний стан, ризики та перспективи, Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. №2. С. 150-158. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/219431/219189 (дата звернення: 10.11.2021).
7. Котіна Г.М., Степура М.М., Кондро П.В., Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи, Схід. 2017. № 3. С. 10-15. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30993 (дата звернення: 10.11.2021).
8. Лондар C. Можливості змін у борговій політиці України. Аналітично-науковий центр «Європейська перспектива». 2016 р. URL: http://ascep.in.ua/2016/05/mozhlivosti-zmin-u-borgoviy-polititsi-ukrayini.html (дата звернення: 10.11.2021).
9. Лось В.В., Усик В.І. Теоретичні основи управління борговою безпекою. Молодий вчений. 2015. № 2(2). С. 153-156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(2)__38 (дата звернення: 10.11.2021).
10. Макар О.П. Зміцнення боргової безпеки - передумови економічного зростання в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22.12. С. 288-292. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22 (дата звернення: 10.11.2021).
11. Філатова Г. П. Боргова безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави : дис. ... к-та екон. наук : 072.07. Суми, 2021. 213 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream download/123456789/83937/5/diss_Filatova.pdf;jsessionid=3FB07B66A14ACF82AB3630B36C7938EB (дата звернення: 10.11.2021).
12. Tomasz Jędrzejowicz. The response of Policymakers to National and European Fiscal Rules – the case of Poland.- 2014 [URL]: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-public-finances-today/session3/Jedrzejowicz_KitalaT.pdf (дата звернення: 10.11.2021).
13. Implementation of the Stability and Growth Pact under pandemic times: BRIEFING European Parliament, J. Angerer Directorate-General for Internal Policies. 2021. [URL]: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659618/IPOL_BRI(2020)659618_EN.pdf (дата звернення: 10.11.2021).
14. Статистика розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Офіційний сайт Національного банку України [URL]: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (дата звернення: 10.11.2021).
15. Мінфін призупинив запуск Агентства з управління держборгом. Інформаційне агенство «Інтерфакс Україна» 16.07.2020 [URL]: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/16/663028/ (дата звернення: 10.11.2021).

P. Kondro

SYSTEM ОF DEBT SECURITY: PROBLEMS, FOREIGN EXPERIENCE AND DIRECTIONS OF REFORM

Summary

The article examines the debt management system in Ukraine with the diagnosis of the main problems of ensuring the effective functioning of the public debt management system and ensuring an adequate level of debt security.
The scientific article are presents the legally regulated etymology of the interpretation of the term debt security. There are allocated the place of debt security in the system of financial, economic and national security of the state and structural elements of the debt security management system with the main problematic aspects of effective implementation of debt policy. The scientific article are considers the components of the debt security management system. The main ones are: institutional support, methodological support, legislative support. Scientific research shows that the main aspects of the functioning of the debt security management system have a number of negative aspects that critically affect the development of debt processes and relations between the state, investors, the business environment and other counterparties. There are analyzing the international experience of ensuring the appropriate level of debt security and the optimal relationship between the level of debt and the development of economic relations with the use of various mechanisms and adapted levers that can minimization of the negative impact of debt. In the process of analyzing the international practice of debt security management were taken countries with a positive trend of debt development, a high level of debt management, geographical proximity and a similar history of market economy. In addition, the results of institutional management of groups of countries are aggregated according to the format of the debt security management system. Legislative world experience in public debt management is presented in the form of regulations by countries and groups of countries of the relevant budget and debt restrictions.
There are identified the main directions of improving the public debt management system in terms of ensuring the appropriate level of debt security with priority areas for future research.

Keywords: sovereign debt; debt security; system оf debt security; debt policy; debt crisis.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “The Budget code of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lavs/shov/2456-17/page (Accessed 10 nov 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolutions "On Approval of the Procedure for Control over Risks Related to Public (Local) Debt Management”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF (Accessed 10 nov 2021).
3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Guidelines for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 10 nov 2021).
4. Bashko, V. Y. (2011), “Institutional and legal mechanisms for limiting the budget deficit”, Scientific works of NDFI, vol. 4, pp. 70-86.
5. Yefimenko, T.I. Yerokhina, S.A. and Bogdan, T.P. (2014), Borhova stiykist’ derzhavnykh finansiv [Debt stability of public finances], Academy of Financial Management, Kyiv, Ukraine.
6. Korneva, A.A. (2020), “Debt stability of the state: current status, risks and prospects”, Problems and prospects of economics and management, vol. 2, pp. 150-158.
7. Kotina, G.M. Stepura, M.M. and Kondro, P.V. (2017), “Debt security of Ukraine: assessment, risks and prospects”, East, vol. 3, pp. 10-15.
8. Londar, C. (2016), “Possibilities of changes in the debt policy of Ukraine”, Analytical and Research Center "European Perspective", [Online], available at: http://ascep.in.ua/2016/05/mozhlivosti-zmin-u-borgoviy-polititsi-ukrayini.html (Accessed 10 nov 2021).
9. Los, V.V. and Usyk V.I. (2015), “Theoretical foundations of debt security management”, Young scientist, vol. 2, pp. 153-156.
10. Makar, O.P. (2012), “Strengthening debt security - a prerequisite for economic growth in Ukraine”, Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 22, pp. 288-292.
11. Filatova, G.P. (2021), “Debt security in the system of economic security of the state”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
12. Jędrzejowicz, T (2014), “The response of Policymakers to National and European Fiscal Rules”, Poland, [Online], available at: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-public-finances-today/session3/Jedrzejowicz_KitalaT.pdf (Accessed 10 nov 2021).
13. European Parliament (2021), “Implementation of the Stability and Growth Pact under pandemic times”, [Online], available at: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search (Accessed 10 nov 2021).
14. National Bank of Ukraine (2021), “Statistics on placement of domestic government bonds”, available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (Accessed 10 nov 2021).
15. Interfax Ukraine (2020), “The Ministry of Finance suspended the launch of the Public Debt Management Agency”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/16/663028/ (Accessed 10 nov 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6961

Відомості про авторів

П. В. Кондро

здобувач наукового ступеня PhD, Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана

P. Kondro

Сandidate for a degree, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-2230-7738

Як цитувати статтю

Кондро П. В. Система управління борговою безпекою: проблеми, зарубіжний досвід та напрями реформування. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9716 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.200

Kondro, P. (2021), “System оf debt security: problems, foreign experience and directions of reform”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9716 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.