EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
Н. А. Ясинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.8

УДК: 336

Н. А. Ясинська

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено передумови розвитку соцієтальної та фінансової систем в контексті ризику зникнення середнього класу та технологій управління ресурсами, які супроводжують його існування. Виокремлено та схарактеризовано маркетингові, політичні (за результатами їх роботи) та цифрові (у процесі накопичення контенту) технології управління особистими фінансами. Характеристику технологій проілюстровано за допомогою порівняльної характеристики динаміки кінцевих споживчих витрат та готівки в обігу в Україні, порівняння кінцевих споживчих витрат та частки витрат в доходах домогосподарств, вибірки показників державного управління України, частки сукупного боргу домогосподарств в наявних доходах населення, динаміки рівня життя українців по складових: добробуту населення, індексам людського розвитку та людського капіталу у 2010-2020 рр. За результатами дослідження запропоновано мову опису інтерфейсу та модель опису кризи середнього класу в Україні в фінансовому контексті. Зроблено узагальнення щодо результатів роботи сучасних технологій управління особистими фінансами в Україні.

Ключові слова: особисті фінанси; цифровізація; соцієтальна система; фінансовий інструмент; кібер-фізичний простір.

Література

1. 2021 Index of Economic Freedom. Ukraine 2010-2020. URL: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (дата звернення 01.12.2021).
2. Credit Suisse Global Wealth Databook 2010-2020. Global wealth reports - Credit Suisse. URL: https://www.credit-suisse.com (дата звернення 01.12.2021).
3. Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) – Ukraine. World Bank, International Debt Statistics, and OECD. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GRT.EXTA.CD.WD?end=2019&locations=UA&start=2010&view=chart (дата звернення 01.12.2021).
4. Gross capital formation (% of GDP). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?locations=UA (дата звернення 01.12.2021).
5. Human Capital Index (HCI) (scale 0-1) – Ukraine. URL: https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=UA&start=2016 (дата звернення 01.12.2021).
6. Personal transfers, receipts (BoP, current US$) – Ukraine. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2019&locations=UA&start=2010&view=chart (дата звернення 01.12.2021).
7. View Ukraine's Household Debt: % of GDP from Dec 2002 to Dec 2020 in the chart. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/household-debt--of-nominal-gdp (дата звернення 01.12.2021).
8. View Ukraine's Household Expenditure per Capita from 1999 to 2020 in the chart. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/annual-household-expenditure-per-capita (дата звернення 01.12.2021).
9. View Ukraine's Household Income per Capita from 1999 to 2020 in the chart. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/annual-household-income-per-capita (дата звернення 01.12.2021).
10. Why wealth matters. The Global wealth report. URL: https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html (дата звернення 01.12.2021).
11. Worldwide Governance Indicators. Ukraine, 2010-2020. The World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (дата звернення 01.12.2021).
12. Архів валютних курсів. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/nbu/2020-12-30/ (дата звернення 01.12.2021).
13. Был ли средний класс в СССР и есть ли он сейчас? Новости ООН. Глобальный взгляд Человеческие судьбы. Офіційний сайт ООН (2020). URL: https://news.un.org/ru/interview/2020/02/1373181 (дата звернення 01.12.2021).
14. Бюлетень Національного банку України. Огляди фінансових корпорацій. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (дата звернення 01.12.2021).
15. Диференціація життєвого рівня населення. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duf2010_u.htm (дата звернення 01.12.2021).
16. Доходи та витрати населення України 2012-2019 рр. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm (дата звернення 01.12.2021).
17. Зведена таблиця індексів споживчих цін з 2000 по 2021 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення 01.12.2021).
18. Зведена таблиця індексів цін виробників з 2010 по 2021 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (дата звернення 01.12.2021).
19. Інформаційно-аналітична записка щодо рівня життя населення у січні-вересні 2020 року. Міністерство соціальної політики України. Київ. 2020. 24 с.
20. Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України 2010-2020. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2020). URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/Zb_VVP_kv.pdf (дата звернення 01.12.2021).
21. Ключові показники ефективності (КРІs) для державної фіскальної служби. Офіційний сайт Міністерства фінансів України (2021). URL: https://mof.gov.ua/uploads/redactor/files/KPI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%A4%D0%A1.pdf (дата звернення 01.12.2021).
22. Курс криптовалют до долара. URL: https://minfin.com.ua/ua/currency/crypto/31/ (дата звернення 01.12.2021).
23. Миллионы трудящихся живут в нищете. Офіційний сайт ООН (2020). URL: https://news.un.org/ru/story/2020/01/1370941 (дата звернення 01.12.2021).
24. Основні показники ринку праці 2010-2019 рр. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (дата звернення 01.12.2021).
25. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T141702?an=822 (дата звернення 01.12.2021).
26. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ/ За заг. ред. О. Пищуліної. Київ: Центр Разумкова. Вид-во «Заповіт». 2018, 368 с.
27. Середній клас в Україні: уявлення і реалії: монографія / За заг.кер. А. Рачка. Київ: Центр Разумкова. Вид-во «Заповіт». 2016, 258 с.
28. Соціальний захист населення України у 2019 році: Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 116 с.
29. Статистичний щорічник України 2020. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (дата звернення 01.12.2021).
30. Ясинська Н.А. Фінансове господарство українців: формат довіри. Миколаїв: Іліон, 2018. 379 с.

N. Yasynska

MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONAL FINANCE CONDUCT IN UKRAINE

Summary

The paper defines the prerequisites for the development of societal and financial systems in the context of the risk of the disappearance of the middle class and resource management technologies that accompany its existence. Modern technologies for personal finance conduct are highlighted taking into account the development of modern theory and practice of social management, behavioral finance and financial mathematics using artificial intelligence and digital blockchain technologies. The object of the analysis is the processes of organizing and inspiring the financial and economic behavior of individuals through the management of their finances, digital targeting of consumer requests, digitalization of monetary relations with their participation and the generation of digital financial instruments. The purpose of the paper is to highlight and characterize modern technologies for personal finance conduct in the practice of financial and economic relations in Ukraine.
The marketing, political (based on the results of their work) and digital (in the process of content accumulation) technologies for personal finance management are highlighted and characterized. The characteristics of technologies are illustrated using a comparative characteristic of the dynamics of final consumer spending and cash in circulation in Ukraine, a comparison of final consumer expenditures and the share of expenditures in household income, a sample of indicators of public administration in Ukraine, the share of total household debt in the available income of the population, the dynamics of the living standards of Ukrainians by components : welfare of the population, human development indices and human capital in 2010-2020. Modern technologies of personal finance conduct are grouped as decentralized, government regulated and group technologies. Based on the results of the study, a language for describing the interface and a model for describing the crisis of the middle class in Ukraine in a financial context have been proposed. The generalization of the results of the work of modern technologies of personal finance conduct in Ukraine has been made.

Keywords: personal finance; digitalization; societal system; financial instrument; cyber-physical space.

References

1. The Heritage Foundation (2021), “2021 Index of Economic Freedom. Ukraine 2010-2020”, available at: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (Accessed 01.12.2021).
2. The Credit Suisse (2021), “Credit Suisse Global Wealth Databook 2010-2020. Global wealth reports - Credit Suisse”, available at: https://www.credit-suisse.com (Accessed 01.12.2021).
3. The World Bank (2021), “Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) – Ukraine. World Bank, International Debt Statistics, and OECD”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GRT.EXTA.CD.WD?end=2019&locations=UA&start=2010&view=chart (Accessed 01.12.2021).
4. The World Bank (2021), “Gross capital formation (% of GDP). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?locations=UA (Accessed 01.12.2021).
5. The World Bank (2021), “Human Capital Index (HCI) (scale 0-1) – Ukraine”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=UA&start=2016 (Accessed 01.12.2021).
6. The World Bank (2021), “Personal transfers, receipts (BoP, current US$) – Ukraine”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2019&locations=UA&start=2010&view=chart (Accessed 01.12.2021).
7. The CEIC Data (2021), “View Ukraine's Household Debt: % of GDP from Dec 2002 to Dec 2020 in the chart”, available at: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/household-debt--of-nominal-gdp (Accessed 01.12.2021).
8. The CEIC Data (2021), “View Ukraine's Household Expenditure per Capita from 1999 to 2020 in the chart”, available at: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/annual-household-expenditure-per-capita (Accessed 01.12.2021).
9. The CEIC Data (2021), “View Ukraine's Household Income per Capita from 1999 to 2020 in the chart”, available at: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/annual-household-income-per-capita (Accessed 01.12.2021).
10. The Credit Suisse (2021), “Why wealth matters. The Global wealth report”, available at: https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html (Accessed 01.12.2021).
11. The World Bank (2021), “Worldwide Governance Indicators. Ukraine, 2010-2020. The World Bank”, available at: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (Accessed 01.12.2021).
12. The Minfincomua Data (2021), “Archive of exchange rates”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/nbu/2020-12-30/ (Accessed 01.12.2021).
13. The UN (2020), “Was there a middle class in the USSR and is there one now? UN News. Global view Human destinies”, available at: https://news.un.org/ru/interview/2020/02/1373181 (Accessed 01.12.2021).
14. The NBU (2021), “Bulletin of the National Bank of Ukraine. Reviews of financial corporations”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (Accessed 01.12.2021).
15. The State Statistics Service of Ukraine (2021), “Differentiation of living standards”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duf2010_u.htm (Accessed 01.12.2021).
16. The State Statistics Service of Ukraine (2019), “Incomes and expenditures of the population of Ukraine 2012-2019”, available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm (Accessed 01.12.2021).
17. The State Statistics Service of Ukraine (2021), “Summary table of consumer price indices from 2000 to 2021”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (Accessed 01.12.2021).
18. The State Statistics Service of Ukraine (2021), “Summary table of producer price indices from 2010 to 2021”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (Accessed 01.12.2021).
19. Ministry of Social Policy of Ukraine (2020), Information and analytical note on the living standards of the population in January-September 2020. Kyiv, Ukraine.
20. The State Statistics Service of Ukraine (2020), “Quarterly calculations of gross domestic product of Ukraine 2010-2020”, available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/Zb_VVP_kv.pdf.
21. The Ministry of Finance of Ukraine (2021), “Key Performance Indicators (KRIs) for the public fiscal service”, available at: https://mof.gov.ua/uploads/redactor/files/KPI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%A4%D0%A1.pdf (Accessed 01.12.2021).
22. The Minfincomua Data (2021), “Cryptocurrency exchange rate to dollar”, available at: https://minfin.com.ua/ua/currency/crypto/31/ (Accessed 01.12.2021).
23. The UN (2020), “Millions of workers live in poverty”, available at: https://news.un.org/ru/story/2020/01/1370941 (Accessed 01.12.2021).
24. The State Statistics Service of Ukraine (2019), “The main indicators of the labor market in 2010-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (Accessed 01.12.2021).
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/T141702?an=822 (Accessed 01.12.2021).
26. Pyshchulina, O. (2018), Rozvytok lyudsʹkoho kapitalu: na shlyakhu do yakisnykh reform [Human capital development: on the way to quality reforms], Zapovit. Kyiv, Ukraine.
27. Rachоk, А. (2016), Seredniy klas v Ukrayini: uyavlennya i realiyi [The middle class in Ukraine: ideas and realities], Zapovit. Kyiv, Ukraine.
28. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Social protection of the population of Ukraine in 2019: Statistical collection”. Kyiv, Ukraine.
29. The State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical Yearbook of Ukraine 2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (Accessed 01.12.2021).
30. Yasynska, N.А. (2018), Finansove hospodarstvo ukrayintsiv: format doviry [The financial economy of Ukrainians: a format of trust], Ilion, Mykolayiv, Ukraine.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 7493

Відомості про авторів

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Маріупольський державний університет

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Management, Mariupol State University

ORCID:

0000-0002-4039-9453

Як цитувати статтю

Ясинська Н. А. Сучасні технології управління особистими фінансами в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9720 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.8

Yasynska, N. (2021), “Modern technologies of personal finance conduct in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9720 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.