EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ
О. О. Маслиган, Н. М. Гоблик-Маркович, Е. В. Тодьєрішко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9

УДК: 338.48:338.486.1

О. О. Маслиган, Н. М. Гоблик-Маркович, Е. В. Тодьєрішко

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ

Анотація

Ринок туристичних послуг України знаходиться в умовах трансформаційних змін, що синтезують збільшення обсягів інформації про український туристичний продукт та потребують його комплексного бачення. Відтак для ефективного управління розвитком підприємств рекреації та туризму у межах кластерів мають бути сформовані його специфічні властивості, як невіддільні від самого поняття кластеру у зв’язку із їх спрямованістю на: маршрути прямування інформації у мережах кластеру, що сприяють комплексному баченню їх цілей, напрямків розвитку; маршрутні взаємодії суб’єктів ринку туристичних послуг у кластері. Об'єктом дослідження є конкретизація та системний опис принципів, методів та форм регулювання туристично-рекреаційних кластерів із застосуванням прийомів маршрутизації. Відповідно до результатів дослідження зроблено висновок, що концепція регулювання розвитку туристично-рекреаційного кластера в регіоні із застосуванням прийомів маршрутизації містить такі складові елементи, як: цілеутворення, організація діяльності, регулювання поведінки та діяльності учасників кластера, інформаційний обмін. Регулювання розвитку кластеру – це впорядкування відносин його учасників орієнтоване на: забезпечення життєспроможності; регулювання процесу досягнення цілей кластера та його учасників; регулювання розвитку учасників. Концепція регулювання розвитку туристично-рекреаційного кластера в регіоні із застосуванням прийомів маршрутизації має ґрунтуватися на методі визначення та декомпозиції цілей. Забезпечення функціонування та розвитку туристично-рекреаційних кластерів потребує: індикаторів маршрутизації, які демонструють операційні результати діяльності учасників та загальний прогрес у досягненні цілей або системи взаємопов’язаних показників; інструментів маршрутизації розвитку кластера; системної форми опису діяльності кластера.

Ключові слова: кластер; регіональне управління; розвиток кластерів; регулювання кластером; маршрутизація.

Література

1. Борисоглебская Л.Н., Мальцева А.А., Глебова И.З. Формирование инновационных кластеров на основе классификации технопарков для обеспечения конкурентоспособности развития региона. Региональная экономика: теория и практика. 2011. Вип. 1(184). С. 14-20.
2. Букреев М. Управление розничной сетью и сбалансированная система показателей. Теория и практика управления. 2005. № 5. С. 45-49.
3. Кизим М.О., Пилипенко А.А., Зінченко В.А. Збалансована система показників: монографія. Х.: ІНЖЕК, 2007. 192 с.
4. Loc. San Savino. Tourism in Passignano sul Trasimeno Italy. Via della Circonvallazione Magione (Pg). 2014. 56 р.
5. Маслиган О.О., Тодьєрішко Е. В. Особливості використання категорії регіон у адресації пакетів керівних впливів в сфері туризму і рекреації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 78–82.
6. Микитюк Н.О. Особливості застосування системного підходу при формуванні та управлінні кластерами. Проблеми економіки та управління”. Вісник НУ ”Львівська політехніка”. 2010. № 683. С. 112-117.
7. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Економіка та управління національним господарством, 2020. № 1. Т.31(70). С. 65-71.
8. Підгірна В.Н., Ємчук Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. С. 46-50.
9. Підгірна В.Н., Костащук В.I. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. С. 108-113.
10. Славич О.Д., Славич Е.Д. Моделі життєвого циклу розвитку підприємства. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 2018. №14. С. 40-45.

O. Maslihan, N. Goblyk-Markovych, E. Todierishko

PRINCIPLES, METHODS AND FORMS OF REGULATION OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN REGIONS USING ROUTING TECHNIQUES

Summary

The tourism market of Ukraine is in the context of transformational changes, synthesizing an increase in the amount of information about Ukrainian tourism products and requiring its comprehensive vision. Therefore, to effectively manage the development of recreational and tourism enterprises, clusters must have specific characteristics that are inseparable from the concept of clusters due to their focus on the paths of information in cluster networks, contributing to an integrated vision of their objectives and development directions; Travel links between tourism market players in the cluster. The study focuses on the specification and systematic description of the principles, methods, and forms of regulation of tourism and recreation clusters using routing techniques. According to the results of the study, the concept of regulating the development of the tourism and recreation cluster in the region with the use of routing techniques contains elements such as target formation, organization of activities, Regulation of the behavior and activities of cluster members, information exchange. Managing the development of a cluster is a structured stakeholder relationship that focuses on ensuring viability (driven by a system-based view of the cluster); managing the achievement of the objectives of the cluster and its participants, and managing the development of participants (through coordination of objectives by the cluster regulator). The concept of regulating the development of the tourism and recreation cluster in the region using routing techniques should be based on the method of target identification and decomposition. The maintenance and development of tourism and recreation clusters require routing indicators showing the operational performance of participants and overall progress towards the achievement of objectives or a system of interrelated indicators; Cluster Development Routing Tools; Cluster Activity Description System Form. Further, the concept of regulating the development of the tourism and recreation cluster in the region using routing techniques can be applied in the development of a model for its long-term strategic planning.

Keywords: cluster; regional management; cluster development; cluster regulation; routing.

References

1. Borisoglebskaya L.N., Mal'tseva A.A., and Glebova I.Z. (2011),“Formation of innovation clusters based on the classification of technology parks in order to ensure the competitiveness of development of the region”, Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, vol. 1(184), pp. 14-20.
2. Bukreyev M. (2005), “Retail chain management and balanced scorecard”, . Teoriya i praktika upravleniya, vol. 5, pp. 45-49.
3. Kyzym M.O., Pylypenko A.A. and Zinchenko V.A. (2007), “ Balanced scorecard”: monograph. Kharkiv: INZHEK, 192 р.
4. Loc. San Savino. (2014.), Tourism in Passignano sul Trasimeno Italy. Via della CirconvallazioneMagione (Pg). 56 р.
5. Masligan O.O and Toderishko E.V. (2021), “Features of Category Use Region in Addressing Tourism and Recreation Management Packages ”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4. pp. 78–82.
6. Mykytyuk N.O. (2010), “ Features of applying a systems approach to cluster formation and management. Economic and governance issues ”. Visnyk NU ”Lʹvivsʹka politekhnika ”, vol. 683, pp. 112-117.
7. Pidhirna V.N. and Danilova O.M. (2020), “ Current characteristics of the tourism management system”, Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom, vol. 1. Т.31(70), pp. 65-71.
8. Pidhirna V.N. and Yemchuk T.V. (2020), “ Prospects for the development of the Ukrainian tourism market in the context of transformational changes”, Infrastruktura rynku, vol. 49. pp. 46-50.
9. Pidhirna V.N. and Kostashchuk V.I. (2020), “ Characteristics of the geographical features of the development of the Ukrainian tourism market”, Infrastruktura rynku, vol. 42, pp. 108-113.
10. Slavych O.D. and Slavych E.D. (2018), “Life cycle models for companies”, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal Internauka, vol. 14. pp. 40-45.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5277

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

д. е. н, доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0001-5738-1842


Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-3055-0244

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Гоблик-Маркович Н. М., Тодьєрішко Е. В. Принципи, методи і форми регулювання туристично-рекреаційних кластерів у регіонах із застосуванням прийомів маршрутизації. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9721 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9

Maslihan, O., Goblyk-Markovych, N. and Todierishko, E. (2021), “Principles, methods and forms of regulation of tourism and recreation clusters in regions using routing techniques”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9721 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.