EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Л. Х. Тихончук, С. П. Цецик, Я. П. Цецик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.11

УДК: 94 (477.8) «1895 – 1917»

Л. Х. Тихончук, С. П. Цецик, Я. П. Цецик

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у багатьох населених пунктах Волинської губернії початкові навчальні заклади взагалі не функціонували і значна частина дітей залишалася неосвіченою. Аналогічна ситуація спостерігалася й в інших регіонах України. Це зумовлювалося відсутністю достатнього фінансування з боку органів влади. Частина початкових шкіл фінансувалися місцевими сільськими громадами. Паралельно з цим більшість вчителів початкових та церковнопарафіяльних шкіл не мали спеціальної педагогічної освіти, а церковнопарафіяльними школами керували священники, що впливало на рівень викладання дисциплін. Враховуючи ситуацію, що склалася, органи місцевого самоврядування вживали дієвих заходів щодо розширення мережі початкових навчальних закладів у регіоні. Ці процеси активізувалися після початку повноцінної діяльності земств на Волині у 1911 р., а губернське та повітові земства й надалі продовжуючи субсидіювати навчальні заклади, що підпорядковувалися Синоду.
Формування мережі земських шкіл зустріло певну протидію з боку Волинської єпархіальної училищної ради, адже православний клір вбачав у них своїх конкурентів. Проте, незважаючи на наявність потужних впливів духовенства, багато сільських громад підтримували саме земські, а не церковнопарафіяльні школи. Це сприяло тому, що у регіоні поступово зростала кількість земських шкіл.
Ті навчальні заклади, що будувалися земством, мали підпорядковуватися Міністерству народної освіти. Органи місцевого самоврядування поставили собі за мету сформувати мережу початкових навчальних закладів таким чином, щоб охопити навчанням усіх дітей шкільного віку у регіоні, адже багато з них не мали змоги відвідувати навіть початкову школу й залишалися неписьменними. На основі неупередженого дослідження документів з’ясовано, що цей амбітний проєкт мав реалізовуватися впродовж кількох десятиліть, а на його здійснення органи місцевого самоврядування отримали значну позику.
Неупереджений аналіз документів дає змогу детально з’ясувати ключові напрями фінансування освіти органами місцевого самоврядування Волині та проаналізувати динаміку його різкого зростання після початку повноцінної діяльності земств у 1911 р.

Ключові слова: земство; органи місцевого самоврядування; початкова школа; освіта.

Література

1. Державний архів Волинської області. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 1130. Арк. 1-2.
2. Державний архів Волинської області. Ф 6. Оп 1. Спр. 81. Арк. 30.
3. Державний архів Житомирської області. Ф. 147. Оп. 1. Спр. 481. Арк. 40-41.
4. Державний архів Житомирської області. Ф. 161. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 2-19.
5. Державний архів Житомирської області. Ф. 183. Оп.1. Спр. 1. Арк. 4-5.
6. Державний архів Рівненської області. Ф. 215. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 129.
7. К. По губернии. Изяславский уезд. Церковно-приходские школы в цифрах. Жизнь Волыни. 11 января. 1912. № 9. С. 3.
8. Местная хроника. Проект реорганизации школьного дела. Волынь. 1906. 28 января. № 24. С. 3.
9. Хроника Заславского уезда. Волынь. 1901. 22 января. № 17. С. 2.
10. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. Ф. 442. Оп. 626. Спр. 20. Арк. 10-101.
11. Циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов. Волынь. 1901. 20 мая. № 110. С. 2.

L. Tykhonchuk, S. Tsetsyk, Ya. Tsetsyk

PECULIARITIES OF FINANCING BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN VOLYN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE END OF XIX - EARLY XX CENTURY

Summary

In the late nineteenth - early twentieth century. in many settlements of the Volyn province, primary schools did not function at all, and a significant number of children remained uneducated. A similar situation was observed in other regions of Ukraine. This was due to the lack of sufficient funding from the authorities. Some primary schools were funded by local rural communities. At the same time, most primary and church teachers did not have special pedagogical education, and church schools were run by priests, which affected the level of teaching. Given the current situation, local governments have taken effective measures to expand the network of primary schools in the region. These processes intensified after the beginning of full-fledged activities of zemstvos in Volhynia in 1911. Provincial and county zemstvos began effective measures to expand the network of primary schools in the region while continuing to subsidize those educational institutions subordinate to the Synod.
The formation of a network of zemstvo schools met with some opposition from the Volyn eparchial school council, as the Orthodox clergy saw them as rivals, but despite strong clerical influence, many rural communities supported zemstvo schools instead of parish schools. This contributed to the fact that the number of zemstvo schools in the region gradually increased.
Those educational institutions built by the zemstvo were to be subordinated to the Ministry of Public Education. Local governments have set themselves the goal of setting up a network of primary schools to cover the education of all school-age children in the region, as many have not even been able to attend primary school due to the fact that they do not operate in all localities. and remained illiterate. An unbiased study of the documents revealed that this ambitious project was to be implemented over several decades, and they received a significant loan for its implementation.
Impartial analysis of documents makes it possible to find out in detail the key areas of funding for local self-government of Volyn education and analyze the dynamics of its sharp growth after the beginning of full-fledged zemstvos in 1911.

Keywords: zemstvo; local self-government bodies; primary school; education.

References

1. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region], F. 3. Op. 1 Spr. 1130. Ark. 1-2.
2. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region], F. 6. Op. 1 Spr. 81. Ark. 30.
3. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 147. Op. 1. Spr. 481. Ark. 40-41.
4. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 151. Op. 1. Spr. 15. Ark. 2-19.
5. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F.183. Op. 1. Spr. 1. Ark. 4-5.
6. Derzhavniy arhIv Rivnenskoy oblasti [State Archives of Rivne region], F. 215. Op. 1. Spr. 30. Ark. 129.
7. Jizn Volyini (1912), “In the province. Izyaslavsky district. Parish schools in figures”, Jizn Volyini, vol. 9, p. 3.
8. Volyin (1906), “Local chronicle. School reorganization project”, Volyin, vol. 24, p. 3.
9. Volyin (1901), “Chronicle of the Zaslavsky distric”, Volyin, vol. 17, p. 2.
10. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Kyievi [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv], F. 442. Op. 626. Spr. 20. Ark. 10-101.
11. Volyin (1901), “Circular of the Minister of Public Education to the trustees of educational districts”, Volyin, vol. 110, p. 2.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5532

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

д. держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Tykhonchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0001-6807-8232


С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0001-7047-4197


Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0002-2527-2155

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х., Цецик С. П., Цецик Я. П. Особливості фінансування органами місцевого самоврядування закладів освіти волині наприкінці хіх – на початку хх ст.. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9723 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.11

Tykhonchuk, L., Tsetsyk, S. and Tsetsyk, Ya. (2021), “Peculiarities of financing by local self-government bodies in volyn educational institutions in the end of xix - early xx century”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9723 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.