EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19
В. Л. Акуленко, О. О. Захаркін, К. А. Дарченко, А. В. Василенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.80

УДК: 658.15:330.341.1

В. Л. Акуленко, О. О. Захаркін, К. А. Дарченко, А. В. Василенко

ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Метою статті є дослідження вартісних показників інноваційних підприємств, що формуються в умовах нестабільного ринкового середовища та впливу пандемії Covid-19. Узагальнено статистичні дані щодо інноваційної діяльності українських підприємств за останні 20 років та визначено, що частка інноваційно активних підприємств залишається на досить низькому рівні, що призводить до зменшення обсягів інноваційної продукції. За допомогою інструментів Google Analytics та програмного забезпечення VosViewer було проведено бібліометричний аналіз для визначення основних трендів розвитку теорії вартісно-орієнтованого управління у взаємозв’язку з принципами інноваційного підприємництва. Проаналізовано вартісні показники найбільших інноваційних компаній світу за рейтингом, який щорічно проводиться кількома світовими інформаційно-рейтинговими агентствами. Визначено основні фактори, що визначають успіх цих компаній в умовах пандемії Covid-19. На основі даних отриманих за результатами біржових торгів розраховано показники ринкової прибутковості та ризику провідних інноваційних компаній (Apple, Microsoft, Pfizer, Facebook, Moderna, Sony, Tesla) та визначено динаміку їх змін під час Covid-19.

Ключові слова: інноваційні підприємства; вартісно-орієнтоване управління; Covid-19; рейтинг інноваційних підприємств; фінансові ресурси.

Література

1. Наука, технології та інновації. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Павлюк Л.В. Розвиток інноваційного підприємництва. Економічний форум. 2017. № 2. С. 129-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_24.
3. Мельникова О.А. Передумови розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Economy of enterprise: theory and experience : collection of materials of the VII International Scientific and Practical Conference (12 оctober 2018, Kyiv, Krakow, Praha, Nairobi) / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Economic University named after Vadym Hetman [et al.]. – Krakow ; Nairobi (IDIA), 2018. – P. 46–49.
4. Гавриш О.М., Пильнова В.П., Пісковець О.В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 109–113. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4819&i=18.
5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV зі змінами. Верховна рада України. Офіційний портал. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
6. Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 1. С. 63-71.
7. Copeland, T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies / T. Copeland, T. Koller, J. Murrin . – 2nd ed. – John Wiley & Sons, 1995. – 576 p.– (Frontiers in Finance Series)
8. Value –based Management: Context and Application / eds. G. Arnold, M. Davies. – John Wiley & Sons, 2000. – 388 p
9. Говорушко Т.А., Обушна Н.І., Ровний Я.А. Формування системи факторів вартості підприємства. Торгівля і ринок України : збірник наукових праць. 2013. Вип. 4. С. 121-130.
10. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. Монографія. Вінниця: «Універсум», 2008. 397 с.
11. Новикова І.В. Вартісно-орієнтоване управління інвестиційною діяльністю підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Новикова Інна Володимирівна. Суми, 2013. 219 с.
12. Макарюк О.В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 3. С. 131–138.
13. Самолюк Н.М. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2016. №1 (73). С. 135-142.
14. Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України. Економіка України. 2013. № 4. С. 15–23.
15. Захаркін, О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: монографія. Суми: СумДУ, 2015. 400 с.
16. Overcoming the Innovation Readiness Gap. Most Innovative Companies 2021. Boston Consulting Group. Веб-сайт. URL: https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview?utm_source=ixbtcom
17. The World’s Most Innovative Companies 2021. Fast Company & Inc. Веб-сайт. URL: https://www.fastcompany.com/90603436/the-worlds-most-innovative-companies-2021
18. Іnvestfunds. Веб-сайт. URL: https://investfunds.ru/stocks/?auto=2
19. Macrotrends. Веб-сайт. URL: https://www.macrotrends.net.

V. Akulenko, О. Zakharkin, K. Darchenko, M. Vasylenko

FORMATION OF VALUE INDICATORS OF INNOVATIVE ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The aim of the work is to study the cost indicators of innovative enterprises that are formed in an unstable market environment and the impact of the Covid-19 pandemic. Innovative entrepreneurship is considered as a source of implementation of the latest advances in science, advanced ideas, methods, technologies, which is ultimately a key factor in increasing the value of the enterprise in line with the modern concept of cost-oriented management. Statistics on the innovation activity of Ukrainian enterprises for the last 20 years are summarized and it is determined that the share of innovation-active enterprises remains at a fairly low level, which leads to a decrease in the volume of innovative products. The systematization of scientific approaches to defining the essence and content of the concepts of "innovative entrepreneurship" and "innovative enterprise" contained in domestic and foreign literature, which determined that the innovative enterprise is considered as the main element of the innovative entrepreneurship system. Using Google Analytics tools and VosViewer software, a bibliometric analysis was conducted to identify the main trends in the theory of cost-oriented management in relation to the principles of innovative entrepreneurship. The mechanism of influence of innovative activity of the enterprise on its cost through use of resource potential is investigated. The cost indicators of the largest innovative companies in the world are analyzed, according to the rating which is carried out annually by several world information and rating agencies. The main factors that determine the success of these companies in the context of the Covid-19 pandemic have been identified. Based on the data obtained from stock exchanges, the indicators of market profitability and risk of leading innovative companies (Apple, Microsoft, Pfizer, Facebook, Moderna, Sony, Tesla) were calculated and the dynamics of their changes during Covid-19 was determined. The analysis showed that most of the world's innovation leaders, despite the Covid-19 pandemic, have significantly increased their value and strengthened their market position.

Keywords: innovative enterprises; value-based management; Covid-19; rating of innovative enterprises; financial resources.

References

1. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), “Science, technology and innovation“, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (Accessed 25 Nov 2021).

2. Pavliuk, L. (2017), “Problems of development of innovative entrepreneurship”, Ekonomichnyy forum, [Online], vol. 2, pp. 129-132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_24 (Accessed 25 Nov 2021).
3. Melnikova, O. (2018), “Prerequisites for the development of innovative entrepreneurship in Ukraine”, Economy of enterprise: theory and experience, Сollection of materials of the VII International Scientific and Practical Conference, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Krakow, Praha, Nairobi (IDIA), 12 оctober, pp. 46–49.
4. Havrysh, О., Pylnova, V. and Piskovets, O. (2020), “Innovative entrepreneurship: essence, meaning and problems in the modern conditions of functioning”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 12, pp. 109-113. available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4819&i=18 (Accessed 25 Nov 2021).
5. The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “About innovation activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed 25 Nov 2021).
6. Nezhyborets, V. (2014), “Innovative entrepreneurship as a component of economic growth”, Teoriya i praktyka intelektual’noyi vlasnosti, vol. 1, pp. 63-71.
7. Copeland, T., Koller, T., and Murrin, J. (1995), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd ed, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
8. Arnold, G., Davis, M. (Eds.). (2000), Value-based Management: Context and Application, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
9. Hovorushko, T.A., Obushna, N.I., and Rovnyi, Ya.A. (2013), “The system forming factors of enterprise value”, Torhivlia i rynok Ukrainy, vol. 4, рр. 121-130.
10. Zian'ko, V.V. (2008), Innovatsijne pidpryiemnytstvo: sutnist', mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: the essence, mechanisms and forms of development], UNIVERSUM, Vinnytsia, Ukraine.
11. Novykova, I. (2013), “Value-oriented investment management of the enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), Sumy State University, Sumy, Ukraine.
12. Makaryuk, O.V. (2011), “Business value management in the context of its security and development”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 3, рр. 131-138.
13. Samolyuk, N.M. (2016), “Innovative business: state and prospects of development in Ukraine”, Visnyk Natsional’noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya, vol. 1 (73), pp. 135-142.
14. Fedulova, L.I. (2013), “The innovative vector of development of Ukraine’s industry”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 4, pp. 15-23.
15. Zakharkin, O.O. (2015), Vartisno-oriientovane upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv: metodolohichni zasady, svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Value-based enterprise innovation management: methodological foundations, world and domestic experience], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
16. Boston Consulting Group (2021), “Overcoming the Innovation Readiness Gap. Most Innovative Companies 2021”, available at: https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview?utm_source=ixbtcom (Accessed 27 Nov 2021).
17. Fast Company & Inc. (2021). “The World’s Most Innovative Companies 2021”, available at: https://www.fastcompany.com/90603436/the-worlds-most-innovative-companies-2021 (Accessed 27 Nov 2021).
18. Іnvestfunds (2021), available at: https://investfunds.ru/stocks/?auto=2 (Accessed 27 Nov 2021).
19. Macrotrends (2021), available at: https://www.macrotrends.net (Accessed 27 Nov 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6560

Відомості про авторів

В. Л. Акуленко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та управління,Шосткинський інститут Сумського державного університету

V. Akulenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Shostka Institute of Sumy State University

ORCID:

0000-0002-8203-2780


О. О. Захаркін

д. е. н., професор, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет

О. Zakharkin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor of the Department of Financial Technologies and Entrepreneurship, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-9317-252X


К. А. Дарченко

студентка, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

K. Darchenko

Student, Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University

ORCID:

0000-0001-9852-6104


А. В. Василенко

студентка, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

M. Vasylenko

Student, Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University

ORCID:

0000-0003-1489-0430

Як цитувати статтю

Акуленко В. Л., Захаркін О. О., Дарченко К. А., Василенко А. В. Формування вартісних показників інноваційних підприємств з урахуванням впливу пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9724 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.80

Akulenko, V., Zakharkin, О., Darchenko, K. and Vasylenko, M. (2021), “Formation of value indicators of innovative enterprises taking into account the impact of the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9724 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.