EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Л. М. Очеретько, О. В. Харьковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.85

УДК: 657.422.1

JEL: E 40

Л. М. Очеретько, О. В. Харьковська

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Анотація

Мета. Дослідження теоретико-організаційних аспектів відмови від обліку готівкових грошових коштів та з’ясування напрямків покращення обліку наявності та руху грошових коштів в безготівкових розрахунках.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувався аналітичний метод при огляді інформаційних джерел, монографічний  при вивченні літературних джерел удосконалення обліку грошових коштів, системно-аналітичний – для обробки отриманої інформації.
Результати дослідження. Доведено позитивний економічний ефект переходу від готівкових до безготівкових розрахунків. Проаналізований стан розрахунків за даними Національного банку України, перспективи випуску та функціонування в країні цифрових валют. Обгрунтовано необхідність переходу від готівкових розрахунків до безготівкових розрахунків, запровадження рахунків для бухгалтерського обліку, інтеграції бухгалтерських програм, програм банківського обслуговування безготівкових розрахунків та електронного документообігу. Визначено теоретико-організаційні аспекти відмови від готівкових розрахунків, обліку готівкових грошових коштів. Визначені позитивні зміни бухгалтерського обліку при інтеграції програм бухгалтерського обліку, електронного документообігу та банківських систем.
Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що повний перехід від готівкових до безготівкових розрахунків є перспективним, він усуне традиційні методи ведення рахунків, документування, обробки, реєстрації, надасть змогу підприємствам зосередити фінансові та трудові ресурси на удосконаленні існуючих методів та засобів бухгалтерського обліку, підготуватись до введення в фінансову систему цифрових валют.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: безготівкові розрахунки; інтеграція програм бухгалтерського обліку; електронний документообіг; банківська система обслуговування безготівкових розрахунків облік; цифрові валюти.

Література

1. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, затверд. Наказом Міністрерства фінансів України від 07.02.2013 № 7. URL: https://ips.ligazakon.net/document/REG4382 (дата звернення: 21.11.2021).
2. Калашник П. С Bitcoin за хлебом? В Украине (почти) легализовали криптовалюты - что изменится. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/s-bitkoinom-za-hlebom-v-ukraine-pochti-legalizovali-kriptovalyuty-chto-izmenitsya (дата звернення: 21.11.2021).(дата звернення: 21.11.2021).
3. Карта «Ключ к счету» / ПриватБанк. URL: https://privatbank.ua/ru/business/klyuch-k-schetu (дата звернення: 21.11.2021).
4. Коронавірусна хвороба 2019 . Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org›wiki›Коронавірусна_хвороба_2019 (дата звернення: 21.11.2021).
5. Огляд банківського сектору, листопад 2021 року . Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-listopad-2021-roku (дата звернення: 21.11.2021).
6. Попов В. Що таке криптовалюта ? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/details/28742278.html (дата звернення: 21.11.2021).
7. Прийнято Закон " Про віртуальні активи" / Офіційний вебпортал парламенту України. Верховна Рада України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html (дата звернення: 21.11.2021).
8. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Постанова Правління НБУ № 148 від 29.12.2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text (дата звернення: 21.11.2021).
9. Чи розносять банкноти коронавірус і чи безпечні банківські картки / Офіційний сайт BBC NEWS Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51878755 (дата звернення 20.11.2021)
10. Langston J. “You can actually feel like you’re in the same place”: Microsoft Mesh powers shared experiences in mixed reality. URL: https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-mesh/ (дата звернення: 21.11.2021).

L. Ocheretko, O. Kharkovska

IMPROVEMENT OF CASH ACCOUNTING

Summary

Purpose. The study of theoretical and organizational aspects of refusal from cash accounting and clarification of directions for improving the accounting of the availability and movement of cash in non-cash payments.
Study methodology. In the course of the study, an analytical method was used when examining information sources, a monographic method - when studying literary sources for improving the cash accounting, a system-analytical method - for processing the information received.
Study results. The positive economic effect of the transition from cash to non-cash payments has been proven. The state of settlements according to the National Bank, the prospects for the issue and functioning of digital currencies in the country have been analyzed. The necessity of the transition from cash payments to non-cash payments, the introduction of accounts for accounting, the integration of accounting programs, the banking programs for non-cash payments and electronic document management have been substantiated. The theoretical and organizational aspects of refusal from cash payments, cash accounting have been determined. The positive configurations of accounting have been identified when integrating accounting programs, electronic document management and banking systems.
Scientific novelty of the study results. It has been established that a complete transition from cash to non-cash payments is promising, it will eliminate the traditional methods of maintaining accounts, documenting, processing, registering, allowing enterprises to focus financial and labor resources on improving existing methods and means of accounting, to prepare for the introduction of digital currencies into the financial system.
Practical significance of the study results. The results obtained will contribute to an increase in the efficiency of the formation and development of accounting in the modern economic conditions and will become the basis for the further scientific developments in this area.

Keywords: cashless payments; integration of accounting programs; electronic document management; banking system for servicing cashless payments; digital currencies.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “General requirements for financial reporting: National Regulation (Standard) of Accounting 1”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/ (Accessed 21 Nov 2021).
2. Kalashnyk, P. S “Bitcoin for bread? Cryptocurrencies have been (almost) legalized in Ukraine”, available at: https://hromadske.ua/ru/posts/s-bitkoinom-za-hlebom-v-ukraine-pochti-legalizovali-kriptovalyuty-chto-izmenitsya (Accessed 21 Nov 2021).
3. PryvatBank, Key to the account card, available at: https://privatbank.ua/ru/business/klyuch-k-schetu (Accessed 21 Nov 2021).
4. Wikipedia, Coronavirus disease 2019, available at: https://uk.wikipedia.org›wiki›Koronavirusna_khvoroba_2019 (Accessed 21 Nov 2021).
5. National Bank of Ukraine, Banking Sector Review, November 202, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-listopad-2021-roku (Accessed 21 Nov 2021).
6. Popov, V. “What is a cryptocurrency?”, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/details/28742278.html (Accessed 21 Nov 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About virtual assets”, available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html (Accessed 21 Nov 2021).
8. National Bank of Ukraine (2017), Resolution of the NBU Board “On approval of the Regulations on conducting cash transactions in the national currency in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text (Accessed 21 Nov 2021).
9. Official site of BBC NEWS Ukraine, “Do banknotes carry the coronavirus and are bank cards safe”, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51878755 (Accessed 20 Nov 2021).
10. Langston J. “You can actually feel like youre in the same place”: Microsoft Mesh powers shared experiences in mixed reality. available at: https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-mesh/ (Accessed 21 Nov 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6996

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

L. Ocheretko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporozhye Polytechnic»

ORCID:

0000-0001-9159-5094


О. В. Харьковська

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

O. Kharkovska

Master’s student of the Department of Accounting and Taxation,National University «Zaporozhye Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-6227-9348

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Харьковська О. В. Удосконалення обліку грошових коштів. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9729 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.85

Ocheretko, L. and Kharkovska, O. (2021), “Improvement of cash accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9729 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.