EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
О. А. Боднар, А. А. Лісова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.86

УДК: 338.1

О. А. Боднар, А. А. Лісова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено поняття суспільної довіри, її сутності та ролі в державі. Визначені головні суб’єкти суспільної довіри. Представлені теорії впливу суспільної довіри та постулати з їх характеристиками. Визначено передумови зниження відсотка довіри у населення та чим така ситуація загрожує фінансовій безпеці. Наведено порогові рівні, що визначають фінансову безпеку країни на даному етапі розвитку, які можна охарактеризувати системою загальногосподарських та соціально-економічних показників.
При систематизації досліджень було враховано всі структурні елементи фінансової безпеки: банківської, бюджетної, боргової, валютної, грошово-кредитної системи та небанківського фінансового сектору. Виявлено, що основну частину фінансової безпеки займає безпека банківського сектору; банківська система в цілому базується на довірі населення та повинна підтримувати високий рівень ефективності діяльності. Досліджено, що у своїй діяльності фінансові установи тісно взаємодіють між собою, а тому зниження довіри населення та суб’єктів господарювання до однієї з них, може привести до фатальних наслідків для іншої установи. Систематизовано дії для підвищення рівня суспільної довіри, які розроблялись науковцями, в результаті чого з’ясовано, що кожна із систем фінансової безпеки повинна вжити ряд заходів для удосконалення стратегії зміцнення з урахуванням суспільної довіри. Суспільна довіра є одним із вагомих факторів дієвості кожного із секторів, тому потребує особливої уваги. Тому базисом сформували 3 постулати, які були запропоновані Ф. Фукуямою та діють до сьогодні. В основу взято: довіру не можна вимагати та гарантувати, довіра реалізує себе щоразу іншими шляхами. Саме за таких правил можливе досягнення високого ступеня довіри до фінансової безпеки, але розглядати їх в досить широкому форматі.
Визначено, що відсутність розробленого плану чи цілої дієвої концепції щодо становлення фінансової безпеки в країні є неприпустимим та має бути реалізовано на всіх стадіях становлення суспільної довіри до фінансової безпеки держави.

Ключові слова: суспільна довіра; фінансова безпека; економічні системи; банківська система; систематизація.

Література

1. Турчин Л. Є. Сутність поняття «довіра» як економічної категорії. Ефективна економіка №5. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173 (дата звернення: 21.11.2021 р.)
2. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 730 с.
3. Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Козловський В. О., Жураківський Є. С. Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій: Монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 272 с.
4. Горденко А. В., Ісхакова О.М., Пеня К.В. Рівень суспільної довіри до банківської системи України. Економіка та управління національним господарством. 2017. № 20. С. 114–117.
5. Турчин Л. Є. Проблеми довіри до банківської системи у післякризовий період. Інвестиції: практика і досвід. 2013. № 1. С. 83-85.
6. Довірознавець «Довіра в системі чинників фінансової безпеки банків України» 2019. URL: https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_nr.pdf (дата звернення: 21.11.2021 р.)

О. Bodnar, A. Lisova

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PUBLIC TRUST AS A BASIS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL SECURITY

Summary

The article examines the concept of public trust, its essence and role in the state. The main subjects of public trust have been identified. Theories of the influence of public trust and postulates with their characteristics are presented. The preconditions for reducing the percentage of public confidence and how such a situation threatens financial security have been identified. Threshold levels that determine the financial security of the country at this stage of development, which can be characterized by a system of general economic and socio-economic indicators.
The systematization of research took into account all structural elements of financial security: banking, budget, debt, currency, monetary system and non-banking financial sector. It was found that the main part of financial security is the security of the banking sector; the banking system as a whole is based on public confidence and must maintain a high level of efficiency. It has been studied that financial institutions interact closely with each other, and therefore a decrease in the confidence of the population and businesses in one of them can lead to fatal consequences for another institution. The actions developed by researchers have been systematized to increase the level of public trust, as a result of which it has been clarified that each of the financial security systems should take a number of measures to improve the strategy of strengthening taking into account public trust. Public trust is one of the important factors in the effectiveness of each sector, so it needs special attention.
Therefore, the basis formed 3 postulates, which were proposed by F. Fukuyama and are valid to this day. It is based on the fact that trust cannot be demanded and guaranteed, trust realizes itself in different ways every time. It is under such rules that it is possible to achieve a high degree of confidence in financial security, but to consider them in a fairly broad format.
It is determined that the lack of a developed plan or a whole effective concept for the establishment of financial security in the country is unacceptable and should be implemented at all stages of building public confidence in the financial security of the state.

Keywords: public trust; financial security; economic systems; banking system; systematization.

References

1. Turchin, L. (2012), “The essence of the concept of "trust" as an economic category”, Efficient economy, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173 (Accessed 21.11.2021).
2. Fukuyama, F. (2004), Doverie: social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniju [Trust: social virtues and the path to prosperity], LLC "Publishing House ACT": CJSC NPP "Ermak", Moscow, Russia.
3. Kozlovsky, S., Mazur, G., Kozlovsky, V. and Zhurakovsky, E. (2019), Ekonomichna bezpeka ahrarnoi haluzi Ukrainy v umovakh instytutsijnykh transformatsij [Economic security of the agricultural sector of Ukraine in terms of institutional transformations], LLC "WORKS", Vinnytsia, Ukraine.
4. Gordenko, A., Iskhakova, O. and Penya, K. (2017), “The level of public confidence in the banking system of Ukraine”, Economics and management of the national economy, vol. 20, рр. 114–117.
5. Turchin, L. (2013), “Problems of confidence in the banking system in the post-crisis period”, Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 83–85.
6. Trustee (2019), "Trust in the system of financial security factors of Ukrainian banks", available at: https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%94%D0%BE%D0% B2% D1% 96% D1% 80% D0% BE% D0% B7% D0% BD% D0% B0% D0% B2% D0% B5% D1% 86% D1% 8C_nr.pdf (Accessed 21.11.2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6161

Відомості про авторів

О. А. Боднар

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

О. Bodnar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0152-4290


А. А. Лісова

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний аграрний університет

A. Lisova

Applicant for higher education, Mykolaiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0211-5464

Як цитувати статтю

Боднар О. А., Лісова А. А. Теоретичні основи суспільної довіри як базису формування фінансової безпеки. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9730 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.86

Bodnar, О. and Lisova, A. (2021), “Theoretical fundamentals of public trust as a basis for the formation of financial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9730 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.