EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
Л. В. Гуцаленко, М. С. Ніколенко, К. О. Назаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.16

УДК: 657.6 : 331.2

Л. В. Гуцаленко, М. С. Ніколенко, К. О. Назаренко

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

Анотація

У статті висвітлено особливість обліку та контролю, як функцій менеджменту в діяльності господарюючого суб’єкта. Здійснено аналіз публікацій щодо досліджуваного питання. Виокремлено об’єкти внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці. Визначено основні завдання, які ставляться для досягнення мети проведення внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці. Запропоновано перелік та характеристику методичних процедур внутрішнього контролю для виконання виокремлених завдань, зокрема: визначення оптимальної кількості працівників, здійснити співставлення фактичних показників виробітку та планових, провести анкетування серед працівників підприємства, перевірити наявність усіх необхідних установчих документів стосовно організації ведення обліку розрахунків з працівниками, перевірити арифметичну точність нарахованих сум та обґрунтованість їх нарахування, своєчасності сплати та достовірності відображення в обліку. Акцентовано увагу на особливостях контролю кадрової документації. Сформовано етапи внутрішнього контролю кадрової документації. Розкрито важливість етапу проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства про оплату праці, зокрема: достовірність розрахунку, необхідних до сплати, сум податків, зборів, які утримуються із сум заробітної плати працівників та соціальних внесків, нарахування яких здійснюється на зарплатні суми, а також розрахунок інших сум до сплати за виконавчими листами; наявність підстав для застосування податкових пільг та знижок, своєчасність їх застосування і здійснення арифметичного розрахунку; своєчасність та повноту сплати нарахувань та утримань. Особливу увагу акцентовано на внутрішньому контролю достовірності та обґрунтованості нарахування сум різних видів заробітної плати (основної, додаткової, заохочувальних та компенсаційних виплат, тощо). Запропоновано форму Відомості внутрішнього контролю обґрунтованості нарахування різних видів виплат працівникам та наведено доцільність її використання. Реалізації контрольної функції за виплатами працівникам пропонується через контрольні процедури та методичні прийоми, що узагальнено в таблиці «Методичні процедури внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці».

Ключові слова: контрольна функція; облік; оплата праці; перевірка; внутрішній контроль; документування; методичні прийоми; методичні процедури.

Література

1. Гамова О.В. Внутрішній контроль заробітної плати на підприємстві. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №2. С.31–38.
2. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2004 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 (дата звернення: 14.11.2021р.).
3. Кадровий аудит документації на підприємстві: що варто знати? Поради юриста: інформаційно-правовий портал. URL: https://porady.org.ua/kadroviy-audit-dokumentacii-na-pidpriemstvi-scho-varto-znati (дата звернення: 19.11.2021р.).
4. Ревізія та контроль повноти виконання положень колдоговору. Баланс-бюджет: веб-сайт. URL: https://balance.ua/news/post/reviziya-i-kontrol-polnoti-ispolneniya-polozheniy-koldogovora (дата звернення: 21.11.2021р.).
5. Правила виплати заробітної плати. Ліга закон: веб-сайт. URL: https://biz.ligazakon.net/aktualno/10243_pravila-viplati-zarobtno-plati (дата звернення: 23.11.2021р.).
6. Зарплату не виплатили? ЄСВ та податки слід сплатити в бюджет. Державі сайти України: веб-сайт. URL: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/452684.html#:~:text (дата звернення: 25.11.2021р.).

L. Gutsalenko, M. Nikolenko, К. Nazarenko

IMPLEMENTATION OF THE CONTROL FUNCTION OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS ON PAYMENTS TO EMPLOYEES

Summary

The article highlights the peculiarities of accounting and control as functions of management in the activities of the business entity. The analysis of publications on the researched question is carried out. Objects of internal control of payroll calculations are singled out. The main tasks set to achieve the goal of internal control of wage calculations are identified. The list and characteristics of methodical procedures of internal control for performance of the selected tasks are offered, in particular: definition of optimum quantity of employees, to carry out a comparison of actual indicators of production and planned, to carry out questionnaires among employees of the enterprise. the accuracy of the accrued amounts and the validity of their accrual, timeliness of payment and reliability of reflection in the account. Emphasis is placed on the peculiarities of personnel documentation control. Stages of internal control of personnel documentation are formed. The importance of the stage of internal control over compliance with labor legislation, in particular: the accuracy of the calculation required for payment, the number of taxes, fees withheld from the amount of wages and social contributions accrued on salaries, as well as the calculation of other amounts to be paid according to writs of execution; the existence of grounds for the application of tax benefits and discounts, the timeliness of their application and the implementation of arithmetic calculation; timeliness and completeness of payment of accruals and deductions. Particular attention is paid to the internal control of the reliability and validity of the accrual of amounts of various types of wages (basic, additional, incentive and compensation payments, etc.). The form of the Information of internal control of validity of accrual of various types of payments to employees is offered and expediency of its use has resulted. Implementation of the control function for employee benefits is offered through control procedures and methodological techniques, which are summarized in the table "Methodological procedures for internal control of payroll".

Keywords: control function; accounting; remuneration; inspection; internal control; documentation; methodical methods; methodical procedures.

References

1. Gamova O.V. (2017) “Internal control of wages at the enterprise ”, Economics. Investments: practice and experience. vol. 2. pp. 31–38.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2004), Order “On approval of the Instruction on wage statistics”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 (Accessed 14 November 2021).
3. Lawyer's advice: information and legal portal (2021), “Personnel audit of documentation at the enterprise: what is worth knowing?”, available at: https://porady.org.ua/kadroviy-audit-dokumentacii-na-pidpriemstvi-scho-varto-znati (Accessed 19 November 2021).
4. Balance budget: website (2021), “Audit and control of the completeness of the provisions of the collective agreement”, available at: https://balance.ua/news/post/reviziya-i-kontrol-polnoti-ispolneniya-polozheniy-koldogovora (Accessed 21 November 2021).
5. League Law: website (2021), “Rules of payment of wages”, available at: https://biz.ligazakon.net/aktualno/10243_pravila-viplati-zarobtno-plati (Accessed 23 November 2021).
6. State sites of Ukraine: website (2021), “Did not pay the salary? SDRs and taxes should be paid to the budget”, available at: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/452684.html#:~:text (Accessed 25 November 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 2188

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Accounting and Taxation,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


М. С. Ніколенко

студентка економічного факультету, спеціальність «Облік і оподаткування»,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

M. Nikolenko

Student of the Department of Economics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9709-0812


К. О. Назаренко

студентка економічного факультету, спеціальність «Облік і оподаткування»,Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. Nazarenko

Student of the Department of Economics,Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ORCID:

0000-0001-6332-8669

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Ніколенко М. С., Назаренко К. О. Реалізація контрольної функції обліку розрахунків за виплатами працівникам. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9734 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.16

Gutsalenko, L., Nikolenko, M. and Nazarenko, К. (2021), “Implementation of the control function of accounting of settlements on payments to employees”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9734 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.