EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RACE-ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ІМЕДЖЕВОЇ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук, А. В. Грущенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.18

УДК: 339.1

О. М. Пєтухова, С. О. Степанчук, А. В. Грущенко

RACE-ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ІМЕДЖЕВОЇ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті охарактеризовано сутність, зміст та принципи застосування «RACE» технології при розробці іміджевої рекламної чи PR-кампанії, як основного методу, що застосовується в практичній діяльності як вітчизняних так і закордонних підприємств та організацій. Базується «RACE» технологія на чотирьох етапах, а саме: дослідженнях, формуванні активних рекламних або PR-дій, вибору засобів комунікації, оцінки очікуваних та фактичних результатів. Всі перераховані етапи тісно взаємопов’язані між собою і, якщо пропустити один із зазначених етапів, то рекламна чи PR-кампанія може втратити свою економічну чи комунікативну ефективність, а отже і прибутковість для підприємства. Тому все більше підприємств намагаються знайти просту й водночас ефективну технологію для комунікації зі споживачами та впливу на їх рішення.
Проблематика визначення поняття та особливостей застосування технології «RACE» у наукових працях з управління рекламними та PR-кампаніями з’явилися відносно недавно. При цьому такі відомі технології, як «AIDA», «4P»-«8Р», «4C» та інші вивчаються вченими і застосовуються практиками вже тривалий час, це в свою чергу, доводить актуальність обраної теми і те, що достатньо багато питань окресленої сфери діяльності розкрито частково та потребують додаткових досліджень.
У статті розглянуто сучасні теоретичні підходи щодо використання технології «RACE» при розробці рекламних та PR-кампаній, а також досліджено практичні аспекти застосування даної методики - при розробці іміджевої рекламної кампанії для безалкогольного солодкого напою ТМ «Живчик» ПрАТ «Оболонь».
Під час проведення попереднього дослідження для розробки іміджевої рекламної кампанії для ПрАТ «Оболонь» було визначено цільову аудиторію та портрет споживача продукції ТМ «Живчик», проаналізовано конкурентів компанії, платформи для комунікації, складено медіаплан рекламних та PR-активностей, сформовано бажані очікувані результати ефективності.
Подальшими перспективами майбутніх досліджень з обраної теми є впровадження інноваційних технологій при розробці іміджевих рекламних та PR-кампаній, а також проведення більш детальних досліджень щодо їхньої економічної та комунікаційної ефективності в майбутньому.

Ключові слова: RACE-технологія; рекламна кампанія; PR-кампанія; дослідження; рекламні та PR-заходи; комунікація; оцінка; імідж.

Література

1. Мушкетова Н.С., Федорова С.В., Беликеева А.С. Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке образовательных услуг и вузов. Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. № 17 (44). Т. 20. С. 62–70.
2. Скорик М., Субаева О. Целесообразность проведения маркетинговых коммуникаций в сфере образования: материалы Всерос. научн.-практ. конф. с междун. участием. 2016. Москва: РСГУ С. 189–196.
3. Новік Я. Стратегічне планування інтернет маркетингу: матеріали ХІ Регіон. Наук.-практю Інтернет-конф. молодих вчених та студентів, м. Тернопіль, 16 листопада 2020 р. Тернопіль, ТНТУ. С. 133–134.
4. Зацерківна М.О. Розробка PR-програми ЗВО на основі формули RACE. Матеріали науково-практичної конф., м. Чернівці, 27-28 вересня 2019 р. Червнівці.: Видавництво «Молодий вчений». С. 91–94.
5. Андрущенко Н., Лилик М., Турницька Г. Управління маркетинговими комунікаціями на ринку безалкогольних напоїв в умовах кризи. Маркетинг в Україні. 2009. № 2. С. 64–68.

О. Pietukhova, S. Stepanchuk, A. Hruchshenko

RACE-TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF IMAGE ADVERTISING AND PR-CAMPAIGN OF THE ENTERPRISE

Summary

This article describes the definition, content and principles of «RACE» technology in the development of image advertising or PR-campaign, as the main method used in practice by both domestic and foreign companies and organizations. «RACE» technology is based on four stages, namely: research, the formation of active advertising or PR-actions, the choice of means of communication, evaluation of expected and actual results. All of the above stages are closely interrelated and subordinate to each other, and if you miss one of these stages, the advertising or PR-campaign will lose its economic or communication effectiveness, and hence profitability for the company. Therefore, more and more companies are trying to find a simple and effective technology for communicating with consumers and influencing their decisions.
The problem of defining the concept and features of the application of "RACE" technology in scientific work on the management of advertising and PR-campaigns appeared relatively recently. At the same time, such well-known technologies as «AIDA», «4P» - «8P», «4C» and others are studied by scientists and used by practitioners for a long time, which in turn proves the relevance of the chosen topic and the fact areas of activity are partially disclosed and require additional research.
Modern theoretical approaches to the use of «RACE» technology in the development of advertising campaigns are discussed in this article, and the application of this technique is studied by example in the development of the image advertising campaign for soft drink TM «Zhyvchyk» PAC «Obolon».
During the preliminary research to develop the image advertising campaign for PAC «Obolon», the target audience and portrait of the consumer of TM «Zhyvchyk» products were determined, the company's competitors, communication platforms were analyzed, a media plan of image advertising and PR activities was drawn up, and the desired expected efficiency results were formed.
Further prospects for future research on the chosen topic are the introduction of innovative technologies in the development of image advertising and PR-campaigns, as well as more detailed research on their economic and communication effectiveness in the future.

Keywords: RACE-technology; advertising campaign; PR-campaign; research; advertising and PR-actions; communications; evaluation; image.

References

1. Mushketova, N.S., Fedorova, S.V. and Belikeeva, A.S. (2014), “Features of marketing communications in the market of educational services and universities”, Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, vol. 17 (44), pp. 62–70.
2. Skoryk, M. and Subaeva, O. (2016), “Feasibility of conducting marketing communications in the field of education”, Materialy Vseros. nauchn.-prakt. konf. s mezhdun. Uchastiem [Materials of Vseros. scientific-practical conf. from intern. participation], Rosijskij gosudarstvennyj social'nyj universitet, Moscow, Russia, pp. 189–196.
3. Novik, Ya. (2020), “Strategic plan for internet marketing”, Materialy KhI Rehion. Nauk.-praktiu Internet-konf. molodykh vchenykh ta studentiv [Materials XI Region. Science-practice Internet-conf. young students and students], TNTU, Ternopil', pp. 133–134.
4. Zatserkivna, M.O. (2019), “Development of PR-programs of ZVO based on the RACE formula”, Materialy naukovo-praktychnoi konf. [Materials of Science and Practice Conf.], Chernivtsi, pp. 91–94.
5. Andruschenko, N., Lylyk, M. and Turnyts'ka, H. (2009), “Management of marketing companies for the market of non-alcoholic beverages in the minds of the crisis”, Marketynh v Ukraini, vol. 2, pp. 64–68.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5731

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій

О. Pietukhova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-4020-6949


С. О. Степанчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

S. Stepanchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-3597-3112


А. В. Грущенко

студентка кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

A. Hruchshenko

Student of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-8312-2385

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Степанчук С. О., Грущенко А. В. Race-технологія при розробці імеджевої рекламної та pr-кампанії підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9736 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.18

Pietukhova, О., Stepanchuk, S. and Hruchshenko, A. (2021), “Race-technology in the development of image advertising and pr-campaign of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9736 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.