EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВОМ: МОДЕЛІ PMTL/TPR ТА TPL
Л. І. Чернобай, О. І. Дума

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.87

УДК: 65.012

Л. І. Чернобай, О. І. Дума

СТРУКТУРА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВОМ: МОДЕЛІ PMTL/TPR ТА TPL

Анотація

В статті наведено результати дослідження факторів впливу на ефективність керівництва підприємством. Описано суть факторів впливу та їх класифікацію, розглянути фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, досліджено та доповнено модель T.E.M.P.L.E.S. На основі проведено дослідження факторів впливу запропоновано внутрішні фактори впливу структурувати на дві групи: фактори соціально-психологічного керівництва (СПК) та фактори об’єктно структурованого керівництва (ОСК).
Для цілей застосування ЕТК-методу оцінки ефективності керівництва у статті досліджено фактори внутрішнього середовища за напрямки керівництва та представлено розроблену модель PMTL/TPR. Соціально-психологічне керівництво (СПК) знаходиться під впливом факторів групи (PMTL) до яких належать персонал (People), мотивація (Motivation), засоби праці персоналу (Tools) та лідерство (Leadership). Об’єктно структуроване керівництво (ОСК) знаходиться під впливом групи факторів (TPR) до яких належать: технологія виробництва (Technology), управління процесами (Process management) та ресурси (Resources).
У статті описано ключові запитання моделі PMTL/TPR, які мають бути обговорені керівництвом підприємства при застосуванні запропонованої моделі. Описано LoNG - аналіз факторів впливу. На основі проведеного дослідження запропоновано модель TPL для аналізу впливу середовища функціонування підприємства на ефективність керівництва підприємством. Модель TPL є тривимірним застосуванням моделей T.E.M.P.L.E.S., PMTL/TPR та LoNG – аналізу. У статті описано етапи застосування моделі TPL.
Практична цінність дослідження полягає у розробленні інструменту аналізу середовища підприємства, на основі опрацювання ключових питань за факторами впливу, описаних у цій статті. З іншого боку результати застосування PMTL/TPR – моделі та TPL – модель сформують інформаційну базу для застосування ЕТК-методу аналізу ефективності керівництва підприємством.

Ключові слова: ефективність керівництва; фактори впливу; фактори внутрішнього середовища; фактори зовнішнього середовища; модель PMTL/TPR; модель TPL; фактори T.E.M.P.L.E.S.; LoNG – аналіз.

Література

1. Чернобай Л.І., Дума О.І., Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством. Бізнес Інформ. 2018. №8, с. 198-203
2. Чернобай Л.І., Дума О.І., Обґрунтування методу «Експрес-тест керівництва» (ЕТК-метод) для оцінювання ефективності керівництва підприємством. Причорноморські економічні студії, - випуск 54, 2020, с.151-161
3. Дороніна М.С., Тютлікова В.В. Управління організаційною поведінкою: монографія. Харків.: ХНЕУ, 2011. 200 с.
4. Гуралюк А.Г. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом. Теорія та методика управління освітою. 2010. Вип. 3. URL:: http://tme.umo.edu.ua/docs/3 (дата звернення: 15.12.2021).
5. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. Київ : Київський національний торгівельно – економічний університет, 2001. 580 с.
6. Лопатовський В. Г. Аналіз зовнішнього середовища підприємства: характерні риси та перспективи проведення, Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – Черкаси, 2009. Вип. 22, ч. 1. с.179-182.
7. Garvin D. A (2002). General management: processes and action, McGraw-Hill, New York, USA
8. Ivancevich J. And Konopaske R. (2010), Organizational behavior and management, McGraw-Hill, New York, USA
9. Kerzner H. (2003), Project Management: a system approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley and Sons, New Jersey, USA
10. Luthans F. and Doh J. P. (2011), International Management: Culture, strategy and behavior, McGrawHill, New York, USA
11. Mullins L. J. and Christie G. (2007), Management and organizational behaviour, Pearson, London, UK
12. Hersey P. H.,Blanchard K. and Johnson D. E. (2012), Management of organizational behaviour, Prentice Hall, New York, USA

L. Chernobay, O. Duma

THE STRUCTURE OF IMPACT FACTORS THAT INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT: PMTL / TPR AND TPL MODELS

Summary

The scientific paper presents the results of the study of impact factors that affect the efficiency of enterprise management. The essence of impact factors and their classification are described, external and internal impact factors are considered, the T.E.M.P.L.E.S. model is investigated and supplemented. Based on the study of impact factors, it is proposed to structure the internal factors of influence into two groups: factors of socio-psychological management (SPM) and factors of object-structured management (OSM).
For the purposes of applying the MET-method of assessing the effectiveness of management, the factors of the internal environment are studied. The PMTL / TPR model for the analysis of internal impact factors to the effectiveness of management is developed and presented in the paper. Socio-psychological leadership (SPM) is influenced by the factors of the PMTL group, which include People, Motivation, Tools, and Leadership. Object-structured management (OSM) is influenced by factors of the TPR group, which include: Technology, Process Management, and Resources.
The paper describes the key questions of the PMTL / TPR model, which should be discussed by the company's management when applying the proposed model. The paper describes LoNG - analysis of impact factors on the efficiency of management. Based on the scientific research, the TPL model is developed and presented in the paper.
TPL model is developed with purposes of analysis the impact factors of the business environment of the enterprise on the effectiveness of enterprise management. The TPL model is a three-dimensional application of the T.E.M.P.L.E.S., PMTL / TPR models, and LoNG analysis. The proposed model allows to fully assess the impact factors on the effectiveness of management and their inter-influence on each other. Assessment of impact factors according to the PMTL / TPR and TPL models is relevant for the application of MET - a method of analysis and evaluation of management effectiveness.
The the stages of application of the TPL model are described in the scientific paper. The applied value of the scientific research is based on the developed tools for analyzing the environment of the enterprise, based on the developed models, and key questions for evaluating the impact factors. On the other hand, the results of the application of PMTL / TPR and TPL - models will provide an informational basis for the application of MET-method for analysis of the effectiveness of enterprise management.

Keywords: management efficiency; factors of influence; factors of internal environment; factors of external environment; PMTL / TPR model; TPL model; T.E.M.P.L.E.S. factors; LoNG - analysis.

References

1. Chernobai L.I., Duma O.I. (2018), “Theoretical bases of efficiency of the enterprise management”, Biznes Inform, vol. 8, pp. 198–203.
2. Chernobai L.I., Duma O.I. (2020), “Substantiation of the method "Management express test" (MET - method) to assess the effectiveness of management”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 54, pp.151-161
3. Doronina M.S., Tiutlikova V.V. (2011), Upravlinnia orhanizatsiinoiu povedinkoiu [Management of Organizational Behavior], KhNEU [monograph], Kharkiv, Ukraine
4. Huraliuk A.H. (2010) “Kontseptsii otsinky efektyvnosti upravlinnia navchal'nym zakladom”, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, [Online], vol. 3, available at: http://tme.umo.edu.ua/docs/3. (accessed December 15, 2021)
5. Lihonenko L.O. (2001), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyj instrumentarij, Nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
6. Lopatovskyi V. H. (2009), “ Analysis of the external environment of the enterprise: characteristics and prospects”, Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 22, no.1, pp.179-182.
7. Garvin D. A (2002). General management: processes and action, McGraw-Hill, New York, USA
8. Ivancevich J. And Konopaske R. (2010), Organizational behavior and management, McGraw-Hill, New York, USA
9. Kerzner H. (2003), Project Management: a system approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley and Sons, New Jersey, USA
10. Luthans F. and Doh J. P. (2011), International Management: Culture, strategy and behavior, McGrawHill, New York, USA
11. Mullins L. J. and Christie G. (2007), Management and organizational behaviour, Pearson, London, UK
12. Hersey P. H.,Blanchard K. and Johnson D. E. (2012), Management of organizational behaviour, Prentice Hall, New York, USA

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6775

Відомості про авторів

Л. І. Чернобай

к. е. н., професор кафедри ММП,Національний університет «Львівська політехніка»

L. Chernobay

PhD in Economics, Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-3200-0470


О. І. Дума

здобувач ступеня PhD, старший викладач кафедри АФМ,Національний університет «Львівська політехніка»

O. Duma

Сandidate for a degree, Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-3799-1253

Як цитувати статтю

Чернобай Л. І., Дума О. І. Структура факторів впливу на ефективність керівництва підприємством: моделі pmtl/tpr та tpl. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9738 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.87

Chernobay, L. and Duma, O. (2021), “The structure of impact factors that influencing the effectiveness of management: pmtl / tpr and tpl models”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9738 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.