EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАЧАННЯ
І. І. Сидоренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.90

УДК: 330.46.2

І. І. Сидоренко

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАЧАННЯ

Анотація

У даній статті подано розробку методики математичного моделювання логістичних процесів військових частин Національної гвардії України в рамках ланцюжків постачання. У якості наукової новизни отриманих результатів виступає розробка теоретико-методологічних засад щодо моделювання логістичних процесів військових частин Національної гвардії України в рамках ланцюжків постачання. В даній роботі пропонується формалізоване подання процесу здійснення логістичної взаємодії військових частин Національної гвардії України в рамках ланцюжків постачання. За допомогою інструментарію нечіткої логіки в статті описана задача координації рішень на основі вже визначених стратегічних переваг учасників логістичного співтовариства та перерозподілених на випадок можливих збоїв функцій. Така координація дає можливість досягти оптимізації комерційної взаємодії військової частини та її партнерів за логістичним ланцюжком. В роботі за кожним етапом прописаний процес вирішення задачі координації управління в технологічному ланцюжку. Координуючі сигнали в контексті даного дослідження пропонується вважати нечіткими числами, які можуть бути описані за допомогою лінгвістичних висловлень. Описаний процес вирішення задачі координації управління в технологічному ланцюжку враховує необхідність вирішення локальних задач оптимізації кожним учасником ланцюжка та визначення відповідних показників. У статті розглянуто задачу уточнення командуванням військових частин координуючих сигналів, яка є задачею лінійного програмування з нечіткою цільовою функцією та нечіткими обмеженнями щодо координуючих сигналів. В даному дослідженні задачу досягнення нечітко поставленої цілі при нечіткому обмеженні пропонується вирішувати на основі принципу злиття. Завершальним етапом пропонованої методики є прийняття рішення командуванням військових частин з можливістю ітераційного повторення процедури у випадку незадоволеності командування отриманими результатами. Розглядається механізм вирішення інформаційних конфліктів військової частини з партнерами за ланцюжком постачання, що знижують ефективність функціонування логістичного ланцюжка. Подолання інформаційних конфліктів в даній статті пропонується здійснювати за допомогою методики рефлексивного прогнозування, центральним ядром якого є метод прогнозного сценарію. Цей метод у даному дослідженні реалізується за посередництвом тактичних рішень Практичне значення отриманих результатів полягає в формуванні і відповідних рекомендацій командуванню військових частин стосовно оптимізації логістичних процесів.

Ключові слова: ланцюжок постачання; інформаційні конфлікти; командування; військові частини; математичне моделювання; управлінські рішення.

Література

1. Naumenko M. Organization of procurement of goods, works and services for units of the National guard of Ukraine. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 1 (118). C. 74-79.
2. Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications. EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, P. 3 – 17.
3. Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49
4. Naumenko М., Dikiy А., Butenko N., Valiavska N., Saiensus М., Nikitiuk V. Formation of System of Logistic Service of the Enterprise in the Conditions of Market Relations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2020. Volume 8. Issue-5. P. 5494-5499.
5. Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management. 2019. № 17(3). Р. 23-34.
6. Naumenko M. Quality control of purchased goods, works and services for the National guard of Ukraine. Економічний простір. 2021. № 165. C. 82-86.
7. Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. № 12. Р. 286-296.
8. Naumenko М., Valiavska N., Saiensus М., Ptashchenko О., Nikitiuk V., Saliuk А. Optimization model of the enterprise Logistics system using information Technologies. International Journal of Management (IJM). 2020. Volume 11. Issue 5. Р. 54-64.
9. Грабовський Є.М. Методика вибору обладнання флексографічного друку для виготовлення етикеточної продукції. Системи обробки інформації. 2017. № 2(148). С. 216 – 223.
10. Sokolovskyi S., Naumenko M. Competency-based approach as a methodological basis for improving officers training of the National Guard of Ukraine. Asia Life Sciences, 2020. № 22(2). Р. 455 – 468

I. Sydorenko

MATHEMATICAL MODELING OF LOGISTIC PROCESSES OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF SUPPLY CHAINS

Summary

This article presents the development of methods for mathematical modeling of logistics processes of military units of the National Guard of Ukraine in the supply chain. The interconnection of military units of the National Guard of Ukraine within supply chains is most effective in today's economic environment due to the fact that the information system in this case is a central node, coordinating and integrating the functions of supply systems, significantly reducing maintenance costs. The scientific novelty of the obtained results is the development of theoretical and methodological principles for modeling the logistics processes of military units of the National Guard of Ukraine in the supply chain. This paper proposes a formalized presentation of the process of logistical interaction of military units of the National Guard of Ukraine within the supply chain. Using the tools of fuzzy logic, the article describes the task of coordinating decisions based on the already identified strategic advantages of the members of the logistics community and redistributed in case of possible failures of functions. Such coordination makes it possible to optimize the commercial interaction of the military unit and its partners in the logistics chain. In the work at each stage the process of solving the problem of coordination of management in the technological chain is prescribed. Coordinating signals in the context of this study are proposed to be considered fuzzy numbers that can be described using linguistic expressions. The described process of solving the problem of coordination of management in the technological chain takes into account the need to solve local optimization problems by each participant in the chain and determine the relevant indicators. The article considers the task of refining the command of military units of coordinating signals, which is a task of linear programming with a fuzzy target function and fuzzy constraints on coordinating signals. In this study, the task of achieving a vague goal with a vague constraint is proposed to solve on the basis of the principle of merger. The final stage of the proposed method is the decision of the command of military units with the possibility of iterative repetition of the procedure in case of dissatisfaction of the command with the results. The mechanism of resolving information conflicts of the military unit with partners in the supply chain that reduce the efficiency of the logistics chain is considered. Overcoming information conflicts in this article is proposed to be carried out using the method of reflective forecasting, the central core of which is the method of forecasting scenario. This method in this study is implemented through tactical decisions. The practical significance of the results is the formation and appropriate recommendations to the command of military units regarding the optimization of logistics processes.

Keywords: supply chain; information conflicts; command; military units; mathematical modeling; management decisions.

References

1. Naumenko, M. (2021), “Organization of procurement of goods, works and services for units of the National guard of Ukraine”, State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, vol. 1 (118). рр. 74-79.
2. Hrabovskyi, Y. Brynza, N. and Vilkhivska, О. (2020), “Development of information visualization methods for use in multimedia applications”, EUREKA: Physics and Engineering, vol. 1, рр. 3 – 17.
3. Hrabovskyi, Y. and Yevsyeyev, О. (2018), “Development of methodological principles of support-preservation engineering work”, Technological audit and production reserves, vol. 2/2, pp. 43-49.
4. Naumenko, М., Dikiy, А., Butenko, N., Valiavska, N., Saiensus, М., and Nikitiuk, V. (2020) “Formation of System of Logistic Service of the Enterprise in the Conditions of Market Relations”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Vol. 8, Issue-5, pp. 5494-5499.
5. Pushkar, О. and Hrabovskyi, Y. (2019), “Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system”, Development Management, vol. 17(3), pp. 23-34. doi:10.21511/dm.17(3).2019.03
6. Naumenko, M. (2021), “Quality control of purchased goods, works and services for the National guard of Ukraine”, Economic space, vol. 165, рр. 82-86.
7. Hrabovskyi, Y. (2015), “Methods of Assessment and Diagnosis of Knowledge Quality in E-Learning”, Journal of Communication and Computer, vol. 12, pp. 286-296.
8. Naumenko, М., Valiavska, N., Saiensus, М., Ptashchenko, О., Nikitiuk, V. and Saliuk, А. (2020) “Optimization model of the enterprise Logistics system using information Technologies”. International Journal of Management (IJM), Vol. 11, Issue 5, pp. 54-64.
9. Hrabovskyi, Y. M. (2017), “Methods of selection of flexographic printing equipment for the manufacture of label products.”, Information processing systems, vol. 2(148), pp. 216–223.
10. Sokolovskyi, S. and Naumenko, M. (2020), “Competency-based approach as a methodological basis for improving officers training of the National Guard of Ukraine”, Asia Life Sciences, vol.22(2), pp. 455-468.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5652

Відомості про авторів

І. І. Сидоренко

к. пед. н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін,Національна академія Національної гвардії України

I. Sydorenko

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Fundamental Subjects, National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7434-682X

Як цитувати статтю

Сидоренко І. І. Математичне моделювання логістичних процесів військових частин національної гвардії України в рамках ланцюжків постачання. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9741 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.90

Sydorenko, I. (2021), “Mathematical modeling of logistic processes of military units of the national guard of Ukraine in the framework of supply chains”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9741 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.