EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДТРИМКА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ЕПІДЕМІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ
Н. В. Ізмайлова, І. П. Васильчук, О. В. Смирна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.91

УДК: 658.153

Н. В. Ізмайлова, І. П. Васильчук, О. В. Смирна

ПІДТРИМКА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ЕПІДЕМІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

Анотація

В роботі розглянуто успішний приклад заходів, прийнятих менеджментом вітчизняного підприємства, що спрямовані на підтримку стабільної діяльності підприємства під час активної фази епідемічних явищ в Україні. Запорізький залізорудний комбінат видобуває залізну руду підземним способом. Гірничі роботи здійснюються на глибині 301-1140 м. Запорізький ЗРК – єдине в Україні підприємство, що заповнює пустоти в шахті, які утворилися після видобування руди. Роботи здійснюються спеціальним комплексом, продуктивність якого становить близько 1,5 млн куб.м на рік. Для заповнення пустот використовується щебеневий матеріал, отриманий з пустої породи.
Пiдхiд підприємства до управління лiквiднiстю передбачає забезпечення, лiквiдностi, достатньої для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуаціях. При цьому уникаються неприйнятні збитки та контролюються ризики нанесення шкоди репутацiї підприємства. Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових інструментів, таких як валютнi курси, процентнi ставки i котирування цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв підприємства. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi.

Ключові слова: оборотні активи; ліквідність; прибутковість; пандемія; ефективність; фінансова стійкість.

Література

1. Комплексний пакет загальнодержавних антикризових заходів подолання наслідків пандемії та створення передумов до сталого соціально-економічного зростання. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків 2020. URL: https://ndc-ipr.org/developments/post/antikrizovi-zahodi-podolannya-naslidkiv-pandemiyi-/ (дата звернення: 18.12.2021).
2. Офіційний сайт Запорізького залізорудного комбінату. URL: http://www.zgrk.com.ua/ (дата звернення: 18.12.2021).
3. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. Інформація для акціонерів: 2020 рік. URL: http://zgrk.com.ua/holder/2020 (дата звернення: 18.12.2021).
4. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. Інформація для акціонерів: 2021 рік. URL: http://zgrk.com.ua/holder/2021 (дата звернення: 18.12.2021).
5. ЗЗРК у першому кварталі наростив видобуток руди на 6,7%. URL: https://gmk.center/ua/news/zzrk-u-pershomu-kvartali-narostiv-vidobutok-rudi-na-5-7/ (дата звернення: 18.12.2021).
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.12.2021).

N. Izmaylova, I. Vasylchuk, O. Smyrna

SUPPORT OF STABLE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE DURING THE ACTIVE PHASE OF EPIDEMIC PHENOMENA IN UKRAINE

Summary

The article considers a successful example of measures taken by the management of a domestic enterprise aimed at maintaining the stable operation of the enterprise during the active phase of epidemic phenomena in Ukraine. Zaporizhzhya Iron Ore Plant extracts iron ore underground. Mining is carried out at a depth of 301-1140 m. Zaporizhzhya Iron Ore Plant is the only enterprise in Ukraine that fills voids in the mine, which were formed after ore mining. The works are carried out by a special complex with a capacity of about 1.5 million cubic meters per year. Crushed stone material obtained from empty rock is used to fill cavities.
To improve the efficiency of operations and financial condition in general, the plant's management uses high-quality and efficient cash flow planning. The solvency of the enterprise and the liquidity of its assets depend on the ability to generate them in a timely manner and in the required amount. The financial policy system of the plant in terms of its financial activities has the following components:
1) capital management: determining the value of capital; optimization of capital structure; credit policy; investment policy;
2) asset management: formation of the strategy of financing current and non-current assets; management of inventory, monetary assets; receivables and payables management;
3) investment management: investment portfolio management.
4) cash flow management: cash flow management from financial activities; determining the value of money over time and its use in financial calculations;
5) financial risk management: identification of financial risks; identification of the main factors influencing the level of financial risks; financial risk assessment; development of a mechanism for hedging financial risks;
6) profit management of the enterprise: management of the formation and distribution of profits; net profit management; dividend policy;
7) anti-crisis financial management: identifying signs of crisis; prevention of bankruptcy of the enterprise; localization of crisis phenomena; financial stabilization of the enterprise; preventing a recurrence of the crisis.

Keywords: current assets; liquidity; profitability; pandemic; efficiency; financial stability.

References

1. The official site of Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine (2020), “Comprehensive package of national anti-crisis measures to overcome the consequences of the pandemic and create the conditions for sustainable socio-economic growth”, available at: https://ndc-ipr.org/developments/post/antikrizovi-zahodi-podolannya-naslidkiv-pandemiyi-/ (Accessed December,18, 2021).
2. The official site of Zaporizhzhia Iron Ore Plant (2021), available at: http://www.zgrk.com.ua/ (Accessed December,18, 2021).
3. The official site of Zaporizhzhia Iron Ore Plant (2021), “Annual information of the issuer of securities for 2019. Information for shareholders: 2020”, available at: http://zgrk.com.ua/holder/2020 (Accessed December,18, 2021).
4. The official site of Zaporizhzhia Iron Ore Plant (2021), “Annual information of the issuer of securities for 2020. Information for shareholders: 2021”, available at: http://zgrk.com.ua/holder/2021 (Accessed December,18, 2021).
5. Site gmk.cente (2021), “ZZRK increased ore production by 6.7% in the first quarter”, available at: https://gmk.center/ua/news/zzrk-u-pershomu-kvartali-narostiv-vidobutok-rudi-na-5-7/ (Accessed December,18, 2021).
6. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: : http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed December,18, 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 4564

Відомості про авторів

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

ORCID:

0000-0002-9684-0279


І. П. Васильчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

ORCID:

0000-0002-7872-2738


О. В. Смирна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

O. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

ORCID:

0000-0001-9463-0991

Як цитувати статтю

Ізмайлова Н. В., Васильчук І. П., Смирна О. В. Підтримка стабільної діяльності підприємства під час активної фази епідемічних явищ в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9742 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.91

Izmaylova, N., Vasylchuk, I. and Smyrna, O. (2021), “Support of stable activity of the enterprise during the active phase of epidemic phenomena in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9742 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.