EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
В. М. Булавинець

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.96

УДК: 336.22

В. М. Булавинець

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті розглянуто термін «децентралізація» та подано її види. Поглиблено сутність поняття «бюджетна децентралізація» через його трактування у вузькому та широкому розумінні.
Здійснено огляд моделей бюджетної децентралізації, які існують у міжнародній практиці. Виокремлено позитивні сторони бюджетної децентралізації та її ризики.
Проаналізовано практику реалізації бюджетної децентралізації в Україні. Зроблено висновок, що карантинні обмеження, пов’язані із поширенням захворюваності на коронавірус в країні, хоча й вплинули на темпи нарощування податкових надходжень місцевих бюджетів, але не змогли повністю зупинити їх позитивної динаміки. Зазначено, що у 2021 році дещо зменшилися обсяги надходжень від місцевих податків та зборів, що свідчить про звуження власної фінансової бази місцевих бюджетів. Визначено напрямки поглиблення бюджетної децентралізації задля зміцнення фінансової спроможності територіальних громад.

Ключові слова: децентралізація; бюджетна децентралізація; реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади; територіальні громади; доходи місцевих бюджетів; місцеві податки і збори.

Література

1. Возняк Г.В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 ; Держ. ВНЗ «Ун-т банк. справи». Київ, 2018. 576 с.
2. Словник української мови : В 11 т. Т. 9 / ред. І.С. Назарова. Київ: Наук. думка, 1978. 917 с.
3. Руденко І. В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики Економіка. Фінанси. Право. 2014. №6. С. 16-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2014_6_6
4. Роман В. Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу. URL: http://lvivacademy.com/visnik12/fail/Roman.pdf
5. Хлівний В., Гризоглазов Д. Фіскальна децентралізація на місцевому рівні. Ринок цінних паперів України. 2012. № 8. С. 25-28.
6. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
7. Кізима Т.О. Фінансова децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Інноваційна економіка. 2017. №7-8 (70). С. 145-149.

V. Bulavynets

BUDGETARY DECENTRALIZATION IN UKRAINE: ESSENCE AND SPECIFIC OF REALIZATION ARE IN UKRAINE

Summary

The essence of decentralization and its types are considered: political, administrative, economic, budgetary. The author of the article shares the opinion of scientists who identify the concepts of "fiscal", "budget" and "financial" decentralization. The interpretation of the concept of "budget decentralization" has been deepened by clarifying its essence in a narrow and broad sense. In a broad sense, the essence of the concept of "budget decentralization" means the distribution of financial resources and functions between central and local governments, and in a narrow sense - a degree of autonomy of local governments to make managerial decisions in the financial sphere.
An overview of fiscal decentralization models that exist in international practice is reviewed. By comparing different ways of providing citizens with the benefits of collective use, the positive aspects of budget decentralization and its risks are highlighted.
It was found that the advantages of budget decentralization are: financial independence of local governments in decision-making; improving the quality of public services; more efficient allocation of resources; strengthening the responsibility of local authorities to the community.
Risks of budget decentralization are noted: minimization of control by central authorities over the budget process at the local level; growing corruption given the limited political competition at the local level; deepening differentiation in the levels of development of regions; increasing the cost of providing public goods for small areas; domination of local interests over national ones.
The practice of budget decentralization implementation in Ukraine is analyzed. It was concluded that quarantine restrictions due to the spread of coronavirus in the country, although significantly affected the growth rate of tax revenues of local budgets, but could not completely stop their positive dynamics. It is noted that the amount of revenues from local taxes and fees in 2021 compared to 2018 decreased slightly, which indicates a narrowing of the own financial base of local budgets. The directions of deepening budget decentralization in order to strengthen the financial capacity of territorial communities have been identified.

Keywords: decentralization; budget decentralization; reform of local self-government and territorial organization of power; territorial communities; local budget revenues; local taxes and fees.

References

1. Vozniak, H.V. (2018), “Budget policy of socio-economic development of the regions of Ukraine in terms of financial decentralization”, Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.08; Derzh. VNZ «Un-t bank. spravy», Kyiv, Ukraine, P. 576.
2. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], vol. 9, 1978, ed. I.S. Nazarova, I.S., Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine, P. 917.
3. Rudenko, I. V. (2014), “Fiscal decentralization: models, prospects, risks”, Finansy. Pravo, vol. 6, pp. 16-22. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2014_6_6
4. Roman, V. “Models of decentralization of power in the European Union”, available at: http://lvivacademy.com/visnik12/fail/Roman.pdf
5. Khlivnyi, V. And Hryzohlazov, D. (2012), “Fiscal decentralization at the local level”, Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 8, pp. 25-28.
6. State Treasury Service of Ukraine, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua
7. Kizyma, T.O. (2017), “Financial decentralization in Ukraine: current status and development prospects”, Innovatsiina ekonomika, vol. 7-8 (70), pp. 145-149.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6974

Відомості про авторів

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

V. Bulavynets

PhD in Economics, AssociateProfessor of the Department of Finance named after S. І. Yuriy, West Ukrainian National University, Ternopil

ORCID:

0000-0001-8169-7331

Як цитувати статтю

Булавинець В. М. Бюджетна децентралізація: сутність та специфіка реалізації в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9747 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.96

Bulavynets, V. (2021), “Budgetary decentralization in Ukraine: essence and specific of realization are in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9747 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.