EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
О. А. Подолянчук, Я. Ю. Олійник

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.97

УДК: 657:336.226.212.1:332.3

О. А. Подолянчук, Я. Ю. Олійник

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

Земля являється особливим природнім ресурсом, який є унікальним по своїй природі, а отже – складним у дослідженнях і явищах, пов’язаних з ним. Земельні відносини виникають з приводу багатьох обставин, і ці обставини змінюють порядок обліку земельних ділянок. Землі мають різне призначення і використовуються в різних цілях, а отже будуть варіюватися способи відображення операцій щодо їх використання та розпорядження у системі рахунків бухгалтерського обліку. Ряд заходів, пов’язаних із використанням земельних ресурсів, зокрема, щодо поліпшення їх якісного стану, рекультивації, усунення негативних наслідків тощо відображаються в обліку підприємств.
Наразі земельне законодавство зазнає трансформацій у своїй структурі. Прийнятий закон, що скасував мораторій щодо купівлі-продажу земельних ділянок, спричиняє зрушення і в економічній системі країни. Його положення впливають на характер операцій, відносин між суб’єктами, порядок документального оформлення фактів господарської діяльності та перспективи розвитку підприємств.
У статті розкрито економічну сутність земельних ділянок як об’єкта обліку, наведено приклади впливу законодавчих змін на господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Ключові слова: Земельні ділянки плата за землю; оренда; мінімальне податкове зобов’язання.

Література

1. Олійник Я. Земля в системі обліку сільськогосподарських виробників. Журнал студентських наукових праць «Управління, адміністрування та право: проблеми, тенденції, досягнення». 2021. №3. С. 67-72.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n256 (дата звернення: 05.12.2021).
3. Подолянчук О. А., Коваль Н. І. Земельні ділянки як об’єкт обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 12. 2017. С. 102-115.
4. Подолянчук О.А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536 (дата звернення: 05.12.2021).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 № 552-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (дата звернення: 01.12.2021).
6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень: Проект Закону від 02.06.2021 № 5600. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (дата звернення: 05.12.2021).

O. Podolianchuk, Y. Oliynyk

THE LAND: ACCOUNTING AND TAXATION

Summary

Land resources are the basis of our survival: they provide the nation with food, enable it to move, build a national economy and to develop. As an object of accounting, land has features. Both land recognition as an object of accounting and accounting of land and land taxation have features that other assets do not have. The land is a special natural resource that is unique in eccense and therefore difficult in studing and in related operations. Land relations arise due to many circumstances, and these circumstances change the order of accounting of land. Lands have different functions and are used for different purposes, and therefore the ways they are reflected in the accounting system will vary. A number of measures related to the use of land resources, in particular, to improve their quality, reclamation, eliminate the negative consequences, etc. are reflected in the accounting of enterprises. Therefore, the issue of land accounting is actual for every business entity.
Currently, land legislation is undergoing transformations in its structure. The adopted law, which lifted the moratorium on land sales, is causing a shift in the country's economic system. Its provisions affect the nature of operations, relations between entities, the procedure for documenting the facts of economic activity and prospects for enterprise development.
In addition, the "economic premonitions" of economic entities have sparked by the resource bill №5600, which will oblige taxpayers to pay for land to pay a minimum tax liability, which will depend on the area of land used in agricultural activities and its regulatory and monetary evaluation.
The article examines the main legal documents that constitute the methodological and organizational framework in the field of ownership and use of land. The economic essence of land as an object of accounting is substantiated and their role in the economy of a separate subject is characterized. The general principles of reflection in the accounting of land plots and business operations related to their use and disposal are formed. The main points concerning the taxation of land plots and operations with them are given. Current legislative changes regarding agricultural lands have been studied. Examples of the impact of legislative changes on the economic activity of an economic entity are given.

Keywords: the land; land fee; rent; minimum tax liability.

References

1. Oliinyk, Ya. (2021), “Land in the accounting system of agricultural producers”, Zhurnal studentskykh naukovykh prats «Upravlinnia, administruvannia ta pravo: problemy, tendentsii, dosiahnennia», vol. 3, pp. 67-72.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Tax Code of Ukraine of December”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n256 (Accessed 05 Dec 2021).
3. Podolianchuk, O. A. and Koval, N. I. (2017), “Land as an object of accounting”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 12, pp. 102-115.
4. Podolianchuk, O.A. (2017), “Organization of small businesses accounting”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536 (Accessed 05 Dec 2021)..
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 01 Dec 2021)..
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine on Ensuring Balance of Budget Revenues”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (Accessed 05 Dec 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6821

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Podolianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the fields of economics,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0234-8943


Я. Ю. Олійник

бакалавр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Oliynyk

4th year student of the Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-9506-0115

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А., Олійник Я. Ю. Земельні ділянки: облік та оподаткування. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9748 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.97

Podolianchuk, O. and Oliynyk, Y. (2021), “The land: accounting and taxation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9748 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.