EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Н. В. Кириченко, Л. О. Алєщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.99

УДК: 338.43:338.43.9

Н. В. Кириченко, Л. О. Алєщенко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та перспективні напрямки розвитку Інтернет маркетингу в епоху пандемії Covid-19. Визначено, що організації різних сфер бізнес середовища не залежно від їх розміру вимушені переходити у віртуальну площину ведення своєї діяльності, аби не втрачати конкурентні позиції на ринку і будувати довготривалі партнерські взаємовідносини з конкурентами та в повній мірі відповідати потребам і очікуванням споживачів, які більш активніше використовують цифрові технології. Визначено, що наразі найактуальнішими та найефективнішими інструментами в Інтернет-просторі вважаються: контекстна, таргетована, банерна реклама, SEO-оптимізація, SMM та E-mail-розсилка. Досліджено головні критерії оцінки ефективності інструментів Інтернет-маркетингу та з’ясовано, що наразі за визначенням маркетологів слід приділяти особливу увагу рівню конверсії та вартості лідів, швидкості настання ефекту й можливості його збереження на тривалий термін, необхідності витрат часу на регулярні дії по роботі з інструментом та можливості підвищити найбільш відстаючий показник в роботі з аудиторією. Проаналізовано способи оптимізації підприємств різних сфер діяльності, які активно почали переходити в on-line й розвивати канали Інтернет-просування, з акцентом на SMM та e-mail розсилки в залежності від ситуації на ринку. Також під час дослідження виокремлено три сфери за продуктивністю які помітно зазнали змін в період пандемії і внесли корективи в свої аккаунти. Рекомендовано стратегічні вектори розвитку маркетингової активності і впровадження інструментів Інтернет - маркетингу в діяльність підприємств малого бізнесу, які зазнали втрат за час пандемії.

Ключові слова: Інтернет-маркетинг; діджиталізація; маркетингові інструменти; контент; SEO-оптимізація; соціальний медіа маркетинг; інформаційні технології; інструменти Інтернет простора.

Література

1. Балабанова, Л.В., (2014). Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: Моногр. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. 301 с.
2. Балабанова, Л.В. Холод, В.В. & Балабанова, І.В. (2019). Стратегічний маркетинг. Підручник К :ЦНЛ, 612 с.
3. Дучинська, Н. І., & Склема, Г. В. (2017). Інтернет-маркетинг в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, (25, вип. 11 (1)), С. 89-92.
4. Добренко, О. О. (2017). Інфраструктурні аспекти інтернет-маркетингу в Україні. Економіка і менеджмент культури, С. 69 - 73.
5. Кордзая, Н. Р. (2015). Інтернет-маркетинг та його сучасний стан в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (12 (2)), С. 17-20.
6. Кутепова, В. О. (2014). Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку. Управління розвитком, (1), С. 47-49.
7. Литовченко, І. Л., & Шкурупська, І. О. (2015). Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій. Економіка України, (5), С. 29-39.
8. Окландер, М. А., & Романенко, О. О. (2015). Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, (12), С. 362-371.
9. Семенова, А. В. (2013). Інтернет-маркетинг в Україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, (10), С. 413-417.
10. Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. К:Діалектика, 2020. 880 с.
11. Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Клієнтоорієнтовані стратегічні вектори агробізнесу на продовольчому ринку в умовах глобальних викликів. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9575 (дата звернення: 10.12.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

N. Kyrychenko, L. Alіeshchenko

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INTERNET MARKETING DEVELOPMENT IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The aim of the work was to investigate the theoretical and applied aspects of strategic vectors of business development in the country using Internet marketing tools in the era of the David-19 pandemic. A set of methods was used to solve the set tasks: monographic; analysis and synthesis; abstract-logical; theoretical generalization and comparison; structural and logical, expert assessment, etc. The article stipulates that organizations of different spheres of business environment, regardless of their size, are forced to move to the virtual plane of their activities in order not to lose competitive position in the market and build long-term partnerships with competitors and fully meet the needs and expectations of consumers. more actively use digital technologies. It is determined that currently the most relevant and effective tools in the Internet space are: contextual, targeted, banner advertising, SEO-optimization, SMM and E-mail-distribution. The main criteria for evaluating the effectiveness of Internet marketing tools are studied and it is clarified that currently, according to marketers, special attention should be paid to the level of conversion and cost of leads, speed of effect and possibility of its preservation for a long time. and opportunities to increase the most lagging performance in the audience. The methods of optimization of enterprises of different spheres of activity, which actively began to switch to on-line and develop Internet promotion channels, with an emphasis on SMM and e-mail distribution depending on the market situation, are analyzed. It is substantiated that the fall in demand allows for the possibility of reducing the cost of active advertising, but encourages the creation of a resource cushion for a quick start after the crisis. Thus, marketing resources were proposed that can be actively used in the long run, which will increase the return on investment in marketing and review the channels of product promotion. Also, the study identified three areas of productivity that have changed significantly during the pandemic and made adjustments to their accounts. Strategic vectors of development of marketing activity and introduction of Internet marketing tools in the activity of small business enterprises, which suffered losses during the pandemic, are recommended.

Keywords: Internet marketing; digitalization; marketing tools; content; SEO-optimization; social media marketing; information technology; Internet space tools.

References

1. Balabanova, L.V., (2014), Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyj pidkhid: Monohr. Finansovo-kredytna systema Ukrainy v umovakh intehratsijnykh ta hlobalizatsijnykh protsesiv. [Marketing management of enterprise competitiveness: a strategic approach: Financial and credit system of Ukraine in the conditions of integration and globalization processes], Kyiv, Ukraine.
2. Balabanova, L.V., Kholod, V.V. and Balabanova, I.V. (2019), Stratehichnyi marketynh [Strategic marketing], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Duchynska, N.I., and Sklema, G.V. (2017). “Internet marketing in Ukraine”,. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, (25, vol. 11 (1)), pp. 89-92.
4. Dobrenko, O.O. (2017). “Infrastructural aspects of Internet marketing in Ukraine”, Ekonomika i menedzhment kultury, pp. 69 - 73.
5. Kordzaya, N. R. (2015). “Internet marketing and its current state in Ukraine”, Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, (12 (2)), pp. 17-20.
6. Kutepova, V.O. (2014). “Internet marketing in Ukraine, problems and prospects of development”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 1, pp. 47-49.
7. Litovchenko, I.L., and Shkurupskaya, I.O. (2015). “Assessment of the synergetic effect from the use of integrated marketing communications”, Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 29-39.
8. Oklander, M.A., and Romanenko, O.O. (2015). “Specific differences between digital marketing and Internet marketing”, Ekonomichnyj visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy Kyivskyj politekhnichnyj instytut, vol. 12, pp. 362-371.
9. Semenova, A. V. (2013). “Internet marketing in Ukraine: preconditions, peculiarities of formation, prospects of development”, Ekonomichnyj visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy Kyivskyj politekhnichnyj instytut, vol. 10, pp. 413-417.
10. Kotler, P. and Armstrong, G.(2020), Osnovy marketynhu [Basics of marketing], Dialektyka, Kyiv, Ukraine.
11. Bolila, S. and Kyrychenko, N. (2021), “Customer-oriented strategic vectors of agrobusiness in the food market in the conditions of global challenges”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9575 (Accessed 10 Dec 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 7010

Відомості про авторів

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1721-258X


Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

L. Alіeshchenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies,Kherson State Agrarian and Еconomic University

ORCID:

0000-0002-7119-2922

Як цитувати статтю

Кириченко Н. В., Алєщенко Л. О. Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в епоху пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9750 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.99

Kyrychenko, N. and Alіeshchenko, L. (2021), “Current state and prospects of internet marketing development in the age of the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9750 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.