EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. А. Пархоменко, Л. М. Малюга, О. С. Фротер, І. О. Нижник

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.103

УДК: 658.14

Л. А. Пархоменко, Л. М. Малюга, О. С. Фротер, І. О. Нижник

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Функціонування в умовах нестабільності внутрішнього і зовнішнього ринків збуту, необхідність виживання і досягнення конкурентної переваги вимагають постійної реакції сучасних підприємств, що виражається в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. Вибір оптимальних стратегій управління, які є визначальними факторами забезпечення ефективного функціонування підприємства, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності і, як наслідок, підвищення фінансової стабільності і платоспроможності залежать від наявності на підприємстві інформаційної бази про витрати підприємства, їх структуру, зміни в залежності від обсягів виробництва, а також від наявності механізму, що визначає можливості варіації витрат. Для забезпечення ефективної роботи підприємства важливо встановити зв'язок між витратами підприємства, обсягом його виробництва і отриманим прибутком. Вивчення взаємозв'язку між цими трьома елементами служить основою для прийняття рішень про управління підприємством з метою отримання максимально можливого прибутку.
Технологія управління витратами, а також в рамках її здійснення управління змінними витратами дозволить керівництву підприємства отримати необхідні обґрунтування для прийняття різних управлінських рішень. По-перше, при розробці довгострокових планів і стратегій розвитку підприємства, підготовці різних прогнозів виробництва продукції, а також у визначенні очікуваних фінансових результатів за різними сценаріями розвитку; ці прогнози можуть бути використані для вибору найбільш прийнятного варіанту для функціонування підприємства в майбутньому. По-друге, оцінити результати роботи підприємства за періодами, а також ефективний контроль його діяльності відповідно до плану розробленої стратегії. При порівнянні фактичних результатів роботи з плановими можна виявити значні відхилення і розробити заходи щодо їх вирівнювання. По-третє, для ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, придбання оптимального обсягу сировини для реалізації виробничої програми, підбору найбільш відповідного асортименту продукції, що має вигідний продаж, а також для встановлення необхідного обсягу ресурсів для реконструкції, модернізації основних засобів і т.д. По-четверте, порівняти витрати і переваги дотримання певної стратегії розвитку при переосмисленому виробництві або створенні мережі філій тощо.

Ключові слова: управління витратами; діяльність підприємства; підвищення ефективності; прибуток; витрати підприємства.

Література

1. Ананкіна Є. А., Данилочкіна С.В., Данилочкіна Н.Г. Контролювання як інструмент управління підприємством: навч. посіб. К. : Юніті, 2012. 279 с.
2. Голов С. Ф. Управлінський облік: навч. посібник. К.: Терези, 2014. 576 с.
3. Друкер П. Ф. Проблема управління в XXI ст.: навч. посібн. К. : Видавничий дім «Вільямс», 2011. 272 с.
4. Друрі К. Управлінський та виробничий облік: навч. посібн. Юніті-Дана, 2003. С. 231-245.
5. Каплан Роберт С., Девід П. Нортон. Збалансована система показників. Від стратегії до дії: монографія. К.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2003. 304 с.
6. Сухарєва Л. А., Петренко С.Н. Контроллінг - основа управління бізнесом: навч.посібник. Донецьк: Норд-комп'ютер, 2011. 210 с.
7. Хан Д. Планування і контроль: поняття контроль: навч. посібн..: Фінанси і статистика, 1997. 800 с.
8. Скляренко В. К. В чому різниця між затратами, витратами і витратами виробництва URL: http://www.elitarium.ru/zatraty-rashody-izderzhki-aktivy-proizvodstvo-buhgalterskij-upravlencheskij-uchet/ – Станом на 13.12.2021. – Назва з екрана.
9. Guidelines for Preparing Economic Analyses URL: https://www.epa.gov/environmental-economics/guidelines-preparing-economic-analyses#download (дата звернення: 13.12.2021).

L. Parkhomenko, L. Maliuga, O. Froter, I. Nizhnik

COST MANAGEMENT AS A RESERVE TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Summary

Functioning in the conditions of instability of internal and foreign markets, the need to survive and achieve a competitive advantage require a constant reaction of modern enterprises, which is expressed in making informed management decisions. The choice of optimal management strategies, which are the determining factors in ensuring the effective functioning of the enterprise, increasing profitability and competitiveness and, as a result, increasing financial stability and solvency depend on the availability of an information base on the costs of the enterprise, their structure, changes depending on production volumes, as well as the presence of a mechanism that determines the possibility of variation in costs. To ensure the effective operation of the enterprise, it is important to establish a connection between the costs of the enterprise, the volume of its production and the profit received. The study of the relationship between these three elements serves as the basis for making decisions about the management of the enterprise in order to make the maximum possible profit.
Cost management technology, as well as within its variable cost management, will allow the management of the enterprise to obtain the necessary justifications for making various management decisions. Firstly, in the development of long-term plans and strategies for the development of the enterprise, the preparation of various forecasts of production, as well as in determining the expected financial results under different development scenarios; these forecasts can be used to choose the most appropriate option for the functioning of the enterprise in the future. Secondly, to evaluate the results of the enterprise's work by periods, as well as effective control of its activities in accordance with the plan of the developed strategy. When comparing the actual results of work with planned, significant deviations can be detected and measures for their alignment can be developed. Thirdly, for the effective use of material and financial resources of the enterprise, the acquisition of the optimal volume of raw materials for the implementation of the production program, the selection of the most appropriate range of products that have a profitable sale, as well as to establish the required amount of resources for reconstruction, modernization of fixed assets, etc., compare the costs and advantages of adherence to a certain development strategy in rethinked production or the creation of a network of branches, etc.

Keywords: cost management; enterprise activities; efficiency improvement; profit; enterprise costs.

References

1. Anankina, E. Danilochkina, S. and Danilochkinaю N. (2012), Kontrolyuvannya yak instrument upravlinnya pidpry`yemstvom [Control as a tool of enterprise management], Uni, Kyiv, Ukraine.
2. Chairman, S. F. (2014), Upravlins`ky`j oblik [Management Accounting], Theresa, Kyiv, Ukraine.
3. Druer, P.F. (2011), Problema upravlinnya v XXI st [Management problem in xxi century], Williams Publishing House, Kyiv, Ukraine.
4. Druri, K. (2003), Upravlinskyi ta vyrobnychyi oblik [Management and production accounting], Yuniti-Dana, Kyiv, Ukraine, pp.231-245.
5. Kaplan, R. S. (2003), Zbalansovana sy`stema pokazny`kiv. Vid strategiyi do diyi [Balanced scorecard. From Strategy to Action], "Olymp-Business" CCT, Kyiv, Ukraine.
6. Sukhareva, L.A. and Petrenko S., (2011), Kontrolling - osnova upravlinnya biznesom [Controlling - the basis of business management], Nord computer, Donetsk, Ukraine.
7. Khan, D. (2007), Planuvannya i kontrol`: ponyattya kontrol [Planning and control: the concept of control], Finance and Statistics, Kyiv, Ukraine.
8. Skliarenko, V. K. (2021), “What is the difference between costs, expenses and production costs”, [Online], available at: http://www.elitarium.ru/zatraty-rashody-izderzhki-aktivy-proizvodstvo-buhgalterskij-upravlencheskij-uchet/ (Accessed 13 Dec 2021).
9. U.S. Environmental Protection Agency (2010), “Guidelines for Preparing Economic Analyses”, [Online], available at: https://www.epa.gov/environmental-economics/guidelines-preparing-economic-analyses#download (Accessed 13 December 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5257

Відомості про авторів

Л. А. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

L. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6840-0818


Л. М. Малюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

L. Maliuga

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-4057-2404


О. С. Фротер

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

O. Froter

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-6770-9618


І. О. Нижник

доктор філософії,Уманський національний університет садівництва

I. Nizhnik

PhD, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5671-7324

Як цитувати статтю

Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О. Управління витратами як резерв для підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9754 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.103

Parkhomenko, L., Maliuga, L., Froter, O. and Nizhnik, I. (2021), “Cost management as a reserve to increase the efficiency of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9754 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.