EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
А. Ю. Жаріков

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.203

УДК: 336.143

А. Ю. Жаріков

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито питання сутності бюджетно-податкової політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що бюджетна політика є ефективним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку країни. Система бюджетного регулювання ґрунтується на сукупності фінансово-економічних взаємовідносин, інституційних бюджетних складових щодо визначення та реалізації основних напрямів бюджетної політики, планування і прогнозування бюджетних показників, використання бюджетних коштів, здійснення контролю за виконанням бюджету, досягнення відповідних суспільних цілей та завдань. Показано,що в умовах економічних перетворень доцільним є посилення обґрунтованості процесу формування податкових надходжень бюджету, необхідним є забезпечення його динамічності та адаптивності до змін суспільного розвитку. Податковий механізм формування доходів бюджету повинен забезпечувати належний рівень фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки країни. Фіскальна архітектоніка створює основу для ефективної реалізації податкової політики. Необхідність модернізації податкових механізмів обумовлена суспільною потребою формування довгострокової концепції розвитку фінансово-економічної системи. Задля посилення ступеня взаємоузгодженості податкового регулювання та фінансової стратегії держави доцільним є обґрунтування основних положень координації бюджетно-податкової політики з урахуванням необхідності адаптації складових податкової системи до змін макроекономічних умов. При формуванні бюджетної політики держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової та соціальної стабільності. Передбачуваність бюджетної політики є ключовим фактором загальної макроекономічної стабільності. Розробка механізму раціонального вибору найбільш важливих напрямів фінансування за всіма рівнями бюджетної системи та ефективних підходів щодо пропорцій розподілу коштів між зазначеними пріоритетними напрямами є першочерговим завданнями. Необхідною умовою є узгодження та координація бюджетної політики з податковою політикою, при здійсненні бюджетної політики слід враховувати наявність і вплив на кінцевий її результат зовнішніх та внутрішніх чинників. Розробка та проведення бюджетної політики являє собою динамі¬чний процес, на спрямованість якого впливає стан економічного середовища. Проведення збалансованої фінансової, економічної та соціальної політики країни потребує обґрунтованого податкового регулювання як вагомого інструмента інституційного забезпечення економічного зростання та соціальної стабільності.

Ключові слова: бюджет; податки; доходи бюджету; видатки бюджету; бюджетно-податкова політика; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
2. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ.2019. № 2. С.103–121.
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
4. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2021. №10(1), pp. 42-52.
5. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. No.1 pp. 130-135.
6. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol.17, Issue 3, pp.101-110.
7. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019.Volume 17, Issue №4, pp. 252-261.

A. Zharikov

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article reveals the essence of fiscal policy as a tool for socio-economic development of the country. It is determined that budget policy is an effective tool for regulating the socio-economic development of the country. The system of budget regulation is based on a set of financial and economic relations, institutional budget components to determine and implement the main directions of budget policy, planning and forecasting budget indicators, use of budget funds, control over budget execution, achieving relevant social goals and objectives. It is shown that in the conditions of economic transformations it is expedient to strengthen the validity of the process of formation of tax revenues of the budget, it is necessary to ensure its dynamism and adaptability to changes in social development. The tax mechanism for the formation of budget revenues should ensure the appropriate level of financial, budgetary and socio-economic security of the country. Fiscal architecture creates the basis for the effective implementation of tax policy. The need to modernize tax mechanisms is due to the public need to form a long-term concept for the development of financial and economic system. In order to strengthen the degree of coherence of tax regulation and financial strategy of the state, it is advisable to substantiate the basic provisions of coordination of fiscal policy, taking into account the need to adapt the components of the tax system to changes in macroeconomic conditions. In formulating fiscal policy, the state must proceed from the need to ensure financial and social stability. The predictability of fiscal policy is a key factor in overall macroeconomic stability. The development of a mechanism for the rational choice of the most important areas of funding at all levels of the budget system and effective approaches to the proportions of the distribution of funds between these priority areas is a priority. A necessary condition is the coordination and coordination of fiscal policy with tax policy, the implementation of fiscal policy should take into account the presence and impact on its final outcome of external and internal factors. The development and implementation of fiscal policy is a dynamic process, the direction of which is influenced by the state of the economic environment. Carrying out a balanced financial, economic and social policy of the country requires sound tax regulation as an important tool for institutional support of economic growth and social stability.

Keywords: udget; taxes; budget revenues; budget expenditures; fiscal policy; socio-economic development of the country.

References

1. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspilnoho rozvytku [Budget strategy of social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 532.
2. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), “Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country”, Visnyk KNTEU, vol. 2, pp.103–121.
3. Samujel'son, Pol Je. and Nordhaus, Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
4. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2021. #10(1), pp. 42-52.
5. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. No.1 pp. 130-135.
6. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol.17, Issue 3, pp.101-110.
7. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019.Volume 17, Issue #4, pp. 252-261.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6375

Відомості про авторів

А. Ю. Жаріков

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Zharikov

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0485-6589

Як цитувати статтю

Жаріков А. Ю. Бюджетно-податкова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9756 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.203

Zharikov, A. (2021), “Fiscal policy as an instrument of socio-economic development of the country”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9756 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.