EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В. В. Ходаковський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.204

УДК: 336.143

В. В. Ходаковський

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті розкрито питання сутності фінансово-бюджетної складової економічного зростання. Визначено, що в умовах трансформації системи державних фінансів доцільним є вдосконалення податкових інституційних механізмів, які відповідають за формування доходів бюджетів усіх рівнів. Показано, що роль держави в економіці країни є визначальною при визначення ролі бюджету в регулюванні економічних і соціальних процесів. Впливаючи на процеси формування бюджетних відносини шляхом зміни і удосконалення принципів, методів та способів формування бюджетних доходів та видатків на всіх стадіях бюджетного процесу, держава формує та коректує бюджетні взаємозв’язки, регулює направлення бюджетних фінансових ресурсів, уточнює пропорції розподілу централізованих коштів та методи реалізації їх цільового призначення, і таким чином забезпечує бюджетне регулювання. Бюджет виконує низку основних функцій в економіці, зокрема перерозподіляє дохід, активізує сукупний попит, є основою бюджетного регулювання, вагомим інструментом державного управління. Через бюджет країни забезпечується фінансування заходів, програм, проектів у вагомих для суспільства галузях економічного та соціального розвитку загальнодержавного значення, зокрема об'єктів галузей економіки монопольної сфери діяльності держави, пріоритетних науково-технічних програм, гуманітарної сфери. В сучасних умовах економічних перетворень для зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування необхідно забезпечити розширення існуючих прав місцевих інститутів самоврядування в сфері оподаткування, посилення бюджетної дисципліни. Особливого значення набувають питання зміцнення податкової безпеки держави. Вагомим завданням реалізації інституціоналізації системи податкового регулювання є модернізація органів контролю за додержанням податкового законодавства, підвищення якісного рівня планування та виконання податкових надходжень бюджету країни на основі середньострокової системи бюджетного планування.

Ключові слова: фінанси; бюджетний механізм; фінансове забезпечення; фінансове регулювання; фінансово-бюджетна політика; економічне зростання.

Література

1. Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету: монографія. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2019. 616 с.
2. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
3. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
4. Чугунов І.Я., Качула С.В. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С.87–98.
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. №3. С. 116–132.
6. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Фінансові ресурси державного сектора економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3. С.40–52.

V. Khodakovsky

FINANCIAL AND BUDGETARY COMPONENT OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The article reveals the essence of the financial and budgetary component of economic growth. It is determined that in the conditions of transformation of the public finance system it is expedient to improve the tax institutional mechanisms that are responsible for the formation of budget revenues at all levels. The budget is an important tool for state regulation of the economy, effective mechanisms and tools for generating its revenue side is a necessary condition for effective fiscal policy. To develop and implement balanced budget regulation, budget policy priorities should be determined based on cyclical economic development, public finances and the stability of the budget system, at each stage of economic development there is a need to justify and implement appropriate levers of the budget mechanism. Medium-term budget planning is a necessary condition for improving the manageability and quality of the budget planning process, strengthening the impact of budget regulation on socio-economic development of the country. It is shown that the role of the state in the economy is decisive in determining the role of the budget in regulating economic and social processes. Influencing the processes of budget relations by changing and improving the principles, methods and ways of generating budget revenues and expenditures at all stages of the budget process, the state forms and adjusts budget relations, regulates the direction of budget financial resources, clarifies the proportions of centralized funds and methods purpose, and thus provides budgetary regulation. The budget performs a number of basic functions in the economy, including redistribution of income, activates aggregate demand, is the basis of budget regulation, an important tool of public administration. The country's budget provides funding for activities, programs, projects in important for society areas of economic and social development of national importance, including objects of the economy of the monopoly sphere of state activity, priority scientific and technical programs, humanitarian sphere. In modern conditions of economic transformations to strengthen the financial capacity of local self-government it is necessary to ensure the expansion of existing rights of local self-government institutions in the field of taxation, strengthening budgetary discipline. Of particular importance are issues of strengthening the tax security of the state. An important task of institutionalizing the system of tax regulation is the modernization of control bodies for compliance with tax legislation, improving the quality of planning and implementation of tax revenues of the state budget on the basis of medium-term budget planning system.

Keywords: finance; budgetary mechanism; financial support; financial regulation; financial and budgetary policy; economic growth.

References

1. Radionov, Yu.D. (2019), Formuvannia vydatkiv biudzhetu: monohrafiia [Formation of budget expenditures: a monograph], Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 616.
2. Samujel'son, Pol Je. and Nordhaus, Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., translated from English, Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
3. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspilnoho rozvytku [Budget strategy of social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 532.
4. Chuhunov, I.Ya. and Kachula, S.V. (2020), “State financial policy to ensure the social development of society”, Visnyk KNTEU, vol. 2, pp.87–98.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), “ State financial regulation of human potential development”, Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116–132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Kucher, H.V. (2019), “Financial resources of the public sector of the economy”, Visnyk KNTEU, vol. 3, pp.40–52.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6547

Відомості про авторів

В. В. Ходаковський

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Khodakovsky

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0485-6589

Як цитувати статтю

Ходаковський В. В. Фінансово-бюджетна складова економічного зростання. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9757 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.204

Khodakovsky, V. (2021), “Financial and budgetary component of economic growth”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9757 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.