EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ РОСЛИННИЦТВА, ВІДХОДАМИ ТКАНИН ТВАРИН, ТВАРИННИМ ГНОЄМ, АГРОХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ
Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.104

УДК: 662.767.2

Д. М. Токарчук, Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ РОСЛИННИЦТВА, ВІДХОДАМИ ТКАНИН ТВАРИН, ТВАРИННИМ ГНОЄМ, АГРОХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

Анотація

Питання ефективного поводження з відходами в Україні набуває особливої актуальності у зв’язку з домінуванням у народному господарстві ресурсомістких та багатовідходних технологій. Водночас низькі тарифи на послуги з вивезення та накопичення відходів на звалищах не створюють стимулів для бізнесу та місцевої влади переробляти відходи. Євроінтеграційні процеси в Україні вимагають зміни політики поводження з відходами. Наразі Україна знаходиться на найнижчому рівні в ієрархії поводження з відходами з відсутністю або обмеженою системою запобігання утворенню відходів, переробкою в обмеженому обсязі та захороненням на полігонах як основним методом управління відходами. Метою дослідження є формування стратегічних напрямів поводження з відходами сільського господарства, де основне місце займатиме ефективне поводження з відходами в розрізі відходів рослинництва, тваринництва, тканин тварин та агрохімічних відходів та передбачатиме акцент на їх енергетичному використанні. У статті наведено принципи формування Стратегії поводження з відходами аграрних підприємств (ієрархії поводження з відходами аграрних підприємств, попередженості, мінімізації впливу реалізації стратегії на навколишнє середовище, переходу до економіки замкненого циклу, самодостатності). Сформовано дерево цілей Стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Визначено особливості ефективного поводження з відходами сільського господарства за видами: енергетичний та неенергетичний напрями. Означено особливості ефективної утилізація відходів тканини тварин (мертві тварини). Визначено напрями ефективного менеджменту агрохімічних відходів. Узгоджено особливості формування сприятливого інституційного середовища у сфері поводження з відходами та адаптації української системи класифікації відходів з європейською. Визначено основні заходи у напрямку державного стимулювання ефективного поводження з відходами сільського господарства. Узагальнено напрямки зменшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу та зменшення забруднення ґрунтів і ґрунтових вод при реалізації ефективних напрямів поводження з відходами аграрних підприємств, а також заходи з мінімізації утворення відходів сільського господарства.

Ключові слова: стратегія; відходи; аграрні підприємства; відходи рослинництва; відходи тваринництва; рециклінг.

Література

1. Аналітична записка «Безконтрольне використання пестицидів в Україні», 2018 р. URL: http://epl.org.ua/environment/analitychna-zapyska-bezkontrolne-vykorystannya-pestytsydiv-v-ukrayini/ (дата звернення: 15.11.2021 р.).
2. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 23-38. DOI:10.37128/2411-4413-2020-3-2
3. Гуменюк Г.Д. Поводження з відходами: вимоги Європейського Союзу і законодавства України. Київ: Стандартизація: методологія і практика. 2015. №3. С. 26-29.
4. Директива 75/442/ЄЕС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_896#Tex t (дата звернення: 14.11.2021).
5. Директива Ради 1999/31/EC. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925#Text (дата звернення: 14.11.2021).
6. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_03/Z970771.html (дата звернення: 14.11.2021).
7. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року № 1393-XІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14#Text (дата звернення: 14.11.2021).
8. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425- VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18#Text (дата звернення: 14.11.2021).
9. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.11.2021).
10. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (дата звернення: 14.11.2021).
11. Закон України «Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки» від 4 червня 2009 року № 1446-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1446-17#Text (дата звернення: 14.11.2021).
12. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (дата звернення: 14.11.2021).
13. Заходи для зменшення забруднення ґрунтів мінеральними добривами. URL: http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/1288-zakhody-dlia-zmenshennia-zabrudnennia-gruntiv-mineralnymy-dobryvamy.html (дата звернення: 15.11.2021).
14. Корсун С.Г., Клименко І.І. Екотоксикологічний статус систем удобрення культур зерно-просапної сівозміни. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 212 с.
15. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., Березюк С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 404 с.
16. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів: монографія. Вінниця: ТОВ «Консоль», 2019. 336 с.
17. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка та держава. 2021. №3. С. 104-117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104
18. Скрильник Є.В., Кутова А.М., Гетманенко В.А., Товстий Ю.Н. Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві. Вісник аграрної науки. 2016. №7. С. 12-16.
19. Токарчук Д.М. Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №7. С. 18-26.
20. Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Концептуальні положення стратегії поводження з відходами аграрних підприємств на макро- і мікрорівні. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9585 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111 (дата звернення: 17.12.2021).
21. Уміст важких металів (техногенне забруднення ґрунтів). URL: https://www.iogu.gov.ua/monitorynh-objektiv-dovkillya/vazhki-metaly/ (дата звернення: 15.11.2021).
22. Що необхідно знати про рештки мертвих тварин? Екологія. право. людина. URL: http://epl.org.ua/human-posts/shho-neobhidno-znaty-pro-reshtky-mertvyh-tvaryn/ (дата звернення: 13.11.2021).
23. Який алгоритм дій у поводженні з відходами тваринництва й харчової галузі? Екологія підприємства. URL: https://ecolog-ua.com/news/yakyy-algorytm-diy-u-povodzhenni-z-vidhodamy-tvarynnyctva-y-harchovoyi-galuzi (дата звернення: 15.11.2021).
24. Який потенціал впровадження переробки відходів сільського господарства? URL: https://ecolog-ua.com/news/yakyy-potencial-vprovadzhennya-pererobky-vidhodiv-silskogo-gospodarstva (дата звернення: 17.11.2021).
25. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Vol. X. №10(1), Р.149-160. DOI: 10.14505//jemt.10.1(33).15
26. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. Resource potential of waste usage as a component of environmental and energy safety of the sate. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019.Vol. X. Fall. 5 (37). P. 1157-1167.
27. Circular economy action plan. URL: https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en (дата звернення: 14.11.2021)
28. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI. № 3(43). Р. 513-522. DOI: 10.14505//jemt.v11.3(43).02
29. On waste and repealing certain Directives: Directive of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 2008/98/EC. Eur-Lex: веб-сайт. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-CELEX:32008L0098 (дата звернення: 15.12.2021).

D. Tokarchuk, N. Pryshliak, Y. Palamarenko

STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES: RATIONAL MANAGEMENT OF PLANT WASTE, WASTE OF ANIMAL TISSUE, ANIMAL MANURE, ARCHOCHEMICAL WASTE

Summary

The issue of efficient waste management in Ukraine is especially relevant due to the dominance of resource-intensive and multi-waste technologies in the national economy. At the same time, low tariffs for waste disposal and accumulation services do not create incentives for businesses and local authorities to recycle waste. European integration processes in Ukraine require changes in waste management policy. Ukraine is at the lowest level in the hierarchy of waste management at present, with no or limited waste prevention system, limited recycling and landfilling as the main method of waste management. The aim of the study is to form strategic directions of agricultural waste management, where the main place will be occupied by efficient waste management in terms of crop, livestock, animal tissues and agrochemical waste and will focus on their energy use. The article presents the principles of formation of the Strategy of waste management of agricultural enterprises (hierarchy of waste management of agricultural enterprises, prevention, minimization of the impact realization of the strategy on the environment, transition to a circular economy, self-sufficiency). The tree of goals of the Strategy of waste management of agricultural enterprises is formed. Peculiarities of efficient management of agricultural waste by types: energy and non-energy areas are determined. Features of effective utilization of animal tissue waste (dead animals) are identified. The directions of effective agrochemical waste management are determined. The peculiarities of forming a favorable institutional environment in the field of waste management and adaptation of the Ukrainian waste classification system with the European one have been agreed. The main measures in the direction of state stimulation of efficient management of agricultural waste are determined. The directions of reduction of emissions of harmful substances into the atmosphere and reduction of soil and groundwater pollution in the implementation of effective areas of waste management of agricultural enterprises, as well as measures to minimize the generation of agricultural waste are summarized.

Keywords: strategy; waste; agricultural enterprises; crop waste; livestock waste; recycling.

References

1. The official site of Ecology. Right. Man. (2018), “Analytical note “Uncontrolled use of pesticides in Ukraine”, available at: http://epl.org.ua/environment/analitychna-zapyska-bezkontrolne-vykorystannya-pestytsydiv-v-ukrayini/ (Accessed 15 November 2021).
2. Honcharuk, I.V., and Vovk, V.Y. (2020), “Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production”. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity. vol. 3. pp. 23–38. DOI:10.37128/2411-4413-2020-3-2
3. Gumenyuk, G.D. (2015), “Waste management: requirements of the European Union and the legislation of Ukraine”, Standartyzatsiia: metodolohiia i praktyka. vol. 3. рр. 26-29.
4. EU Council (1991), Directive “Regarding hazardous waste”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_896#Text (Accessed 14 November 2021)
5. EU Council (1999), Directive “Regarding landfills”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925#Text (Accessed 14 November 2021)
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Law of Ukraine “On Food Safety and Quality”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_03/Z970771.html (Accessed 14 November 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Law of Ukraine “On Withdrawal from Circulation, Processing, Disposal, Destruction or Further Use of Low-Quality and Dangerous Products”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14#Text (Accessed 14 November 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Law of Ukraine “On Production and Circulation of Organic Agricultural Products and Raw Materials”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18#Text (Accessed 14 November 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Law of Ukraine “On Waste”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 14 November 2021).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Law of Ukraine “On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (Accessed 14 November 2021).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2009), Law of Ukraine “On the National Targeted Economic Program for Monitoring Residues of Veterinary Drugs and Contaminants in Live Animals, Products of Animal Origin and Feed, as well as in Food Products Controlled by the Veterinary Service for 2010-2015”, available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1446-17#Text (Accessed 14 November 2021).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Law of Ukraine “On Protection of the Population from Infectious Diseases”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (Accessed 14 November 2021).
13. The official site of Agribusiness today (2017), “Measures to reduce soil contamination with mineral fertilizers”, available at: http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/1288-zakhody-dlia-zmenshennia-zabrudnennia-gruntiv-mineralnymy-dobryvamy.html (Accessed 15 November 2021).
14. Korsun, S.G. and Klimenko, I.I. (2018), Ekotoksykolohichnyi status system udobrennia kultur zerno-prosapnoi sivozminy [Ecotoxicological status of fertilizer systems for grain-row crop rotation], TOV “TVORY”, Vinnytsia, Ukraine.
15. Pryshliak, N.V., Palamarenko, Y.V. and Bereziyk, S.V. (2020), Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom vzaiemopoviazanykh haluzei z vyrobnytstva biopalyva [Strategic management of innovative development of interconnected industries from biofuel production], TOV “Druk”, Vinnytsia, Ukraine.
16. Pryshliak, N.V., Tokarchuk, D.M. and Palamarenko, Y.V. (2019), Zabezpechennia enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy za rakhunok biopalyva z bioenerhetychnykh kultur i vidkhodiv [Ensuring energy and environmental security of the state through biofuels from bioenergy crops and waste], TOV “Console”, Vinnytsia, Ukraine.
17. Pryshliak, N., Tokarchuk, D. and Palamarenko, Y. (2021), “Prerequisites and organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of waste management of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava. vol. 3, pp. 104–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104
18. Skrylnyk, E.V., Kutova, A.M., Getmanenko, V.A. and Tovsty, Y.N. (2016), “The quality of local raw materials of different origins and ways of its rational use in agriculture”, Visnyk ahrarnoi nauky. vol. 7, рр. 12-16.
19. Tokarchuk, D. (2016), “Strategic directions of biofuel production by the agricultural enterprises of Ukraine ”, Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity. vol. 7. pp. 18–26.
20. Tokarchuk, D. and Palamarenko, Y. (2021), “Conceptual provisions of the strategy of waste management of agricultural enterprises at the macro and micro-level”, Efficient economy, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9585 (Accessed 17 December 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111
21. The official site of State Institution (2019), “Institute of Soil Protection of Ukraine”, “Content of heavy metals (man-made soil pollution)”, аvailable at: https://www.iogu.gov.ua/monitorynh-objektiv-dovkillya/vazhki-metaly/ (Accessed 15 November 2021).
22. The official site of Ecology Right Man (2017), “What you need to know about the remains of dead animals?”, available at: http://epl.org.ua/human-posts/shho-neobhidno-znaty-pro-reshtky-mertvyh-tvaryn/ (Accessed 13 November 2021).
23. The official site of Ecology of the enterprise (2018), “What is the algorithm of actions in the management of livestock and food waste?”, available at: https://ecolog-ua.com/news/yakyy-algorytm-diy-u-povodzhenni-z-vidhodamy-tvarynnyctva-y-harchovoyi-galuzi (Accessed 15 November 2021).
24. The official site of Ecobusiness Group (2021), “What is the potential for the implementation of agricultural waste processing?”, available at: https://ecolog-ua.com/news/yakyy-potencial-vprovadzhennya-pererobky-vidhodiv-silskogo-gospodarstva (Accessed 17 November 2021).
25. Berezyuk, S., Tokarchuk, D. and Pryshliak, N. (2019), “Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource”, Journal of Environmental Management and Tourism,Vol. X, Issue 1 (33), pp. 149–160. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.10.1(33).15
26. Berezyuk, S., Tokarchuk, D. and Pryshliak, N. (2019), “Resource potential of waste usage as a component of environmental and energy safety of the sate”,. Journal of Environmental Management and Tourism,Vol. X, no. 5 (37), pp. 1157-1167.DOI: 10.14505//jemt.v10.5(37).23
27. European Commission (2020), “Circular economy action plan”, available at: https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en (Accessed 14 November 2021).
28. Kaletnik, G., Honcharuk, I. and Okhota, Yu. (2020), “The Waste-free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises”, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. XI, Issue 3 (43), pp. 513–522. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v11.3(43).02
29. EUR-Lex (2008), “On waste and repealing certain Directives": Directive of the European Parliament and of the Council from 19 November 2008 2008/98/EC”, аvailable at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX:32008L0098 (Accessed 15 December 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 7106

Відомості про авторів

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-6341-4452


Н. В. Пришляк

д. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Pryshliak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0002-0544-1441


Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Стратегія поводження з відходами аграрних підприємств: раціональне поводження з відходами рослинництва, відходами тканин тварин, тваринним гноєм, агрохімічними відходами. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9758 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.104

Tokarchuk, D., Pryshliak, N. and Palamarenko, Y. (2021), “Strategy of waste management of agrarian enterprises: rational management of plant waste, waste of animal tissue, animal manure, archochemical waste”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9758 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.