EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
А. А. Машевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.205

УДК: 631.162

А. А. Машевська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

У статті розкрито економічну сутність та значення заробітної плати, як складової поточних виплат працівникам та досліджено методику й організацію обліку і оподаткування оплати праці. Визначено проблеми організації і методики обліку заробітної плати. Зазначені основні недоліки в області оподаткування, а також відображені проблеми використання тарифної системи, як основи обліку і документування розрахунків з оплати праці з персоналом. Проаналізовано нормативно – правове та законодавче регулювання обліку і документування розрахунків з оплати праці. Представлено вимоги до формування організації обліку оплати праці, які визначають завдання, систему показників, документації й системи рахунків, на яких нагромаджується відповідна інформація. Зроблено висновки, що удосконалення обліку праці та її оплати на підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, а саме: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітника; впровадження гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну й безтарифну; колективне регулювання заробітної плати.
Запропоновано основні шляхи вдосконалення відображення обліку оплати праці.

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку; оподаткування оплати праці; методика обліку; тарифна система; документування; рахунки бухгалтерського обліку; оплата праці.

Література

1. Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК НААН України». Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №10(26). С. 54-68.
2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: наказ Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 р., №81 (зі змінами і доповненнями). URL: http: // www. lіgazakon. ua. (дата звернення: 23.04.2021).
3. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств: наказ Центральної спілки споживчих товариств України від 28.07. 2006 р., № 345 (зі змінами і доповненнями).URL: http: // www. lіgazakon. ua. (дата звернення: 03.04.2021).
4. Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. 2020. № 46. Vol. 8. P. 100-110.
5. Михайленко Ю.О. Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 287-294. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/69.pdf (дата звернення: 14.03.2021).
6. Немченко В.В., Хомутенко В.В., Хомутенко А.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2018. 240 с.
7. Podolianchuk O., Tomashuk I. Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol. 7. P. 63-73.

8. Руденко М.І. Облік і аудит розрахунків з персоналом. 2019. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8234/1/Руденко%20М.%20ДР.pdf (дата звернення: 25.02.2021).
9. Соломонов С. Становлення системи оплати праці на підприємстві. Довідник економіста. 2017. № 6. С. 73-77.
10. Сліпачук О. Графік документообігу з обліку праці та заробітної плати. Заробітна плата. 2017. № 7. С. 28.
11. Томчак М. Організація і методика обліку та оподаткування оплати праці. 2020. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40330/1/Tomchak%20M.%20OPDzm-21.pdf (дата звернення: 17.01.2021).
12. Томашук І.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 698-704.
13. Шоляк О.Ю. Соціально-економічний підхід до трактування поняття «оплата праці». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2017. Спецвипуск 22. 401 с.
14. Шпикуляк О.Г. Інститут витрат в економічній теорії і практиці. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 5(20), ч. 1. 367 с.

A. Mashevska

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ACCOUNTING AND TAXATION OF WAGES

Summary

The article reveals the economic essence and significance of wages as a component of current payments to employees and examines the methodology and organization of accounting and taxation of wages. Problems of the organization and a technique of the account of a salary are defined. The main shortcomings in the field of taxation are noted, and also problems of use of tariff system as bases of the account and documentation of calculations on payment of work with the personnel are reflected. The normative - legal and legislative regulation of accounting and documentation of wage calculations is analyzed. The requirements to the formation of the organization of payroll accounting, which define the tasks, system of indicators, documentation and system of accounts on which the relevant information is accumulated, are presented. It is concluded that the improvement of labor accounting and its payment at enterprises should be based on the optimization of tariff regulation of wages, namely: improving the tariff system by establishing ratios of tariff rates depending on the level of qualification of the worker; introduction of flexible forms and systems of remuneration, including contract and non-tariff; collective wage regulation.
The development of the country's market economy and all related transformation processes must be carried out in the interests of man to improve the quality of his life. Without diminishing the importance of other socio-economic phenomena that are part of socio-labor relations (employment, labor protection, staff development, etc.), we note that extremely important today are those related to the organization and efficiency of wages. Remuneration is the most controversial category in the system of working conditions, because it reflects the diverse interests of the parties to social and labor relations, all their achievements and failures. This is one of the most important indicators that characterizes the level of economic and social status of society and depends primarily on productivity.
The main ways to improve the reflection of wage accounting are proposed.

Keywords: organization of accounting; payroll taxation; accounting methods; tariff system; documentation; accounting accounts; wages.

References

1. Honcharuk, I.V. Branitskyi, Yu.Iu. and Tomashuk, I.V. (2017), “The main aspects of effective formation and use of resource potential in agricultural enterprises (on the example of Vladovo-Lyulinetska DSS IBK NAAS of Ukraine)”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 10 (26), pp. 54-68.
2. Bankruptcy Prevention Agency (1997), “Methods of conducting an in-depth analysis of the financial and economic condition of insolvent enterprises and organizations”, available at: http: //www.ligazakon.ua (Accessed 10 Dec 2021).
3. Ukrainian Central Union of Consumer Societies (2006), “Methodical recommendations for the analysis and assessment of the financial condition of enterprises”, available at: http://www.ligazakon.ua (Accessed 10 Dec 2021).
4. Metelytsіa, V. Koval, N. and Tomashuk, I. (2020), “Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine”, The scientific heritage, vol. 46, no. 8, pp. 100-110.
5. Mykhailenko, Yu.O. (2017), “The prospect of the organization of accountingand control of payments to employee benefit”, Molodyi vchenyi, vol. 2 (42), pp. 287-294, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/69.pdf (Accessed 10 Dec 2021).
6. Nemchenko, V.V. Khomutenko, V.V. and Khomutenko, A.V. (2018), Praktychnyi kurs vnutrishnoho audytu [Practical course of internal audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Podolianchuk, O. and Tomashuk, I. (2020), “Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region”, The scientific heritage, vol. 47, no. 7, pp. 63-73.
8. Rudenko, M.I. (2019), “Accounting and audit of settlements with staff”, available at: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8234/1/Rudenko%20M.%20DR.pdf (Accessed 10 Dec 2021).
9. Solomonov, S. (2017), “Formation of the system of remuneration at the enterprise”, Dovidnyk ekonomista, vol. 6, pp. 73-77.
10. Slipachuk, O. (2017), “Schedule of documents on labor and wage accounting”, Zarobitna plata, vol. 7, pp. 28.
11. Tomchak, M.O (2020), “Organization and methods of accounting and taxation of wages”, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40330/1/Tomchak%20M.%20OPDzm-21.pdf (Accessed 10 Dec 2021).
12. Tomashuk, I.V. (2017), “Problems and prospects of financial support of the agricultural sector of Vinnytsia region”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 20, pp. 698-704.
13. Sholiak, O.Iu. (2017), “Socio-economic approach to the interpretation of the concept of "wages"”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 22.
14. Shpykuliak, O.H. (2018), “Institute of costs in economic theory and practice”, Zbirnyk naukovykh prats, vol. 5 (20), no. 1.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 6165

Відомості про авторів

А. А. Машевська

асистент кафедри аналізу та аудиту,Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

A. Mashevska

Assistant of the Department of Analysis and Audit,Vinnitsa National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9514-504X

Як цитувати статтю

Машевська А. А. Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.205

Mashevska, A. (2021), “Organizational and methodological support of accounting and taxation of wages”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.205

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.