EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. С. Скопенко, О. О. Когут

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.5

УДК: 658.1

Н. С. Скопенко, О. О. Когут

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах. Проаналізувавши та узагальнивши різні підходи авторів до визначення таких понять, як «стійкість», «розвиток», «стійкий розвиток», нами було запропоновано розглядати категорію «стійкість розвитку підприємства» як зміну підприємством свого якісного стану за обраним напрямком з метою підвищення стійкості в сучасних нестабільних умовах, коли підприємство в результаті господарської діяльності не наближається до межі втрати стійкості або ж швидко повертається до рівноважного стану. Охарактеризовано основні складові стійкого розвитку та визначено їх взаємозв’язок. Наведено принципи, які регламентують практичне втілення механізму стійкого розвитку підприємства: динамічності; системної цілісності; збалансованості матеріальної та інформаційної основ; пристосовуваності. Розглянуто етапи процесу формування механізму стійкого розвитку. Відзначено, що формування механізму стійкого розвитку підприємства є безперервним процесом, який протікає в умовах постійно мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Елементи цього механізму повинні мати властивості рухливості, урегульованості, проте ступінь їх гнучкості залежить від норм чинного законодавства, організаційно-правової форми підприємства, внутрішньої організаційної структури, кваліфікації та мотивації персоналу, конкуренції, джерел фінансових ресурсів. Розкрито сутність інструментарію менеджменту та визначено мету його застосування. Перераховано інструменти забезпечення стійкого розвитку підприємств з позицій трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної. Окремо зроблено акцент на тому, що досягнення цілей та результативності діяльності щодо забезпечення стійкого розвитку підприємства можливе лише з урахуванням певних особливостей, таких як: характер розвитку галузі підприємства; характер функціонування підприємства та характер стратегій, які використовує підприємство.

Ключові слова: стійкість; розвиток; стійкий розвиток; механізм; інструментальне забезпечення; підприємство.

Література

1. Анохин С.Н. Методика моделирования экономической устойчивости промышленных предприятий в современных условиях. Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. 40 с.
2. Артюхов В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. Москва : КД Либроком, 2014. 224 с.
3. Большой экономический словарь / Под ред. А.К. Азрилияна ; 5 изд. доп и перераб. Москва : Институт новой экономики, 2002. 469 с.
4. Гусаров Ю.В. Управление: динамика неравновесности : науч. издание. Москва : Экономика, 2003. 382 с.
5. Иванов В. Л. Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры управления. Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2007. 148 с.
6. Козловський С. В. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Вінниця, 2011. 32 с.
7. Колодізєв О.М., Нужний К.М. Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». 2007. № 78. С. 238-243.
8. Кучерявый А. В. Стратегическая устойчивость предприятия: понятие и составляющие. Надежность. 2005. № 1. С. 14-18.
9. Малик І.П., Каракаш Ю.А. Основні інструменти для забезпечення стійкого розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тех. доповідей. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 99.
10. Масленко Ю. В., Кульбака Н. А. Устойчивое развитие предприятия – фактор экономической безопасности. Проблемы обеспечения экономической безопасности: Материалы международной. научно-практической конференции (г. Донецк, 23–24 ноября 2001). Донецк, 2001. С. 56.
11. Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного середовища. Ефективна економіка. 2009. № 2, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=24.
12. Наше общее будущее : Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. Москва : Прогресс, 1989. 376 с.
13. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник / За заг. ред. Л. Г. Мельника та М. К. Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. 759 с.
14. Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 75-81.
15. Сімех Ю.А. Визначення поняття конкурентостійкість підприємства. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія «Економічні науки». 2007. № 1. С. 12-16.
16. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : моногр. / Новікова О.Ф., Амоша О.І. та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2012. 534 с.
17. Фадеева А.С. Концепция устойчивого развития туризма. Культура народов Причерноморья. 2006. №89. С. 48-51.
18. Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства Економічний простір: зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. № 21. С. 276-279.
19. Шубравська О. B. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження. Економіка України. 2005. №1. С. 36-42.
20. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. 432 с.
21. Яковенко Я.Ю. Концепція управління стійким розвитком підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Випуск 36. С.75-81.
22. Ячменева В. М. Концепция экономической устойчивости предприятий. Культура народов Причерноморья. 2005. №74. Т.1. С. 94-97.
23. Daly H.E. On Wilfred Beckerman’s Critique of Sustainable Development. Environmental Values. 1995. № 4. P. 49–55. DOI: 10.3197/096327195776679583
24. IUCN/UNEP/WWF World. Conservation Strategy: Living resources conservation for sustainable development, IUCN, Gland, Swit.– Zerland. 1980. Р. 125-214.
25. Jackson T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. Earthscan. 2011. 276 p. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.07.019
26. Meadows D.H., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. Universe Books, New York, NY. 1972. 161 p.
27. Simms A., Johnson V. Growth Isn’t Possible. URL: http://www.neweconomics.org/publications/entry/growth-isnt-possible

N. Skopenko, O. Kohut

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

The paper is devoted to theoretical and practical aspects of ensuring the sustainable development of enterprises in modern conditions. After analyzing and summarizing the different approaches of the authors to the definition of such concepts as "sustainability", "development", "sustainable development", we proposed to consider the category "sustainability of enterprise development" as a change in the enterprise's quality condition in the chosen direction when the enterprise as a result of economic activity does not approach the limit of loss of stability or quickly returns to an equilibrium condition. The research describes and determines the main components of sustainable development and their interrelation. The principles that regulate the practical implementation of the mechanism of sustainable development of the enterprise are presented: the principle of dynamism; the principle of system integrity; the principle of balance of material and information bases; the principle of adaptability. The stages of the process of forming the mechanism of sustainable development are considered. It is noted that the formation of the mechanism of sustainable development of the enterprise is a continuous process that takes place in conditions of constantly changing factors of the external and internal environment. Elements of this mechanism should have the properties of mobility, regulation, but the degree of their flexibility depends on current legislation, organizational and legal form of the enterprise, internal organizational structure, qualifications and motivation of staff, competition, sources of financial resources. The essence of management tools is revealed and the purpose of its application is determined. The tools for ensuring the sustainable development of enterprises were listed from the standpoint of three main components: economic, social, and environmental. Emphasis is placed on the fact that the achievement of goals and effectiveness of activities to ensure sustainable development of the enterprise is possible only with certain features, such as the nature of the development of the enterprise; the nature of the enterprise, and the nature of the strategies used by the enterprise.

Keywords: stability; developmen;; sustainable development; instrumental support; enterprise.

References

1. Anohin, S.N. (2000), Metodika modelirovanija jekonomicheskoj ustojchivosti promyshlennyh predprijatij v sovremennyh uslovijah [Methodology for modeling the economic sustainability of industrial enterprises in modern conditions], Sarat. gos. tehn. un-t, Saratov, Russia, P. 40.
2. Artjuhov, V.V. (2014), Obshhaja teorija sistem: Samoorganizacija, ustojchivost', raznoobrazie, krizisy [General systems theory: Self-organization, sustainability, diversity, crises], KD Librokom, Moscow, Russia, P. 224.
3. Bol'shoj jekonomicheskij slovar' [Big Economic Dictionary], Ed. A.K. Azrilian, 5th ed., additional and revised, 2002, Institut novoj jekonomiki, Moscow, Russia, P. 469.
4. Gusarov, Ju.V. (2003), Upravlenie: dinamika neravnovesnosti: nauch. Izdanie [Management: dynamics of non-equilibrium: scientific edition], Jekonomika, Moscow, Russia, P. 382.
5. Ivanov, V. L. (2007), Organizacija upravlenija jekonomicheskoĭ ustoĭchivost'ju predprijatija na osnove sovershenstvovanija ego organizacionnoĭ struktury upravlenija [Organization of management of the economic sustainability of the enterprise based on the improvement of its organizational management structure], Izd-vo VNU im. V. Dalja, Lugansk, Ukraine, P. 148.
6. Kozlovskyy, S. V. (2011), “Management of modern economic systems, their development and sustainability”, Ph.D. Thesis, 08.00.03, Vinnytsia, Ukraine, P. 32.
7. Kolodiziev, O.M. and Nuzhnyi, K.M. (2007), “ Research of the essence and content of economic stability of the enterprise”, Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist», vol. 78, pp. 238-243.
8. Kucherjavyi, A. V.(2005), “Strategic stability of the enterprise: concept and components”, Nadezhnost', vol. 1, pp. 14-18.
9. Malyk, I.P. and Karakash, Yu.A. (2018), “The main tools for sustainable development of the enterprise”, Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom: zbirnyk tekh. Dopovidei, KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», Kyiv, Ukraine, P. 99.
10. Maslenko, Ju. V. and Kul'baka, N. A. (2001), “ Sustainable development of an enterprise is a factor of economic security”, Materialy mezhdunarodnoj. nauchno-prakticheskoj konferencii (g. Doneck, 23–24 nojabrja 2001) [Materials. scientific-practical conference (Donetsk, November 23–24, 2001)], Problemy obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti [Problems of Ensuring Economic Security], Doneck, Ukraine, P. 56.
11. Mokhonko, H. A. (2009), “Assessing the strategic stability of publishing and printing companies in an unstable environment”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=24
12. Our Common Future: Report of the International Commission on Environment and Development, 1989, Progress, Moscow, Russia, P. 376.
13. Osnovy ekolohii. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam: pidruchnyk [Principles of Ecology. Ecological economics and management of nature: a textbook], For general. ed. LG Melnyk and MK Shapochka, VTD «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine, P. 759.
14. Pohorielov, Yu.S. (2006), “Enterprise development: concepts and types”, Kultura narodov Prychernomoria, vol. 88, pp. 75-81.
15. Simekh, Yu.A. (2007), “Definition of the concept of competitiveness of the enterprise”, Visnyk Mizhnarodnoho Slovianskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 1, pp. 12-16.
16. Novikova, O.F. Amosha, O.I. and others (2012), Stalyi rozvytok promyslovoho rehionu: sotsialni aspekty: monohr. [Sustainable development of the industrial region: social aspects: monograph], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk, Ukraine, P. 534.
17. Fadeeva, A.S. (2006), “The concept of sustainable development of tourism”, Kul'tura narodov Prichernomor'ja, vol. 89, pp. 48-51.
18. Shandova, N.V. (2009), “Estimation of the general stability of development of the industrial enterprise”, Ekonomichnyi prostir: zb. nauk. pr., vol. 21, pp. 276-279.
19. Shubravska, O. B. (2005), “Sustainable economic development: concepts and directions of research”, Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 36-42.
20. Jeshbi U.R. Vvedenie v kibernetiku. Moskva : Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1959. 432 p.
21. Yakovenko, Ya.Yu. (2019), “The concept of sustainable development management”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 36, pp.75-81.
22. Jachmeneva, V. M. (2005), “The concept of economic sustainability of enterprises”, Kul'tura narodov Prichernomor'ja, issue 74, vol.1, pp. 94-97.
23. Daly H.E. On Wilfred Beckermans Critique of Sustainable Development. Environmental Values. 1995. # 4. P. 49–55. DOI: 10.3197/096327195776679583
24. IUCN/UNEP/WWF World. Conservation Strategy: Living resources conservation for sustainable development, IUCN, Gland, Swit.– Zerland. 1980. R. 125-214.
25. Jackson T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. Earthscan. 2011. 276 p. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.07.019
26. Meadows D.H., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. Universe Books, New York, NY. 1972. 161 p.
27. Simms A., Johnson V. Growth Isnt Possible, available at: http://www.neweconomics.org/publications/entry/growth-isnt-possible

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-27

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

Н. С. Скопенко

д. е. н., професор кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

N. Skopenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4540-3455


О. О. Когут

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

O. Kohut

Master's student of the Department of Economics and Management,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1115-5783

Як цитувати статтю

Скопенко Н. С., Когут О. О. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9869 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.5

Skopenko, N. and Kohut, O. (2022), “Theoretical and practical aspects of ensuring sustainable development of enterprises in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9869 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.