EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Т. В. Лівошко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.70

УДК: 620.91:005.336.1:504.062

Т. В. Лівошко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто процеси розробки і впровадження заходів енергозбереження як інструменту управління енергоефективністю промислового підприємства, який враховує особливості функціонування систем його енергозабезпечення від технологічного процесу. Загалом висока енергоємність економіки України є наслідком особливостей її структури, зміщеної у бік високоенергомістких галузей, істотного технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинених країн. Запропоновані заходи із використанням організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві дозволяють вирішувати ключові завдання ефективного використання енергетичних ресурсів у довгостроковій перспективі. Автором досліджено проблеми та визначено основні види енергозберігаючих заходів, які враховують механізм впровадження технологій енергоспоживання та впливають на вибір системи управління енергозбереженням промислового підприємства.
Також формалізовано основні етапи реалізації заходів з енергозбереження, запропоновано перелік енергозберігаючих заходів для металургійної і машинобудівної галузі із використанням рекомендацій держаної програми економічних показників використання енергоресурсів. Доведено, що обґрунтування заходів з енергозбереження зводиться до оптимізації витрат на їх проведення. Заходи з енергозбереження це основний фактор підвищення енергоефективності промислового підприємства. Енергоефективність дає можливість раціонально використовувати енергетичні ресурси. Дозволяє досягнути економічно доцільну ефективність використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до навколишнього середовища. Успішне вирішення поставлених завдань визначальною мірою залежить від застосування ефективних методів енергозбереження, зокрема, розробки та впровадження дієвих методів регулювання енергозберігаючих заходів як одного з найважливіших напрямів удосконалення державного регулювання економіки. Узгодження показників надходження та витрачання енергоресурсів у внутрішньому середовищі підприємства з умовою забезпечення технології та виробничих потреб, виконання плану виробництва та нарощування обсягу виробництва дозволить знизити собівартість випуску продукції та отримати додатковий прибуток для подальшого інноваційного розвитку промисловості.

Ключові слова: енергоефективність; собівартість; заходи з енергозбереження; управління енергоресурсами; витрати; підприємство.

Література

1. Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки : Постанова Кабінету міністрів України від 19.06.2019 № 556. Офіційний вісник України. 2019. № 53.С. 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2019-%D0%BF#Text
2. Джеджула В.В. Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств / В.В. Джеджула // Економічний аналіз : зб. наук. пр. 2013. Вип. 12. Ч. 3. С. 116–118.
3. Кукса І.М., Сударкіна Л.Ю. Світовий досвід впровадження програм ресурсозбереження. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Економіка та управління національним господарством. Випуск 6 (11). 2017. С. 57–60. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ journal/ 11_2017/12.pdf.
4. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Дата оновлення: 28.12.2019. URL : https://saee.gov.ua/uk/business (дата звернення: 15.11.2021).

T. Livoshko

ENSURING EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the processes of developing and implementing energy saving measures as an instrument for managing the energy efficiency of an industrial enterprise, which takes into account the features of the functioning of its energy supply systems from the technological process. In general, the high energy intensity of Ukraine's economy is a consequence of its structure, depending on high energy-intensive industries, a significant technological backwardness of most sectors of the economy from the level of developed countries. The proposed measures using the organizational and economic mechanism of energy saving at the enterprise allow you to solve key tasks of efficient use of energy resources in the long run. The author has been investigated by the author and identified the main types of energy saving measures that take into account the mechanism for introducing energy consumption technologies and affect the choice of the energy saving management.
The main stages of implementation of energy saving measures are also formalized, a list of energy-saving measures for the metallurgical and machine-building industry is proposed using the recommendations of the State Program of Economic Energy Use. It is proved that the substantiation of energy saving measures is to optimize costs for their conduct. Energy saving measures are a major factor in improving the energy efficiency of an industrial enterprise. Energy efficiency makes it possible to rationally use energy resources. Allows you to achieve the cost-effective efficiency of using existing fuel and energy resources in a valid level of technology and technology development and compliance with environmental requirements. Successful solutions to the tasks determine the decisive measure depends on the use of effective energy saving methods, in particular, the development and implementation of effective methods for regulating energy saving measures as one of the most important directions of improvement of state regulation of the economy. Matching indicators of receipt and spending of energy resources in the internal environment of the enterprise with the condition of providing technology and production needs, the implementation of the production plan and increase production will reduce the cost of production and obtain additional profits for further innovation development of the industry.

Keywords: energy efficiency; cost; energy saving measures; energy management; costs; enterprise.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “On Amendments to the State Targeted Economic Program for Energy Efficiency and Development of Energy Production from Renewable Energy Sources and Alternative Fuels for 2010-2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2019-%D0%BF#Text (Accessed 15 Nov 2021).
2.Dzhedzhula, V.V. (2013), “Formation of organizational and economic mechanism for improving energy efficiency of industrial enterprises”, Ekonomichnyj analiz, vol. 12, no. 3, pp. 116–118.
3. Kuksa, I.M. and Sudarkina, L.Yu. (2017), “World experience in implementing resource conservation programs”, Visny`k Pry`dniprovs`koyi derzhavnoyi akademiyi budivny`cztva ta arxitektury`: Ekonomika ta upravlinnya nacional`ny`m gospodarstvom, vol. 6 (11), pp. 57–60, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ journal/ 11_2017/12.pdf (Accessed 15 Nov 2021).
4. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2021), available at: https://saee.gov.ua/uk/business (Accessed 15 Nov 2021).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-27

Кількість переглядів: 8025

Відомості про авторів

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

T. Livoshko

PhD in Economics, National University « Zaporizhzhia polytechnic»

ORCID:

0000-0003-3388-5899

Як цитувати статтю

Лівошко Т. В. Забезпечення ефективного управління енергоресурсами на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9880 (дата звернення: 28.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.70

Livoshko, T. (2022), “Ensuring efficient energy management at industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9880 (Accessed 28 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.