EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. Л. Осецький, В. А. Куліш

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.18

УДК: 338.12; 338.28

В. Л. Осецький, В. А. Куліш

ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В даній статті розглянуто підходи до розуміння сутності циклічності соціально-економічного розвитку, проаналізовано циклічно-нерівномірний характер розвитку національної економіки та його причини, визначено характер циклів та основні рушійні сили, проведено аналіз трансмісійного механізму циклічності. Визначено, що метою сучасного етапу трансформаційних реіндустріальних перетворень в Україні є соціально-економічна цифрова та інноваційна модернізацію економіки як інструмент реновації стійкого економічного та технологічного розвитку національної економіки. Визначено цифрову модернізацію як важливий драйвер сучасного етапу трансформації національних економік. Визначено основні технології цифрової модернізації. Проаналізовано складові політики інноваційної та цифрової модернізації країн з різним рівнем економічного розвитку. Визначено рейтинг країни-лідери за часткою високотехнологічного виробництва. Оцінено вплив цифровізації на соціально-економічний розвиток України.

Ключові слова: циклічність; циклічна нерівномірність; соціально-економічний розвиток; інноваційна модернізація; цифрова модернізація; реіндустріалізація.

Література

1. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний / пер. с англ. О.Г. Клесмент, Н.М. Осадчей, Р.Х. Хофизовой. Челябинск: Социум, 2005. С. 5.
2. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / пер. з англ. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 2011. 242 с.
3. Гражевська Н.І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки. Економічна теорія. 2007. № 4. С. 24-29.
4. Гражевська Н. І., Ходжаян А.О., Заваженко А. О., Куліш В. А., Шемахіна І. В., Розум Д. В., Чигиринський А. М. Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати. Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього: збірка студентських робіт. Міністерство економіки України. Київ: 2021. С. 85-94. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=565d9260-a80f-4c37-9ad9-888e9c907a6e/ (дата звернення: 12.01.2022).
5. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки. Київ: 2007. 608 с.
6. Bessen James. The Two Faces of Innovation. Boston : Boston Universitу, 2011.
7. Геец В.М. Проблемные вопросы инновационного пути развития экономики Украины. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2008. С.3-10. С. 7.
8. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы : сборник статей и материалов. Вып. 1 / под ред. В.Л. Иноземцева. М: Центр исследований постиндустриального общества, 2009. 240 с.
9. Монетарний трансмісійний механізм в Україні : науково-аналітичні матеріали. / В.І. Міщенко та ін. К.: Національний банк України; Центр наукових досліджень, 2008. Вип. 9. С. 80.
10. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь. Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 12.01.2022).
11. Global Risks to U.S. Monetary Policy by Owen F. Humpage URL: http://www.clevelandfed.org/research/commentary/2007/0515.pdf (Accessed 15.01.22).
12. Менеджмент предприятия на основе технологических инноваций / А.М. Тамарина и др. Череповец. гос. ун-т. Вологда : РиОВоГТУ, 2003. 620 с.
13. Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries. UNCTAD. New York and Geneva. 2019. URL: https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019#tab-2 (Accessed 15.01.22).
14. Digital Economy Report 2021 Cross-border Data Flows and Development – For Whom the Data Flow. UNCTAD. 2021. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf (Accessed 15.01.22).
15. Національна стратегія Індустрії 4.0, АППАУ. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 12.01.2022).
16. COVID-19 and E-commerce: a Global Review. UNCTAD. 2021. URL: https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review#tab-2 (Accessed 15.01.22).
17. World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies. UNCTAD Global Survey of Industrial Policies Pp.. 213. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (Accessed 15.01.22).
18. . Medium and high-tech Industry (including construction) (% manufacturing value added). The World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NV.MNF.TECH.ZS.UN&country=# (Accessed 15.01.22).
19. Readiness for the Future of Production Report 2018. In collaboration with A. T. Kearney. The World Economic Forum. Pp. 266. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (Accessed 15.01.22).
20. Інструменти промислової політики. Практичне керівництво для розробників. К.: Аналітичний центр «Industry4Ukraine», 2020, 74 с. URL: https://mautic.appau.org.ua/asset/170:industrial-policy-tools (дата звернення: 10.01.2022).
21. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь. Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 16.01.2022).
22. Доклад о цифровой экономике 2019. Конференция Организации объединенных наций по торговле и развитиюю. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата звернення: 11.01.2022).

V. Osetskyi, V. Kulish

DIGITAL MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF CYCLICAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The goal of the current stage of transformational reindustrial transformations in the conditions of cyclicality, researchers and politicians call the socio-economic innovative and digital modernization of the economy as a tool for the renovation of sustainable economic and technological development of the national economy. Modernization of the economy involves both the technological renewal of the existing production potential and the accelerated development of high-tech, science-intensive activities. Accordingly, the study of the cyclical nature of the socio-economic development of the national economy and digital modernization as a component of the current stage of development of the world economy is relevant today. The purpose of the study is to analyze the cyclical nature of socio-economic development of national economies and to determine digital modernization as one of the foundations of the current stage of socio-economic development, innovative modernization and reindustrialization.
This article discusses approaches to understanding the essence of the cyclicity of socio-economic development, analyzes the cyclically uneven nature of the development of the national economy and its causes, determines the nature of cycles and the main driving forces, analyzes the transmission mechanism of cyclicity. It has been determined that the purpose of the current stage of transformational reindustrial transformations in Ukraine is socio-economic digital and innovative modernization of the economy as a tool for renovation of sustainable economic and technological development of the national economy. Digital modernization as an important driver of the modern stage of transformation of national economies has been identified. The main technologies of digital modernization have been determined. The components of the policy of innovation and digital modernization of countries with different levels of economic development have been analyzed. The rating of the leading countries in terms of the share of high-tech production has been determined. The impact of digitalization on the socio-economic development of Ukraine has been evaluated.

Keywords: cyclicality; cyclical unevenness; socio-economic development; innovative modernization; digital modernization; reindustrialization.

References

1. Haberler, G. (2005), Procvetanie i depressija: teoreticheskij analiz ciklicheskih kolebanij [Prosperity and Depression: A Theoretical Analysis of Cyclical Fluctuations], Socium, Cheljabinsk, Russia.
2. Shumpeter, J. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku [Theory of economic development], Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians'ka akademiia», Kyiv, Ukraine.
3. Hrazhevs'ka, N.I. (2007), “Reflection of transformation processes in the system of categories of socio-economic dynamics”, Ekonomichna teoriia, vol. 4, pp. 24-29.
4. Hrazhevs'ka, N.I. Khodzhaian, A.O. Zavazhenko, A.O. Kulish, V.A. Shemakhina, I.V. Rozum, D.V. and Chyhyryns'kyj, A.M. (2021), “Industrial policies: goals, mechanisms, tools and results”, Synerhiia znan', dosvidu ta kreatyvnosti zarady majbutn'oho: zbirka students'kykh robit [Synergy of knowledge, experience and creativity for the future: a collection of student works], Ministerstvo ekonomiky Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 85-94, available at: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=565d9260-a80f-4c37-9ad9-888e9c907a6e (Accessed: 12.01.2022).
5. Bazylevych, V.D. and Il'in V.V. (2007), Metafizyka ekonomiky [Metaphysics of economics], Kyiv, Ukraine.
6. Bessen, J. (2011), The Two Faces of Innovation, Boston Universitу, Boston, USA.
7. Geec, V.M. (2008), “Problematic issues of the innovative way of development of the economy of Ukraine”, Vіsnik Іnstitutu ekonomіki ta prognozuvannja, pp. 3-10.
8. Inozemcev, V.L. (2009), Modernizacija Rossii: uslovija, predposylki, shansy : sbornik statej i materialov [Modernization of Russia: conditions, prerequisites, chances: collection of articles and materials], vol. 1, Centr issledovanij postindustrial'nogo obshhestva, Moscow, Russia.
9. Mischenko, V.I. (2008), Monetarnyj transmisijnyj mekhanizm v Ukraini : naukovo-analitychni materialy [Monetary transmission mechanism in Ukraine: scientific and analytical materials], vol. 9, Natsional'nyj bank Ukrainy; Tsentr naukovykh doslidzhen', Kyiv, Ukraine.
10. Pyschulina, O. (2020), “Digital economy: trends, risks and social determinants”, available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (Accessed: 12.01.2022).
11. Federal Reserve Bank of Cleveland (2007), “Global Risks to U.S. “Monetary Policy by Owen F. Humpage”, available at: http://www.clevelandfed.org/research/commentary/2007/0515.pdf (Accessed 15.01.22).
12. Tamarina, A.M. (2003), Menedzhment predprijatija na osnove tehnologicheskih innovacij [Enterprise management based on technological innovation], RiOVoGTU, Vologda, Russia.
13. UNCTAD (2019), “Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries”, Available at: https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019#tab-2 (Accessed 15.01.22).
14. UNCTAD (2021), “Digital Economy Report 2021 Cross-border Data Flows and Development – For Whom the Data Flow”, Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf (Accessed 15.01.22).
15. APPAU (2021), “National Industry Strategy 4.0”, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 12.01.22).
16. UNCTAD (2021), “COVID-19 and E-commerce: a Global Review”, Available at: https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review#tab-2 (Accessed 15.01.22).
17. UNCTAD (2018), “World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies. Global Survey of Industrial Policies”, Available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (Accessed 15.01.22).
18. The World Bank (2021), “Medium and high-tech Industry (including construction) (% manufacturing value added)”, Available at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NV.MNF.TECH.ZS.UN&country=# (Accessed 15.01.22).
19. The World Economic Forum (2018), “Readiness for the Future of Production Report 2018. In collaboration with A.T. Kearney”, Available at: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (Accessed 15.01.22).
20. Industry4Ukraine (2020), Instrumenty promyslovoi polityky. Praktychne kerivnytstvo dlia rozrobnykiv [Instruments of industrial policy. A practical guide for developers], available at: https://mautic.appau.org.ua/asset/170:industrial-policy-tools (Accessed 10.01.22).
21. Pyschulina, O. (2020), “Digital economy: trends, risks and social determinants”, available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (Accessed 16.01.22).
22. UNCTAD (2019), “Digital Economy Report 2019”, Konferencija Organizacii obyedinennyh nacij po torgovle i razvitijuju [United Nations Conference on Trade and Development] available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (Accessed 11.01.22).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-27

Кількість переглядів: 14238

Відомості про авторів

В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5104-1070


В. А. Куліш

аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Kulish

Postgraduate student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-5919-2823

Як цитувати статтю

Осецький В. Л., Куліш В. А. Цифрова модернізація в умовах циклічності соціально-економічного розвитку. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9898 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.18

Osetskyi, V. and Kulish, V. (2022), “Digital modernization in the context of cyclical socio-economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9898 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.