EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2010

С. Г. Дрига

к.е.н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗРОСТАННЯ ГЕТЕРОГЕННОСТІ

Н. І. Богомолова

к.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

В. С. Здреник

здобувач, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Н. В. Бондарчук

к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ДОСВІД КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Г. В. Горчаківська

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Н. В. Караєва

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

І. І. Гусєва

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СУЧАСНІ РИЗИКИ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Ю. П. Матусов

старший викладач, кафедра математичного моделювання економічних систем, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут»

О. І. Трубнікова

магістр, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут»

МОДЕЛЮВАННЯ СУБГАУСІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Добровольська

к.е.н., доцент кафедри, Запорізький національний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. С. Зеленский

доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой Информатики и информационных технологий, Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»

В. И. Мельничук

ассистент кафедры Информатики и информационных технологий, Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана», аспирант кафедры Информационных систем в экономике, Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРЬЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ B-СПЛАЙНОВ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, декан, Черкаський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

В. А. Криклій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЕНЕЗИС І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. О. Максименко

здобувач, асистент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ВПЛИВУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця