EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2011

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИРОВИНІ

О. В. Корольова-Казанська

к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

М. А. Міненко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПОБУДОВІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Н. С. Завізєна

к.п.н., доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Г. Кірдіна

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ШВИДКІСНІ МАГІСТРАЛІ»

Н. В. Алтухова

аспирант, Европейский университет, старший преподаватель, Севастопольский филиал Европейского университета

МЕТОДИКА АНАЛИЗА КЛАСТЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

О. М. Черчик

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

О. С. Харитонова

к.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємства» Східноукраїнського національного університету ім. В Даля

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

І. Г. Брітченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МАЛИХ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

Л. Є. Довгань

професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, професор, Факультет менеджменту та маркетингу

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, Факультет менеджменту та маркетингу

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

С. Ю. Федотова

аспірант, Київський національний університет будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА СПОРУД ЗА НЕПОВНОЇ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Є. М. Ахромкін

к.е.н., доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, магістр державного управління (ІДУС, 1994 р.), завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. І. Федорак

к.е.н., ПВНЗ „Інститут управління природними ресурсами”

ТЕНДЕНЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. К. Болгарова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії , Національний університет біоресурсів та природокористування України

Т. М. Паневник

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С. І. Дробязко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

О. А. Ковтун

к.е.н., Класичний приватний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Ю. О. Кахович

кандидат економічних наук, Академія митної служби України

Н. В. Доценко

Академія митної служби України

О. Р. Саксаганська

Академія митної служби України

ВИБІР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПАРТНЕРІВ – ОСНОВА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

І. С. Луценко

аспірант кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. М. Рижакова

к.е.н., КНУБА

РОЛЬ І МІСЦЕ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В. В. Божкова

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ

В. В. Галушка

здобувач кафедри «Фінанси та банківська справа», Донецький національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Касич

д.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ

Б. Л. Луців

д.е.н., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗВІТНОСТІ

Л. М. Худолій

д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. А. Петров

НТУУ «КПИ», Киев

АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИЙ FERREXPO PLC НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Н. Б. Мязіна

аспірант, ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», асистент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

КОРЕКЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ РИНКУ АГРОПРОДУКЦІЇ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ДО ЙОГО СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

В. І. Куценко

д.е.н., проф.

О. В. Гаращук

к.е.н., доц.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ: ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВИ

О. О. Дорошко

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

ТЕХНОПАРКИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Г. Карташова

асистент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. И. Щукин

докторант кафедры менеджмента организаций Классического приватного университета

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т. С. Гавренкова

аспирантка Кировоградского национального технического университета

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОГРАММЫ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

І. В. Єгоренко

аспірант Донецького державного університету управління

СОЦІАЛЬНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

И. А. Обчанская

аспирантка Донецкого государственного университета управления

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. І. Грещук

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ МІСТ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця