Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2011

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИРОВИНІ

О. В. Корольова-Казанська

к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

М. А. Міненко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПОБУДОВІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Н. С. Завізєна

к.п.н., доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Г. Кірдіна

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ШВИДКІСНІ МАГІСТРАЛІ»

Н. В. Алтухова

аспирант, Европейский университет, старший преподаватель, Севастопольский филиал Европейского университета

МЕТОДИКА АНАЛИЗА КЛАСТЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

О. М. Черчик

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

О. С. Харитонова

к.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємства» Східноукраїнського національного університету ім. В Даля

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

І. Г. Брітченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МАЛИХ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

Л. Є. Довгань

професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, професор, Факультет менеджменту та маркетингу

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, Факультет менеджменту та маркетингу

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

С. Ю. Федотова

аспірант, Київський національний університет будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА СПОРУД ЗА НЕПОВНОЇ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Є. М. Ахромкін

к.е.н., доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, магістр державного управління (ІДУС, 1994 р.), завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. І. Федорак

к.е.н., ПВНЗ „Інститут управління природними ресурсами”

ТЕНДЕНЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. К. Болгарова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії , Національний університет біоресурсів та природокористування України

Т. М. Паневник

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С. І. Дробязко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

О. А. Ковтун

к.е.н., Класичний приватний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Ю. О. Кахович

кандидат економічних наук, Академія митної служби України

Н. В. Доценко

Академія митної служби України

О. Р. Саксаганська

Академія митної служби України

ВИБІР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПАРТНЕРІВ – ОСНОВА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

І. С. Луценко

аспірант кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. М. Рижакова

к.е.н., КНУБА

РОЛЬ І МІСЦЕ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В. В. Божкова

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ

В. В. Галушка

здобувач кафедри «Фінанси та банківська справа», Донецький національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Касич

д.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ

Б. Л. Луців

д.е.н., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗВІТНОСТІ

Л. М. Худолій

д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. А. Петров

НТУУ «КПИ», Киев

АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИЙ FERREXPO PLC НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Н. Б. Мязіна

аспірант, ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», асистент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

КОРЕКЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ РИНКУ АГРОПРОДУКЦІЇ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ДО ЙОГО СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

В. І. Куценко

д.е.н., проф.

О. В. Гаращук

к.е.н., доц.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ: ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВИ

О. О. Дорошко

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

ТЕХНОПАРКИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Г. Карташова

асистент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. И. Щукин

докторант кафедры менеджмента организаций Классического приватного университета

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т. С. Гавренкова

аспирантка Кировоградского национального технического университета

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОГРАММЫ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

І. В. Єгоренко

аспірант Донецького державного університету управління

СОЦІАЛЬНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

И. А. Обчанская

аспирантка Донецкого государственного университета управления

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. І. Грещук

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ МІСТ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»