EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2012

І. Б. Скворцов

професор, д. е. н., професор кафедри економіки підприємництва та інвестицій

Н. Г. Георгіаді

доцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Sergiy Illichevskyy

THE IMPLEMENTATION OF BAYESIAN NETWORKS FOR MODELING OF INSURANCE MARKET

І. Б. Івасів

д.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

О. О. Худік

аспірантка кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

О. Є. Гудзь

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, фінансів і маркетингу Київського гуманітарного університету (м. Київ)

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ В УКРАЇНІ

Н. І. Богомолова

д.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

А. Ф. Баторшина

к .е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Т. Ю. Лєбєдєва

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Т. А. Бурова

к.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ОЦІНКА СТАНУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИЧОРНОМОР’Я

В. В. Клочан

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету

В. Ф. Клочан

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу Миколаївського державного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ю. П. Зима

к.е.н, ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

В. А. Верба

канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Л. М. Чиж

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОСЛИННА ТЕХНІЧНА СИРОВИНА – СУТТЄВИЙ РЕЗЕРВ ПОПОВНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

Р. М. Циган

ст. викладач, кафедра обліку,аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградськог

О. С. Костюк

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Є. А. Тимченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Матусяк

к.е.н.. доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОЦІНКА РОЗВИТКУ БРЕНДУ МІСТА ВІННИЦЯ

М. О. Базь

асистент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ»

О. Г. Жданова

к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння, НТУУ «КПІ»

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

Я. В. Остафійчук

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ

О. М. Сологуб

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНОСТІ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХВАТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК КЛЮЧОВОЇ ЗАГРОЗИ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

О. В. Корнух

старший викладач, Криворізький національний університет

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС – ДВИГУН РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. А. Абрамович

к.е.н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ

Я. В. Добрянський

здобувач ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Ж. В. Кудрицька

к.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА SYSTEM MANAGEMENT BY FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

О. О. Леонова

аспірант НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

В. М. Вареник

старший викладач, Дніпропетровський університет ім.А.Нобеля

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Тернопільського національного економічного університету, викладач кафедри обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА СИРОВИНУ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Нестерович

асистент, Львівський національний аграрний університет

НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. П. Войниченко

аспірант Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

П. О. Оліщук

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. С. Квачан

асистент каф. міжнародної економіки- ДВНЗ «УАБС НБУ»

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

М. О. Левченко

аспірант, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. О. Воронков

Харківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

С. В. Євтушенко

старший викладач,  Університет економіки та права «КРОК»

В. С. Міщенко

доцент, Університету економіки та права «КРОК»

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Г. М. Шамота

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

В. В. Микитенко

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

І. М. Грищенко

д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет технологій та дизайну

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

М. П. Денисенко

д.е.н.,професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ АПК РЕГІОНУ В СИСТЕМНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ГАЛУЗЯМИ

А. В. Грабарєв

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СЦЕНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ НЕЧІТКОЇ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ

И. А. Голубкова

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

В. В. Іванишин

д. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВТОРИННОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

М. Г. Лазарева

к. е. н., здобувач кафедри управління проектами, Київський Національний університет будівництва і архітектури МОН України, м. Київ

ВРАХУВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГУ В МОДЕЛЯХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ЙОГО СТІЙКОСТІ

В. М. Орел

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В СВИНАРСТВІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця