Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2012

І. Б. Скворцов

професор, д. е. н., професор кафедри економіки підприємництва та інвестицій

Н. Г. Георгіаді

доцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Sergiy Illichevskyy

THE IMPLEMENTATION OF BAYESIAN NETWORKS FOR MODELING OF INSURANCE MARKET

І. Б. Івасів

д.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

О. О. Худік

аспірантка кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

О. Є. Гудзь

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, фінансів і маркетингу Київського гуманітарного університету (м. Київ)

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ В УКРАЇНІ

Н. І. Богомолова

д.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

А. Ф. Баторшина

к .е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Т. Ю. Лєбєдєва

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Т. А. Бурова

к.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ОЦІНКА СТАНУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИЧОРНОМОР’Я

В. В. Клочан

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету

В. Ф. Клочан

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу Миколаївського державного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ю. П. Зима

к.е.н, ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

В. А. Верба

канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Л. М. Чиж

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОСЛИННА ТЕХНІЧНА СИРОВИНА – СУТТЄВИЙ РЕЗЕРВ ПОПОВНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

Р. М. Циган

ст. викладач, кафедра обліку,аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградськог

О. С. Костюк

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Є. А. Тимченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Матусяк

к.е.н.. доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОЦІНКА РОЗВИТКУ БРЕНДУ МІСТА ВІННИЦЯ

М. О. Базь

асистент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ»

О. Г. Жданова

к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння, НТУУ «КПІ»

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

Я. В. Остафійчук

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ

О. М. Сологуб

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНОСТІ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХВАТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК КЛЮЧОВОЇ ЗАГРОЗИ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

О. В. Корнух

старший викладач, Криворізький національний університет

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС – ДВИГУН РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. А. Абрамович

к.е.н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ

Я. В. Добрянський

здобувач ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Ж. В. Кудрицька

к.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА SYSTEM MANAGEMENT BY FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

О. О. Леонова

аспірант НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

В. М. Вареник

старший викладач, Дніпропетровський університет ім.А.Нобеля

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Тернопільського національного економічного університету, викладач кафедри обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА СИРОВИНУ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Нестерович

асистент, Львівський національний аграрний університет

НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. П. Войниченко

аспірант Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

П. О. Оліщук

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. С. Квачан

асистент каф. міжнародної економіки- ДВНЗ «УАБС НБУ»

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

М. О. Левченко

аспірант, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. О. Воронков

Харківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

С. В. Євтушенко

старший викладач,  Університет економіки та права «КРОК»

В. С. Міщенко

доцент, Університету економіки та права «КРОК»

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Г. М. Шамота

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

В. В. Микитенко

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

І. М. Грищенко

д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет технологій та дизайну

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

М. П. Денисенко

д.е.н.,професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ АПК РЕГІОНУ В СИСТЕМНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ГАЛУЗЯМИ

А. В. Грабарєв

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СЦЕНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ НЕЧІТКОЇ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ

И. А. Голубкова

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

В. В. Іванишин

д. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВТОРИННОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

М. Г. Лазарева

к. е. н., здобувач кафедри управління проектами, Київський Національний університет будівництва і архітектури МОН України, м. Київ

ВРАХУВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГУ В МОДЕЛЯХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ЙОГО СТІЙКОСТІ

В. М. Орел

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В СВИНАРСТВІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»