Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2013

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. Б. Свірська

к. е. н., старший викладач кафедри технологій управління,  Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. О. Іващук

д. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРАЇН У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

І. П. Мойсеєнко

д. е. н., професор кафедри фінансів та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ

В. М. Корбяк

студент магістратури спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Львівського державного університету внутрішніх справ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЗМІН

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні»

ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Miroslava Safonova

Lycceum “Naukova zmina”

DIPLOMATIC TOOLS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE

І. Я. Погрібний

д. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету

ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Р. Р. Ларина

д. э .н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарний университет»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ю. А. Пасенченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

І. А. Рудоміно-Дусятська

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного аналізу і теорії ймовірностей, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ПОРТФЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

О. В. Левчук

к. е .н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. О. Ілляшенко

к. е. н., науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М. О. Єрьоміна

к. е. н., доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доц., зав. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. О. Матухно

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

К. С. Дадонова

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОБУДОВА ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ю. В. Тюленєва

к. е. н., доц. НТУУ «КПІ», м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

В. Ю. Худолей

к .е. н., доц., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

А. О. Пінчук

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет МОНмолодьспорту України, м. Чернігів

ІНКОРПОРАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДО СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л. В. Забуранна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ

В. М. Никончук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. Є. Дейкало

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

Дніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

К. М. Краус

аспірант кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки,  “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Т. І. Поверляк

здобувач, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ТИПИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Следь

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

А. В. Нечаєва

студент магістратури,  Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Н. В. Егорова

канд. экон. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики НТУУ «КПИ»

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: КРЕДИТ

А. В. Зайцев

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита, Сумский государственный университет, г. Сумы

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ С ПОЗИЦИЙ ТРУДОЗАТРАТНОЙ СТОИМОСТИ

А. В. Череп

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Є. М. Стрілець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Т. Р. Антошко

канд. екон. наук, старший викладач НТУУ «КПІ» (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

О. В. Шатілов

асистент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ГНУЧКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Волосович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Д. Ю. Наконечна

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. П. Лазур

здобувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія, м. Львів

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РИНКОВОГО ТИПУ

Л. О. Ходаківська

к. е. н., ст. викладач кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» м. Умань

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ У СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ

В. В. Бовсуновський

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН, м. Харків

АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ЗА УМОВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. И. Зинченко

Донецкий национальный университет, г. Донецк

КООПЕРАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ

В. О. Григоренко

здобувач Львівської державної фінансової академії, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

Б. Р. Савка

здобувач, Луцький національний технічний університет

АНАЛІЗ ЕКОДЕСТРУКТИВНОГО ЛОГІСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Л. Ю. Сагер

асистент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. А. Бехтер

аспірант Запорізького національного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Болдуєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СЕГМЕНТУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ

О. В. Короткова

канд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

О. В. Поколодна

кандидат наук з державного управління,  доцент кафедри фінансів Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ

О. Г. Диколенко

соискатель кафедры «Менеджмент на транспорте», Украинской государственной академии железнодорожного транспорта

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. В. Мироненко

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИННОЇ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Ю. С. Шипуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Е. М. Забарна

д. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем и маркетингу, Одеський національний політехнічний університет

Е. Ю. Соловьева

магістр, Одеський національний політехнічний університет

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ САЙТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. В. Усатенко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. Дніпропетровськ

М. К. Терещенко

к. е. н., асистент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

С. А. Шпак

ведущий специалист (по функционально-стоимостному анализу), ООО «Рэйлтрансхолдинг», г. Мариуполь

ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В. Г. Гончарова

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізькій національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. Ю. Пригара

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА ЛАНКАХ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

Є. К. Бабець

к. т. н, професор кафедри менеджменту і адміністрування, директор Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

І. Є. Мельнікова

к. е. н, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, старший науковий співробітник Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

С. Я. Гребенюк

аспірант кафедри менеджменту і адміністрування, науковий співробітник Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. В. Пономаренко

к. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу,  ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

С. А. Романюк

заступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ЩІЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ МІСТ

Н. С. Узунова

проректор з організації навчального процесу Універистету економіки та управління

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Н. Г. Метеленко

д. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. М. Поліщук

викладач, кафедра обліку і аудиту, Уманський національний університет садівництва

КОРМОВА БАЗА ? ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРИБУТОК ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Бондар

доцент, кандидат технічних наук

СИСТЕМНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. А. Ремізова

здобувач, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ, заступник начальника відділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

О. П. Тищенко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

В. В. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

С. В. Лютий

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва Запорізького національного технічного університету

КОРПОРАТИВНИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

А. Г. Жарінова

к. е. н., доцент, докторант Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. С. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

Т. В. Салівон

магістрант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

В. Є. Тараненко

к. е. н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Н. І. Шевченко

к. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

V. Taranenko

Ph.D., assistant professor of tax Dnipropetrovsk State Finance Academy

N. Shevchenko

Ph.D. state. Exercise., Associate Professor of Finance and Public Administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

FISCAL PERFORMANCE EVALUATION OF LOCAL TAXATION IN DNIPROPETROVSK REGION

В. Е. Тараненко

к. э. н., доцент кафедры налогов Днепропетровской государственной финансовой академии

Н. И. Шевченко

к. н. гос. упр., доцент кафедры финансов и государственного управления Днепропетровской государственной финансовой академии

ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Г. Потапенко

Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ІННОВАЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

Г. Д. Чижиков

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

РИНКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СКЛАДОВІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»