Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2014

О. Д. Гнаткович

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІПОТЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. D. Hnatkovych

PhD, Associate Professor, Head of Department of Management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

ENSURING MORTGAGE LAND TRANSACTIONS FARMS

М. Г. Білопольський

д. е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Т. Г. Толпежнікова

аспірант Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Bіlopolskij

Doctor of Science. prof., Honored Worker of Science of Ukraine, Head of the Accounting and Audit State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol

T. G. Tolpezhnikova

postgraduate State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol

ORGANIZATIONAL MECHANISMS FOR CONTROL OF MARKETING ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

М. І. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISES-PARTICIPANTS OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

О. М. Смірнова

к. е. н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції

М. В. Стадник

м. н. с. відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ОЦІНКА РОЛІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

O. М. Smirnova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of department of Research of International Experience and European Integration

M. V. Stadnyk

Junior Research Fellow Research Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

ASSESS OF THE ROLE OF CORPORATE INCOME TAX IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

О. І. Малецька

к. е. н., в. о. доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

O. I. Maletska

Ph.D., assistant professor of accounting and audit, Lviv national agrarian university, Lviv

EFFICIENCY OF USE, ECONOMIC INTERESTS AND MOTIVATION OF STAFF

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ РИНКОВИХ ФАКТОРІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛАНЦЮГУ ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. F. Shukalovych

Phd Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ANALYZING MARKET FACTORS FOR VERTICAL INTEGRATION IN A MEAT FOOD SUPPLY CHAIN

M. S. Pysmenna

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Economics and Law, Kirovohrad Flying Academy of National Aviation University

PROFESSIONAL MANAGEMENT ACCOUNTANTS IN PROVIDING SUSTAINABLE PROFITS FOR THE COMPANY

М. С. Письменна

к. е .н., доцент кафедри менеджменту, економіки та права, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

ФАХІВЦІ В СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Ілащук

к. е. н., асистент кафедри обліку аудиту і економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНИХ СИСТЕМ Е. ГОЛДРАТТА

S. A. Ilashchuk

Ph.D., assistant professor of department of accounting auditing and economic analysis by Bukovina State Finance and Economics University

FINANCIAL CONTROL AS A TOOL THEORY OF CONSTRAINTS E. HOLDRATTA

Л. В. Лебедева

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно - економічного університету

СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

L.V. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor of Chair of Economics and Competition Policy

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. В. Хотько

Магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

V. V. Khotko

Mastert e 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF REGISTRATION POLICY OF NBU AND DRAFTING OF ACCOUNTING

О. В. Довгаль

старший викладач кафедри економіки та фінансів, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. Dovgal

Lecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Л. І. Оппельд

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Гордіян

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. I. Oppeld

Ph.D, lecturer, lecturer of international economics department, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

A. O. Hordiyan

Student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

INTERNATIONAL EXPERIENCE GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

А. К. Андрюшко

директор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Andrii Andryushko

Director of the State Enterprise “Kryvbasstandartmetrologiya”, Kryvyi Rih

MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF REGIONAL CENTRE OF INNOVATION AND TECHNICAL REGULATIONS

Р. М. Стрільчук

викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

R. M. Strilchuk

Lecturer, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES AND METHODS OF IMPLEMENTING DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE'S STRATEGIC OPPORTUNITIES

Л. П. Артеменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

О. І. Фурсік

бакалавр, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

L. P. Artemenko

Ph.D., Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

O. I. Fursik

BA, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

IMPROVING STRATEGIC POTENTIAL AS A WAY OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY

Ю. В. Негода

асистент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОСИЛЕННЯ ФУНКЦІЙ РАЙОННОЇ ЛАНКА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Y. V. Nehoda

assistant of finance and credit, National university of life and environmental sciences of Ukraine

STRENGTHENING OF FUNCTIONS OF DISTRICT IS A LINK OF LOCAL BUDGETS IN THE SYSTEM OF REGIONAL DEVELOPMENT

О. М. Биков

викладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ БЛОКУ БРІКС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

O. M. Bykov

lecturer, Department of International Economics, Cherkassy State Technological University, Cherkassy

BACKGROUNDS OF BRICS AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT

В. В. Кулаженко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА, ЗДАТНОГО ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ ГОЛОВНИМ ПРОФІЛЮЮЧИМ РИЗИКАМ

V. V. Kulazhenko

assistant, Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kiev

BUILDING A MECHANISM FOR MANAGING AND MONITORING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE THAT CAN EFFECTIVELY COUNTERACT THE MAIN RISK PROFILING

О. Г. Беземчук

асистент кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. Bezemchuk

assistant of the analysis and statistic department them. I.V. Popovich, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

MECHANISM OF LAND RESOURCE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. А. Суліма

студентка магістратури за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sulima

Master's Degree student in «Management and Administration» State Employment Office of Ukraine Institute of Training

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

СЕМАНТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ОРІЄНТИРИ НАУКОВОЇ НОВИЗНИ

K. E. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE NEO-ECONOMIC SIMULATION SEMANTIC PROBLEMS: SCIENTIFIC NOVELTY MILESTONES

Я. В. Щетинська

к. е. н. доцент кафедри економіка підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. V. Shchetinskaya

Candidate of economic sciences, associate professor department of economics the enterprise, Donetsk national university, c. Donetsk

ORGANIZATION OF SOCIAL ENTERPRISES AS A FORM OF SOCIAL ECONOMY

В. И. Демиденко

к. э. н., доцент, Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск

ИНФОРМАЦИОНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Vasily Demidenko

Cand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

INFORMATIONAL - ANALYTICAL MODEL ASSESSING THE QUALITY OF THE INTELLECTUAL PRODUCT

O. V. Komendant

PhD in economics, assistant professor at International Economics and Marketing department, Economic faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

CHANGING MODERN ECONOMIC VALUES UNDER THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

О. В. Комендант

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки і маркетингу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗМІНА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Н. Г. Челядінова

к. е. н., доцент кафедри «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СПІВВІДНОШЕННІ З ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

N. G. Chelyadinova

с. e. n., associate Professor in Economics, business and human resource management on transport», Ukrainian state Academy of railway transport

DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISES IN THE RATIO WITH THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT

М. М. Бережанський

здобувач кафедри економіки підприємства, доцент кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. M. Berezhansky

applicant of the Department of Enterprise Economics, professor of the Finance Department of the Institute of Economics and International Relations of the State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University"

THE STRATEGIC ORIENTATION OF IMPROVEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S ECONOMY

П. А. Мороз

аспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВАЛЮТНО-КУРСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АРГЕНТИНИ В УКРАЇНІ

Pavlo Moroz

Postgraduate Student of Finance Department in Taras Shevchenko Kyiv National University

THE INFLUENCE OF EXCHANGE RATE POLICY ON ECONOMIC GROWTH: PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING THE EXPERIENCE OF ARGENTINA IN UKRAINE

В. В. Гончар

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

V. V. Gonchar

Ph. D., associate professor, Pryazovskyi State Technical University (PSTU), Mariupol

RESEARCHES OF THE FERROUS METALLURGY PRODUCTION POTENTIAL WITHIN CARRYING OUT STRATEGIC CHANGES

Н. П. Мешко

д. е. н., професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

А. А. Гальченко

студентка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

N. P. Meshko

Doctor of Economics, professor of management and tourism department, Dnipropetrovs`k National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovs`k

A. A. Galchenko

student, Dnipropetrovs`k National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovs`k

DEVELOPMENT OF AIR NAVIGATION SERVICES AS A WAY OF ECONOMIC INTEGRATION OF UKRAINE

Н. М. Ногінова

к. е. н., ст. викл., Національний університет «Острозька академія»

ПРИВАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: УПУЩЕННЯ, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Natalia Nohinova

National University "Ostrog Academy"

PRIVATIZATION IS IN UKRAINE: OMISSION, ACHIEVEMENT AND PROSPECTS

А. П. Яцюк

студентка магістратури за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ

Anna Yatsyuk

Master's Degree student in «Management and Administration» State Employment Office of Ukraine Institute of Training

СONTROL IN SYSTEM OF MANAGEMENT BY GOVERNMENT SERVICE OF EMPLOYMENT

О. М. Шаповалова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

E. N. Shapovalova

Ph.D. associate Professor of the Department of accounting and audit, East Ukrainian national University named after Volodymyr dal, Luhansk

STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF REGIONS OF UKRAINE

Д. В. Леус

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЗМУ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Daryna V. Leus

PhD student, Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

FORMALIZATION OF PORTFOLIO INVESTMENT MECHANISM INFLUENCE ON ECONOMY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Р. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СТОЛИЧНІ МІСТА В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ІЄРАРХІЇ ЄС

Ruslan Krаmаrеnkо

Ph.D. in Economics, Associated Professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

CAPITAL CITIES IN REGIONAL ECONOMIC EU HIERARCHY

С. Г. Мікаелян

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний універстет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОЗИЦІЇ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

S. G. Mikaelyan

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” Kyiv

TNC POSITIONS IN THE WORLD MARKET OF HIGH-TECH PRODUCTS

І. Л. Федун

к. е. н.. доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київського національного авіаційного університету

ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

I. Fedun

ces. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

PRIORITIES INCREASE INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

V. P. Chaykovska

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Vinnitsa trade and economic institute KNTEU, Vinnytsya

INFRASTRUCTURE OF UKRAINIAN FUND MARKET: MODERN STATE AND PROGRESS TRENDS

О. В. Сидоренко

магістр, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

O. V. Sidorenko

magistr, The institute of the preparation of the staff of Civil service employment, city Kyiv

MARKETING SUPPORT DECISION AND SUPPORT MANAGEMENT DECISION MAKING

О. З. Бриндзя

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Bryndzya

Ph.D., Ternopil National Economic University, Ternopil City

THE CONSIDERATION OF ECONOMIC RISK IN MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Л. М. Варава

професор, доктор економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

А. Р. Арутюнян

доцент, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

А. А. Варава

асистент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПІДГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. M. Varava

professor, PhD of Economy, Krivoy Rog National University

A. R. Arutjunjan

docent, Candidate of technical sciences, Krivoy Rog National University

A. A. Varava

assistant, Krivoy Rog National University

CONCEPTUAL MODERNIZATION POLICY PROVISIONS MINING SUB-INDUSTRY OF UKRAINE

М. І. Зеленська

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

А. С. Аксьонова

студентка 5-го курсу кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СЕГМЕНТАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

M. I. Zelenska

assistant professor, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”

A. S. Aksonova

master student, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”

THE APPLIED ASPECTS OF THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN SEGMENTS OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Н. А. Степанюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Волинський інститут економіки та менеджменту, м. Луцьк

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

N. A. Stepanyuk

PhD, Head of Scientific Department, Volyn Institute for Economics and Management, Lutsk, Ukraine

GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY: REALITIES AND PROSPECTS

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

В. А. Мельник

магістрант кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ

G. M. Yarovenko

PhD, docent, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

V. A. Melnyk

master student of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

DESIGNING OF INFORMATION SYSTEM FOR SELF-SERVICE OF THE COMPANY EMPLOYEES

Н. Т. Кулікова

аспірантка кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТУ

N. T. Kulikova

graduate student of department of accountancy and audit, Zhytomyr State Technological University

OBJECT-ORIENTED MODELING IN ACCOUNTING: THE CONCEPT OF OBJECT

С. А. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний інститут», м. Миколаїв

ВІДНОСНО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

S. A. Tkachenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «Nicholas Polytechnic Institute», Nikolaev

REGARDING THE IMPLEMENTATION OF GENERAL AND SPECIFIC PRINCIPLES IN THE OPERATION OF THE SUBSYSTEM ELEMENTS ANALYTICAL INFORMATION PROCESSING FUNCTIONALLY DEVELOPED CONTROL SYSTEMS SPECIAL PURPOSE INDUSTRIAL ENTERPRISES AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS, INCLUDING ITS FUNCTIONAL STRUCTURE

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

К. О. Бєлоусова

аспірант кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЧОК БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Y. Popova

Dr. of Sci. (Economics), professor, Department of Enterprises Economics Donetsk National Technical University, Donetsk

K. O. Belousova

Postgraduate, Department of Enterprises Economics, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF FORMING THE BREAK-EVEN POINT IN DECISIONS CONCERNING THE MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

І. І. Поникла

студентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю «Економічна кібернетика», Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

В. С. Чудик

студент бакалаврату економіко-статистичного факультету за спеціальністю «Економічна кібернетика», Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ШАХРАЙСЬКИХ АТАК ТА ІНСТРУМЕНТІВ БОРОТЬБИ З НИМИ

L. Perkhun

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

I. Ponikla

graduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

V. Chudyk

student, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kiev

MODEL OF DYNAMIC INTERACTION FRAUDULENT ATTACKS AND TOOLS TO COUNTER THEM

О. І. Амоша

д. е. н., проф., директор Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

К. В. Міхальова

аспірант, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка

ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. I. Amosha

doctor, professor, Director of the Institute of economic and legal research NAS of Ukraine, Donetsk

K. V. Mikhalova

postgraduate student, Donbas National academy of civil Engineering and Architecture, assistant of the Department of Economics of Enterprises, Makeyevka

ABOUT FINANCIAL SUPPORT OF APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

А. В. Катаєв

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПАРТНЕРСТВО МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ І ПРАЦІВНИКАМИ – ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ШКОЛИ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. V. Kataev

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PARTNERSHIP BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES - EVOLUTION OF SCHOOLS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT RELATIONS BEFORE ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Н’ямукапа Аліса Тінаше Артурівна

студентка VI курсу, Національний Авіаційний Університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

Nyamukapa Alisa Tinashe

student, National Aviation University

SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

Д. С. Гайдукович

к. е. н., викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

V. V. Kovalenko

d. е. s., professor, manager of department of banking of the Odesa national economic university, Odesa

D. S. Gaidukovich

к. е. s., teacher of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

METHODOLOGICAL BASES OF FINANCING OF PROJECTS OF IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Т. І. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

T. I. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

ECONOMIC POTENTIAL OF MIGRATION CAPITAL

А. В. Троян

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування

ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. V. Troyan

PhD, Associate Professor,Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF ASSORTMENT POLICY OF ENTERPRISES UNDER CURRENT MANAGEMENT CONDITIONS

Г. Я. Левків

к. е. н. доцент,, професор кафедри менеджменту, Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Galina Levkiv

Ph.D in Economic Sciences, Professor of Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

METHODOLOGICAL TOOLS FOR CONSTRUCTING A SYSTEM OF THE MARKETING MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Л. Є. Дейкало

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. Deykalo

Dnipropetrovsk State Financial Academy

A. I. Chubak

Dnipropetrovsk State Financial Academy

TREASURY SERVICES OF THE STATE BUDGET FOR REVENUES AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

О. М. Романіка

аспірант кафедри обліку та аудиту, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У РОСЛИННИЦТВІ

O. N. Romanika

Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Podolsky State Agrarian Technical University, Kamenetz-Podolsk

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CROP CHERNIVTSI REGION

А. А. Пилипенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний економічний університет, м. Харків

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

A. A. Pilipenko

professor, manager of account and audit chair, Kharkov national economic university, Kharkov

STRATEGIC DIRECTIONS OF ENTERPRISES METALLURGICAL INDUSTRY DEVELOPMENT

Т. Г. Кицак

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного університету імені Вадима Гетьмана

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Kytsak

Ph.D., Department of Personnel Management and Labour Economics Kyiv National University Vadym Hetman

REALITY FORMATION DOMESTIC CORPORATE CULTURE ON ENTERPRISES

О. М. Москаленко

к. е. н., доцент, докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. M. Moskalenko

Сandidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Political Economy Department of Accounting and Economics Faculties at State Higher Educational Institution “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

THE THEORY AND METHODOLOGY OF INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE MODEL OF ADVANCED ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. А. Мамонтова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОРПОРАЦІЇ

N. A. Mamontova

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National University «Ostrog Academy», Ostrog

FINANCIAL SUPPORT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES INFORMATION CORPORATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»