Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2015

А. О. Ходжаян

д. е. н., професор, заступник директора з організаційно-наукової роботи Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

A. O. Khodzhaian

Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of Organizational and Scientific Work of the Research Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

INSTITUTIONAL PLANNING OF CORPORATE STRUCTURE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF PARTNERSHIP

С. В. Войтко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Я. Ю. Цимбаленко

к. н. з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ІНДЕКС ДЕРЖАВНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. V. Vojtko

Professor, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

Y. Y. Tsymbalenko

PhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

THE INDEX OF STATE INSOLVENCY AS A MEASURING OF STEADY DEVELOPMENT

М. В. Чорна

д. е. н., професор, Харківський державний університет харчування і торгівлі, м. Харків

М. С. Коваль

магістр, Харківський державний університет харчування і торгівлі, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

M. V. Chorna

Doct. of Econ. Sciences, Professor, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

M. S. Koval

Master, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

FEATURES OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF RESTAURANT INDUSTRY ENTERPRISES

Ю. І. Гайда

д. с. - г. н, доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. I. Hayda

doctor of science, associate professor, professor of department of economics and  nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

FOREST CERTIFICATION AS A TOOL FOR ENVIRONMENTAL MARKETING OF FORESTRY ENTERPRISES

І. А. Маркіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

I. A. Markina

Doctor of Economic Science, Professor, Head of Department of Management and Administration, Poltava National Technical University named Yuriy Kondratyuk, Poltava

STRATEGIC PLANNING OF MARKETING IN THE MANAGEMENT SYSTEM ON ENTERPRISES OF TOURISM BUSINESS

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ НГК

I. G. Fadyeyeva

PhD, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODELING AND FORECASTING OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF THE MANAGEMENT NGK

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. B. Yatsiv

Doctor of Economics, Associate Professor, Acting professor of department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dublyany

SOCIAL EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівська державна фінансова академія

О. І. Децик

здобувач, Львівська державна фінансова академія

І. В. Кохан

асистент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

K. Vaskivska

prof., dr. hab., Lviv State Academy of Finance, Lviv

O. Detsyk

an aspirant, Lviv State Academy of Finance, Lviv

I. Kokhan

assistant  in Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, Ivano-Frankivsk

STATE FUNDING REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

О. М. Пєтухова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

Д. Е. Аманов

студент, Національний університет харчових технологій

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПИВНОГО РИНКУ

O. M. Pietukhova

Doctor of Economics, docent, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

D. E. Amanov

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF WORLD AND UKRAINIAN BEER MARKET

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

І. М. Дорош

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТРЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Podolchak

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Administrative and Financial Management National University «Lviv Polytechnic»

I. Dorosh

assistant of Department of Administrative and Financial Management National University «Lviv Polytechnic»

THE PECULIARITIES OF MOTIVATION OF CONSTRUCTIVE SOLVING THE PROFESSIONAL STRESSES ON ENTERPRISES

N. V. Biletska

Vinnytsia  Institute  of  Designing of Clothes and Entrepreneurship, Vinnitsa

M. Y. Barna

Vinnytsia  Institute  of  Designing of Clothes and Entrepreneurship, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR’S DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMICS

М. Ю. Авксентьєв

к. е. н, докторант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ НА ВИЩУ ОСВІТУ

Maksym Avksientiev

Ph.D., Doctorate of Science and research institute of Ministry of economy and trade of Ukraine

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING ON HIGHER EDUCATION

Б. І. Сюркало

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

П. С. Родіонова

студентка, Українська Академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

B. I. Siurkalo

Ph.D., Associate Professor of Finance, the Finance department, Ukrainian Academy of Banking of the national Bank of Ukraine

P. S. Rodionova

student, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

DYNAMICS OF INVESTMENT FLOWS IN SUMY REGION

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Ю. М. Карпенко

магістр,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Yuliia M. Karpenko

master, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

RESULTS OF COMPREHENSIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL COMPANIES IN THE CONTEXT OF IMPROVING ITS INVESTMENT POLICY

Ю. Г. Барсукова

магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

А. М. Кругліков

магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

I. G. Barsukova

Graduate student, Academy of Customs of Ukraine, Dnepropetrovsk

A. M. Kruglikov

Graduate student, Academy of Customs of Ukraine, Dnepropetrovsk

V. J. Iedynak

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of FEA Management, Academy of Customs of Ukraine, Dnepropetrovsk

OUTSOURCING OF MARKETING ACTIVITIES AS A BASIS FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CURRENT MARKET CONDITIONS

R. V. Sahaidak-Nikitiuk

Doctor of Pharmacy, associate professor National University of Pharmacy, Kharkov

SELECTION OF APPROACHES TO LOGISTIC RISK ESTIMATE BY SUBJECTS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

R. M. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

FINANCE OF HOUSEHOLDS: THE REGIONAL DIMENSION

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОМУНІКАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

D. S. Lifintsev

PhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – self governing (autonomous) research university, Kyiv

COMMUNICATIONAL LEVERS OF CORPORATE CULTURE FORMATION AND DEVELOPMENT

К. Л. Железняк

ст. викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ ОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ

K. L. Zhelezniak

Senior Lecturer, National Transport University, Kyiv, Ukraine

THE FORMALIZATION OF THE INTERACTION OF PRICE AND QUALITY HOMOGENEOUS TRANSPORT SERVICES ON THE MARKET

О. О. Гуцаленко

здобувач, асистент кафедри організації, обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. O. Hutsalenko

Researcher, lecturer of the Department of Accounting and Reporting, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE PLACING ON THE MARKET OF ORGANIC PRODUCTS

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Y. I. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution «Ukrainian State Chemical Technology University», Dnepropetrovsk

COGNITIVE MODELING OF NATIONAL ECONOMY STABILITY DEVELOPMENT

І. В. Бродюк

здобувач, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

I. V. Brodyuk

competitor, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

INTEGRATION OF SEWING ENTERPRISES OF UKRAINE IN EUROPEAN ECONOMIC SPACE

А. В. Хмелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ВИОКРЕМЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТАКСОНІВ

A. V. Khmelyuk

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing Dneprodzerzhinsk State Technical University

STATISTICAL EVALUATION OF THE LABOUR MARKET IN UKRAINE: SELECTION OF HOMOGENEOUS REGIONAL CLUSTERS

А. І. Камінська

науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПРОСА В УКРАЇНІ

A. Kaminska

research scientist, NSC "Institute of Agrarian Economics" NAAN, (Kyiv)

STATE OF PRODUCTION AND MARKET SITUATION OF MILLET IN UKRAINE

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. О. Іванець

cтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. V. Romanova

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

L. O. Ivanetz

Student at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

WAYS TO IMPROVE THE INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

В. Ф. Кондратьева

аспирант, Восточноевропейский университет экономики и менеджмента

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

М. F. Kondratieva

Postgraduate studentt, East European University of Economics and management

A CONCEPTUAL APPROACH TO MODELING THE USE OF THE LABOUR POTENTIAL OF THE REGION

А. В. Мошенська

аспірант кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОКОЛІ ЦІНОВИХ ЗНИЖОК

Anastasiya Moshenska

Postgraduate student, chair of higher mathematics Human Resource Management and Marketing Faculty “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

MATHEMATICAL METHODS OF PRICING IN THE VICINITY OF THE DISCOUNT PRICE

О. В. Мельниченко

аспірант, Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ У КОНТУРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Melnichenko

Postgraduate, Kyiv national university of trade and economics

THE MECHANISM OF REFINANCING OF BANKS IN THE CIRCUIT GLOBALIZATION

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОЇ ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ECONOMIC ESSENCE OF MOTIVATIONAL PREREQUISITES INVESTMENT BY HOUSEHOLDS

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

А. С. Росохата

здобувач, фахівець I категорії кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. S. Illiashenko

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Sumy, Ukraine)

A. S. Rosokhata

Doctoral Candidate, 1st Category Specialist of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT'S PERSPECTIVE DIRECTIONS PREDICTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Л. І. Павленко

аспірант, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

L. I. Pavlenko

postgraduate, East European University of Economics and Management

VALUATION OF HUMAN CAPITAL AT STATE LEVEL

В. В. Матвєєв

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

І. К. Ярмоленко

студентка, Національний університет харчових технологій

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

V. V. Matvieiev

Asistant of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

I. K. Yarmolenko

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

EXPORT POTENTIAL OF AN ENTERPRISE: ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF FORMATION

Я. М. Манькута

аспірант Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси)

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВНЗ

Ya. M. Mankuta

postgraduate student East European University of Economics and Management

THE MODEL OF EFFICIENCY FOR UNIVERSITY’S QUALITY MANAGEMENT

О. М. Петрук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

Н. О. Мізякіна

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

О. M. Petruk

Doctor of economic sciences, Professor, Head of the Department of finance and credit, Zhytomyr State Technological University

N. O. Miziakina

Postgraduate student, Zhytomyr State Technological University

AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF ENTERPRISES IN TERMS OF ANALYZING THE EFFICIENT USE OF RESOURCES

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

V. V. Hoblyk

Candidate in Philosophy Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE BORDER REGION (FOR EXAMPLE, TRANSCARPATHIAN REGION)

С. В. Ведернікова

к. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва, Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

S. Vedernіkova

Candidate of Economic Sciences, Ph.D., Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business, Interregional Academy of Personnel. Odessa, Ukraine

FORMATION MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN BANKS AND FINANCIAL COMPANIES

А. М. Опаленко

викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності, аспірантка Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. M. Opalenko

Lecturer of Chair of Economic Cybernetics and information activities, Post-graduate Student of Eastern European University of Economics and Management

THE MODELS OF RISK OPTIMIZATION IN MANUFACTURING ENTERPRISE BUSINESS

І. М. Білецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м Івано-Франківськ

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ У СВІТОВІЙ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

I. Biletska

Ph.D., Associate professor, Assistant professor of International economy, Marketing and Management Department, Ivano-Frankivsk educational institute of management Ternopil National Economic University

NATIONAL ORGANIZATIONAL FEATURES OF HOTEL BUSINESS IN THE WORLD HOSPITALITY INDUSTRY

Л. Є. Дейкало

старший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової Академії

А. Ю. Чубак

старший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової Академії

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ З РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. Deykalo

Dnipropetrovsk State Financial Academy

A. I. Chubak

Dnipropetrovsk State Financial Academy

THE INTERACTION OF TREASURY WITH THE SPENDING UNITS OF THE STATE BUDGET FUND, THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

В. Я. Карковська

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Ja. Karkovska

PhD. senior vikladach Department of administrative and financial management National University Lviv Polytechnic

PROVIDING OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF SAFETY OF PERSONNEL OF ENTERPRISE

О. Є. Джур

к. т .н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НОВІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ

O. Y. Dzhur

PhD, associate professor, assistant professor of management and tourism, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

GOVERNMENT REGULATION OF ENTERPRISES OF SPACE INDUSTRY OF UKRAINE: NEW REALITIES AND CHALLENGES

Є. О. Музичка

аспірант, Київського національного торговельно-економічного університету

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Y. A. Muzychka

Postgraduate Student, Kyiv National University of Trade and Economy

SYSTEMS MANAGEMENT SALES MANAGEMENT TOUR OPERATORS

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

О. С. Харченко

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

В. А. Сулименко

Інститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

N. Roschyna

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

O. Kharchenko

Postgraduate student National Technical University of Ukraine "KPI"

V. Sulymenko

Institute for Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMICAL SECURITY IN MODERN CONDITIONS

З. В. Юринець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Z. V. Yurynets

associate professor of management, Ivan Franko Lviv national University

THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES IN UKRAINE

Є. І. Масленніков

к. е. н., доц., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

E. I. Maslennikov

PhD in economics, Assessor Professor, Odessa National university by I.I. Mechnikov, Odessa

MECHANISM OF MANAGEMENT FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ «ІП «Стратегія», м. Жовті Води

С. О. Завальнюк

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕЛЕМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕК

Yu. V. Lisenko

PhD, docent, docent of Department of Enterprise’s Economics and Marketing, OKVNZ “IE “Strategy”, Zhovty Vody

S. O. Zaval’nyuk

postgraduate student of Department of Economic Theory, National and Applied Economics, Classic Private University, Zaporozhye

ELEMENTS OF IMPROVING INVESTMENT MAINTENANCE OF FUEL AND ENERGY COMPLEX DEVELOPMENT

О. Б. Чернега

д. е. н., професор, ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К. О. Іванчук

старший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Chernega

Doctor of economics, professor, rector, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan Baranovsky

K. Ivanchuk

senior lecturer, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan Baranovsky

STRATEGIC ENTERPRISE BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT ENSURING

Н. Г. Метеленко

д. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. G. Metelenko

d. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATION MACHINERY ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

С. О. Єрмак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

О. О. Лісніченко

ст. викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ

S. A. Ermak

Ph.D, Associate Professor of business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

Е. A. Lisnichenko

Senior Lecturer of the Department of the business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

MAXIMIZING THE VALUE OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE CONTEXT STAKEHOLDERSTHE APPROACH

О. В. Гривківська

д. е. н., Європейський університет, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ПІДХОДИ РІЗНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ

O. Grivkivska

Doctor of Economics, Professor “European University”

ESSENCE AND FEATURES OF INSURANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR: DIFFERENT SCIENTIFIC SCHOOLS APPROACHES

Є. В. Вакуленко

здобувач, Інститут світової економіки і міжнародних відносин

КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИХОДУ ТНК НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ

E. V. Vakulenko

Institute of World Economy and International Relations

COGNITIVE ANALYSIS OF TNCS ENTERING NEW FOREIGN MARKETS

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національнийуніверситет технологій та дизайну

МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

M. Denysenko

Grand PhD in (Economic) sciences, Professor, Professor of business economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE GOALS AND OBJECTIVES OF MANAGING FORMATION PROCESS OF THE HOUSING INVESTMENT

Н. В. Омецинська

кандидат технічних наук, доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичного моделювання Академії муніципального управління

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ И МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

N. V. Оmetsynska

Candidate of Science, аssociate professor of department of higher mathematics and Economics and Mathematical Modeling Academy of Municipal Management

CHARACTERISTICS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS DECISION MAKING

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

L. A. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN ESTIMATION OF MEASURES IS ON OVERCOMING OF CRISIS ON ORE MINING AND PROCESSING COMBINES

А. І. Баранов

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Anton Baranov

Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS FORMATIVE CURRENT ASSETS POLICY ENTERPRISE OF CONSTRUCTION INDUSTRY

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. О. Ivanchenko

Ph.D. in Economics, associate professor of department of economic cybernetics, National АviationUniversity, Kyiv

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A SYSTEM FACTOR OF COGNITIVE ECONOMY

Т. М. Нефедова

аспірантка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

T. M. Nefedova

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

MODEL OF UNIVERSITIES COMPETITIVE FORMING ON BASIS OF COMPETITIVE POTENTIAL IMPLEMENTATION

Т. Н. Нефедова

аспирантка, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

О. В. Довгаль

в. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

О. Dovgal

associate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT OF THE FOOD INDUSTRY

О. С. Харченко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ НІС УКРАЇНИ

A. S. Harchenko

graduate student, Donetsk state university of management, Mariupol

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF NIS OF UKRAINE

О. О. Шевцова

Викладач кафедри туризму і логістики Донецького державного університету управління МОН України, м. Маріуполь

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

O. O. Shevtsova

Lecturer in tourism and logistics Donetsk State University of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL POSITIONS OF THE STATE REGULATION OF LONG-TERM ECONOMIC DEVELOPMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS

В. І. Перебийніс

доктор економічних наук, професор

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

V. I. Perebiynis

doctor of Economic Sciences, Professor

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В. И. Перебийнос

доктор экономических наук, профессор

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

О. Г. Вагонова

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри прикладної економіки, Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“

Л. А. Бондаренко

асистент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОСАМОСКИДІВ НА КАР’ЄРАХ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. G Vagonova

Dr. economy. Sciences, prof., Head of the Department of Applied Economics, State Higher Educational Institution "National Mining University"

L. A Bondarenko

Assistant Department of Enterprise Economy State Higher Educational Institution "National Mining University"

ECONOMIC EFFICIENCY IN OPERATION DOMESTIC DUMP CAREER AS COMPETITIVENESS FACTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»