Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2016

О. Д. Гнаткович

д. е. н, професор кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ НЕЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Oksana Hnatkovych

PhD in Economics, associate professor Management Department, Institute of Economy and Tourism, Lviv

ECONOMIC AND LEGAL FACTORS THAT THE FORMATION OF ECOLOGICAL INSURANCE IN UKRAINE

С. І. Варламова

д. т. н., м. Ульянівськ

І. С. Варламова

к. е. н., доцент, Запорізький національний  університет, м. Запоріжжя

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

S. I. Varlamova

Doctor of Technics, Ulyanovsk

I. S. Varlamova

PhD, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Zaporizhzhya

THE GREENING OF INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Л. І. Катан

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

В. В. Камаєва

магістр, кафедра фінансів та банківської справи Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМТСВА

L. I. Katan

Doctor of Economic Science, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

V. Kamaeva

master's degree, Department of Finance and banking, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL MANAGEMENT THE FORMATION OF PROFIT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

І. Г. Брітченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та економіки, Ужгородський торгово-економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород, професор кафедри соціальних і комп’ютерних наук, Вища школа бізнесу National-Louis University, Новий Сонч, Польща

О. В. Крайчук

к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри математики і методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Т. Г. Плисюк

здобувач, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АПК

I. G. Britchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Head of Finance and Economics Department, Uzhgorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, Uzhgorod, The Professor of the Department of Social and Computer Sciences, Graduate School of Business National-Louis University, Nowy Sącz, Poland

O. V. Kraychuk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities, Rivne

T. H. Plysyuk

applicant, Rivne State University of Humanities, Rivne

MECHANISMS OF MANAGEMENT OF INNOVATION RISK IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Є. О. Балацький

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Української академії банківської справи, м. Суми

О. Г. Кузьменко

аспірант Української академії банківської справи, м. Суми

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ye. О. Balatskyi

doctor of economics, associate professor head of the Chair of Management and Financial and Economic Security Ukrainian Academy Of Banking, Sumy

O. G. Kuzmenko

PhD student Ukrainian Academy Of Banking, Sumy

THE ESTIMATION OF BANKING INSURANCE POTENTIAL IN UKRAINE

І. В. Гонтарева

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Gontareva

Doctor of Science (Economу), Professor, Professor of Department of Economy of Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORGANIZATIONAL CAPITAL IN THE COMPLEX EVALUATION THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING ENTERPRISE

В. П. Мартиненко

доктор економічних наук, професор, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

А. Р. Сільченко

магістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. Martynenko

doctor of economic sciences, professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

A. R. Silchenko

master, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

SYSTEMIC APPROACH AS ONE OF METHODS OF EFFECTIVE MANAGEMENT ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

В. Ф. Іванюта

д. е. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. F. Ivaniuta

doctor of economic sciences, assistant of professor Poltava University of Economics and Trade

AGRICULTURE SECTOR AS THE BASIS OF RURAL ECONOMY UNDER EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

Л. В. Шинкарук

д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

О. М. Чернишевич

аспірант, молодший науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ МІЖ ІНСТИТУЦІЙНИМИ СЕКТОРАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. V. Shynkaruk

doctor of economics, professor, corresponding member of the NAS of Ukraine, head of the department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

O. M. Chernyshevych

postgraduate student , junior research fellow of the department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

THE SOCIAL COMPONENT OF THE INCOME DISTRIBUTION MECHANISM AMONG INSTITUTIONAL SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

Д. Д. Плинокос

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

D. D. Plynokos

Ph.D. in Economics, Associated Professor, Associate Professor of Personnel Management and Labour Economics Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

RATING EVALUATION AS STRATEGIC MONITORING TOOL OF SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

О. М. Кузьменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. M. Kuzmenko

candidate of economics science, associate professor, Enterprise Economics department, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

COMPETENCE OF PERSONNEL ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

Х. В. Плецан

к. держ. упр., старший викладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

A. M. Havryliuk

Candidate of Public Administration, assistant professor, PhD. Department of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

K. V. Pletsan

Candidate of Public Administration, Senior Lecturer Department of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TIME MANAGEMENT AS PART OF SUCCESSFUL COMMUNICATIVE INTERACTION THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

Є. А. Ревтюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОВОЇ ТА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. Revtjuk

PhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gaz, Ivano-Frankivsk

PECULIARITIES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY

В. Ю. Марчук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КООПЕРАТИВНІ БАНКИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

V. J. Marchuk

Ph.D. in Economics, teacher of the department of financial markets in the SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

COOPERATIVE BANKS: PROSPECTS OF CREATION IN UKRAINE

О. В. Дідух

к. е. н., асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

М. З. Мартиняк

студентка групи ЕФІм-13, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. V. Didukh

PhD., Department of Finance Assistant, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

M. Z. Martyniak

Student of EFIm-13 group, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

STAGES OF PRODUCTION ENTERPRISES OUTSOURCING ACTIVITY IMPLEMENTATION

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Tatjana O. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

TO ISSUES ENSURE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. О. Партин

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

Р. І. Задерецька

асистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

О. В. Граціян

магістр кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

H. O. Partyn

p.h.d. (economical science), professor of the department of finance, Lviv Polytechnic National University

R. I. Zaderetska

assistant of the department of finance, Lviv Polytechnic National University

O. V. Hratsiian

master of the department of finance, Lviv Polytechnic National University

FORMING FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISE

О. В. Воркунова

к. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства на морском транспорте», Одесский национальный морской университет, г. Одесса

Н. В. Ярова

к. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства на морском транспорте», Одесский национальный морской университет, г. Одесса

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИИ В ПОРТОВУЮ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ

O. V. Vorkunova

c.e.s., docent, docent department of "Economics of enterprise and entrepreneurship in the maritime transport", Odessa National Maritime University, city Odessa

N. V. Yarova

c.e.s., docent, docent department of "Economics of enterprise and entrepreneurship in the maritime transport", Odessa National Maritime University, city Odessa

THE POSSIBILITY OF FOREIGN INVESTORS` ATTRACTING ON THE TERMS OF THE CONCESSION IN THE PORT INDUSTRY OF UKRAINE

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит»

Д. О. Мартищенко

магістр кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

S. V. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit"

D. O. Martyshenko

Master department "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

DETERMINATION OF MORTGAGE PROBLEMS DURING ECONOMIC CRISIS

М. О. Тонюк

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІТ-АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ

M. O. Tonyuk

Ph.D., associate professor, State Higher Educational Institution "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

IT-OUTSOURCING IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENTS FORECASTS

Н. Ю. Мариненко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Yu. Marynenko

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Tenopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

TENDENCIES OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES’ DEVELOPMENT UNDER CURRENT CONDITIONS

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

М. С. Мозоленко

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. Tyuha

Candidate of economic sciences, Docent of Management of international activities and Logistic Department, National University of Food Technologies, Kyiv

M. S. Mozolenko

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

MARKETING MANAGEMENT FEATURES OF THE ENTERPRISE IN FOREIGN TRADE ACTIVITY

С. В. Войтко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. Київ

О. С. Покрас

студентка 6-го курсу спеціальності «міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. Київ

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В АСПЕКТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

S. V. Voitko

Doctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, Kyiv

O. S. Pokras

6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, Kyiv

FINDING THE INTEGRAL COUNTRY COMPETETIVENESS INDEX IN ASPECT OF TERRITORIAL BRANDING

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. Kulakovа

Ph.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN PRACTICE OF TIME MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

І. І. Стрілок

к. е. н., старший викладач кафедри «Економічної теорії», Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

I. I. Strilok

Candidate of Sciences (Economics), Senior Lecturer of the Department «Economic theory», Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv

A RATING SYSTEM OF COMMERCIAL SEA PORTS

В. В. Дідух

аспірантка кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. V. Didukh

Postgraduate, Department of international economics, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

DEFINING PREREQUISITES FOR THE POSSIBILITY OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT AT THE DOMESTIC ENGINEERING ENTERPRISES

У. З. Ватаманюк-Зелінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

М. Р. Пазак

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

П. І. Малець

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПРИНЦИПИ ПРОМИСЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ ОДНОЙМЕННИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

U. Z. Watamanyuk-Zelinska

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, Lviv

M. R. Pazak

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

P. I. Malets

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

THE PRINCIPLES OF INDUSTRIAL COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND THEIR VOLUNTARY ASSOCIATION IN CONTEXT OF TITLED PROVISIONS OF UKRAINIAN LAW

І. Б. Дзебих

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Iryna Dzebykh

Ph.D  in Economics, Associate Professor of the Department of International management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

INVESTMENT COMPONENT OF CORPORATE BUSINESS PLANNING IN TERMS OF UNCERTAINTY

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

О. І. Гаврилюк

магістр, кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. V. Sheremetynska

Ph.D., assistant professor of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

Olena Gavryliuk

Master of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

THE MANAGEMENT OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES-SUBJECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN PRESENT CONDITIONS

Г. К. Волчкова

викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ: АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

H. K. Volchkova

Lecturer of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Kirovohrad National Technical University, Kirovohrad

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF TRANSFORMING OF EMPLOYMENT: ANALYSIS OF TRENDS AND THE MECHANISM OF FORMATION

Н. М. Краус

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

ПАРАГЕНЕЗ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОМПОНЕНТА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

N. N. Kraus

candidate of economic sciences, docent person working for doctor’s degree of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv

РАRАGENESIS OF INSTITUTES OF DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL COMPONENT OF PARADIGM OF INNOVATIVE GROWING

О. В. Нартюк

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СУБ’ЄКТИВНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ У ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

O. V. Nartiuk

PhD student, Institute of Training State Employment Service of Ukraine, Kyiv

SUBJECTIVE ASPECTS OF THE EMPLOYMENT OF POPULATION OF MIDDLE-AGED IN EXCESSIVE LABOR SUPPLY REGIONS OF UKRAINE

Н. В. Хлістунова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

N. V. Khlistunova

PhD, associate professor, Department of service management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CREATION OF A COMMUNICATION SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF UNIVERSITIES

Н. В. Короленко

кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА: ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

N. V. Korolenko

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

THEORETICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE REGION: LOGISTICS MANAGEMENT

С. П. Дунда

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, Київ

Н. В. Бортніченко

студентка, Національний університет харчових технологій, Київ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «ЄВРОКАР» ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

S. P. Dunda

Candidate of economic sciences, Docent of Management Department, National University of Food Technologies, Kyiv

N. V. Bortnichenko

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

LOYALTY PROGRAMM OF «EUROCAR» LTD AS A STRATEGIC DIRECTION OF ENTERPRISE MANAGEMENT

К. В. Рябко

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Українська академія банківської справи

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

K. Riabko

postgraduate at the Department of accounting and auditing Ukrainian academy of banking

CHOOSING THE BEST METHOD OF TRANSFER PRICING AS A TOOL OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE BANK

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

К. С. Заречна

магістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Karina S. Zarechna

master, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

THE RESULTS OF COMPLEX ANALYSIS AND EVALUATION OF STABILITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE WITHIN THE FORMATION OF CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COSTS MANAGEMENT

О. А. Кондрашов

аспірант кафедри менеджменту і бізнес-моделювання Державного університету телекомунікацій, м. Київ

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ

O. A. Kondrashov

post graduate student, Department of Management and Business-Modeling State University of Telecommunications, Kyiv

THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING IN THE TELECOMMUNICATIONS COMPANIES CONTROL: STATE ASSESSMENT AND OPTIMIZATION DIRECTIONS

О. М. Паливода

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. І. Бринза

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ

Olena Palyvoda

Ph.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, Kyiv

A. I. Brynza

student, National University of of Technologies and Design, Kyiv

DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES LIGHT INDUSTRY BASED FRANCHISE NETWORKS

С. В. Ярош

здобувач, кафедри економічної теорії та інтелектуальної власновсті, Житомирський національний агроекологічний університет

СОЛОМА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ РЕСУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Svitlana Yarosh

Applicant, of  economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

STRAW AS AN ALTERNATIVE ENERGY RESOURCE OF THE UKRAINIAN

А. В. Гречко

к. е. н., доцент ФММ НТУУ «КПІ»

А. С. Гречухін

студент, ФММ НТУУ «КПІ»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Alla Hrechko

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorFMM NTUU “KPI”

Anton Hrechukhin

Student FMM NTUU “KPI”

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

В. Є. Івченко

здобувач Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Ye. Ivchenko

researcher of National Scientific centre “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS IN AGRICULTURE

В. В. Красношапка

к. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

В. О. Кружилко

магістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Krasnoshapka

Ph.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

V. O. Kruzhylko

Postgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES

Д. Я. Гощинська

ст. викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій

ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ

D. Y. Goshchynska

Senior lecturer, Department of International Economics and Marketing Ternopil Institute of Social and Information Technologies

THE PRINCIPLES AND MODEL OF PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTER INTERACTION AMONG IT-COMPANIES

Н. Є. Стельмах

молодший науковий співробітник відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ-БУХГАЛТЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

N. Ye. Stelmah

Junior research assistant of the Department of lending, insurance and company's finances, National Science Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

PREPARATION OF EXPERT ACCOUNTANTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ НА БІРЖОВОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

A. I. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ECONOMIC ESSENCE, CLASSIFICATION OF RISKS AS A MANAGEMENT FACILITY ON THE COMMODITY EXCHANGE MARKET

Л. М. Минко

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

К. М. Коротуха

студентка 6 курсу «Магістр» факультету економіки і управління підприємством, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

L. Mynko

assistant of the Department of management of foreign economic activity and logistics, National University of food technologies, Kyiv

К. Korotuha

the 6th year student of "Master" of the faculty of Economics and business management, National University of food technologies, Kyiv

MANAGEMENT METHODS OF LOGISTICS COSTS

В. О. Куліченко

аспірантка, Університет митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. O. Kulichenko

Ph.D. Student, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovsk

INNOVATIVE PROJECTS AND PROGRAMS MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITY

О. С. Дмитрова

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

МОНІТОРИНГ КОРУПЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Olga Dmytrova

Applicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

CORRUPTION MONITORING OF THREATS IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF BANK

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РІЧКОВИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Nataliia Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

ECONOMIC JUSTIFICATION IMPLEMENTATION STRATEGY DIVERSIFICATION IN UKRAINE RIVER PORT

О. В. Ахунзянов

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ НІС УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. V. Ahunzyanov

graduate student, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk)

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK AND ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT DEVELOPMENT OF NIS OF UKRAINE ON THE BASIS OF SMALL BUSINESS

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, директор “Alex Pol Institute”

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСУНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СУПЕРЕЧНОСТІ ЛІБЕРАЛІЗМУ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

NEO-PROTECTIONISM AS AN INSTRUMENT FOR ELIMINATING THE INTERNAL CONTRADICTION OF LIBERALISM

Т. З. Гвініашвілі

ст. викладач кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ГОТОВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

T. Z. Gviniashvili

Assistant Professor Department of Economics and Enterprise Management, Dnipropetrovsk National University n. a. Oles Honchar

SUPPORTIVE FACTORS FOR ASSESSING THE IMPACT OF ENTERPRISE COMMUNICATIONS READINESS TO IMPLEMENT ORGANIZATIONAL CHANGES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»