Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2017

О. Ф. Морозов

доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

В. О. Гончар

магістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Oleksandr Morozov

Doctor of Science, Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

Viktoriia Honchar

master, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

SYSTEM OF PERSONAL DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE

Т. В. Шталь

д-р екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний Економічний Університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

М. В. Василенко

магістр, Харківський національний економічний університет  ім. Семена Кузнеця, м. Харків

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЕКСПОРТНО - ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМТСВА

T. V. Shtal

Candidate of economic sciences, professor, professor of international economics and FEA management department, «Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics», Kharkiv

M. V. Vasilenko

Master, «Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics», Kharkiv

MODERN METHODS OF EXPORT – IMPORT POTENTIAL CALCALATION OF THE COMPANY

Н. Л. Савицька

д. е. н., проф., завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

О. В. Жегус

к. е. н., доцент, докторант кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

Є. В. Махиня

магістрант Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

N. L. Savitska

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the department of Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

О. V. Zhehus

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

Ye. V. Makhynia

Master of the Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

BENCHMARKING AS AN INFORMATION COMPONENT OF PRODUCT INNOVATIVE POLICY

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. В. Попелюк

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Bondarchuk

The Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

A. V. Popeluk

master, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF CASH FLOW TO PROVIDE THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

М. В. Макарова

д. е. н., професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава

КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИДИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

M. V. Makarova

Doctor of Economic Sciences, full professor, Professor of the Document Management and Information Activities in Economic Systems Chair, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

COMMUNICATIONS IN TOURISM: RESEARCH BASES, FORMS AND WAYS OF DEVELOPMENT

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

О. А. Карапетян

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Yu. Rekova

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

O. A. Karapetian

Postgraduate Student, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY FOR INCREASING THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF COAL-MINING ENTERPRISES

С. В. Кавун

д. е. н., к. т. н., Ph.D., професор, завідувач кафедри, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків

В. А. Панченко

к. е. н.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Sergii Kavun

Dr.Sc. (Econ.), Ph.D., Professor, Head of Department, Kharkiv Educational and Scientific Institute of University of Banking

Volodymir Panchenko

Ph.D.

ANALYSIS OF CATEGORICAL APPARATUS IN THE FIELD OF PERSONNEL SECURITY

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Є. І. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. Л. Литвинчук

к. е. н., докторант, доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

V. P. Yakobchuk

PhD professor, head of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

E. I. Khodakivskiy

Doctor of Economics, professor of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. L. Lytvynchuk

PhD, assistant professor of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF NEW MODELS OF STATE REGULATION OF ECONOMY

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. Київ

А. О. Бабко

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. V. Tycha

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

A. O. Babko

Master Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

MODERN TENDENCY AND PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF BEER MARKET OF UKRAINE

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Д. Ю. Великий

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

T. A. Repich

Candidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

D. Y Velykyi

Master's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

OPTIMIZATION LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Д. С. Лізягіна

магістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАНУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

Darya S. Lizyagina

master, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

THE BACKGROUND OF THE FORMING THE STRATEGY OF MARKETING COMMUNICATIONS ON THE BASIS OF A SYSTEMATIC APPROACH OF EVALUATION OF COMPETITIVENESS AND ENTERPRISE RESOURCE SUPPORT

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

WEB-КОМУНІКАЦІЇ У ПОЛІТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ PR

Z. M. Gadetska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of modeling of economy and business, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

WEB-COMMUNICATION IN POLITICAL AND MANAGERIAL PR

I. A. Zlatova

cand.sc. (econ.), Senior Lecturer, department of marketing Odessa National Polytechnic University

EUROPEAN DIGITAL MARKETING MANAGEMENT TRENDS

І. О. Златова

к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

Д. О. Латинін

магістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЗАЛИШКІВ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

О. А. Krykliy

PhD in Economic Science, docent, docent of finance, banking and insurance department, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

D. O. Latynin

student, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

RESEARCH LIQUIDITY OF BANKS IN UKRAINE IN TERMS OF FORECASTING THE BALANCE OF THE DEPOSIT PORTFOLIO OF INDIVIDUALS

М. М. Кривоберець

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

M. M. Kryvoberets

doctoral candidate,Iinterregional Academy of personnel management, Kyiv

TOOLS IMPROVING THE QUALITY OF TOURIST SERVICES

Ю. Є. Муравська (Якубівська)

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА У СВІТІ

Yuliya Muravska (Yakubivska)

PhD in economics, docent, associate professor of the Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, Ternopil

WORLD TRENDS IN INDUSTRIAL ESPIONAGE

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. N. Boldyrieva

PhD in Economics, associate Professor Poltava National Technical Yurii Kondratuyk University

SYNERGETIC APPROACH OF THE DEVELOPMENT INSIDE THE AGRIFOOD SECTOR

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

О. С. Головатюк

студентка кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Korolenko

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

O. S. Holovatiuk

student of Department of of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

LOGISTICS MANAGEMENT AS A FACTOR IN INCREASING OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES

В. В. Струнін

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. В. Селівончик

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

V. V. Strynin

Candidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

A. V. Selivonchyk

Master's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF LOGISTICS ENTERPRISE AND DETERMINATION OF EFFICIENCY OF ITS IMPLEMENTATION

E. Kirieieva

Candidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

V. Semenenko

Candidate of Sciences in the Governmental Regulation Sphere, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Recourses, Vinnytsia National Agrarian University

FARMS AS THE BASE OF SUSTAINABLE AGRICULTURE: UKRAINE REALITIES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Е. А. Кірєєва

кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

В. В. Семененко

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

ФЕРМЕРСТВО ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Д. М. Демченко

студентка магістрант, Національний університет харчових технологій

О. М. Пєтухова

професор, доктор економічних наук, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

D. M. Demchenko

Student, master, National University of Food Technologies

O. M. Pietukhova

Professor, doctor of economic sciences, National University of Food Technologies

MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT COMPANY

Т. І. Шевченко

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

І. І. Коблянська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄС У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ПОРТАТИВНИМИ БАТАРЕЙКАМИ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. I. Shevchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Management Department, Sumy State University, Sumy

I. I. Koblianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

IMPLEMENTATION OF EU REQUIREMENTS IN THE SPHERE OF SPENT PORTABLE BATTERIES: PRACTICE OF EUROPEAN COUNTRIES AND BENCHMARKS FOR UKRAINE

О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

Д. О. Самілик

магістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ

О. V. Krukhmal

Ph. D. in Economics, associate Professor, Department of Finance, banking and insurance, Institute of business technologies "UABS", Sumy state University, Sumy

D. A. Samilyk

MA student, Institute of business technologies " UABS ", Sumy state University, Sumy

THE IMPACT OF CREDIT POLICY ON THE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO OF THE BANK

С. В. Кальний

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Kalnyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management Innovation and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

ENVIRONMENTAL DIMENSION OF INNOVATIVE ACTIVITY

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

І. І. Бойко

студентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

І. В. Ліщук

студентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РИНОК ШОВКУ ЄВРОСОЮЗУ

Yurii Makhnarylov

PhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

I. Boyko

Student of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

I. Lishchuk

Student of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

EU MARKET OF SILK

О. В. Мельник

доцент кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  Інституту технологій управління та права

О. І. Горбенко

старший викладач кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та права

Ю. А. Мироненко

магістр, факультет управління і технологій,  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Інститут технологій управління та права, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЗІ

O. V. Melnik

O. I. Horbenko

Yu. A. Myronenko

ORGANIZATION OF DELIVERY OF MATERIAL RESOURCES IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CHAIN

Т. П. Погорєлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Д. С. Корячко

магістр Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Pogorelovа

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

D. Koryachko

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

BASIC ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUDIT OF OPERATIONS OF WAGES IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Г. Чепець

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

К. Ю. Клочко

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Chepets

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

K. Klochko

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

FEATURES OF ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING OF THE PRODUCTS SALES PROCESS

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

Н. М. Рябоконь

студентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. M. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

N. M. Riabokon

Student 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ANALYTICAL EVALUATION OF THE EXPEDIENCY OF BUILDING COMPANIES' MAIN DEVICES REPAIR

Л. Г. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Харківська державна академія культури

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

L. Getman

Fh.D., associate Professor, associate Professor of Department Manegement and Administration, Kharkiv State Academy of Culture

A BUSINESS-ENVIRONMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY IS ON THE MODERN STAGE

О. С. Ралко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. П’янкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИКАМИ АГРАРНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИХОДУ НА НОВІ РИНКИ

O. S. Ralko

Ph.D. in Economics, docent, Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

O. V. Piankova

Ph.D. in Economics, docent, Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

USING BY PRODUCERS OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS IN UKRAINE THE EUROPEAN INTEGRATION AS A TOOL FOR ENTERING NEW MARKETS

О. М. Губарик

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. А. Дилєвой

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. Gubaryk

PhD in Economics, assistant professor of accounting, auditing and UFEB Dnepropetrovsk State Agrarian-economics University, Dnipro

O. A. Dilevoj

master, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ORGANIZATION OF ACCOUNT AS BASIS OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ДОМІНАНТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

J. Yereshko

PhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

INTELLECTUAL CAPITAL - THE DOMINANT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Г. Ф. Мартинюк

кандидат педагогічних наук, Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

G. F. Martynyk

candidate of Pedagogical Science, Rivne College of Economics, Humanities and Engineering

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMETTARY AND INFORMATION STUDIES IN THE ELECTRONIC TEXTBOOK DESIGN

Г. В. Ортіна

к. е. н., доцент, директор Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Мелітополь

СКЛАДОВІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СИСТЕМНИХ ПОЗИЦІЙ

G. V. Ortina

рh.D., associate professor, director of Melitopol Separate Subdivision of the Private Higher Educational Establishment "Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies", Melitopol

COMPOSITION OF CRISIS MANAGEMENT BUSINESS FROM SYSTEM POSITIONS

Н. В. Кузін

к. е. н., доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

N. V. Kuzin

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Land Management and Cadastre,  Sumy National Agrarian University, Sumy

ENVIRONMENTAL MONITORING OF DEGRADED AND UNPRODUCTIVE LANDS AS A BASIS FOR THE LEVEL OF DEGRADATION PROCESSES ASSESSING IN AGRICULTURAL LAND USE

Б. Г .Рашман

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

B. G. Rаshman

Postgraduate student of the Chair in International Economics, National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ

Л. М. Минко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Я. Ю. Стецюк

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

L. Mynko

assistant of department of management and administration of National University of Food Technologies, Kyiv

Y. Stetsiuk

Student of National University of Food Technologies, Kyiv

RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE: BASIC PROGRESS TRENDS

І. В. Ратошнюк

Магістрантка, 2 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

I. V. Ratoshnyuk

Master student, 2nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES AND CURRENT STATUS OF FINANCIAL LEASING IN UKRAINE

О. В. Корпан

магістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Korpan

Master student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

METHODS TO ESTIMATE THE LEVEL OF ENTERPRISE’S FINANCIAL SECURITY

М. К. Хім

асистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

А. І. Яковина

магістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

М. О. Андріїв

магістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Khim

Assistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

А. Yakovyna

Undergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Andriiv

Undergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

IMPLEMENTATION OF RESPONSIBLE MARKETING CONCEPT IN ACTIVITIES OF MODERN UKRAINIAN ENTERPRISES

І. А. Кабак

студентка гр. МгОА-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. A. Kabak

Dnipropetrovsk State Agrarian And Economic University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND AUDIT COSTS OF CROP PRODUCTION AT THE PLANT

Ю. О. Пунін

здобувач кафедри маркетингу КНЕУ

ПРОДАКТ МЕНЕДЖМЕНТ - ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОМПАНІЇ НА B2B РИНКУ

Y. Punin

graduate student of marketing department at Kiev National Economic University

A PRODUCT MANAGEMENT - AN EFFECTIVE TOOL TO ENHANCE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY IN THE B2B MARKET

Є. А. Назаренко

магістр гр. Мг УФЕБ-1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. A. Nazarenko

MA of gr. Mg UFEB-1-15, Dnipropetrovs’k State University of Agriculture and Economics

INFLUENCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE INDICATORS ON ITS ECONOMIC SECURITY

Б. О. Ходакевич

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

Bogdan Oleksandrovych Khodackevych

PhD student of Enterprise Economy Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ECONOMIC EQUILIBRIUM AND AN EFFECTIVENESS OF MODERN COMPANIES

В. В. Бадзян

здобувач, Інституту агроекології і  природокористування НААН, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. V. Badzyan

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

METHODICAL BASES OF ECOLOGICAL-ECONOMIC EVALUATION OF LAND FOR FORESTRY PURPOSES

Н. В. Гребенюк

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

N. V. Grebeniuk

PhD Student, Department of Business, Trade and Stock Exchanges Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

FORMATION OF THE APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF UKRAINIAN BANKS IN THE MODERN CONDITIONS OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»