Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2018

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. С. Циноборенко

магітсрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

A. S. Tsynoborenko

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL POLICY OF SOCIAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: PENSION PROVISION

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. Суми

Д. В. Погорілий

аспірант кафедри міжнародної економіки Сумський державний університет, м. Суми

ВРАЗЛИВІСТЬ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ ДО МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ

M. I. Makarenko

Sc.D. in Economics, Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy

D. V. Pohorilyi

PhD Student, Sumy State University, Sumy

THE VULNERABILITY OF THE MECHANISM OF MONETARY TRANSMISSION TO MACROECONOMIC SHOCKS

О. В. Тимошенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ДІАЛЕКТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

O. V. Tymoshenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TRENDS OF THE FORMATION AND APPOINTMENT OF PAYMENT BALANCE AND INTERNATIONAL RESERVES: DIALECTICAL INTERCONNECTIONS

О. М. Пєтухова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

О. С. Ткачук

магістр, кафедра менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Pietukhova

Professor, doctor of economic sciences, Professor of the Department of Management and Administration, National University of Food Technologies

O. S. Tkachuk

Student, master, department of management and administration, National University of Food Technologies

IMPROVING THE ORGANIZATION OF LOGISTIC PROCESSES AT COMPANY'S COMPOSITION

Т. М. Болгар

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля

А. Є. Єгоров

магістр, Університет імені Альфреда Нобеля

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. Bolgar

Doctor of Science (Economics), Assistant Professor, Head of the Department of International Finance, Accounting and Taxation, Alfred Nobel University

A. Yegorov

Master, Alfred Nobel University

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE TRADE AND CELLULAR-PAPER SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

К. М. Краус

к. е. н., економіст ООО “ВАРТІС”, м. Київ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ

N. M. Kraus

Dr.Sc. (Economics), docent, Leading Researcher of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

K. M. Kraus

Ph.D., Economist of LLC“VARTIS”, Kyiv

DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE ABANGARD CHANGE OF DEVELOPMENT

О. І. Зоріна

доктор економічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту

О. В. Сиволовська

кандидат економічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту

ВИКОРИСТАННЯ AMBIENT-МАРКЕТИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ

E. I. Zorina

Doctor of Economics, Professor, Ukrainian State University of Railway Transport

E. V. Sivolovska

Ph.D., Associate Professor, Ukrainian State University of Railway Transport

APPLICATION OF AMBIENT-MARKETING AS A MODERN TECHNOLOGY OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE UKRAINIAN MEDIA SPACE

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

К. Д. Пугач

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКАНОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ ТА ПОШУК ІНШИХ ШЛЯХІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

A. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting Analysis Taxation and Audit of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhye

K. Pugach

master, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhye

THE IMPROVEMENT OF THE GOODS ACCOUNTING AND SEARCHING OTHER WAYS OF THEIR REALIZATION

Ю. М. Сафонов

д. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

Г. С. Григор'єв

к. е. н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

H. S. Hryhoriev

PhD in economics, Assessor Professor National University "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

О. Ю. Томашевська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Д. І. Єрмольєв

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИКОРИСТАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ

O. Yu. Popova

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. Yu. Tomashevska

Ph.D., associate professor of the Department of Economic Theory, Public Administration and Administration Donetsk National Technical University, Pokrovsk

D. I. Yermoliev

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ECONOMIC PERFORMANCE OF ECOLOGICAL LOGISTIC PROCESSES IN THE USE OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD BIOMASS

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

О. І. Войтович

лікар

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

O. Voitovych

MD

COMPETITION MODELS AT THE MARKET FOR HEALTH CARE: THE PROBLEM OF UTILIZATION OF THE MEDICAL INDUSTRY CAPACITY AND ITS REGULATION IN TERMS OF GLOBALIZATION

N. G. Metelenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance" Zaporizhzhya State Engineering Academy

V. V. Fatyukha

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

L. I. Kirilova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

O. V. Yarishko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF FINANCIAL CONTROL IN LOSS-MAKING ENTERPRISE

Н. Г. Метеленко

д. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

В. В. Фатюха

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

Л. І. Кирилова

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

О. В. Яришко

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ЗБИТКОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

L. S. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT TENDENCIES AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE POULTRY MARKET IN UKRAINE

К. І. Сєрєбряк

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

Д. В. Заблодська

аспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗГОДЖЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

K. I. Sieriebrak

Ph.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

D. V. Zablodska

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL COOPERATION ON THE BASIS INTERINSTITUTION OF INTEREST: THE EURO-INTEGRATION ASPECT

Л. О. Чорна

д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, Україна

О. В. Піщик

аспірант, Хмельницький національний університет

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Taxation and Trade entrepreneurship, Vinnytsia Institute designing clothes and entrepreneurship, Ukraine

O. Pischik

postgraduate, Khmelnytsky National University

THE CONCEPT OF FORMING A STRATEGY IN PROVIDING HOUSING FOR THE POPULATION

І. І. Рекуненко

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Igor Rekunenko

Professor of Department of Finance, Banking and Insurance of Sumy State University

THE STATE OF MORTGAGE IN UKRAINE

С. О. Пермінова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Я. В. Омельченко

бакалавр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Svitlana O. Perminova

Kandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Yana V. Omelchenko

Bachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

INCREASING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

O. Lytvynenko

Candidate of Economics, Associate Professor Department of Management and Public Administration Kharkov Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University Kharkiv

RISK MANAGEMENT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

О. Д. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,м. Харків

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. В. Бугас

к. е. н., професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. М. Науменко

студент магістрант кафедри бізнес-економіки Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

V. Buhas

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics Kiev National University of Technology and Design

O. Naumenko

Master, Kiev National University of Technology and Design

EMPLOYMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND STRUCTURE

A. M. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. Г. Чуйок

магістр кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

M. Shuyok

Master of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

THE STRATEGY OF IMPROVING THE INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. С. Моторна

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. S. Motorna

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE FEATURES OF FORMING OF INNOVATIONAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Копейкіна

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. М. Зотова

завідувач експлуатаційного відділення, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Kulakovа

Ph.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. Kopeykina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

O. Zotova

Head of Operations Department, Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MANAGEMENT OF PROCESS RECRUITING ON ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

В. Г. Лежепьокова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

А. В. Лавриненко

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗЕД

V. Lezhipokova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, Ukraine

A. Lavrynenko

Graduate student of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, Ukraine

THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF MATERIAL AND TECHNICAL MAINTENANCE MANAGEMENT OF ENTERPRISE-SUBJECT OF FEA

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

О. В. Берднікова

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

I. O. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

O. V. Bernikova

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

CONTEMPORARY TRENDS IN THE FORMATION OF THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF UKRAINE'S POPULATION

И. А. Севидова

к. э. н., доцент кафедры прикладной экономики и международных экономических отношений, Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева., г. Харьков

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОВОЩЕВОДСТВА В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

I. O. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL VEGETABLE GROWING IN AGRARIAN ENTERPRISES

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри ОАОА

І. А. Козачок

ст. викладач ОАОА

О. С. Марченко

магістр,кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Candidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of Zaporozhye

I. Kozachok

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of Zaporozhye

O. S. Marchenko

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FORMULA ACCOUNTING SYSTEM AND AUDIT STATUS AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

В. В. Бугас

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

М. А. Самійленко

магістр кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Bugas

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and Design

M. A. Samiilenko

Master the Department of Management of Kyiv National University of Technology and Design

REALITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF HOME-MADE AND FOREIGN ENTERPRISES

В. А. Євтушенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Н. Я. Василечко

магістрант спеціальності «Маркетинг» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СКЛАДАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА САЙТУ

Viktoriia Yevtushenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

Nataliia Vasylechko

Master of specialization "Marketing" of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

CURRENT TRENDS FOR THE SEMANTIC NUCLEGE OF THE SITE

Є. Є. Дмитрієв

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, ННІБТ «УАБС», м. Суми

В. В. Ожеховський

магістрант кафедри міжнародної економіки, ННІБТ «УАБС», м. Суми

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

E. E. Dmitriev

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor at the Department of International Economics, Academic and Research Institute of Business Technologies “Ukrainian Academy of Banking”, Sumy

V. V. Ozhekhovskyi

Undergraduate at the Department of International Economics, Academic and Research Institute of Business Technologies “Ukrainian Academy of Banking”, Sumy

WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT AT AN EXPORT-ORIENTED ENTERPRISE

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

Т. О. Тремба

магістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумського державного університету, м. Суми

АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

О. А. Krykliy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of finance, banking and insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

T. O. Tremba

Master, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE COSTS OF UKRAINIAN BANKS AND FACTORS AFFECTING THEIR FORMATION

Л. Ю. Мельник

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

FORECASTING INDICATORS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE AGRARIAN ECONOMY DURING THE FORMATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Є. М. Максименко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. С. Шевельова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ПРОВЕДЕННІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

V. V. Dobryanskaya

candidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

E. M. Maksymenko

Student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

L. S. Shevelova

Student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

MARKETING RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATIONS IN PLANNING AND CONDUCTING AN ADVERTISING CAMPAIGN

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF CUSTOMS REGULATION IN NATIONAL AND GLOBAL LOGISTICS SUPPLY NETWORKS

Л. Б. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA ВІТЧИЗНЯНИМИ КОМПАНІЯМИ

Lesya Samoylenko

Ph.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF USING BIG DATA TECHNOLOGIES BY DOMESTIC COMPANIES

О. П. Хаєцька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

М. В. Вертелецький

студент 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Olga Khaietska

Candidate of Economic Sciences,Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

Mykhailo Verteletskyi

Student of the third year of study,Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF GDP DYNAMICS IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Л. О. Шатненко

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

L. Shatnenko

Student Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE EVOLUTION OF PRINCIPLES OF CORPORATE MANAGEMENT

Р. Н. Стрельников

к. э. н., доцент, докторант кафедры учета, финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный технический университет

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

R. M. Strielnikov

doctor of philosophy, associate professor, doctoral candidate of the department of accounting, finance and economic safety, Donetsk National Technical University

POSSIBILITIES OF THE USE OF CRYPTOCURRENCIES FOR INVESTMENTS IN THE REAL SECTORS OF ECONOMY OF UKRAINE

В. І. Дмитрів

кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ВЕКТОРИ ПРОТИДІЇ МИТНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Й СВІТІ

V. Dmytriv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax and Fiscal Policy Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

COUNTERACTION VECTORS OF CUSTOMS CRIMINALITY IN UKRAINE AND THE WORLD

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

МОДЕЛЬ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЯХ У ТОВАРНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО

N. A. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

METHOD OF CALCULATION OF INVESTMENT NEEDS IN COMMODITY PRODUCTION OF FEED

А. М. Павлова

старший консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень , м. Київ

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТІНЬОВИХ СХЕМАХ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

A. M. Pavlova

Senior Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

THE IMPACT OF THE USE OF FINANCIAL LEASING IN SHADOW SCHEMES ON THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Л. О. Міщенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

L. O. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance

FORMATION AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: THEORY AND PRACTICE

С. М. Невмержицька

кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. О. Марценюк

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Svitlana Nevmerzhytska

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Sergey Martsenyuk

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CAUSES AND PERSPECTIVES OVERCOMING THE FINANCIAL CRISIS IN THE ENTERPRISE

В. В. Лакіза

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. Lakiza

senior lecturer of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

THE CURRENT STATE OF INFORMATION SUPPORT OF THE PROCESS OF DEVELOPING REGULATORY MEASURES AT THE PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент, кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

THE INSTITUTION ENVIRONMENT OF INTERNATIONAL STRATEGIES OF ECONOMICAL DEVELOPMENT FORMING UNDER GLOBALIZATION

А. С. Скрильник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

А. С. Метелиця

студентка групи 502-ЕП, магістр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ВЕКТОРИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

А. S. Skrylnyk

Ph.D., Аssistant professor of business economics and personnel management Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

A. S. Metelitsya

student group 502-EP, Master in Business, Trade and Stock Exchanges Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

VECTORS OF DEATINIZATION OF EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES: DOMESTIC PRACTICE AND EUROPEAN EXPERIENCE

О. А. Біловодська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ, СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Olena Bilovodska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, Ukraine

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE PRODUCTS’ DISTRIBUTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES: ESSENCE, MECHANISM, STRATEGIES AND EVALUATION OF EFFICIENCY

Т. А. Репіч

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. Ю. Кикоть

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ АДРЕСНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. Repich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of of Management and Administration

V. Y. Kykot

bachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

ORGANIZATION OF ADDRESS SYSTEM OF STORAGE OF GOODS STORAGE FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF WAREHOUSE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

О. О. Бойко

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)

O. O. Boiko

applicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

THE RESEARCH OF MAIN TENDENCIES AND THE VOLUMES OF TRANSACTIONS IN THE FOREX MARKET

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит Запорізької державної інженерної академії

М. М. Іванова

магістр ОА-16 Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ

T. O. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. M. Ivanova

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES IN THE TREASURY

В. А. Шойко

к. і. н., доцент, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

V. A. Shoyko

Ph.D. in History, Associate Professor, Deputy Head, Ukrainian Research Institute of Civil Protection

EXTERNAL AND INTERNAL INFRINGEMENTS OF FOOD SECURITY AT THE STATE LEVEL

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

К. С. Бакута

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Y. V. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

K. V. Bakuta

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS

О. С. Корсакова

канд. екон. наук., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. S. Korsakova

candidate of economic sciences, Donbass State Technical University, Lisichansk

PECULIARITIES OF FORMATION OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ECONOMY

О. С. Корсакова

канд. экон. наук., Донбасский государственныйт технический университет, г. Лисичанск

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

М. В. Петченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

Н. В. Гомулко

студентка, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

ФІНАНСИ ПОЛТАВЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

M. V. Petchenko

the candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

N. V. Gomulko

student, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

POLTAVA REGION FINANCES: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

П. В. Павловський

аспірант кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

P. Pavlovskiy

Postgraduate student of the Department of Accounting and AuditDonbas State Pedagogical University, Slovyansk

CONTEMPORARY CONCEPTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE PROCESSING INDUSTRY

Д. О. Бесчастна

викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. О. Стороженко

студентка напряму підготовки «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Г. О. Бесчастна

Консультант, Світовий Банк, м. Київ

КЕШЛЕС-ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

D. O. Beschastna

Lecturer of the Chair of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. O. Storozhenko

student of specialty Business analytics and information security, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

H. O. Beschastna

Consultant, The World Bank, Kyiv

CASHLESS ECONOMY IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

Н. В. Шаманська

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Н. В. Харченко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

N. Shamans’ka

master, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhya

N. Kharchenko

Doctor of Economics, Professor of the Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhya

MINIMUM SALARY AS THE STATE GUARANTEE OF THE PAYMENT FOR LABOR

Л. В. Пархета

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. Parkheta

Postgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

MEDICAL-DEMOGRAPHIC PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN UKRAINE

К. О. Кучкова

слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

K. О. Kuchkova

graduate student Sumy National Agrarian University of Ukraine

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

О. О. Корбут

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Olena Aleksandrovna Korbut

Master's degree, Kyiv National University of Technology and Design

Ruslan Mikhailovich Fedoryak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kiev National University of Technology and Design

FORMATION OF PERSONNEL POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»