Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.1

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.1

Т. В. Березянко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

Є. А. Новікова

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Tamara Berezianko

Doctor of Economics, Professor, Professor of Economics Labor and Management Department, National University of Food Technologies

Elizaveta Novikova

Master's student of the Economics Labor and Management Department,National University of Food Technologies

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.2

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістикиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF R&D OF HIGHER EDUCATION SECTOR ON INNOVATIONS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.3

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Е. О. Босенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. P. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting Analysis Taxation and Audit of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhye

E. O. Bosenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

AUDIT OF FINISHED PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.4

О. Г. Янковий

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. G. Yankovyi

Doctor in Economics, Professor, Head of Department of Enterprise Economics and Business Organizatin, Odesky National University of Economics, Odesa

L. A. Trachenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE OPTIMAL ORGANIZATION OF THE BUSINESS PROCESSES SYSTEM OF ENGINEERING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.5

O. O. Romanovskyi

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of theUkrainian-American Concordia University (Kyiv, Ukraine)

Omar Khaled Hussein Al-Hawi

master student,Ukrainian-American Concordia University (Kyiv, Ukraine)

PECULIARITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN UAE RECRUITING INTERNATIONAL CORPORATIONS

О. О. Романовський

Доктор економічних і педагогичних наук, професор, ректорУкраїнсько-американський університет Конкордія (Київ, Україна)

Омар Халєд Хусейн Аль-Хаві

магістрант, Українсько-американський університет Конкордія (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У МІЖНАРОДНИХ РЕКРУТИНГОВИХ КОРПОРАЦІЯХ ОАЕ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.6

Н. А. Ясинська

д. е. н, професор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Г. Г. Сердюкова

студентка магістратури, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕНСУ ІСНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

N. A. Yasynska

Doctor of economic sciences, Professor,Donetsk State University of Management, Mariupol

G. G. Serdiukova

magistracy student in Finance, Banking and Insurance,Donetsk State University of Management, Mariupol

MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF THE ECONOMIC MEANING OF THE EXISTENCE OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUPS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.7

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльностіНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ю. В. Кліщук

студентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА УСПІШНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

O. D. Vytvytska

Doctor of Science in Economics, Professor, Head of the Department of Public Administration and Management of Innovation ActivityNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Y. V. Klishchuk

Student, SHEI" Banking University", Kyiv

MODELING THE EFFECT OF FACTORS FOR SUCCESSION OF INVESTMENT PROJECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.8

Д. І. Басюк

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій

С. В. Cрібна

супервайзер готелю « Ібіс Київ Залізничний вокзал»

Т. Ю. Примак

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РОЗВИТКУ СМАРТ - ДЕСТИНАЦІЙ

D. Basyuk

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Tourism and Hospitality Business, National University of Food Technologies

S. Sribna

Supervisor of Food and Beverage department of ibis Kiev Railway Station hotel

T. Prymak

PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality Business, National University of Food Technologies

EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF SMART DESTINATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.9

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Г. С. Медвідь

магістрантка кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management,Kyiv national University of technologies and design

H. S. Medvid

master's student of Department of managementKyiv national University of technologies and design

MANAGEMENT OF PERSONNEL SECURITY AT UKRAINIAN ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF MACROECONOMIC PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.10

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Д. О. Сливка

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

D. Slyvka

Postgraduate student of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.11

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PROBLEMS OF BUILDING AN ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM FOR INNOVATIVE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.12

М. В. Мельникова

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України. м. Київ

Р. В. Дегтяр

кандидат технічних наук, старший науковий співробітникдоцент кафедри «Розробка родовищ корисних копалин»,Донецький національний технічний університет,м. Покровськ, Донецька область

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ МІСТІ

M. V. Melnykova

Doctor of Economic Science, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-studyInstitute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine,Кyiv

R. V. Degtyar

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor of the Department "Development of mineral deposits” Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT IN AN INDUSTRIALIZED CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

М. А. Лукашова

магістр ОА-17-1мзЗапорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. A. Lukashova

Group of studing the theory of taxation - 17of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTS INTERNAL AUDIT WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.31

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Д. Болехівський

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Bolechivsky

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Lavruk

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROBLEMS OF WAGES IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.32

К. В. Третяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

АГРОСТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РЕСУРСИ ЩОДО ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ СТРАХОВУ ПРАКТИКУ

К. Tretiak

PhD in Economics, Associate professor,Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

AGRICULTURAL INSURANCE: FOREIGN EXPERIENCE AND RESOURCES FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE UKRAINIAN INSURANCE PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.33

Ю. О. Раделицький

к. е .н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,Львівський національний університет імені І. Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В НАПРЯМКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Yu. Radelytskyy

Ph.D., Associate Professor,Ivan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FORMATION OF EXPENDITURE OF LOCAL BUDGETS IN SUPPORT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.34

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

V. A. Svichka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MULTIVARIATE DEVELOPMENT OF THE WORLD MONETARY SYSTEM IN THE POST-CRISIS PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.35

Ю. О. Шейко

к. е. н., старший викладач, Луцький національний технічний університет

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Sheiko

PhD in Economics, Senior Lecturer,Lutsk National Technical University

THE PRIORITIES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.36

А. В. Лесь

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

А. В. Ращенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

В. О. Смаглій

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Les

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University

A. Rashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University

V. Smahliy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University

RESPONSIBLE CONSUMPTION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.37

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

Е. С. Данько

Магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Е. Danko

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.38

П. І. Віблий

к. е. н., доцент кафедри фінансів національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

І. І. Лащик

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

М. О. Кремінь

студент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

P. I. Viblyi

PhD Associate Professor of Lviv Polytechnic National Univercity, Department of Finance, Lviv

I. I. Lashchyk

PhD, Senior Lecturer Lviv of Polytechnic National Univercity, Department of Finance, Lviv

M. O. Kremin

Master Student of Polytechnic National Univercity, Department of Finance, Lviv

INVESTMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR: STATE AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.39

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. О. Чапча

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»)

K. V. Chichulina

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and LeadershipPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. A. Chapcha

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FORMATION OF THE OPTIMAL ENTERPRISE COST MANAGEMENT SYSTEM (FOR EXAMPLE, PJSC "POLTAVA MACHINE-BUILDING PLANT")

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.40

І. М. Метошоп

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. M. Metoshop

the Candidate of Economic Science, Docent, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Petroleum Economics and Management

THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX BURDEN ON THE ACTIVITIES OF OIL AND GAS COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.41

І. С. Івахненко

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економіки та менеджменту, Інститут інноваційної освіти, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)

БУДІВЕЛЬНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

I. S. Ivakhnenko

PhD (of Economic sciences), associate professorassociate professor of the department of economics and management, Institute of innovation education, Kyiv national university of construction and architecture (Kyiv, Ukraine)

CONSTRUCTION DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FOR REALIZATION OF STATE INVESTMENT POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.42

N. Amalyan

Ph.D. in economics, associate professor,Ukrainian-American Concordia University

M. Ruiss

postgraduate student, Ukrainian-American Concordia University

COMMERCIALIZATION OF TOLOKA

Н. Д. Амалян

к. е. н., доцент, Українсько-американський університет Конкордія, м. Київ

М. Руїс

магістрант, Українсько-американський університет Конкордія, м. Київ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ТОЛОКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.43

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. M. Pilipenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Department Sumy National Agrarian University of Ukraine

BASIC PRINCIPLES FOR FORMING THE SYSTEM OF PROVIDING ECONOMIC AND SAFETY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.44

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Н. В. Кухарук

магістрант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

N. V. Kuharuk

master student, Lutsk National Technical University, Lutsk

LOGISTICS AND INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.45

О. В. Цімошинська

доцент кафедри обліку і оподаткуванняПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗМІР ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КОНЦЕСЕЦІЙНИМИ ДОРОГАМИ

O. V. Tsimoshynska

Associate Professor, department of accounting and taxationPJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management"

FACTORS OF INFLUENCE ON THE SIZE OF FEES FOR THE USE OF CONCESSIONAL ROADS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.46

Б. В. Гречаник

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

В. В. Гуменюк

доктор економічних наук, професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

С. Я. Кісь

доктор економічних наук, професор кафедри теорії економіки та управління,директор інституту післядипломної освіти,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

B. Hrechanyk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

V. Humeniuk

Doctor of Science in Economics, Professor of Department of Tourism,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

S. Kyś

Doctor of Science in Economics, Professor of Department of Economics and Management Theory,Director of the Institute of Postgraduate Education,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

COMPARATIVE ANALYSIS OF HOTEL INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. M. Karamushka

PhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. I. Moroz

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

N. K. Vasylieva

Doctor of Sciences (Economics), Professor,Head of Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

INFORMATION COMPONENT OF INNOVATIVE SUPPORT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.48

Т. В. Білорус

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ю. А. Соковніна

студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня економічного факультету спеціальності «Менеджмент» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

T. V. Bilorus

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Y. A. Sokovnina

student of the 2nd year of the second (master's) level of the Faculty of Economics of the specialty "Management" of Taras Shevchenko National University of Kyiv

DECISION MAKING SUBSTANTIATION FOR THE STUFF DEVELOPMENT METHODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.49

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

А. Є. Оголь

магістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

I. A. Malyuta

Ph. D., Associate Professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

A. E. Ogol

Master, University of Customs and Finance

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INTERNET COMMERCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.50

А. С. Скрильник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналомПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Я. П. Мотієнко

студентка групи 502-ЕП, магістрПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Т. В. Мирошніченко

студентка групи 401-ЕППолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОЦІНЮВАННЯ ЄМНОСТІ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В МІСТАХ УКРАЇНІ

А. S. Skrylnyk

Ph.D., Аssistant professor of business economics and personnel managementPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University

I. P. Motienko

student group 401-EP,Master in Business, Trade and Stock ExchangesPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University

T. V. Miroshnichenko

student group 401-EP,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ESTIMATION OF THE CAPACITY OF THE CONSUMER MARKET OF GOODS AND SERVICES IN THE CITIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ

A. S. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF RETAIL INCOME DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.52

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. С. Моторна

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. S. Motorna

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.53

М. М. Дученко

к. е. н., доцент, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Т. В. Павленко

к. е. н., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

M. M. Duchenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

T. V. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

LEASING IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.54

Т. О. Соболєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. О. Стукало

студентка факультету економіки та управління,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

T. Sobolieva

PhD, Associate Professor,Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

D. Stukalo

student of Economics and management Department,Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

PROVIDING BRAND COMPETITIVENESS AS AN INTANGIBLE ASSET

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.55

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

С. І. Камінський

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

N. M. Huliaieva

PhD, Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE

S. I. Kaminskyi

PhD, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE

OPERATING CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE AND MECHANISM OF FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.56

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технології та дизайну

А. О. Ковтун

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Tetyana Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kiev National University of Technology and Design

Aliona Kovtun

student, Kiev National University of Technology and Design

PECULIARITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.57

К. С. Стоян

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльностіДніпровського гуманітарного університету

В. В. Широка

магістр кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльностіДніпровського гуманітарного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna Stojan

Candidate of Economic Sciences,assistant professor of the economy and tourism activity management department,Dniprovskii University of the Humanities

Viktoriia Shiroka

Master of the economy and tourism activity management department,Dniprovskii University of the Humanities

THE THEORETICAL BASIS OF IMPROVEMENT OF BUSINESS MODEL OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.58

А. О. Обозна

кандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» (м. Миколаїв, Україна)

Н. М. Шабельник

викладач, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» культури» (м. Миколаїв, Україна)

В. С. Плахотний

магістрант «Київський університет культури» (м. Київ, Україна)

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

A. O. Obozna

PhD in Economics, Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)

N. M. Shabelnik

lecturer, VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)

V. S. Plakhotnyi

Master "Kyiv University of Culture" (Kiev, Ukraine)

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE RESTAURANT SERVICE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.59

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіНаціональної академії статистики, обліку і аудиту

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: РЕЖИМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor,Head of Department of Management of Foreign Economic Activity ofNational Academy of Statistics, Accounting and Audit

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor,Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SPHERE OF HEALTH CARE IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBAL DEVELOPMENT PROBLEMS: THE MODELS OF SERVICES’ PROVIDING IN MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60

Ю. В. Романуша

канд. економ. наук, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту,Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Українськоїінженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Yu. V. Romanusha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics enterprises and management, Educational and scientificVocational-Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

ANALYSIS THE PROBLEMS OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.61

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КООПЕРАЦІЇ ТА БАЛАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

PROGRAM FOR CREATING A DIGITAL PLATFORM FOR COOPERATION AND BALANCING OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.62

Н. М. Чуприна

к. е. н., доцент, декан економічного факультетуДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Chupryna

Candidate of economic sciences, Assistant professor, Dean of the faculty of the economicsUkrainian State University of Chemical Technology

FEATURES OF EVENTS OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.149

М. М. Демидова

ст. викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. M. Demydоva

senior lecturer of Management and Law department, Dniprо state agrarian and ecоnоmic иniversity, Dniprо

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.150

О. О. Маринович

студентка магістратури факультету обліку і аудитуТернопільського національного економічного університету

В. А. Шухманн

студент коледжу економіки, права та інформаційних технологійТернопільського національного економічного університету

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. O. Marynovych

magistracy student of the Faculty of Accounting and AuditTernopil National Economic University

V. A. Sсhuсhmann

student of the College of Economics, Law and Informational Technologiesof Ternopil National Economic University

BASIC CURRENT ASSETS FINANCING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.151

Н. В. Легеза

аспірант ФММ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Legeza

Postgraduate FMM, NTUU "KPI them. Igor Sikorsky"

THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF DEVELOPMENT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.152

В. І. Фостяк

аспірант, Львівський державний університет внутрішніх справ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Fostiak

postgraduate, Lviv State University of Internal Affairs

FORMATION OF THE MECHANISM FOR MANAGING THE SAFETY ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»