Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.1

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

викладач, аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

А. І. Лукашук

магістрант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. Maliar

Teacher, postgraduateBoris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

A. Lukashuk

Master student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF THE CITY OF KIEV

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.2

Л. Б. Колінець

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

А. О. Гомотюк

аспірант кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

РОЗВИТОК РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФІНАНСІВ

L. Kolinets

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the International Economic Department, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

A. Homotiuk

postgraduate student of the International Economic Department,Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FINANCE MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.3

В. В. Фесенко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Л. А. Воронцова

студент магістратури Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. Fesenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Audit, Analysis and Taxation, University of customs and finance, Dnipro

L. Vorontsova

Graduate student, University of customs and finance, Dnipro

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.4

С. В. Захарін

д. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтв

С. В. Бебко

к. е. н., Київський національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ, КУРОРТІВ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

S. Zakharin

Doctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist, Kyiv National University of Culture and Arts

S. Bebko

Kyiv National University of Food Technologies

DEVELOPMENT OF TOURISM, RESORT AND HOTEL ECONOMY AS AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC UNDERSTANDING OF SAVINGS AND POPULARIZATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.5

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.6

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

PLATFORM ECONOMY: THE DRAFT OF INNOVATIVE ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THE PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.7

I. Oleksiv

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

D. Mirzoieva

Master student, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT

І. Б. Олексів

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Д. Р. Мірзоєва

студентка магістратури,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.8

В. М. Марченко

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ ім. Сікорського»

О. О. Мезенцева

к. е. н., доцент кафедри МЗЕДП, Національниій авіаційний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ МЕТОДИК МЕНЕДЖМЕНТУ В ІТ-ПРОЕКТАХ

V. Marchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Economics , NTUU “KPI im. Sіkorsky "

O. Mezentseva

PhD in Economics, associate professor of the Department of MZEDP, National Aviation University

OPTIMIZATION OF APPLICATION OF FLEXIBLE MANAGEMENT TECHNIQUES IN IT PROJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.9

Т. В. Омельяненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

К. О. Короткова

магістрант освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій», факультет економіки та управління, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

T. Omelianenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

K. Korotkova

Master's Degree in training program «Management of business-organization», Economics and Management Faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS IN UKRAINE: THE FACTORS OF INFLUENCE AND CURRENT TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.10

В. В. Луцяк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,оподаткування та торговельного підприємництва,Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

А. О. Пронько

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

V. Lutsiak

Doctor of Economic Sciences, associate professor,Head of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnytsia National Agrarian University

L. Chorna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Finance Department,taxation and trade entrepreneurship,Vinnytsia Institute of Apparel and Entrepreneurship Design

A. Pronko

applicant, Vinnytsia National Agrarian University

APPLICATION OF MODERN RESEARCH METHODS IN MARKETING ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE TO DETERMINE MARKET PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.11

Л. О. Жилінська

д. е. н., доцент, професор кафедри Фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАДИГМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. Zhylinska

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor “Finance and Economic Security”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EVOLUTION OF ECONOMIC PARADIGMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12

Н. С. Шалімова

д. е. н., професор, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

І. В. Смірнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Н. В. Смірнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

N. Shalimova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Finance, Professor of the Department of Auditing and Taxation,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

I. Smirnova

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

N. Smirnova

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICIES ON THE FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.13

I. Zablodska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Luhansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

А. Demian

student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET: REGIONAL ASPECT

І. В. Заблодська

д.е.н, професор, директор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, Україна

А. Л. Дем’ян

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

РОЗВИТОК РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.14

О. У. Безчасний

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет інфраструктури та технологій

М. Ф. Гончаренко

к. е. н., доцент, проректор, Міжрегіональна Академія управління персоналом

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

A. Bezchasnyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies

M. Goncharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector, Interregional Academy of Personnel Management

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.15

І. В. Перевозова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ

I. V. Perevozova

Doctor of Economics, Professor, Head of the entrepreneurship and marketing department, Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University

BASIC POSTULATES IN THE FORMATION OF THE COMPANY'S CORPORATE CULTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.50

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Р. Р. Борис

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Kyfyak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

S. Todoruk

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

R. Borys

researcher, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

IMPLEMENTATION OF MODERN APPROACHES TO NORMALIZATION OF WORKING TIME AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.51

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

С. К. Касторська

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Pohuda

PhD in Economics, associate professor of the department of tourism,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

S. Kastorska

student, National University of Food Technologies, Kiyv

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN INTEGRATED STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF A TOURIST ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52

С. В. Стеблюк

к. пед. н., Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, Україна

Л. І. Фізер

викладач вищої категорії,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, Україна

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Stebljuk

PhD in Pedagogical Sciences,Mukachevo Cooperative Trade and Economic College

L. Fizer

teacher of the highest category,Mukachevo Cooperative Trade and Economic College

THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN DETERMINATION OF BUSINESS STRATEGIES FOR TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53

З. Ф. Петряєва

к. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Г. А. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Z. Petryaeva

PhD in Economics, Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

METHODOLOGICAL ASSESSMENT OF EVALUATION OF THE COMPANY'S EXPORT POTENTIAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.54

Л. М. Миненко

к. е. н., Національний банк України

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ

L. Mynenko

PhD in Economics, National Bank of Ukraine

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF BANK LIQUIDITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.55

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

S. Nazarko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE MEDICAL INSTITUTION IN CONDITIONS OF REFORMING THE HEALTH SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.56

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. В. Руденко

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Л. О. Обод

студентка магістратури, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»)

O. Kondratiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

O. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

L. Obod

Master’s student of Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

A BRIEF ANALYSIS OF COMPANY FINANCIAL POSITION THROUGH BUSINESS PERFORMANCE ASSESSMENT(ON THE EXAMPLE OF «PJSC KRYVYI RIH IRON AND STEEL WORKS»)

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.57

В. В. Макарова

к. е. н. , доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ЕФЕКТ «ДЕКАПЛІНГУ» В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics Department,Sumy National Agrarian University

THE DECOUPLING EFFECT IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.58

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОКОЛІННЯ Z ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КЛЮЧОВІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ

D. Lifintsev

PhD in Economics, associate professor, management department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

UKRAINIAN GENERATION Z ATTITUDE TO CROSS-CULTURAL INTERACTION: KEY MOTIVATION FACTORS AND MAIN OBSTACLES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.59

А. А. Шапуров

к. э. н., доцент,доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования,Инженерный институт Запорожского национального университета

Е. А. Шапурова

к. э. н., доцент,директор, ГВУЗ «Мелитопольский промышленно - экономический колледж»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

O. Shapurov

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department Finance, Banking and InsuranceEngeneering institute of National Zhaporizhia’s university

O. Shapurova

PhD in Economics, Associate Professor,Director of SHEI «Melitopol industrial and economic college»

DEVELOPMENTAL ECONOMIC VECTOR OF WORLDWIDE AND LOCAL METALLURGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.60

Н. М. Влащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

І. Л. Полчанінова

к. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

В. В. Абрамов

доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Vlaschenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

I. Polchaninova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

V. Abramov

Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ENSURING THE DEVELOPMENT OF CHILD AND YOUTH TOURISM ON THE BASIS OF TOURISM AND RECREATIONAL AREAS’ CLUSTERING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.61

О. В. Гасій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

В. І. Клименко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Hasii

PhD in Economics,associate Professor of the Department of Finance and BankingPoltava University of Economics and Trade

V. Klimenko

PhD in Economics,associate Professor of the Department of Department of International Economics and International Economic RelationsPoltava University of Economics and Trade

STATE AND PERSPECTIVE VECTORS OF DEVELOPMENT OF BANKING CREDIT ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.62

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Чумак

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. Didenko

PhD in Economics, associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. Chumak

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.63

В. І. Дмитрук

к. філ. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Л. А. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Н. В. Гриньох

к. і. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

«БЕЗПЕЧНИЙ ЧОРНОБИЛЬ» ЯК НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

V. Dmytruk

PhD in Philological, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”

L. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”

N. Hrynokh

PhD in Historical, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of Humanities

«SAFE CHERNOBYL» AS A NEW DIRECTION OF DEVELOPVENT IN THE INTERNATIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.64

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

С. Е. Амонс

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

РИНОК ЦУКРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Krasnyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnytsia National Agrarian University

S. Аmons

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

SUGAR MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.65

Л. П. Роман

викладач, ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права», Львів

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕПАТРІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ

L. Roman

lecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE REPATRIATION OF UKRAINIAN MIGRANT WORKERS IN THE CONTEXT OF REINTEGRATION STRATEGY FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, Odesa

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

I. Kovalova

Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ANALYSIS OF THE SITUATION WITH CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF REGIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.67

О. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська Політехніка»

Т. М. Корецька

студентка ІІІ курсу кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська Політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Bilyk

PhD in Economics, Docent of Administrative and Financial Management Department,Lviv Polytechnic National University

T. Koretska

3rd year student of Administrative and Financial Management Department,Lviv Polytechnic National University

THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.68

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

О. С. Семичасна

магістрант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

V. Redko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

O. Semychasna

Magistry of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

IMPROVING THE STAFF MANAGEMENT SYSTEM OF JSC CB PRIVATBANK

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.69

Н. Г. Голіонко

к. е. н., доцент, кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А. М. Островська

студентка факультету економіки та управлінняКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Holionko

PhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

А. Ostrovska

Student of the Faculty of Economics and AdministrationKyiv National Economic University named by Vadym Hetman

VIRTUAL TECHNOLOGIES AS A PRECIOUS DEVELOPMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.70

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

К. М. Романова

магістрант кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

L. Ivchenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

K. Romanova

Master 6th year of the Department of Tourism and Hotel Business,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

THE DYNAMICS AND PERSPECTIVES OF TOURISM DEVELOPMENT IN CHERNOBYL ZONE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. В. Сіренко

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dobryanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk", Poltava, Ukraine

O. Sіrenko

student, National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk"", Poltava, Ukraine

MANAGEMENT PRODUCT RANGE OF FOREST PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.72

О. В. Лиса

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. О. Завгородня

студентка ІІ курсу магістратури,спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE

O. Lysa

PhD in Economics, Associate Professor, Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

A. Zavhorodniia

Student of the ІІ course of Master’s degree, Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

OPTIMISATION OF OPERATING ACTIVITIES AT ENTERPRISES THROUGH APPLYING BUSINESS INTELLIGENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.73

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

НАУКОВО-ПРАКТИЧІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS OF SOCIAL PROJECTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.74

Т. Б. Шира

к. е. н, доцент,доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства

ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Shyra

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation,Ukrainian Academy of Printing

INTERNAL CORPORATE CONTROL IN THE SYSTEM CORPORATE INDUSTRY MANAGEMENT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.75

О. В. Білоткач

викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Bilotkach

lecturer of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian University of Economics

ASSESSMENT OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.76

О. І. Рибіна

к. е. н., асистент кафедри маркетингу,Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Rybina

PhD in Economics, Assistant’s Department of Marketing,Sumy State University

FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL MARKETING MECHANISM IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.77

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS: THE IMPACT OF RISKS ON FINANCIAL SUSTAINABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.78

С. О. Полковниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університет

А. В. Красій

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

S. Polkovnychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological University

A. Krasiy

student, Chernihiv National Technological University

UKRAINE’S ATTRACTIVENESS AT THE EUROPEAN TOURISM SERVICES MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.79

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES SYSTEM OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.80

І. В. Тюха

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

В. О. Іванина

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

I. Tycha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Labour Economics and Management at the National University of Food Technologies, Kyiv

V. Ivanyna

Master Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.81

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

І. П. Похитон

студент 4-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

I. Pokhyton

Student of the thirdcourseKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

RATIONALE OF THE NECESSITY TO CREATE CONDITIONS OF INVOLVEMENT OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS IN THE ACTIVITIES OF UKRAINE'S ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.82

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингуДніпровського державного аграрно-економічного університету

А. І. Онищенко

магістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Д. В. Шадріна

магістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

L. Bezuhla

PhD in Public Administration, Associate professor, Associate professor of Marketing Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Onyshchenko

Master's Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Shadrina

Master's Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

MARKETING ACTIVITIES FORMATION ON THE TOURIST MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.83

Я. П. Іщенко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. С. Мельник

аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОЩУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИБНИЦТВІ

Ya. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

O. Melnyk

postgraduate student, Department of Accounting and taxation in economic sector, Vinnitsa National Agrarian University (Vinnytsia)

JOINT ACTIVITIES AS THE ECONOMIC IMPACT OF INCREASING VOLUME OF BIOLOGICAL ASSETS PRODUCTION AND AGRICULTURAL PRODUCTION PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.84

Г. В. Мозгова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

А. Д. Мозгова

аспірант економічного факультету,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

М. М. Хащівська

магістрант економічного факультету,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

G. Mozgova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin Kharkiv National University

A. Mozgova

postgraduate student, N. Karazin Kharkiv National University

M. Khaschyvs'ka

master of V. N. Karazin Kharkiv National University

METHODS OF USING A STRATEGIC SESSION AS A MARKETING PLANNING INSTRUMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.85

С. А. Щербініна

старший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

А. С. Михайленко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

В. О. Свириденко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Shcherbinina

Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Cybernetic, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

A. Mikhailenko

student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

V. Sviridenko

student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.86

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMS OF ECONOMY INTERATION PROSPECTS IN THE CONDITIONS OF MULTIFACETED AGRARIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.87

К. В. Мазур

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет

О. В. Мухіна

студентка, Вінницький національний аграрний університет

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

K. Mazur

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian University

O. Mukhina

student, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE OF AGRO-FOOD COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.88

О. В. Хадарцев

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

А. В. Моргун

магістрантка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Khadartsev

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

A. Morhun

Master-degree Student, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

EVALUATION OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE: METHODICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.89

О. О. Матусевич

к. е. н.., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. Matusevich

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

PURPOSE AND MODELS OF ENTERPRISE CHANGE MANAGEMENT RAILWAY TRANSPORT IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.90

О. В. Ткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КП «КИЇВПАСТРАНС» ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

O. Tkach

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE KYIVPASTRANS MUNICILAL ENTERPRISE’S ECONOMIC PROCESSES RESEARCH BY THE ENTERPRISE’S BANKTUPTCY RISK ESTIMATION MODELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

Г. В. Шпакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРЕДИКТОРІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

H. Shpakova

PhD in Technical Sciences, associate Professor at the Department of Building Technology,Kyiv National University of Construction and Architecture

FORMATION OF ECONOMIC AND MANAGEMENT DEVELOPMENT PREDICTORS ON THE INNOVATION PLATFORM OF CONSTRUCTION WASTE RECYCLING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.92

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

А. С. Нагорнюк

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

E. Talavira

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

A. Nagornyuk

Master of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT LEVEL IN THE CONTEXT OF THE STATE FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.93

Н. В. Шупрудько

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і туризму,Чернівецький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

В. В. Нароган

Старший оперуповноважений 4-го відділу,Управління стратегічних досліджень у Вінницькій області

МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

N. Shuprudko

PhD in Economics, Lecturer in Department of Management and TourismChernivtsi Institute of Trade and Economics ofKyiv National University of Trade and Economics

V. Narohan

Senior Operations Officer of the 4th Divisionof the Strategic Research Directorate in Vinnitsia Oblast

MECHANISMS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE WITH THE USE OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.94

Т. Г. Мостенська

к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет

О. А. Ковтун

к. е. н., доцент, доцент кафедриадміністративного менеджменту та ЗЕД,Національний університет біоресурсів та природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mostenska

PhD in Economics, Department of Agrarian Management,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

O. Kovtun

PhD in Economics, Associate Professor,Department Administrative Management and Foreign Economic Activity,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.95

О. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Olha Vovk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

TECHNOLOGY OPTIMIZATION TO ATTRACT RESOURCES FOR ELECTRICITY COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.96

К. В. Бажеріна

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. Ю. Бібік

Начальник відділу аналітики АТ «Раййффайзен банк Аваль»

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

K. Bazherina

Ph.D., associate professor,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'

I. Bibik

Head of analytics division Raiffeisen Bank Aval

FEATURES OF LOYALTY MANAGEMENT IN THE MARKET OF BANKING SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.97

О. І. Юдіна

к. е. н., доцент, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

O. Judina

PhD in Economics, Associated Professor, Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"

SUBSTANTIATION OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT STRATEGY OF THE HOTEL AND CATERING INDUSTRY ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.150

А. В. Сисоєв

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Sisoev

Postgraduate student of the department of economics and useful enterprises,Kyiv National University of Trade and Economics

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONTROLLING THE OPERATIONS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.151

С. М. Василига

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Vasylyha

postgraduate student, department of management, public administration and administration, State university of infrastructure and technology

FEATURES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES FOR SMALL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.152

Д. О. Осітнянко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Т. Ю. Примак

к. ф.-м. н., доцент, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

D. Ositnyanko

National University of Food Technology, Kiev, Ukraine

T. Prymak

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES TO THE TOURISM INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153

І. В. Томашук

асистент кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

I. Tomashuk

assistant of the department of analysis and statistics,Vinnytsia National Agrarian University

NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TERRITORIES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION AND CHANGES IN THE STATE REGIONAL POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.154

І. М. Коваль

здобувач, Харківський національний університет будівництва та архітектури,директор Харківського академічного театру музичної комедії

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У НЕПРИБУТКОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

I. Koval

Postgraduate student of Kharkiv National University of Civil Engineering and ArchitectureDirector of Kharkiv Academic Theater of Musical Comedy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FORMS OF ENTREPRENEURSHIPIN NON-PROFIT ENTITIES RELATED TO CREATIVE INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.155

Д. О. Ляш

cтудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ЯК ЧИННИКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СФЕРІ FASHION RETAIL

D. Liash

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC IMAGE MANAGEMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE FIELD OF FASHION RETAIL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.156

Л. В. Шевченко

магістрант кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну

МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

L. Shevchenko

master at the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technology and Design

THE METHOD OF ACCOUNTING OF CRYPTOCURRENCIES IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF CURRENT LEGISLATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.157

Л. І. Гінчук

аспірант, старший викладач Національного центру обліку та аудиту,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

L. Hinchuk

postgraduate student, senior Lecturer at the National Center for Accounting and Auditing, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev, Ukraine

QUALITY ASSESSMENT OF THE PRODUCTION OF STATISTICAL INFORMATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.158

К. В. Бугера

здобувач, Київський університет ринкових відносин

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

K. Bugera

Сandidate for a degree, Kyiv University of Market Relations

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF POTENTIAL MANAGEMENT OF INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF OIL AND FAT INDUSTRY ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»