Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.1

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.1

К. В. Ковтуненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій, Одеський національний політехнічний університет

Ю. С. Лібенко

магістрант кафедри міжнародного менеджменту та інновацій, Одеський національний політехнічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРОКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

K. Kovtunenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University

Yu. Libenko

Master's student, Odessa National Polytechnic University

PECULIARITIES OF USING TERM OPERATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF REDUCING THE IMPACT OF CURRENCY RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.2

А. Ю. Могилова

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Я. Д. Григолая

студентка 6-го курсу спеціальності «Маркетинг», Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТРИБУЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

A. Mohylova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles` Honchar Dnipropetrovsk National University

Ya. Hryholaia

6th year student majoring in "Marketing", Oles` Honchar Dnipropetrovsk National University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DISTRIBUTION AT THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.3

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. О. Дергалюк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д. О. Радкевич

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI Department of Economics and Entrepreneurship

M. Dergalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI Department of Economics and Entrepreneurship

D. Radkevich

Mаstеr's dеgrее of the International Science and Technology, University named after academician Yuri Bugai

STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN PRODUCERS IN THE WORLD MARKET IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.4

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

Н. В. Трусова

д .е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

А. Ю. Полчанов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

В. В. Довгалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Tavriya State Agrotechnological University named after Dmitry Motorny

A. Polchanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

V. Dovgaliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

FINANCIAL RESOURCES OF ELECTRIC TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.5

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

А. С. Завербний

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

А. О. Романюк

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

A. Zaverbnyi

Doctor of Economic Sciences, Associated Proffesor, Proffesor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

A. Romaniuk

Master's student of the Department of Foreign Trade and Customs Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

DIGITALIZATION – AN EFFECTIVE TOOL FOR ANTI-CRISIS BUSINESS DEVELOPMENT IN A PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.6

Ю. О. Нестерчук

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

К. М. Мельник

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

О. А. Непочатенко

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Y. Nesterchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

E. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

THE ROLE OF THE CREDIT MARKET IN THE REPRODUCTIVE PROCESS OF AGRICULTURAL INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.7

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. А. Кульбач

студент 2 – курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КИТАЮ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

А. Kulbach

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

THEORETICAL ASPECTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.8

В. В. Македон

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Н. О. Ільченко

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ 4.0

V. Makedon

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

N. Ilchenko

Master's student, Oles Honchar Dnipro National University

WORLD MARKET OF IT SERVICES IN THE LANGUAGES OF ECONOMY 4.0

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.9

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

FEATURES OF TEACHING OF APPLICANTS ECONOMIC EDUCATION TO DIGITAL ENTREPRENEURSHIP AT AN INNOVATIVE UNIVERSITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.10

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ВІД ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ДО УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director of Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

FROM FREE ECONOMIC ZONES TOWARD FREE TRADE AGREEMENT: AN INTEGRATION DIMENSION OF CHINA'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.11

А. Б. Почтовюк

д. е. н., професор, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Миїайла Остроградського, м. Кременчук

В. В. Семеніхіна

старший викладач кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

РОЛЬ НАУКОВОЇ ЕТИКИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

A. Pochtovyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

V. Semenikhina

Senior Lecturer of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

THE ROLE OF SCIENTIFIC ETHICS IN MODERN ECONOMIC RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.12

Д. М. Загірняк

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Х. В. Кравченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

D. Zagirniak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

K. Kravchenko

Student, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

ACTIVITIES OF COMMUNAL ENTERPRISES AND THEIR FINANCIAL SUPPORT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.13

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Вихор

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ТВАРИННИЦТВІ: ПРОБЛЕМИ, ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Vihor

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN ANIMAL HUSBANDRY: PROBLEMS, PROBABLE WAYS OF SOLUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.14

А. М. Новікова

д. е. н., начальник Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»

Т. М. Ященко

інженер-економіст, завідувач відділу Економіки автомобільного транспорту, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»

СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

A. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Research Center for Complex Transport Problems, State Enterprise "DerzhavtotransNDIproekt"

T. Yashchenko

Engineer-economist, Head of the Department, State Enterprise « DerzhavtotransNDIproekt»

STRATEGY OF DEVELOPMENT SERVICE INFRASTRUCTURE AT UKRAINIAN MOTORWAYS ACCORDING TO UKRAINE'S INTERNATIONAL OBLIGATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.15

І. В. Сохань

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Сумський національний аграрний університет

О. А. Скрипник

аспірант кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет

Д. М. Скрипник

аспірант кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет

ЕНЕРГОДОСТАТНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ – ЧОТИРИ КИТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

I. Sokhan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of management, Sumy national agrarian university

O. Skrypnyk

Postgraduate student of the Department of management, Sumy national agrarian university

D. Skrypnyk

Postgraduate student of the Department of management, Sumy national agrarian university

ENERGY SUFFICIENCY, ENERGY INDEPENDENCE, ENERGY SAVING AND ENERGY PATRIOTISM - FOUR BASES OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.16

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

К. В. Поздєєва

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

K. Pozdieieva

Postgraduate student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO THE DISTRIBUTION OF BUDGET EXPENDITURE ON THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.17

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Київський національний університет технологій та дизайну

І. В. Рафальська

магістрант кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Київський національний університет технологій та дизайну

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДУ В ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПІДХОДИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

І. Rafalska

Master's student of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

IMPLEMENTATION OF THE BRAND CONCEPT IN THE PRACTICE OF CORPORATE GOVERNANCE: APPROACHES AND FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.18

Л. Є. Сімків

д. е. н., доцент, завідувач кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У. Я. Андрусів

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

L. Simkiv

Doctor оf Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

U. Andrusiv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management, IvanoFrankivsk National Technical University of Oil and Gas

REGULATION OF THE DISPROPORTIONALITY OF ECONOMIC GROWTH OF THE UKRAINE’S REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.19

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

К. В. Ручанчина

студентка гр. ЕК-1-17, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧІВНИЦТВА

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

K. Ruchanchina

Student group ЕК-1-17, Dnipro State University of Agrarian and Economics

OPTIMIZATION OF THE RANGE OF PRODUCTS OF VEGETABLE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.20

Є. В. Ромат

д. держ. упр., професор, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Гранат

аспірант кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет

БРЕНД-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Ye. Romat

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Advertising and Public Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

L. Granat

Postgraduate student of the Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics

ONLINE STORE BRAND STRATEGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.21

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Лаговська

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. С. Новак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЛЬ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Consulting, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine

O. Lagovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Department of Information Systems in Management and Accounting, State University "Zhytomyr Politechnika"

О. Novak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

THE ROLE OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS IN ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.22

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, перший проректор-проректор з навчальної роботи,ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Н. В. Рагуліна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Rekova

Doctor of Economic Sciences, Professor, First Vice-Rector, Academic affairs’ Vice-Rector of LLC TECHNICAL UNIVERSITY «METINVEST POLYTECHNICS»

N. Ragulina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AS AN ELEMENT OF THE ENTERPRISE OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.70

Л. Ф. Соколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ОРІЄНТАЦІЯ НА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

L. Sokolenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business-Economic and Administration of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

AUDITING ORGANIZATION IN MANAGING COMPANIES IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: STAKEHOLDERS ORIENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.71

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

FORMATION OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ECOLOGICALLY ORIENTED AGRICULTURAL BUSINESS IN THE TRANSITION PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.72

С. В. Кадош

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. Kadosh

Oles Honchar Dnipro National University

V. Redko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Travel Business and Hospitality, Oles Honchar Dnipro National University

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN DNIPROPETROVSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.73

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

Д. Д. Мукоід

Магістр спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Вінницький національний технічний університет

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

D. Mukoid

Master's student of Management of Foreign Economic Activity, Vinnytsia National Technical University

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MODERN PERSONNEL TECHNOLOGIES IN BUILDING THE HR-BRAND OF DOMESTIC ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.74

Т. В. Білорус

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Бурмістрова

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИЗИКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ КАДРОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

T. Bilorus

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Innovation and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Burmistrova

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

RISKS IN MAKING PERSONNEL MANAGEMENT DECISIONS: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.75

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумський державний університет (м. Суми)

О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. І. Заріцька

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет (м. Суми)

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

L. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor,Senior lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

O. Krukhmal

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», (Sumy)

A. Zaritska

Student, Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

LIQUIDITY MANAGEMENT INSTRUMENTS OF THE BANK IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL LAW INTO NATIONAL LAW

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.76

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ю. В. Валентова

магістрант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Burlan

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

Yu. Valentova

Master's student, Petro Mohyla Black Sea National University

ACCOUNTING ASPECTS OF ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.77

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

КАР’ЄРНИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

CAREER SELF-MANAGEMENT AS A TOOL OF CAREER MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.78

С. І. Белей

к. е. н., доцент,доцент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

S. Belei

PhD in Economics, Associate Professor,“Yurii Fedkovych” Chernivtsi National University (CHNU), Chernivtsi

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.79

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

C. В. Бойда

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ЕФЕКТ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

M. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Boyda

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MULTIPLICATIVE EFFECT TOURISM INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.80

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

А. І. Штабрат

магістрант кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА

Z. Gadetska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

А. Shtabrat

Master's student of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAWSUIT SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.81

В. О. Іванченко

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгiна»

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПРОЦЕСІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, leading researcher, M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise

CHARACTERISTICS OF INTERACTION BETWEEN INSTITUTIONS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE PROCESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.82

В. С. Бєлозерцев

к. е. н, доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Д. В. Савченко

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

V. Belozertsev

PhD in Economics, Associate Professor , Associate Professor of the Department of Statistics, accounting and economic informatics, O.Honchar National University of Dnipro

D. Savchenko

Student, O.Honchar National University of Dnipro

PECULIARITIES OF ACCOUNTING SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.83

О. А. Шлапак

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

О. О. Коваленко

к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

O. Shlapak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic relations, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

O. Kovalenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

DIGITAL MANAGEMENT MODEL FOR INTERNATIONAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.84

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics, Sumy National Agrarian University

Ni Xiawei

Master’s student,Marketing and logistics Department, Sumy National Agrarian University

HUMAN RESOURCE MARKETING IS AN IMPORTANT FACTOR TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF CHINESE ENTERPRISES

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет

Ні Сявей

магістрант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.85

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. А. Петросян

студентка факультету економіки та управління підприємництвом,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

N. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

A. Petrosian

Student of the Faculty of Economics and Enterprise Management, Odessa National Economic University, Odessa

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: CAUSES AND CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.86

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

І. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITY OF AGRARIAN ANTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.87

В. В. Даниленко

к. е. н., старший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ПЕРЕВАГИ І МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ ГАЛУЗІ

V. Danylenko

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of Agrologistics and Supply Chain Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

ADVANTAGES AND METHODOLOGY OF LOGISTICS PROCESSES` KEY PERFORMANCE INDICATORS CALCULATION IN AGRI-FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.88

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. С. Мурашко

к. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту, Придунайська філія ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

N. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

I. Murashko

PhD in Economics, Head of the Department of Economics and Management, Danube branch of «Interregional Academy of Personnel Management»

IMPLEMENTATION THE MECHANISM OF THE ENTERPRISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT USING A BALANCED SCORECARD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.89

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки і технологій

О. В. Руденко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки і технологій

А. Є. Чернобровкіна

магістрант, Державний університет економіки і технологій

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

O. Kondratiuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,State university of economics and tehnology

O. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,State university of economics and tehnology

A. Chernobrovkina

Master's student, State University of Economics and Tehnology

POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.90

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. О. Хомякова

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. О. Стариковська

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Gorobets

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Khomyakova

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Starykovska

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROSPECTS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.91

О. В. Красота

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

А. В. Яровой

студент ОКР «Магістр»,освітня програма «Економіка та економічна політика», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

O. Krasota

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

A. Yarovoy

Master's student, Educational program «Economics and Economic Policy», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

MACROECONOMIC STABILITY RESTORATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.92

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник,Науково-дослідний центр Індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, Україна

Д. В. Білоусов

аспірант, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Associate Professor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

D. Bielousov

Postgraduate student , Department of Business Administration, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, Kharkiv, Ukraine

PECULIARITIES OF STAFF TRAINING IN THE CONTEXT OF DIGITAL COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.93

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів, Національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Є. Солодков

студент, Національний університет імені Михайла Остроградського

НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЮ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19, НА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

NEGATIVE FACTORS OF THE IMPACT OF THE CRISIS, INDUCED BY THE COVID-19 PANDEMIC, ON SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.94

O. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University of Trade and Economics

STRUCTURAL MODELLING OF CRM SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES

О. М. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ CRM СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

І. О. Іваненко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»

V. Dobryanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

I. Ivanenko

Student, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

INTEGRATED MARKETING ASSESSMENT OF PRODUCT COMPETITIVENESSPJSC "MYRGOROD MINERAL WATER PLANT"

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.96

Р. П. Задорожна

к. е. н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

ПРОЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В КОМУНІКАЦІЇ БРЕНДУ

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

COMPANY SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS AND THEIR ROLE IN BRAND COMMUNICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.97

К. П. Кравець

к. е. н., доцент кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ КОНСОЛІДАЦІЇ

K. Kravets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economics

METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTS OF CONSOLIDATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.98

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ»

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic theory and financial economic security, Odessa National Academy of Food Technologies

MODERN APPROACHES TO THE CONCEPT OF «ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY»

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.99

І. В. Домінова

к. е. н., доцент кафедри банківської справи та страхування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Т. М. Кисіль

асистент кафедри інформатики та системології, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОГНОЗУВАННЯ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ АДАПТОВАНОЇ НОРМАТИВНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ

I. Dominova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Banking and Insurance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

T. Kysil

Assistant of the Department of Informatics and Systemology, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

FORECASTING THE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKING INSTITUTIONS BANKRUPTCY BASIS ON AN ADAPTED REGULATORY INDEX MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.100

А. Д. Залєвська-Шишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ю. А. Фесун

магістр 2 року спеціальності «Прикладна економіка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ АГРОХОЛДИНГІВ У ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Zalіevska-Shyshak

PhD in Economics, Associate Professor,Taras Shevchenko National University of Kyiv

Yu. Fesun

Master degree, 2 year, Applied Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.101

М. А. Дем’янчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

А. А. Дроздина

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ НА ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa I.I. Mechnikov National University

А. Drozdyna

Applicant for the first (bachelor’s) level of higher education specialty of Finance, Banking and Insurance, Odessa I.I. Mechnikov National University

BIFURCATION POINTS ON THE TRAJECTORY OF THE INSURANCE MARKET IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.102

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

С. І. Паламар

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. М. Чулій

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economics and business, Polissya National University. Zhytomyr

M. Orlykovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration named after M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

S. Palamar

Master's student of the Department of Organizational Management and Administration. M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

L. Chuliy

Master's student of the Department of Organizational Management and Administration. M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT MAINTENANCE OF MUNICIPAL INSTITUTION OF MEDICAL PROFILE IN THE MEDIUM-TERM PERSPECTIVE OF MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.103

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ФОРМИ ТА МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute PJSC "IAPM University", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

FORMS AND METHODS OF STIMULATING PRODUCTIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.104

Л. П. Кудирко

к. е. н., професор, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ЕКОНОМІКА В´ЄТНАМУ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ

L. Kudyrko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

VIET NAM'S ECONOMY IN THE SYSTEM OF GLOBAL PRODUCTION AND SALES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.105

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORGANIZATION OF TRAINING AND CERTIFICATION OF FORENSIC EXPERTS: MAIN REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.106

В. В. Кулаженко

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

В. В. Лазоренко

к. е. н., старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

О. Ф. Кузнецов

старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. В. Коколова

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕБАЛАНСОВАНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ

V. Kulazhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

V. Lazorenko

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

O. Kuznetsov

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

E. Kokolova

Student, Kyiv National University Of Trade And Economics

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CALCULATING OF THE EFFICIENCY OF A REBALANCED PORTFOLIO OF DIGITAL ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.107

Л. Я. Донець

к. т. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

О. О. Долинська

асистент, Одеська національна академія харчових технологій

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕБРЕНДИНГУ КОМПАНІЙ

L. Donets

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Dolinskya

Assistant, Odessa National Academy of Food Technologies

DOMESTIC EXPERIENCE OF LEADTHROUGH OF REBRENDINGA COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.108

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

К. А. Волковська

студентка, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ЗОВНІШНІ ШОКИ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate of the Department of Economic Theory and International Economics , O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

K. Volkovska

Student, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

EXTERNAL SHOCKS AND PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.109

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. В. Земляна

студентка групи ЕК-1-17,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

A. Sitkovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

A. Zemlyna

Student group ЕК-1-17, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ESTABLISHMENT THE COMPETITIVE CAPACITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.110

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. С. Кругляк

студент групи ЕК-17, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

T. Galagan

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

G. Krugliak

Student group ЕК-1-17, Dnipro State University of Agrarian and Economics

METHODICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.111

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАЯВНОЇ ТА ПРОГНОЗОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate,Private Higher Educational Institution “European University”

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EXISTING AND FORECAST EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES' FINANCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.112

І. В. Ніколаєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет

Л. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет

Д. В. Василенко

к. е. н., директор ПП "НВЦ"

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК

I. Nikolaiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University

D. Vasylenko

PhD in Economics, Private Enterprise "NVC"

CONTROLLING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.150

Є. М. Бабіч

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. С. Лазаренко

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СЦЕНАРІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ

E. Babich

Master's student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

I. Lazarenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Mathematical Modeling for Economic System, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

RESTRUCTURING SCENARIOS OF THE UKRAINIAN FISCAL SYSTEM, REGARDING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE SHADOW CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.151

Г. О. Жихарева-Толстік

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, викладач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, медіа-експерт Media Scientific Hub

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів, експерт з бізнес-аналітики Media Scientific Hub

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ТРАФІКУ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ В 2019-2020 РОКАХ

H. Zhikhareva-Tolstik

Postgraduate student of the Department of State, Local and Corporate Finance, Lecturer of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

V. Datsenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Marketing and Business Economics, University of Customs and Finance

THE INFLUENCE OF COMPETITIVE STRATEGIES ON THE REDISTRIBUTION OF TRAFFIC OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS OF UKRAINE IN 2019-2020

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.152

D. Yurchenko

Mаstеr's dеgrее, Borys Grinchenko Kyiv University, KyivData Scientist, RBC Group, Kyiv

USING MACHINE LEARNING TO OVERCOME THE PETER PRINCIPLE IN MODERN HIERARCHICAL ORGANIZATIONS

Д. В. Юрченко

магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка, КиївData Scientist, “АрБіСі Груп”, Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПРИНЦИПУ ПІТЕРА У СУЧАСНИХ ІЄРАРХІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.153

М. С. Самсоненко

студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

M. Samsonenko

student, Lviv Polytechnic National University

Kh. Peredalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL OF MANAGEMENT ECONOMIC COMPETITION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.154

П. І. Пойдин

аспірант, ДУ Інститут Економіки природокористування та сталого розвитку Національної Академії Наук України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ

P. Poidin

Postgraduate student, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL INSTRUMENTS FOR ENSURING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.155

А. А. Гайдар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ONLINE-ПЛАТФОРМАХ

A. Haidar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

FEATURES OF PROMOTION OF BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS ON ONLINE PLATFORMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»