Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2022

DOI: 10.32702/2307-2105.2022.1

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.1

Н. В. Кузьминчук

д. е. н., професор,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Т. М. Куценко

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. І. Бондаренко

студент 1 курсу,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

N. Kuzmynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Bondarenko

1th year student,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE: STAGES OF FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.2

С. В. Коверга

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

Я. В. Крутогорський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

S. Koverha

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management,Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

Y. Krutogorskiy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENERGY EFFICIENCY POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.3

К. О. Назарова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. В. Зубаха

аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНOСТI ДIЯЛЬНOСТI ПIДПPИЄМСТВ СУСПIЛЬНOГO IНТЕPЕСУ

K. Nazarova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Financial Analysis and Audit, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

M. Zubakha

Postgraduate student of the Department of Financial Analysis and Auditing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

MAIN DETERMINANTS OF AUDIT OF EFFICIENCY OF PUBLIC INTEREST ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.4

І. І. Кравчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет

С. О. Лавриненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯМИ – АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

I. Kravchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissya National University

S. Lavrinenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizatijns and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissya National University

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATIONS ARE CURRENT TRENDS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.5

Н. С. Скопенко

д. е. н., професор кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

О. О. Когут

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Skopenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

O. Kohut

Master's student of the Department of Economics and Management,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.6

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

І. С. Литвиненко

аспірант, Міжнародний університет фінансів

АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЧЕРЕЗ АКТИВІЗАЦІЮ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІДЖИТАЛ СУСПІЛЬСТВІ

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Innovation, International University of Finance

I. Lytvynenko

Postgraduate student, International University of Finance

ANALYSIS OF CHALLENGES FOR MANAGEMENT THROUGH THE ACTIVATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE USAGE IN DIGITAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.7

І. М. Новак

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

Л. П. Альошкіна

к. е. н, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. Novak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Uman national university of horticulture

L. Alioshkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION AND EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES POLICY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.8

Р. Р. Русин-Гриник

доктор філософії, асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка»

О. В. Матяш

студент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка»

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

R. Rusyn-Hrynyk

PhD, Assistant of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

O. Matiash

Student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

RATIONALE FOR CHOOSING FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES BASED ON E-COMMERCE TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.9

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. В. Сущенко

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

T. Sushchenko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

ANALYSIS OF THE BANK'S LIQUIDITY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.10

Л. В. Шірінян

д. е. н., професор кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

А. П. Сідерова

студентка магістратури, кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій

ОЦІНКА ВАРТОСТІ РЕКЛАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

L. Shirinyan

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies

А. Siderova

Master’s student of the Department of Finance,National University of Food Technologies

ESTIMATION OF ADVERTISING COSTS OF INSURANCE COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.11

В. В. Македон

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. В. Чабаненко

бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ФАКТОРНІ СКЛАДОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН СВІТУ

V. Makedon

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

A. Chabanenko

Bachelor, Oles Honchar Dnipro National University

FACTOR COMPONENTS OF DIGITALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY AND MACROECONOMIC SYSTEMS OF COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.12

Н. Л. Правдюк

д. е. н., професор, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

М. В. Обнявко

магістрант, Вінницький національний аграрний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКЧЕЙНУ В ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ: КРОКИ НАЗУСТРІЧ

N. Pravdiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

M. Obniavko

Master’s student, Vinnytsia National Agrarian University

INTRODUCTION OF THE BLOCKCHAIN IN THE ACCOUNTING SYSTEM: STEPS TOWARDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.13

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та обліку,Маріупольський державний університет

ЕКСИЗМ-ВИКЛИКИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ В КОГНІТИВНІЙ ЄМНОСТІ ДОВІРИ, СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗНАНЬ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Accounting, Mariupol State University

ACCESS -CHALLENGES OF PERSONAL FINANCE IN THE COGNITIVE CAPACITY OF TRUST, EMPLOYMENT STRUCTURE AND KNOWLEDGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.14

В. В. Вірченко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Г. М. Филюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. В. Вірченко

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АРХІТЕКТОНІКА ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Virchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

H. Fyliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Virchenko

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ARCHITECTONICS AND FUNCTIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN POST-INDUSTRIAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.15

С. В. Слухай

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. Е. Дерев’янчук

магістрант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

S. Slukhai

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Derevianchuk

Master’s student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE EFFECT OF DECENTRALIZATION ON THE ECONOMY OF REGIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.16

С. М. Белінська

д. е. н., доцент, в. о. декана факультету економічних наук,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

І. О. Крисіна

студентка спеціальності облік і оподаткування,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

S. Belinska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Dean of the Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University

І. Krysina

Student of specialty «Accounting and taxation», Petro Mohyla Black Sea National University

ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.17

А. О. Маслов

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. Ю. Жуковська

студентка кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ЗМІСТ, МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Maslov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Zhukovska

Student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

ONTOLOGICAL FOUNDATIONS, CONTENT, POSSIBILITIES AND RISKS DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.18

В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. А. Куліш

аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Kulish

Postgraduate student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

DIGITAL MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF CYCLICAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.19

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

А. М. Шкапенко

начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Миколаївської області Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (В РОЗРІЗІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ)

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Shkapenko

Head of the Department of State Ecological Supervision (Control) of Waste and Hazardous Chemicals Management of the Mykolaiv Region of the State Ecological Inspectorate of the South-Western District (Mykolaiv and Odesa Oblasts)

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

UPDATES AND PROPOSALS FOR IMPROVING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE (IN THE CONCERN OF PERSONNEL POLICY)

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.70

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Livoshko

PhD in Economics, National University « Zaporizhzhia polytechnic»

ENSURING EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.71

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. А. Тіщенко

студентка 3 курсу факультету економіки,спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

П. Д. Красніков

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПОБУДОВИ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Mykhailenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Tishchenko

3th year student of the Department of Economy, specialty International Economic Relations, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

P. Krasnikov

Postgraduate student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

THEORY AND PRACTICE OF BUILDING A CIRCULAR ECONOMY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.72

В. Б. Іванов

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

В. Ю. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Л. О. Литвишко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

В. О. Разводовська

старший викладач кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

М. М. Гребельник

старший викладач кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКО-КЛАСТЕРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА COVID-19

V. Ivanov

PhD in Тechnical Science, Associate Professor of the Department of Management,National Transport University, Kyiv, Ukraine

V. Ilchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

L. Lytvyshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

V. Razvodovska

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

M. Grebelnik

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

MODELING OF ECO-CLUSTER MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.73

Н. О. Коваль

к. е. н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

О. В. Буряченко

к. політ. н., Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця, Україна

Л. М. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА

N. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

O. Buryachenko

PhD in Political Sciences, Vinnytsia University of Finance and Economics, Vinnytsia, Ukraine

L. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

STRATEGIC FINANCIAL CONTROL AS A TOOL FOR BANKRUPTCY PREVENTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.74

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

BLOCKCHAIN ЯК НОВІТНІЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ: ПРОЦЕСИ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Manzhura

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector, Poltava University of Economics and Trade

BLOCKCHAIN AS THE NEWEST FINANCIAL INSTITUTION: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES AND PRACTICE OF APPLICATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.75

Т. А. Непокупна

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії,Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Б. О. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії,Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Н. В. Щурик

учитель правознавства, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»,Кременчуцька міська рада, Полтавська область

В. Ю. Бубнова

учениця 11 класу, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»,Кременчуцька міська рада, Полтавська область

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ УСТАНОВОК ЯК ДЖЕРЕЛО МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ

T. Nepokupna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University

B. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University

N. Shchuryk

a teacher of Law, Kremenchuk Lyceum 11 «Harant», of the Kremenchuk Town Council in Poltava Region

V. Bubnova

11th grade student, Kremenchuk Lyceum 11 «Harant», of the Kremenchuk Town Council in Poltava Region

EMPIRICAL STUDY OF GENDER ATTITUDES AS A SOURCE OF MARKETING INFORMATION ABOUT ECONOMIC BEHAVIOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.76

О. Г. Ратушняк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

В. В. Кавецький

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

О. Й. Лесько

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА В РОБОТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖЕРА

O. Ratushnyak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

V. Kavetskiy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

O. Lesko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

SELF-MANAGEMENT AS THE MAIN COMPONENT IN THE WORK OF THE OPERATIONS MANAGER

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.77

Н. Г. Гончаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В РОБОТІ ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

N. Honcharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TREASURY SERVICE IN THE WORK OF THE FINANCIAL ECONOMY OF THE MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.78

О. В. Біленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка»

С. Ф. Горбань

к. т. н, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка»

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

О. Bilenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Customs, National University «Zaporizhzhya Polytechnic»

S.Gorban’

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Customs, National University «Zaporizhzhya Polytechnic»

DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND MAIN PROBLEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.79

В. В. Фалдина

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, ЗВО “Львівський університет бізнесу та прав”

Д. Точ

студентка кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИЗНАЧЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

V. Faldyna

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law

D. Toch

Student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

DETERMINATION OF EMPIRICAL DATA TO ENSURE THE GROWTH OF MARKET ADVANTAGES OF BUSINESS STRUCTURES BASED ON E-COMMERCE TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.80

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

А. В. Харовська

дослідниця, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

L. Vodianka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Human Resource Management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

A. Kharovska

Researcher, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INFLUENCE OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE TRENDS OF THE MODERN LABOR MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.81

І. В. Мірошниченко

к .е. н., доцент кафедри математичного моделювання та статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. В. Крашеніннікова

магістрант спеціальності «Економічна кібернетика та Дата Сайанс», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

I. Miroshnychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Mathematical Modeling and Statistics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Krasheninnikova

Master's student of “Economic cybernetics and Data science”, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

REAL ESTATE PRICE FORECASTING USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.82

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В ПОСТПАНДЕМІЙНОМУ СВІТІ

N. Anistratenko

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Malchenko

Senior Lecturer, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION IN THE RESTORATION OF TOURIST FLOWS IN THE POST-PANDEMIC WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.83

О. В. Тур

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

А. О. Куценко

магістр кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ БІЗНЕС-ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»

O. Tur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Labor Economics and Management,National University of Food Technology

A. Kutsenko

Master's student of the Department of Labor Economics and Management,National University of Food Technology

DIRECTIONS OF INCREASING BUSINESS ATTRACTIVENESS ON THE EXAMPLE OF PJSC "ODESSA CHILDREN'S NUTRITIONAL CANNERY"

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.84

І. М. Болотіна

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

М. В. Семенець

студентка ОКР «Магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кафедра економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

І. Bolotina

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

M. Semenets

Master's student of the Department of Labor Economics and Management, Sspecialty "Management of Organizations, National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE PROMOTION OF GOODS ON THE FOREIGN MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.85

І. М. Горбась

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

C. Б. Синюк

студентка економічного факультету,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Horbas

PhD in Economics, Assosiacte Professor, Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. Syniuk

Student of the Department of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORGANIZATIONAL REDESIGN AS A TOOL FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.86

Н. В. Грищук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

N. Hryshchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finances, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FEATURES OF MODERN LENDING OF SMALL AND MEDIUM REPRESENTATIVES BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.87

T. Dupliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation,Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Kyiv

S. Kravtsov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Kyiv

V. Lysiana

Master's student of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Kyiv

ROLE OF TOUCHLESS ECONOMY TECHNOLOGIES IN TOURISM DEVELOPMENT OF EUROPEAN UNION COUNTRIES IN COVID-19 PERIOD

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

В. О. Лисяна

0000-0002-5858-4315

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗКОНТАКТНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ПЕРІОД COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.88

І. В. Піскульова

к. е. н., асистент кафедри фінансів і банківської справи,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

М. І. Мавріна

к. е .н., асистент кафедри фінансів і банківської справи,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

I. Piskuleva

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance and Banking,Pryazovskyi State Technical University (PSTU), Mariupol, Ukraine

M. Mavrina

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance and Banking,Pryazovskyi State Technical University (PSTU), Mariupol, Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF MONETARY RESOURCES: MODERN ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.89

І. М. Корсун

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

В. Г. Костогриз

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

М. П. Сологуб

старший викладач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЕФЕКТИВНІ ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ І PR В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Korsun

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Accounting and Auditing,Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University

V. Коstohryz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Accounting and Auditing,Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University

S. Sologub

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Accounting and Auditing, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University

EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATIONS AND PR IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.90

Г. Г. Тараненко

к. пед. н., доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

H. Taranenko

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Sciences and Humanities, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

THE TOURISM DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS: REALITIES AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.91

О. В. Дзяд

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д. С. Стародуб

бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Dzyad

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

D. Starodub

Bachelor's student, Oles Honchar Dnipro National University

ECONOMIC LOSSES AND INTERNATIONAL METHODS AGAINST CYBERCRIMES AND WAYS TO OPPOSE CYBERCRIMES WORLDWIDE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.92

О. В. Смирна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

О. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF CAPITAL FORMATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.93

М. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, завідувачка кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

С. А. Щербініна

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Я. А. Красун

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Department of Economic Theory and Economic Cybernetic, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

S. Shcherbinina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory and Economic Cybernetic, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

Y. Krasun

Student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

USING OF THE PRODUCTION FUNCTION FOR ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.94

О. В. Левкович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. М. Калашнікова

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

Yu. Kalashnikova

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL ECOSYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.95

К. О. Верес

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

О. М. Харченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій

С. А. Коротун

магістр кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

K. Veres

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

O. Kharchenko

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

S. Korotun

Master's student of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM ON THE TERRITORY OF LVIV REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.96

К. В. Нечипоренко

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Є. О. Афоніна

студентка гр. МТС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

K. Nechyporenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

Y. Afonina

Student of gr. MTS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

PERSONNEL SELECTION AT THE TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.200

А. О. Гусєв

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ПОДАТОК НА МАЙНО В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ

A. Husiev

Master’s student,Odessa I.I. Mechnikov National University

PROPERTY TAX IN UKRAINE: ECONOMIC NATURE AND ACCOUNTING FEATURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.201

В. В. Юр’єв

аспірант, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», Кам’ янець-Подільський, Україна

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ДИВЕРСИФІКАЦІЮ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Yurev

Postgraduate student, Higher Educational Institution "Podillia State University",Kamianets-Podilskyi, Ukraine

DIRECTIONS OF ENSURING AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES THROUGH DIVERSIFICATION OF THEIR ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.202

Г. В. Повстяний

аспірант, Український державний університет науки і технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

H. Povstianyi

Postgraduate student, Ukrainian State University of Science and Technologies

RESEARCH OF STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF ENTERPRISE POTENTIAL TYPES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.203

А. А. Машевська

асистент кафедри аналізу та аудиту,Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

М. Ф. Коломієць

студент факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

A. Mashevska

Assistant of the Department of Analysis and Audit, Vinnitsa National Agrarian University

M. Kolomiets

Student of the Department of Accounting and Auditing,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.204

Х. Стамбульська

студентка Національного університету «Львівська політехніка»

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ, ТИПИ ТА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Kh. Stambulska

Student, Lviv Polytechnic National University

Kh. Peredalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

CORPORATE CULTURE, ITS ESSENCE, TYPES AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»