Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2010

Н. Б. Кирич

д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ю. Я. Вовк

к.т.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

О. Б. Погайдак

здобувач, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

І. П. Вовк

здобувач, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ

С. В. Паранчук

к.е.н., проф. кафедри фінансів, НУ «Львівська політехніка»

І. І. Топій

аспірант кафедри фінансів, НУ «Львівська політехніка»

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

М. В. Чорна

к.е.н., докторант, ХДУХТ

СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

М. Ю. Абрамчук

асистент кафедри фінансів, Сумський Державний університет

РЕНТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОИННОВАЦИЙ

О. А. Шлапак

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. С. Сергійчик

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

В. В. Соколовська

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

В. В. Краплина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Д. В. Горобченко

ассистент кафедры экономики, Сумский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ДОЛГОМ

Н. Ф. Стеблюк

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ЗНАННЄВОГО РЕСУРСУ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Б. М. Данилишин

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Т. В. Бауліна

к.е.н., доц., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ

И. З. Должанский

к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики предприятия, Макеевский экономико-гуманитарный институт

В. Н. Лозюк

аспирант, ассистент кафедры экономики предприятия, Макеевский экономико-гуманитарный институт

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Ф. Ю. Андрійчук

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Гребінчук

викладач, Кіровоградський інститут комерції

СТРАТЕГІЧНЕ, ТАКТИЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Ю. Огаренко

аспірант, Класичний приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

С. А. Львіцина

Аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

С. В. Глухова

аспірант кафедри економіки, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Трофименко

аспірант, КПІ, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра теоретичної та прикладної економіки

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Л. С. Чеснакова

к.е.н., професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. О. Солодкий

к.е.н., заслужений діяч науки і техніки України, в.о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Гниляк

к.е.н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

БІРЖОВИЙ РИНОК США: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

П. О. Сидоренко

аспірант, Інститут світової економіки при НАНУ України

ВПЛИВ СТАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНВЕТОРІВ НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ НА ЦІНИ ТА ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ

А. В. Чернихівська

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

І. Л. Парасюк

Проект USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК), Кімонікс Інт. Інк., Головний радник  з питань стратегічного планування та економічного розвитку

АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ АГЛОМЕРАЦІЇ ЗАДЛЯ СПІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. І. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Святослав Князь

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Тетяна Неклюдова

начальник Навчального центру Національного банку України

Володимир Бодаковський

к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Р. Ю. Тормосов

канд. екон. наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Б. М. Сердюк

доц., к.т.н.

А. А. Лещук

студентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗБИТКІВ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН,  доцент кафедры «Менеджмент», СЭГИ ТНУ им. В.И.Вернадского

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ. ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАЧИНАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Г. Й. Лучко

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ КОМПАНІЯМИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

І. М. Герасименко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Н. В. Горбатовська

аспірант кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Е. Денисов

ст. викладач, Університету економіки та права «КРОК»

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірантка ТНЕУ

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ

О. С. Коцюба

старший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

О. Ю. Рижак

аспірант, Київськи Національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ

В. В. Тарасова

професор, к.е.н., Житомирський національний агроекологічний університет

МІЖГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІВНІВ ЗЕМЛЕМІСТКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

О. М. Чумак

магістрант

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

С. М. Аржевітін

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, докторант кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет iмені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. С. Земляков

здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. В. Шкрабак

к.держ.упр., доцент

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

В. П. Приходько

професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»