EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2011

С. О. Корецька

д.е.н., професор

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

О. В. Нусінова

к.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ЗА КОНТРОЛЬ

А. М. Якимова

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

В. А. Горб

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. І. Вініченко

д.е.н., проф.

М. В. Кравченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

О. П. Величко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ І БІОЛОГІЧНІ ПОТОКИ В АГРОБІЗНЕСІ

А. В. Буряк

аспірант, викладач-стажист кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. М. Андрієнко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТРАНСПОРТІ

Ю. С. Бут

здобувач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

А. Ю. Жулавський

к.е.н., Сумський державний університет, м. Суми

В. П. Гордієнко

к.е.н., ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м. Суми

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН

О. В. Гамова

кандидат економічних наук

В. А. Зубкова

ст. гр. ОА-08-1д, Запорізька державна інженерна академія

ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПЇДПРИЄМСТВАХ

І. О. Мельник

кандидат економічних наук, Заступник декана з навчальної роботи за напрямом «Менеджмент», Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Вакар

магістрант, Миколаївський державний аграрний університет

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

О. В. Дюканова

cтарший аналітик, Фундація з розвитку екологічних та енергетичних ринків

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ СО2 В УКРАЇНІ

І. В. Дульська

к.е.н., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування»ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

ВПЛИВ РОЗПОДІЛЬЧОГО ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

О. М. Жовна

кандидат економічних наук, доцент Криворізького технічного університету

О. М. Молодецька

кандидат економічних наук, доцент Криворізького технічного університету

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ЗА ПОТОЧНИЙ ТА МИНУЛІ ПЕРІОДИ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. С. Карасьова

аспірант, Дніпропетровський держагроуніверситет

РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗВІРІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Б. Найчук-Хрущ

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

У. І. Когут

к.е.н. доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2006-2011РР.

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ,,КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ”: ДЕФІНІЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Л. О. Коковський

к.г.н., Інститут туризму ФПУ, м. Київ  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

М. І. Русінко

аспірант, асистент кафедри обліку економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. П. Кравець

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. М. Зінченко

асистент кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Д. Г. Аманжаєв

Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, IIІ курс аспірантури, спеціальність «Фінанси та кредит»

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ІПОТЕКИ ТУРКМЕНІСТАНУ

І. Я. Бурда

здобувач Української академії друкарства

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА МІСЦЕ В НІЙ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ю. М. Цалько

здобувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

О. М. Поєнко

кандидат психологічних наук, менеджер з навчання агропромислового холдингу «Кернел»

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О. Я. Сухоребська

аспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕНЧУРНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В. М. Колесник

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і права

Д. О. Бельмак

магістр факультету менеджменту, Миколаївський державний аграрний університет

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К. К. Софійчук

аспірант

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

М. О. Зеленська

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

І. О. Гуща

кандидат економічних наук старший викладач кафедри економічної теорії,  Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПОЛІТИКА ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Н. І. Пахомова

к.е.н., Дипломатична академія України при МЗС України

ДЕЯКІ НАСЛІДКИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ТОРГОВЕЛЬНУ СИСТЕМУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРИЄДНАННЯ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ (СОТ)

Т. В. Паєнтко

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. М. Лаптєв

к.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

О. М. Герасименко

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

І. О. Драган

д.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖКГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Й. М. Дорош

Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО  ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

М. П. Денисенко

д.е.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

А. Б. Кондрашихін

завідувач кафедри Державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління МОНМС України

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. В. Пинда

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Г. В. Тельнова

к.е.н., доцент кафедри фінансів Донбаської державної машинобудівної академії

МІСЦЕ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

В. Є. Реутов

доктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

В. І. Саричев

к. і. н., доц., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

С. І. Рассадникова

к. е. н., доц., доцент по кафедрі економічних систем та економічних відносин, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Є. Фаборовський

здобувач

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Л. М. Волощенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Фінанси», Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

М. Й. Гедз

к. е. н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця