Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2012

І. А. Ігнатьєва

д. е. н., професор

О. І. Ігнатьєв

Київський Національний Університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

О. А. Гавриш

д. т. н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут»

І. О. Ляшенко

аспірант, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Обиход

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Т. Л. Омельяненко

провідний економіст Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

П. К. Бечко

кандидат економічних наук, доцент, Уманський національний університет садівництва

П. П. Войниченко

аспірант

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ

В. В. Жильченкова

к. э. н., доц.

В. А. Хацинская

ГВНЗ „Донецкий национальный техничнический университет”

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

А. Б. Почтовюк

к. н. д. у., доцент

К. О. Латишев

старший викладач, Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІД ВІДНОСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ХК «АВТОКРАЗ»

Н. М. Богдан

кандидат економічних наук, доцент кафедри Менеджменту міського і регіонального розвитку Харківської національної академії міського господарства

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

О. В. Іваницька

к. е. н., доцент НТУУ «КПІ»

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В. Г. Гадецький

к. е. н., доц.

М. В. Іщенко

ГВНЗ „ Донецький національний технічний університет”

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ

Н. В. Єгорова

канд. економ. наук, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

А. С. Зєніна-Біліченко

к. е. н., доцент кафедри Менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

П. В. Кухта

канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка

КРИЗИ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

В. В. Чорний

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Н. О. Коваль

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та кредиту

М. В. Борщ

cтудентка четвертого курсу Вінницького національного технічного університету України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ

В. В. Вертель

доцент кафедри «Менеджмент організацій і логістики» Державного економіко-технологічного університету транспорту

АНАЛІЗ ВТРАТ ЗАЛІЗНИЦЬ ВІД НЕЗАДОВОЛЕНОГО ПОПИТУ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

А. В. Гречко

канд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Н. А. Лунякова

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

И. В. Серветник

аспирант Университета банковского дела Национального банка Украины

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ УСЛОВНО-ПОСТОЯННОЙ ЧАСТИ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ С УЧЕТОМ ДЕПОЗИТНОГО РИСКА БАНКА

Л. О. Василькевич

пошукач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧОТИРИРІВНЕВОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Т. В. Солоджук

викладач кафедри фінансів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника”

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту Вінницький національний аграрний університет

О. Г. Коржевіна

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет, Вінницька філія

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Н. А. Шелест

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України, старший викладач, Національний Університет Оборони України, Київ, Україна

ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. П. Юрчук

старший викладач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Б. О. Тустанівський

асистент кафедри філософії та економічної теорії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ОБГРУНТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПОГЛИБЛЕННЯ ТРАНСАТЛАНТИЧОЇ ТОРГОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

О. В. Дмитрик

Голова Іллінецької районної ради

С. В. Крива

асистент кафедри «Фінанси»,  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Дем’яненко

асистент кафедри економ. кібернетики ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Запоріжжя

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Н. В. Діденко

Харківський  науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ПОБУДОВА МАТРИЦІ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Б. Письменна

аспірант Криворізького технічного університету

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИДОБУТКУ УРАНОВОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

Н. С. Опешко

аспірантка кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ»

Є. О. Коржов

начальник бюро перспективного розвитку ПАТ «НКМЗ» м. Краматорськ, аспірант, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Підгурська

аспірант Університету банківської справи НБУ, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОНДІВ СУВЕРЕННОГО ДОБРОБУТУ

В. М. Рогульський

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ САРМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

І. І. Ковалик

аспірантка кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Касперович

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. П. Макар

аспірант, ЛДНУ ім. І. Франка

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. О. Павлишина

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Б. В. Заремський

аспірант 3-го року навчання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

А. О. Тимошенко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ФІЛОСОФІЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Л. О. Денисенко

проф., к.т.н., Київський національний університет технологій та дизайну

С. Є. Шацька

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

О. И. Жилинская

Харьковская национальная академия городского хозяйства

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ НА УРОВНЕ ТУРФИРМЫ

М. О. Кобзева

аспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Д. В. Сотнікова

аспірантка кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Анопрієнко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

В. В. Ясишена

к. е. н., викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки

ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Е. Петровська

к.е.н., асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ГАЛУЗІ СВІТОВОГО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Н. О. Крикун

асистент, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка, Україна

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т. Р. Луцик

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ НА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

В. В. Тринчук

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

В. О. Фастунова

старший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

К. Ю. Комолова

аспірант

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ю. В. Махнарилов

кандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Толюпа

старший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ

М. В. Чорна

д. е. н., професор, ХДУХТ

І. В. Пірятінська

аспірант, ХНУБА

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Каховська

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ, м. Дніпропетровськ

РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ СУТНІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОСТІ І ЇЇ ПРОЯВУ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

К. В. Савчук

аспірант, Національний університет харчових технологій

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. Г. Давидова

асистент кафедри менеджменту  інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:СВІТОВИЙ ДОСВІД

Л. А. Оліх

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

В. Я. Нусінов

доктор економічних наук, професор

А. Б. Ярова

кандидат економічних наук

ВРАХУВАННЯ ЧАСОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДСТРОЧКИ НАСТАННЯ МОМЕНТУ ТЕХНІЧНОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ГЗК

Л. О. Українська

д. е. н., професор кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету

К. О. Знак

аспірант кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету

МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

В. В. Зубенко

здобувач Чернігівського Державного інституту економіки і управління, заступник Генерального директора Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (м. Київ)

СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М. І. Виклюк

канд. екон. наук.

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ

М. О. Турко

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. В. Ящишина

к .е. н., доцент, докторант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, м. Київ

СИСТЕМНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Є. С. Кузнєцов

аспірант НТУУ «КПІ»

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

М. О. Губа

аспірант кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України

МИТНИЙ ПОСТАУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В. А. Головко

аспірант, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Т. М. Довга

аспірантка економічного факультету київського національного університету  імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ І ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

О. В. Кендюхов

д. е. н., проф. завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком Донецького національного технічного університету

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ

О. Г. Данькевич

старший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій

УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

І. П. Садловська

к. е. н., доцент  кафедри менеджменту організацій та логістики Державного економіко-технологічного університету транспорту

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

І. А. Воловик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

О. М. Стеценко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

А. С. Донських

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА – СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Н. М. Іванченко

асистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровський державний аграрній університет

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Т. М. Нагорна

аспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. П. Приходько

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету

НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. О. Сітковська

к.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Кравчик

керівник науково-інформаційного відділу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

В. П. Якобчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічно теорії Житомирського національного агроекологічного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В. Я. Нусінов

д. е. н. професор, професор кафедри обліку,  аудиту та фінансового аналізу, Криворізький національний університет

К. О. Астаф’єва

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами,  Криворізький національний університет

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

С. В. Тарабановська

здобувач Луганської філії, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬООБЛАСНОЇ КООПЕРАЦІЇ НА 2013-2017 РОКИ

Н. П. Мешко

д. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД МИТНОЇ СПРАВИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

І. Г. Ханін

к. т. н., професор кафедри міжнародної економіки та світових фінансів  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ОНТОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. С. Бєлозерцев

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Н. Г. Метеленко

д. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Лисенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ – ФІНАНСОВИЙ ТЯГАР УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. Р. Бахматюк

Здобувач Академії муніципального управління

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ РИЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

М. В. Костромський

старший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

О. В. Коваленко

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, завідувач кафедри економіки підприємств, Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя

КРИЗОВІ ЯВИЩА НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Белік

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Південного філіалу Національного університету  біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ЛОГІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ І ТОВАРОПРОВІДНИХ СТРУКТУР В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

М. В. Сігнатулін

Викладач кафедри економіки та організації підприємств АПК Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Р. Купчак

кандидат экономических наук, Доцент кафедры международной экономики, маркетинга и менеджмента Ивано-Франковского учебно-научного института менеджмента Тернопольского национального экономического университета

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЭК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

О. М. Потишняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ВОВНИ

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. В. Бербенець

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. В. Орлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Одеса)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ І ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»