Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2013

Н. В. Калинчик

доктор экономических наук

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА?

Mykola V. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences

GROWTH STRATEGY OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE: DOES IT EXIST?

В. Г. Швец

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры учета и аудита, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев

И. П. Романюк

аспирантка, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

V. G. Shvets

PhD, Taras Shevchenko Kiev National University, Kiev

I. P. Romaniuk

Postgraduate student, 1st year, Taras Shevchenko Kiev National University, Kiev

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LIFE QUALITY DEFINITION

С. В. Козловський

д. е. н., проф., завідувач кафедри адміністративного менеджменту та державного управління Вінницького національного аграрного університету

О. М. Бурлака

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та державного управління Вінницького національного аграрного університету

ІНДИКАТИВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. V. Kozlovskiy

Doctor of Economics Science, Professor, Head of department of administrative management and state administration of the Vinnytsya national agrarian university

O. M. Burlaka

Postgraduate student of department of administrative management and state administration of the Vinnytsya national agrarian university

THE INSTRUMENTS OF PROVIDING OF ECONOMIC STABILITY

О. І. Зоріна

д. е. н, професор, зав. кафедри «Маркетинг на транспорті» Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

E. I. Zorina

d. e. s., professor, zav. the department «Marketing on the transport» of the Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

WAYS OF THE OPERATING COST CUTTING OF RAILWAYS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF REFORMATION

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

О. О. Лисянська

здобувач кафедри кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

V. V. Kovalenko

Doctor of Science., Professor, Head of the Department of Banking, Odessa National University of Economics

A. A. Lysianska

Postgraduate of Department of Banking, Odessa National Economic University

THE FEASIBILITY OF CONSTRUCTING A SYSTEM OF COST-EFFECTIVENESS OF THE BANK ON THE BASIS OF THE METHOD OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN THE MECHANISM OF PROFIT

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ "АКАДЕМІЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ", "УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО (АКАДЕМІЧНОГО) ПІДПРИЄМНИЦТВА" ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНО-РИНКОВОГО ТИПУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

O. O. Romanovskyi

Doctor of pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin| International University (USA) Ukraine” (Kiev)

DEFINITION OF THE ESSENCE "ACADEMIC CAPITALISM", "UNIVERSITY (ACADEMIC) ENTREPRENEURSHIP" AND INNOVATION OF THE ECONOMIC AND MARKET TYPE IN HIGHER EDUCATION AS ECONOMIC CATEGORIES

О. С. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, associate professor department of economics, accounting and audit, Kyiv national University of technologies and design

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

А. В. Ткачова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

СПЕЦИФІКА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. V. Tkacheva

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of department «Economy of Enterprise», Makeyevka economic-humanitarian institute, Makeyevka

SPECIFIC AND DYNAMICS OF INFORMATIVE SECTOR OF UKRAINE ECONOMY

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. І. Рошва

магісрантка 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

A. Y. Roshva

master, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

RECORDING AND ANALYSIS OF CREDIT TRANSACTIONS

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ya. M. Kashuba

Ph.D., Professor of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics and Management, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

MECHANISMS OF FORMATION AND USE MONITORING RESULTS TO IMPROVE THE VIABILITY OF ENTREPRENEURSHIP

Р. М. Циган

старший викладач кафедри облік, аналіз і аудит, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

А. О. Кравченко

студент 5-го курсу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ В УКРАЇНІ

R. M. Tsygan

senior lecturer in accounting and auditing, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

A. O. Kravchenko

student 5th year, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Ж. В. Семчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

О. С. Процевят

студентка, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Р. М. Скриньковський

викладач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

J. V. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

O. S. Protseviat

student at the National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

R. M. Skrynkovskyy

lecture of demography, labor relations and social policy department, Lviv University of Business and Law, Lviv

FEATURES INSURANCE INTERNATIONAL BUSINESS

А. В. Бєгун

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційного менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВТОРГНЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

A. Biegun

Ph.D. associate Professor of the Department of information management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF INTRUSION IN INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS

Т. В. Гильорме

преподаватель кафедры экономики промышленности и организации производства, ДВНЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепропетровск

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО – ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

T. V. Gillyorme

lecturer, Ukrainian state University of chemical technology, Dnepropetrovsk

DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR ASSESSING THE SOCIO - PROFESSIONAL QUALITY OF THE LABOUR FORCE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Е. В. Свириденко

к. э. н., доцент кафедры землеустройства и кадастра Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет», г. Симферополь

МУЛЬТИПЛИКАТОР ДОХОДНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

K. Svyrydenko

сandidate of economic sciences, аssociate professor of department of organization of the use of land and cadastre, of South filial of the National university of bioresearches and nature usufruct of Ukraine «Crimean agrotechnological university», t. Simferopol

THE MULTIPLIER OF PROFITABLENESS AS A CRITERION FOR EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND USE

В. О. Терновський

кандидат економічних наук, доцент кафедри Аналіз і контролінг, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ПРИЧИНИ ВИКОРИСТАННЯ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

V. O. Ternovsky

candidate of economic sciences, associate professor of Analyses and controlling department, Tavriya State Agrotechnological University, Melitopol

THE REASONS OF USING TOLLING OPERATIONS AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Н. В. Дулеба

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка», Національний транспортний університет, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

N. V. Duleba

Ph. D., associate professor, assistant professor of "Economics", National Transport University, Kyiv

RESEARCH TRANSFORMING THE CONCEPT OF "ECONOMIC SECURITY"

Т. І. Зосименко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

T. I. Zosymenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Economy of Enterprise, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

О. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ГРОШОВОГО ОБІГУ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Klymenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of Finance Kyiv Institute of Business and Information Technology

THEORETICAL GENERALIZATION FOR THE MEANING OF MONETARY OF ENTERPRISE

О. Л. Мусієнко

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

O. L. Musienko

Department of Economic kibernhetyky, Vinnytsia National Agrarian University

INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A COMPONENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Л. А. Кучерина

здобувач кафедри менеджменту, Академія муніципального управління, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

L. Kucheryna

Researcher, Department of management, Academy of municipal administration, Kyiv

STATE REGULATIONS OF RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT

Т. І. Мацюк

магістр, ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

T. I. Matsiuk

master's degree, Kyiv National Economic University the name of V. Getman, Kyiv

YOUTH POLITICS IN UKRAINE: THE MODERN STATE AND DIRECTIONS OF PERFECTION

Б. В. Заремський

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

B. V. Zaremskyi

postgraduate student of International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

STRATEGIC IMPERATIVES OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Bogdan Butko

PhD student of Department of International Economics of the Economical Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE OF SCIENTIFIC COOPERATION IN THE SPHERE OF INNOVATIONS

Т. І. Ломаченко

д. е. н., проф. кафедри фінансів і кредиту Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України, м. Севастополь

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕСУ

Т. I. Lomachenko

prof. Department of Finance and Credit Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Sevastopol

THE CORPORATE SYSTEM OF BUSINESS EVALUATION

М. М. Яневич

аспірант кафедри економіки підприємств та корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. M. Yanevych

graduate student of business economics and corporations, Ternopil National Economic University

EVALUATION OF TOOLS OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT IN CONFECTIONERY BUSINESSES

М. В. Ковтун

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

M. V. Kovtun

Postgraduate, Department of Economic theory, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

THE DIRECTIONS TO IMPROVE THE FUNCTIONING OF RESIDENTIAL PROPERTY MARKET IN MODERN ECONOMY OF UKRAINE

В. М. Колосок

д. е. н., проф., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

К. М. Дроботіна

аспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КРІ

V. M. Kolosok

d.e.n., prof., assistant professor of Enterprise Economy, DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

K. N. Drobotina

postgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

METHODOLOGICAL APPROACH FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED STEEL COMPANIES ON THE BASIS OF КРІ

І. О. Кондратюк

к. е. н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

О. В. Стадніченко

к. е. н., м. Кривий Ріг

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ

I. O. Kondratiuk

candidate of economic sciences, associate professor of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department, Kyiv National Economic University, Kyiv

O. V. Stadnichenko

candidate of economic sciences

ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE IN ACCOUNTING BUDGETARY INSTITUTIONS

А. М. Момчева

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

A. M. Momcheva

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University

INVESTMENT IN PERSONNEL AS A FACTOR OF ORGANIZATION EFFICIENCY INCREASING

М. В. Бодрецький

викладач, к. е. н., МАУП

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

M. V. Bodretskiy

lecturer, PhD of economics, The IAPM

CONDITION AND PROSPECTS OF QUALITY MONITORING SYSTEM CORPORATE GOVERNANCE IN BANKS

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Iu. Iedynak

Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE INSTITUTIONALIZATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

О. В. Мізіна

к. е. н., доц. кафедри економіки і маркетингу, Донецький національний технічний університет

В. Є. Капітонова

магістрант кафедри економіки і маркетингу, Донецький національний технічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ МАЙНА НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Mizina

Ph.D., associate professor, Department of Economics and Marketing, Donetsk National Technical University

V. Ye. Kapitonova

Master Student, Department of Economics and Marketing, Donetsk National Technical University

IMPROVEMENT OF METHODOLOGY FOR ASSESSING OF USE AND REPRODUCTION OF THE PROPERTY IN THE ENTERPRISE

Г. О. Сокотун

аспірант, НТУУ “КПІ”

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У ПОРІВНЯННІ З ІНОЗЕМНИМИ

G. O. Sokotun

postgraduate, NTUU “KPI”

COMPETITIVENESS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE IN COMPARISON WITH FOREIGN

С. Б. Іваницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Н. В. Анісова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Петрова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

S. B. Ivanytska

PhD in Economics, Associate Professor of business economics and human resource manage9ment Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

N. V. Anisova

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. O. Petrova

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

HUMAN RESOURCES ENTERPRISE: FACTORS OF FORMATION AND USE

Т. Ю. Котенко

асистент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Y. Kotenko

professor assistant at corporate finance department, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

COST PLANNING AND CONTROL IN FINANCIAL MANAGEMENT OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE

Л. Й. Височанська

старший науковий співробітник лабораторії науково-консультаційного забезпечення, економіки і маркетингу, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. I. Vysochanska

senior scientific worker of laboratory of scientific and consulting providing, economics and marketing, Carpathian state agricultural research station of Institute of agriculture of Carpathian region NAAS

THE DIRECTIONS OF INTEGRATION OF PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS

Н. А. Перевозчикова

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права, Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Л. А. Замета

магистрант кафедры стратегического управления экономическим развитием, Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА

N. A. Perevozchikova

Associate Professor, Donetsk national technical university, Donetsk

L. A. Zamieta

Master Student, Donetsk national technical university, Donetsk

STRATEGIC PLANNING AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF FLOWER BUSINESS

Н. Б. Теницька

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. М. Мяло

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Є. Л. Аніпір

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

N. B. Tenytska

senior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

O. M. Myalo

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

E. L. Anipir

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE CONTROL SYSTEM OF WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

О. Ю. Устьян

аспірант, Полтавський університет економіки і торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕОРІЇ

A. Ustian

graduate student of Poltava University of Economics and Trade

THE MAIN FEATURES OF MODERN INTERPRETATION OF SERVICES IN MARKETING THEORY

М. Б. Янчук

докторант, Національний авіаційний університет, м. Київ

КОНТРАКТ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АВІАБУДУВАННІ: СУТНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

M. B. Yanchuk

doctoral candidate, National aviation university, Kiev

LIFECYCLE CONTRACT AS INTEGRATION MECHANISM OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN AIRCRAFT CONSTRUCTION: ESSENCE AND APPLICATION

Е. О. Сіра

здобувач, Львівська комерційна академія

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ: ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

E. Sira

Lvov Academy of Commerce

INVESTMENTS IN FIXED ASSETS UKRAINE: SOURCES OF FUNDING AND PERFORMANCE

О. В. Болотна

к. е. н., доцент , кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна

ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

O. Bolotna

candidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University V. N. Karazin

THE TOURISM INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF UKRAINE'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

G. M. Chepelyuk

PhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INTERNAL CONTROL OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONAL FIXED ASSETS USAGE

Н. І. Бузак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

N. I. Buzak

P.h.D., assistant professor, department of аccounting, Kiev national university of trade and economics, Kiev

VALUATION OF FINANCIAL INVESTMENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

К. К. Писанець

аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ МОДЕЛІ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА У СПОЖИВЧОМУ СЕГМЕНТІ

K. K. Pysanets

postgraduate, economic cybernetics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CREDIT SCORING MODEL SELECTION PROBLEM FOR CREDIT RISK ASSESSMENT OF BORROWER IN CONSUMER SEGMENT

Т. В. Сак

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Н. П. Оліфірович

магістрант кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sak

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National University

N. Oliphirovych

Master’s Student at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC ANALYSIS OF THE ENTERPRISE ECONOMIC RESILIENCE

Н. Р. Швець

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Р. П. Фустій

здобувач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА FOREX-РИНКУ В СКЛАДІ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. R. Shvets

PhD, associate professor, professor of finance and credit Chernivtsi National University, Chernivtsi

R. P. Fustij

researcher Chernivtsi National University, Chernivtsi

FINANCIAL SECURITY FOREX-MARKET CURRENCY WITHIN NATIONAL SECURITY

Б. Б. Мариняк

аспірант ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» м. Київ, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

B. B. Marynyak

postgraduate student of PI «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SECURITY OF SYSTEM ACTIVITY OF THE POPULATIO

І. А. Шавло

Науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права

Н. Г. Шкуренко

Науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ДОХОДАМИ

I. A. Shavlo

researcher of Research Institute of Financial Law

N. G. Shkurenko

researcher of Research Institute of Financial Law

ANALYSIS FUNCTIONING BUDGET CLASSIFICATION BY INCOME

О. І. Литвинов

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. I. Litvinov

postgraduate, assistant Department of economy of enterprise, Donetsk national university of economics and trade named after of Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Donetsk

STRATEGIC DIRECTIONS OF STABILIZATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC TRADE ENTERPRISES

О. М. Бондарчук

к. т. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Б. Ю. Голобородько

студент 4 курсу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

O. M. Bondarchuk

CSc. (Engineering), associate professor of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprise, Kryvyi Rih Institute of Economics SHEI «Kryvyi Rih National University»

B. Y. Goloborodko

4-year-student, Kryvyi Rih Institute of Economics, SHEI «Kryvyi Rih National University»

INCREASING THE EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE ACTIVITY ON THE BASIS OF PRIME COST OPTIMIZATION

Н. І. Антощишина

Н. І. Антощишина, к. е. н., доцент каф. економіки, обліку та аудиту Європейського університету, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЄС

N. I. Antoschishina

k. e. n., doc. kaf. Economy, account and audit of Evropeyskiy university

INTEGRATION PROCESSES OF UKRAINIAN TRANSPORT SYSTEM INTO THE EU

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет, м. Харків

А. О. Черниченко

студентка, Харківський національний економічний університет, м. Харків

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

A. A. Chernychenko

student, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

CHOOSING THE BEST METHOD DIVERSIFYING ENTERPRISES

Н. Ю. Гладинець

здобувач кафедри економіки підприємства ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Y. Hladynets

Postgraduate of business economics SHEE "Uzhgorod National University", Uzhgorod

INTEGRAL EVALUATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

С. В. Гушко

д. е. н., професор, декан обліково-економічного факультету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

S. V. Hushko

Doctor of Economics, Professor, Dean of Accounting and Economics Faculty, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY AND MODERN REGIONAL INVESTMENT POLICY IN UKRAINE

В. В. Чередниченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСНОВНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. V. Cherednichenko

PhD, Associate Professor, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

KEY FACTORS OF UKRAINIAN PORTS COMPETITIVENESS IN A GLOBALIZING

Н. В. Короленко

к. э. н., доцент кафедры менеджмента и социально-гуманитарных наук Одесского филиала Европейского университета

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

N. V. Korolenko

Doctor of Philosophy (PhD) in Еconomics, Associate Professor of Department of Management and Social and Humanity Sciences of Odessa branch of European University

RISK MANAGEMENT OF THE LOGISICS SYSTEM OF AN ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

Г. В. Мозгова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. Mozgova

candidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University

TOOLS OF INTERNET MARKETING AND THEIR ADVANTAGES FOR MODERN UKRAINIAN ENTERPRISES

И. А. Букреев

аспирант третьего года обучения РВУЗ Крымский инженерно-педагогический университет

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШАЯ ЯЛТА)

I. A. Bukreev

Third year graduate student RHEI Crimean Engineering and Pedagogical University

STRATEGIC DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF THE RECREATIONAL POTENTIAL (FOR EXAMPLE, THE REGION'S BIG YALTA)

Є. В. Панкратьєва

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

E. V. Pankratyeva

graduate, DNNU “Academy of Financial Management», Kiev

ON EFFICIENCY OF METHODICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF UKRAINIAN PUBLIC ENTERPRISES

О. І. Заяць

аспірант, асистент кафедри міжнародного бізнесу та менеджменту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ КРАЇНАМИ

O. Zayats

postgraduate student, assistant of department of international business and managerment, State higher educational establishment «Uzhgorod National University», Uzhgorod

THEORETICAL BASIS OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN CONDITIONS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS AMONG COUNTRIES

О. О. Бойко

старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ

A. A. Boіko

senior lecturer in business economics and international economics, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

GOVERNMENT CONTROL OF COMMODITY MARKETS

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент кафедри фінансів і державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

Ю. В. Рогожа

головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи, Пенсійний фонд України Жовтневого району, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

M. V. Tymoshenko

Ph.D, associate pofessor of the department of the Finance and Governance, The state Financial Dnipropetrovs’k academy, Dnepropetrovsk

U. V. Rogozha

Chief Specialist of the monitoring and checkout - work department, the Pensions Fund of Ukraine in Zhovtnevyy district of Dnipropetrovsk

PROBLEMS OF THE PENSION FUND OF UKRAINE FILLED IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCES

О. П. Макар

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Г. Я. Ільницька-Гикавчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

І. С. Дулин

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. P. Makar

Ph.D., assistant professor of environmental policy and environmental management activities, Lviv Politechnic National University

G. Y. Ilnytska-Gykavchuk

Ph.D., assistant professor of environmental policy and environmental management activities, Lviv Politechnic National University

I. S. Dulyn

Ph.D., assistant professor of environmental policy and environmental management activities, Lviv Politechnic National University

ІNTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT AND THE PROSPECTS FOR ITS USE IN UKRAINE

М. І. Назаров

аспірант, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ: СУТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ

M. I. Nazarov

postgraduate, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

THE COMPETITIVENESS OF THE REGION: THE ESSENCE AND PROPERTIES

К. М. Кащук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

АГРОТЕХНОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ЯК ЗAСIБ ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА

K. M. Kashchuk

post-graduate student, Zhytomyr national agroecological university

AGROTECHNOLOGICAL PLATFORM AS A INSTRUMENT OF INTEGRATION OF AGRARIAN SCIENCE AND PRODUCTION

М. І. Крючкова

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ КОНОПЕЛЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

M. I. Kryuchkova

postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON THE COLLECTION EFFICIENCY OF HEMP CULTIVATION

М. Р. Клітна

студентка Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

І. А. Брижань

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

СТАН І РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Klitna

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. Bryzhan

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STATE AND DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION AND MARKET OF ORGANIC PRODUCTS IN UKRAINE

М. В. Жиліна

к. е. н., доцент кафедри економіки і управління, Донбаського державного технічного університету, м. Алчевськ

ВТРАТИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ

M. V. Gilina

c. e. n., associate professor of department of economy and management Donbasciy state technical university, Alchevsc

LOSSES OF POTENTIAL OF LABOUR RESOURCES:TABLE OF CONTENTS AND ESSENCE

Ю. С. Папіж

к. е. н., доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Yu. S. Papizh

PhD in Economics, Associate Professor of Management of the production sphere, State University «National Mining University», Dnipropetrovsk

THEORETICAL BASIS OF THE FORMATION OF THE ECONOMIC STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Д. І. Голубєв

Викладач НФ ДВНЗ «Запорізький національний університет»

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

D. I. Golubev

teacher NF, DVNZ the «Zaporozhia national university»

IMPROVEMENT OF CRITERIA OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISES OF ENGINEER

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ОЦІНКА РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

RISK ASSESSMENT THROUGH THE LEGALIZATION OF CREDIT TRANSACTIONS

В. В. Лагодієнко

д. е. н., професор кафедри маркетингу, підприємницької діяльності і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

V. V. Lahodiyenko

Ph.D., professor of marketing, business and trade Odessa National Academy of Food Technologies

FEATURES OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT ELECTRIC POWER SECTOR

С. В. Смерічевська

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики  Донецької академії автомобільного транспорту

Д. В. Дорошкевич

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

S. V. Smerichevska

PhD in Economics, Head of the Department of Management and Logistics, Donetsk Academy of Motor Transport

D. V. Doroshkevych

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management and tourism department, National Transport University

THE EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL FORMS OF TRANSPORT LOGISTICS

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

А. М. Дідик

кандидат економічних наук, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ В УМОВАХ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Oleg Kuzmin

PhD (Economics), Professor, Director of Educational-scientific Institute of Economics and Management Lviv Polytechnic National University

Andrii Didyk

PhD (Economics), Searcher Lviv Polytechnic National University

WAYS OF IMPROVEMENT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MICROCLIMATE OF COLLECTIVE IN CONDITIONS OF MULTI-VECTOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

О. Е. Кузьмин

института экономики и менеджмента предприятий, Национальный университет «Львовская политехника»

А. Н. Дидык

кандидат экономических наук, соискатель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника»

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ ПОЛИВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

О. В. Акімова

Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

O. V. Akimova

Candidate of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Audit, Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

INSTITUTIONAL PREREQUISITES OF FORMATION OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE SYSTEM IN UKRAINE

О. В. Орлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Одеса)

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

O. V. Orlova

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit of the Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade (Odessa)

EVOLUTION OF APPROACHES TO ASSESSING THE SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE

О. В. Семененко

асистент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. V. Semenenko

assistant of service management department, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC TRENDS ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY UKRAINE

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ГЕНЕЗИС ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

GENESIS OF CAUSES AND CONSEQUENCES OF ECONOMIC CRISIS IN THE MARKET ECONOMY

А. О. Волкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ

A. A. Volkovа

Ph.D., assistant professor of management of environmental activities, Odessa State Environmental University, Odessa

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM AS A PRIORITY COMPONENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE IN THE XXI CENTURY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»