Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2014

С. М. Кожем’якіна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

Н. І. Патика

кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОЦЕСИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

S. M. Kozhemyakina

PhD (Econ.), Docent, Head of the Theoretical and Applied Economics Department, State Employment Service Training Institute, Kyiv

N. I. Patyka

PhD (Econ.), Docent, Vice-Rector for Scientific and Academic Affairs, State Employment Service Training Institute, Kyiv

THE PROCESSES OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МЕРЕЖІ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ SWIFT

U. P. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar, Dnipropetrovsk

USING INTERNATIONAL ELECTRONIC NETWORK OF THE INTERBANK SETTLEMENTS SWIFT

О. Г. Чирва

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

O. G. Chyrva

doctor of economical science, associate professor, head of the chair «Marketing and business management » State Uman Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES, AS THE FORMATION OF A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOR INVESTMENT

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. G. Fadyeyeva

Doctor of Economics, Associate professor, Professor of economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN COSTS PLANNING FOR PRODUCTION OF HYDROCARBONS AT NATIONAL OIL AND GAS COMPANIES

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

К. П. Лисунець

аспірантка кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

M .S. Pashkevych

Doctor of Sciences (Economics), Associated Professor, Professor of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

K. P. Lysunets

Post-graduate of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

PRINCIPLES OF THE MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY FROM THE CURRENT REGIONAL POLICY PERSPECTIVE

О. В. Мороз

доктор економічних наук, професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Cемцов

кандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПОРТУНІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ЯК КОНФЛІКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР

O. V. Moroz

Doctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsia

V. M. Semtsov

associate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil  National Economic University, Vinnitsia

G. S. Kukel

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

OPPORTUNISTIC ACTIVITY IN AGRICULTURAL OF UKRAINE CONFLICT AS A FACTOR FORMING

Е. М. Забарна

д. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет

К. І. Дімітрашко

магістр, Одеський національний політехнічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

E. Zabarna

Doctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of Economic Systems and Management of innovation development, Odessa National Polytechnic University

K. Dimitrashko

magister, Odessa National Polytechnic University

DEVELOPMENT STRATEGY OF INNOVATION SECTOR ENTERPRISES IN THE REGION

L. O. Kutsekon

Ph.D., Associate Professor of the department of Economics of enterprise named by Prof. Romanenko I. N. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STRATEGIC DEVELOPMENT OF SUGAR BEET SUBCOMPLEX

Л. О. Куцеконь

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства  ім. проф. Романенка І.Н. Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Н. Ю Чорна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

К. В. Білоус

магістрант кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ПОКРАЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head. Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

N. Chorna

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

K. Belous

undergraduate of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

RESEARCH TO IMPROVE PROFITABILITY FACTORS ENGINEERING ENTERPRISE

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Я. Ю. Яковенко

студентка, КрНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ЗВІТ ПРО СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Ya. Yu. Yakovenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Na­tional University

SUSTAINABILITY REPORTING AS AN ANALYTICAL TOOL FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Т. М. Кушнір

доцент, к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНСТИТУТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: РЕКЛАМНІ ПОСЕРЕДНИКИ

T. M. Kushnir

associate professor, candidate of economic sciences, associate professor of department of marketing of Ivan Franko National University of L'viv

INSTITUTES OF MARKETING INFRASTRUCTURE: PUBLICITY MEDIATORS

В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент кафедри управління та економіки підприємства, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА КОКСОХІМІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Kotlyarova

a candidate of economic sciences, is an associate professor of department management and economy of enterprise

AN ESTIMATION OF RELIABILITY OF SUPPLYING WITH RAW MATERIAL IS ON COKECHEMICAL ENTERPRISES

Н. М. Сушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

N. М. Sushko

an associate professor, associate professor of department, is the Kyiv national trade and economic university, Kyiv

FORMING OF THE PREVENTIVE SYSTEM OF PROTECTION OF CONSUMERS OF FINANCIAL SERVICES

М. І. Мурашко

к. е. н., доцент, директор Чернігівського інституту МАУП

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

M. I. Murashko

Ph.D. Economics, Director of Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

REGIONAL ASPECTS OF THE QUALITY OF LABOR

Ю. В. Забарна

здобувачка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ЗАПОРУК РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Y. V. Zabarna

researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE PURCHASING POWER IN UKRAINE AS A ONE OF THE KEYS OF GOOD NUTRITION

І. І. Богатирьов

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДИВІДЕНДНА КОМПОНЕНТА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ

I. I. Bohatyriov

Ph.D., associate professor of the department of international accounting and auditing SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

DIVIDEND COMPONENTS OF THE FINANCIAL COMPANY'S POLICY

О. В. Пащенко

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. V. Pashchenko

candidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

PRICING ON THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

А. М. Мельник

аспірант кафедри фінансів Національного університету ДПС України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

A. M. Melnik

PhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

THE EVOLUTION OF ECONOMIC THOUGHT ON TAXATION OF IMMOVABLE PROPERTY

Ю. М. Ярова

здобувач, Вінницький національний аграрний університет, викладач, Вінницький кооперативний інститут

О. О. Прутська

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Yu. M. Yarova

O. O. Prutska

ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RURAL HOUSING ESTATES IN UKRAINE

Н. Б. Теницька

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. С. Струць

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

N. B. Tenytska

senior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

O. S. Struts

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE CURRENT CAPITAL MANAGEMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES

В. С. Лисенко

аспірант ДВНЗ «УАБС НБУ»

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

V. S. Lysenko

Ph.D. Student, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE VOLUNTARY HEALTH INSURANCE PRODUCTS DEVELOPMENT

І. В. Карпова

аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗМІСТ ТА ФАКТОРИ НАГРОМАДЖЕННЯ

I. V. Karpova

graduate student "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine», m. Kyiv

THE PHENOMENON OF SOCIAL CAPITAL: THE CONTENT AND ACCUMULATION FACTORS

Б. Ю. Москвін

аспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

B. Y. Moskvin

Postgraduate student, Self-governing (autonomous) research university “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kiev

INVESTIGATION THE SPECIFIC OF BEHAVIOR OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE DOMESTIC MARKET FOR CORPORATE CONTROL

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

S. V. Romanchuk

PhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FINANCIAL INSTRUMENTS OF STIMULATING WASTE RECYCLING OF SUGAR PRODUCTION

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПРАВИЛА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Anzhelika Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division

MODERN CENTRAL BANK’S INTEREST RATE POLICY: RULES AND TENDENCIES

Я. І. Мулик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ya. I. Mulyk

post-graduate student, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

FORMATION OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL ENSURING OF FINANCIAL SAFETY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Л. В. Гогуля

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД

L. V. Gogulya

the postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF THE LIFE CYCLE OF THE ORGANIZATION: BEHAVIORAL APPROACH

О. С. Синиця

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В АГРАРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ САМОДОСТАТНІХ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ АГРОФОРМУВАНЬ

O. S. Synytsia

postgraduate, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

CLUSTERING IN AGRICULTURAL ENERGY AS A TOOL FOR BUILDING SELF-SUFFICIENT AND COMPETITIVE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. В. Біляк

кандидат економічних наук, Доцент кафедри  менеджменту ім. Й.Завадського  НУБіП

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР – ЗАПОРУКА УCПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Y. Biliak

Phd, associate professor, department of management NUBIP

CORPORATE SECRETARY - THE KEY TO SUCCESSFUL ACTIVITIES OF THE CORPORATION

С. Б. Іваницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. B. Ivanytska

PhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

REGIONAL YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

В. В. Гарбар

здобувач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

V. V. Harbar

degree seeking applicant of the Department of Marketing Uman National University of University

STRATEGIC DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FARM EMTERPRISES

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. A. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THEORETICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. А. Лебедева

к. т. н., доцент кафедры менеджмента, Международный гуманитарный университет, г. Одесса

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

N. A. Lebedeva

PhD in Engineering, Associate Professor Department of Management International Humanities University, Odessa

PROBLEMS FACED BY MARKETING RESEARCH OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICES IN UKRAINE AND APPROPRIATE SOLUTIONS THEREFOR

Г. В. Піньковська

к. е. н., науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Київ

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

G. V. Pinkovska

Ph.D. in Economics, Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT SITUATION ANALYSIS OF THE CULTURAL ENVIRONMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

М. С. Письменна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, економіки та права, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

M. S. Pysmenna

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Economics and Law, Kirovohrad Flying Academy of National Aviation University, Kirovohrad

SYSTEM OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OF PUBLIC PROCUREMENT

Я. О. Ходова

аспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ МЕХАНІЗМОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГУ

Yana Khodova

the postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

 METHODICAL QUESTIONS LOCATION EFFICIENCY FOR THE FINANCIAL MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTAIN INTEGRATED HOLDING

Г. Р. Салітра

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ

Anna Salitra

postgraduate, National Shipbuilding University named after Admiral S.O. Makarov

IMPROVING THE WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

О. Г. Сорокін

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРАКТЕРУ ТА ТИПУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

A. G. Sorokin

postgraduate student, Classical Private University, town Zaporizhzhya

THE IDENTIFICATION OF THE CHARACTER AND TYPE OF SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URANIUM INDUSTRY

С. Ю. Кулакова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. С. Мірошниченко

студентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТУ ЕКОНОМІКИ

S. Kulakovа

Ph.D., senior lecturer of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

A. Myroshnychenko

student, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE FOR THE MODERN CONDITIONS TO DEVELOPMENT OF ECONOMICS

О. В. Молдавська

к. е. н., доцент кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. V. Moldavska

Doctor of Sciences (Economics), associate professor, Department of Statistics and Economic forecasts, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

SOME ASPECTS OF USING STRUCTURAL ANALYSIS IN THE COMPREHENSIVE ESTIMATION OF CREDIT PORTFOLIOS’ QUALITY OF UKRAINIAN BANKS

К. І. Новікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України

Л. Ф. Новікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

K. I. Novikova

Ph.D., associate professor, associate professor of FEA management department of Ukrainian Academy of Customs

L. F. Novikova

Ph.D., associate professor, associate professor of finance and credit department of Ukrainian Academy of Customs

CURRENT STATE OF INVESTMENT AND INNOVATION SECURITY OF UKRAINE

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR TRANSACTION COST ACCOUNTING

Ю. І. Бистрякова

кандидат економічних наук, завідувач кафедрою державного управління для сталого розвитку Державної екологічної академії  післядипломної освіти та управління Мінприроди України

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО: КОНТЕКСТ УПОРЯДКУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ю. И. Быстрякова

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного управления для устойчивого развития Государственной экологической академии последипломного образования и управления  Минприроды Украины

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИЙ РИО: КОНТЕКСТ УПОРЯДОЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Iuliia Bystriakova

Ph. D. in Economics, Head of department of public  administration for sustainable development State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management

INTEGRATING THE “RIO CONVENTIONS” PROVISIONS: THE REGIONAL LEVEL CONTEXT

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ» ТА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗМІСТУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

I. A. Mishchenko

Ph.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

VALUE OF THE CATEGORY "ADMINISTRATIVE STAFF" AND FORMATION OF SCIENTIFIC CONTENT OF THEIR ACTIVITIES

Ю. І. Швабу

к. е. н., викладач кафедри фінансів, ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Schwab

Ph.d., lecturer in finance, PVNZ "Bukovina University", Chernivtsi city

MECHANISM LEVYING LOCAL TAXES CHERNIVTSI REGION

К. В. Березовик

асистент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ МАРКЕТИНГ-АУДИТУ

K. V. Berezovik

assistant of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics

METHODOLOGICAL TECHNIQUES MARKETING AUDIT

О. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПЦІЇ ТА РЕСУРСНА МОДЕЛЬ

O. M. Vovk

associate professor of department of economy, National aviation university,  Kyiv

DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL: CONCEPTIONS AND RESOURCE MODEL

Д. В. Олексіч

к. е. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м. Суми

СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ КЛЮЧОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ В УМОВАХ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

D. V. Oleksich

Ph.D., Associate Professor of Theoretical and Applied Economics SHEI “Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine”, Sumy

SCRIPTS INTERACTION OF KEY ECONOMIC ACTORS IN TERMS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH

І. В. Король

к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

I. V. Korol

PhD, senior lecturer of the department of marketing and business management, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

STATE ROLE IN FORMING COMPETITIVE STATUS OF COUNTRY IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF NATIONAL BRENDING

І. М. Шост

к. е. н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Л. В. Винятинська

здобувач, асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу. Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ

I. M. Shost

L. V. Vyniatynska

DIRECTIONS OF STATISTICAL ANALYSIS OF SOLVENCY OF FORESTRIES

Т. В. Герасименко

канд. геол. наук., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

ПРО ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ІМПОРТОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Т. V. Herasymenko

Cand. Sci. (Geol.) assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk, Ukrainе

ABOUT THE BENEFITS OF STATE HYDROCARBONS MINERAL BASE TO IMPORTED PRODUCTS

І. М. Пальчик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

I. M. Palchyk

Ph.D., associate professor of department of management and right, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university, Dnipropetrovsk

LOGISTICS COMPANY MANAGEMENT – THEORETICAL - METHODOLOGICAL ASPECT

Т. В. Алёшина

к. э. н., доцент кафедры менеджмента, Национальная Металлургическая академия Украины

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

T. V. Aleshina

candidate of economic sciences, docent, Department of Management, Faculty economic and Management, National Metallurgical Academy of Ukraine

MULTIFACETED APPROACH TO ASSESSING THE PROCESS MATURITY OF THE ORGANIZATION

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Н. М. Свєтлова

доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

B. P. Dmitruk

Ph.D., Professor, Department of Accounting and Auditing, East European University of Economics and Management

N. M. Svyetlova,

Associate Professor of Accounting and Auditing, East European University of Economics and Management

FEATURES AND PROBLEMS OF COMMERCIALIZING ACCOUNTING UTILITY SERVICES AS PART OF ENERGY SUPPLY

С. А. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв, Україна

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПОКРАЩЕННЯМ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ-ВИРОБІВ

S. A. Tkachenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev, Ukraine

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE SEPARATE ACCOUNTING AND ECONOMIC COST-EFFECTIVENESS ASSOCIATED WITH IMPROVED QUALITY CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PARAMETERS OF FINISHED PRODUCTS-PRODUCTS

Т. Й. Товт

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ВРАХУВАННЯ ЧИННИКА РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

T. Tovt

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of Management and Economic Management, Mukachevo State University, Mukachevo

CONSIDERATION OF RISK FACTORS IN MAKING INVESTMENT DECISIONS ABOUT PROJECT FINANCING

І. Ю. Крижановська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Kryzhanovs’ka

postgraduate, Mykolaiv national agrarian university

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL MARKET

К. В. Якушова

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

C. V. Yakushova

the postgraduate, Mykolayiv national agrarian university, Mykolayiv

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF ENVIRONMENTALLY LAND USE IN UKRAINE

А. Т. Тунян

аспірантка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. T. Tunian

postgraduate student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FORMATION OF THE INTEGRATION PROCESSES

С. В. Северина

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ЗАСТОСУВАННЯ "МОДЕЛІ МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ" DEA АНАЛІЗУ НА ПРАКТИЦІ

S. Severinа

graduate student of finance and credit, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE USE OF "MODEL MULTIPLIERS" DEA ANALYSIS IN PRACTICE

К. В. Антоненко

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри міжнародних Економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

М. В. Бардась

Магістр Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

СУЧАСНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

E. V. Antonenko

PhD in Economics, Associate Professor of International Economic and Business Relations Institute of International Relations National Aviation University

M. V. Bardas

Master of the Institute of international relations National aviation university

MODERN MERCHANDISING METHODS AND THEIR PRACTICAL USE IN TRADE POLICY

Е. Н. Виниченко

к. э. н, доцент, докторант Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля

КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

O. M. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

CONTROL AS THE EFFECTIVE WAY TO DETERMINE OFFICIALS’ LIABILITY FOR VIOLATIONS IN TAXATION

Т. А. Пінчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Т. В. Шрам

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. А. Pinchuk

k. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical University

T. V. Shram

k. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ACCOUNTING RECEIVABLES IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

І. І. Набок

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ

Д. П. Хомутовська

магістр Інституту міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. I. Nabok

PhD in Economics, Associate Professor of International Economic and Business Relations, Institute of International Relations, National Aviation University, Kyiv

D. P. Khomutovska

Master of the Institute of international relations, National Aviation University, Kyiv

SALES MARKETING STRATEGIES IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN COMPANIES AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THEIR EFFECTIVENESS OF FOREIGN ACTIVITIES

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. О. Шевченко

 магістрант ФЕУ-149, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012-2013 РОКИ

N. G. Fatyuha

к. е. s., associate professor, associate professor of department of finances and credit, Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

V. О. Shevchenko

Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITY OF ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHYA AREA IS FOR 2012-2013

В. О. Лігузова

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. Liguzova

Graduate Student, Department of Finance and Credit, the Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

ORGANIZATIONAL SUPPORT INNOVATION PROCESS BUDGETING AT THE ENTERPRISE

І. А. Кораблінова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Одеська національна академія зв`язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

I. A. Korablinova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Economic Theory, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

SOCIAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF INFOCOMMUNICATION COMPANIES

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

О. Ю. Балазюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ МАСШТАБІВ

І. M. Sysoyeva

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

O. Y. Balazyuk

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

FEATURES OF ACCOUNTING POLICIES FOR THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF VARIOUS SCALES

Л. А. Чеканська

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТУВАННЯ В АПК

L. A. Chekanska

graduate student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION PROCESS UKRAINE AND THEIR IMPACT ON INVESTMENT IN AGRIBUSINESS

Д. О. Кроніковський

к. т. н., доцент кафедри автоматизації процесів управління, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

D. O. Kronikovskyi

PhD, Department of automatization processes of control, National University of Food Technologies, Kyiv

UKRAINE’S CONFECTIONERY INDUSTRY TRENDS

О. Г. Чепець

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ДДАЕУ

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

O. G. Chepets

Candideate of economic sciences, Assistant of professor Department of Account and Audit, DSAEU

DIRECTIONS OF REFORM SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING

Т. О. Загорна

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Т. О. Zagorna

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the department of economy of enterprises,  Makijivka Institute of Economics and Humanities, Makijivka

ESTIMATION COMPETITIVE BEHAVIOR TRADE ENTERPRISES BY USING FRACTAL ANALYSIS

В. О. Ланговой

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Донбаський державний технічний університет

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЯХ КОРПОРАТИВНИХ КЛАСТЕРІВ УКРАЇНИ

V.  Lanhovoi

Ph.D., associate Professor of Economics and management Donbass state technical University

DIFFERENTIATION OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN THE SOCIAL CONCEPTS OF CORPORATE CLUSTERS OF UKRAINE

Е. Ю. Лукьянова

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса, заместитель заведующей кафедрой по науке, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

Е. Е. Свояк

магистрант, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Y. Y. Lukyanova

Philosophy Doctor in Economic Science, Docent of Management and Touristic Business Department, Vice-Head of Department in Science, Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

E. E. Svoyak

Master Degree Applicant Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

ECONOMIC UNITS’ COMPETITIVENESS INCREASING STRATEGIES AND TOOLS USE IN ECONOMIC INSTABILITY CONDITIONS

О. О. Бондаренко

к. т. н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

В. А. Сухецький

магістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. O. Bondarenko

Cand.Tech.Sci., Assistant professor, Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

V. A.Sukhetskiy

Master of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

А. І. Козлова

к. е. н, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. I. Kozlova

Ph.D, Senior Research Fellow, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics  Interregional Academy of Personnel Management

INDICATORS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF ECONOMI AND INDUSTRY

О. С. Максимчук

аспірант кафедри економіки та управління підприємствами Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ЧУТЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. S. Maksimchuk

graduate student, Department of Economics and management of enterprises Oles Honchar Dnipropetrovs’k National University

METHODOLOGY EVALUATION FACTORS INNOVATION SENSITIVITY OF GOODS AREAS OF TRANSPORT SERVICES IN UKRAINE

Ю. А. Малашенко

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ІНСТИТУЦІЙНІ КОНЦЕПЦІІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

J. A. Malashenko

National University of Water Management and Nature Resources Use

THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL CONCEPTS PROMOTE THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Ю. М. Конюхов

науковий співробітник Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум»

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Yu. M. Konyuhov

researcher of the Research Center of the Armed Forces of Ukraine «State Oceanarium»

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMY

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»

С. І. Головченко

Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. O. Shpyliova

Doctor of Economics, professor, Cherkasy branch of the Private Higher Education Institution "European University"

S. I. Golovchenco

Fire Safety Academy named Heroes of Chernobyl, Cherkasy

PRIORITIES OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

В. В. Кузьома

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Кузёма

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

V. V. Kuzoma

THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

А. А. Волкова

к. э. н., доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

A. A. Volkovа

Ph.D., assistant professor of management of environmental activities, Odessa State Environmental University, Odessa

THE IMPACT OF RISKS ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES BLACK SEA REGION

Л. О. Комісарова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

L. О. Komissarova

Ph.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES INTRODUCTION OF TECHNOLOGICAL CULTURE IN THE TEACHING OF PRODUCTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»