Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Ю. Є. Пащенко

доктор економічних наук, Національний авіаційний Університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДУВАННЯ

Yu. E. Pashchenko

Doctor of Economics, National Aviation University

INNOVATIVE RESEARCH RISKS FOR ENTERPRISES AIRCRAFT INDUSTRY

Ю. М. Сафонов

д. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

М. М. Патинська

здобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

M. M. Patynska

State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

CONCEPTUAL ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF SOCIAL ORIENTATION

Н. А. Добрянська

д. е. н. професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Т. С. Поліщук

студентка 6-го курсу ОКР «Магістр» економічного факультету, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ

N. An. Dobriansky

doctor of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics, Odessa State Agrarian University

T. S. Polishchuk

magistr 6th year ekonomichny faculty, Odessa state agrarian university

BALANCE SHEET AND ITS ANALYSIS

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. О. Корнійчук

аспірант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. V. Zaburanna

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads’kyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. O. Korniychuk

Post-graduate student National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Л. Є. Момотюк

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, Національна академія статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ НОМЕНКЛАТУРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СТАТИСТИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

L. Momotyuk

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance of The National Academy of statistics, accounting and audit

THE NOMENCLATURE OF FINANCIAL SERVICES IN THE NATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATIONS

П. І. Шилепницький

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Pavlo Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, Associate professor, Department of International Economics, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

CHARACTERISTICS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP’S EFFECTIVENESS

Н. В. Якименко-Терещенко

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

N. V. Yakimenko-Tereshchenko

doctor of economic sciences, assistant professor, head of of business economics and economic theory Kharkov trade and economic institute of Kyiv national trade and economic university, Kharkiv

CLUSTER APPROACH TO PROVIDING INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY ECONOMIC SYSTEMS

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

V. V. Loyko

Doctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

THREATS TO ECONOMIC SECURITY INDUSTRIAL ENTERPRISES: ESSENCE AND CLASSIFICATION

О. М. Пєтухова

професор, д. е. н., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

М. К. Римаренко

студентка, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. M. Pietukhova

Professor, doctor of Economics, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

M. R. Rymarenko

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BEER INDUSTRY

І. С. Задорожній

доктор технічних наук, професор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

А. М. Опаленко

кандидат економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЦІЛЕЙ ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. S. Zadorozhnii

D.Sc in Engineering , professor, East European University of Economics and Management

A. M. Opalenko

PhD, The Head of Economic Cybernetics  Department East European University of Economics and Management

TARGETS STRUCTURE MODELING AS THE PHASE OF IMPLEMENTATION OF BUSINESS RISK MANAGEMENT

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ, КРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

EFFECT OF BALANCED BUDGET FOR REGIONAL DEVELOPMENT, THE COUNTRY UNDER DECENTRALIZATION

І. С. Грозний

д. е. н., с. н. с., «Європейський університет»

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. S. Grozny

Ph.D., European University

NECESSITY OF REENGINEERING PRODUCTION PROCESSES IN MANAGEMENT OF QUALITY DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІН СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

I. G. Khanin

Doctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

REALIZATION OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE WORLD ARMS MARKET

К. С. Жадько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств  Університету митної справи та фінансів

МОНІТОРИНГ, ДІАГНОСТИКА ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

K. S. Zhadko

PhD, Professor, Head Department of Economics University of Customs and Finance

MONITORING , DIAGNOSTICS AND CONTROL SYSTEM CONTROLLING THE ACTIVITIES OF BUSINESSES

О. В. Чеберяко

д. і. н., к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

М. А. Кривовяз

аспірантка кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Cheberyako

Doctor of History, Ph.D., assistant professor of finance and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

M. A. Kryvovyaz

Ph.D. student of Department of finance and credit in economic faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv, m. Kyiv, Ukraine

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE SYSTEM OF PROVISION FINANCIAL SAFETY OF COMPANY

А. В. Колодійчук

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

ПРОЦЕСІЙНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. V. Kolodiychuk

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

PROCESSION REGULATORY SUPPORT OF IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE NATIONAL ECONOMY

Л. В. Батченко

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. В. Князєва

кандидат економічних наук, доцент Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

L. V. Batchenko

Doctor of Science in Economics, Professor Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. V. Kniazieva

Candidate of Science in Economics, Associate Professor National Pedagogical University M.P. Dragomanova, Kyiv

STRUCTURAL POLICY OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY, INTERDEPENDENCE AND IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

О. В. Пащенко

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Б. Жарікова

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ

O. V. Pashchenko

candidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

О. В. Zharikova

candidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

FUNCTIONING OF SMALL FORMS OF AGROBUSINESS

О. М. Рудаков

кандидат економічних наук, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦІНИ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Oleksandr Rudakov

candidate of Economics, the academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University, Kyiv

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE PRICE OF ATTRACTED RESOURCES IN THE CONTEXT OF EFFICIENT INTEREST RATE POLICY

О. Н. Рудаков

кандидат экономических наук, ЧВУЗ «Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая», г. Киев

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

В. М. Зайцева

к. пед. н., доцент, професор кафедри управління фізичною культурою, спортом та туризмом, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. С. Кукліна

к. е. н. доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

V. M. Zaytseva

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Professor of Department of physical culture, sport and tourism, Zaporizhzhya national technical University

T. S. Kuklina

candidate of economic Sciences, associate Professor, associate Professor of international tourism, Zaporizhzhya national technical University

THE ROLE OF HOTEL ENTERPRISES OF ZAPOROZHYE REGION IN INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

І. Р. Безпалько

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК, Українська академія друкарства, м. Львів

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

I. R. Bezpal’ko

Ph. D. (Econ.), assistant professor of the Department of Enterprise Economics and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE MODERN GLOBALIZATION CONDITIONS

В. О. Шаповалов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

АКЦІОНЕРНИЙ СЕКТОР ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ЦІЛІСНІСТЬ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

V. O. Shapovalov

PhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Poltava, Ukraine

THE EQUITY SECTOR AS THE SYSTEM-STRUCTURE INTEGRITY OF MARKET ECONOMY

К. П. Черненок

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВПЛИВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

K. P. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea State University

INFLUENCE OF PENSION REFORM ON THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

K. O. Utenkova

Candidate of economic sciences, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv

TRANSFORMATION OF ACCOUNTING OF NONCURRENT ASSETS IN THE CONDITIONS OF HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL STANDARDS

О. Є. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДО ВИМОГ ЕС

O. Fedorchenko

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EXPERIENCE OF TAX POLICY AND TAX ADMINISTRATION ADAPTATION TO EU REQUIREMENTS

П. М. Фугело

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету

СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

P. Fugelo

Assistant Department of Finance and Credit State Agrarian and Engineering University in Podilya

NATURE, ORGANIZATION  AND WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF BUDGET CONTROL AT LOCAL LEVEL

В. М. Антоненко

к. е. н., доцент, кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

С. С. Пєвтієва

магістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Antonenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmiis'k

S. S. Pеvtieva

Master of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmiis'k

SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

METHODS OF QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT OF ENTERPRISE’ ECONOMIC DEVELOPMENT

Д. Ю. Венцковський

к. е. н., завідувач сектору зовнішньоекономічної безпеки відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ

ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРНОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

D. Ventskovskyy

Ph.D., Head of the sector of Foreign Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

DEPENDENCE ON IMPORTS OF DOMESTIC COMMODITY MARKET IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Н. В. Гусаріна

к. е. н., доцент без вченого звання кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

N. V. Gusarina

candidate of economic sciences, docent, National University of Shipbuilding

EVALUATION OF THE USE OF PRODUCTION PERSONNEL AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES BY THE CRITERION OF PRODUCTIVITY

І. В. Сегеда

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ КОМПЛЕКС

І. V. Sеgеdа

PhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

ECONOMICAL DEFINITION OF NATURAL RESOURCE COMPLEX

О. П. Мульска

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України», м. Львів

МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

O. Р. Mulska

PhD in economic sciences, Junior Researcher, Department of social and humanitarian development of the region, State institution «Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

THE PORTABILITY OF SOCIAL PROTECTION OF LABOR MIGRANTS

О. В. Майстренко

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД

O. V. Maistrenko

Associate professor, management and business department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING: WESTERN EXPERIENCE

Н. О. Мельник

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

В. М. Візерська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ викладач економічних дисциплін КГРТ КНУ імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

N. Melnyk

Ph.D, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

V. Viserska

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE ECONOMIC SECURITY

І. О. Дерід

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

I. O. Derid

Candidate of economic sciences, Associate professor of Chair of economic theory, V. N. Karazin Kharkiv National University

THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE AND ITS INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

М. І. Маниліч

к. е. н., доцент, Президент ПВНЗ «Буковинський університет», Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

Н. В. Штогринець

к. е. н., доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ КАРПАТ

M. I. Manylich

Ph.D., associate professor, President of PHEI “Bukovina University” Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

N. V. Shtohrynets

Ph.D., associate professor, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

THE FUNCTIONING FEATURES OF FORMS OF MANAGEMENT IN THE CARPATHIAN AGRICULTURE

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Yaroslava Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

COMPREHENSIVE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OFFERS MONEY IN UKRAINE

І. В. Прожога

канд. екон. наук, Шосткинський інститут Сумського державного університету

В. Л. Акуленко

канд. екон. наук, доцент, Шосткинський інститут Сумського державного університету

СИСТЕМА ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ

I. V. Prozhoha

Candidate of Economic Sciences, Shostka Institute of Sumy State University

V. L. Akulenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Shostka Institute of Sumy State University

THE SYSTEM OF ENVIRONMENTALLY- ORIENTED MANAGEMENT TO ENSURE ECOLOGICAL SAFETY IN THE REGION

Є. І. Котляров

кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДУ ТА МЕХАНІЗМУ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. Kotliarov

candidate of economic sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

AN EVOLUTION OF COMPOSITION AND MECHANISM OF CALCULATION OF TAX DIFFERENCES IN TAXATION OF INCOME OF ENTERPRISES

Ю. Я. Волошина

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, зам. декана з міжнародних зав’язків економічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ПРИМІСЬКА ЗОНА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З МІСТОМ

Yulianna Voloshyna

PhD, associate professor of BusinessEconomy, vice dean of international relationship at Economical Faculty of Uzhgorod National University, Uzhgorod

THEORETICAL BASES OF THE DEFINITION OF SUBURBAN AREAS AND ITS KEY RELATIONSHIP WITH THE CITY

А. В. Квітка

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, місто Харків

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Anton Kvitka

Ph.D., assistant professor of economic theory and economic methods of management department V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv city

THE ROLE OF SOCIAL POLICY IN DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

МІСЦЕ І РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

A. Mayduda

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PLACE AND ROLE IN THE FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

V. A. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

PURPOSE AND CONTENT OF FINANCIAL STATEMENTS

І. В. Луняк

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. V. Luniak

Associate Professor of the Department of Statistics, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

STATISTICAL ANALYSIS OF WAGES IN ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF MANAGEMENT

І. В. Зубар

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м Вінниця

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. V. Zubar

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

PREREQUISITES OF AGRICULTURAL LAND MARKET

С. П. Зоря

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

S. P. Zorya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Poltava State Agricultural Academy, Poltava

MONETARY POLICY: THE NATURE AND FEATURES OF REALIZATION

Т. Є. Трубнік

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ «SHIFT-SHARE»

T. E. Trubnik

Ph.D. in Economics, associate professor Department of statistics, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

ANALYSIS OF SECTORAL AND REGIONAL COMPETITIVENESS OF KYIV'S REGION BY «SHIFT-SHARE» METHOD

Т. Б. Шира

к. е. н., доцент кафедри книгознавства та комерційної діяльності

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. B. Shira

Ph. d, associate professor of book science and business

PERSONAL SECURITY OFFICER AS THE BASIS GUARANTEEING ECONOMIC SECURITY

Є. С. Жураківський

аспірант Вінницького національного аграрного університету

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

E. S. Jurakivskiy

Postgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

ANALYTICAL STUDY OF ECONOMIC AGRARIAN SECURITY OF UKRAINE

Т. П. Радіщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

T. P. Radischuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

SIMULATION OFFERS AUTOMOTIVE PRODUCTS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

І. С. Ковова

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Обліку і аудиту» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

I. S. Kovova

Ph.D. in Economics, Docent of department of accounting and audit of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

DIRECTIONS REFORM SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING

Х. О. Патицька

аспірант, ІРД НАН України

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ САМОДОСТАТНІХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

C. O. Patytska

PhD student, IRRof the NAS of Ukraine

FINANCIAL DECENTRALIZATION AS A BASIS FOR THE FORMATION OF SELF-SUFFICIENT LOCAL COMMUNITIES

В. М. Герзанич

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

V. M. Herzanych

Ph.D., associate professor of the economic theory, Uzhgorod National University, Uzhgorod

FOREIGN INVESTMENTS ATTRACTION IN THE NATIONAL ECONOMY: BASIC STRATEGIES AND WAYS OF THEIR OPTIMIZATION

І. А. Сененко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

I. A. Senenko

PhD in Economics, Аssociate professor, Department of hospitality and restaurant business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION OF BEHAVIOR MANAGEMENT MECHANISM OF THE HOSPITALITY SERVICES CONSUMER

Г. Ю. Федорова

аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків

СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ НІМЕЧЧИНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІО

H. Y. Fedorova

Post-graduate student of the Department of International Economic Relations of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

BALANCE OF PAYMENTS OF GERMANY IN POST-CRISIS PERIOD

А. А. Шевчук

ад’юнкт Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

A. A. Shevchuk

adjunct, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kiev

THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF FINANCIAL RESOURCES AS A TOOL FOR FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

АКТИВНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

O. V. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

SHAREHOLDER ACTIVISM AS A STRATEGY OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT

І. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. V. Rudenko

PhD., Assistant professor of Kyiv National Finance, Trade and Economic University, Kyiv

INTER-GOVERNMENTAL EQUALIZATION SYSTEM IN TERMS OF BUDGET DECENTRALIZATION

Г. В. Сохацька

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Європейський університет, м. Київ

КОНКУРЕНТНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

G. V. Sohatska

Ph.D., associate professor of the management department  of  European University

COMPETITIVE CONDITIONS OF DEVELOPMENT THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Г. О. Соколюк

кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту, Хмельницький національний унівепситет

П. В. Футорний

магістрант, Хмельницький національний університет

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ АУКЦІОНІВ

G. O. Sokoliuk

cand.sc.(econ.), assistant professor of management department Khmelnytskyi National University

P. V. Futornyi

Undergraduate Khmelnytskyi National University

MODERN WORLD TRENDS OF THE INTERNATIONAL AUCTION

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

О. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE PECULIARITIES OF FORMATION OF REVENUES OF THE BUDGET OF UKRAINE

Г. П. Андрєєва

к. е. н., доцент кафедри природокористування і техногенної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПЛЕКСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. P. Andreyeva

PhD, Associate Professor of the Department of Nature Management and Technogenic Safety of Chernihiv National University of Technology

THE FORMATION MECHANISM OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF NATIONAL ECONOMIC COMPLEXES

Н. О. Фаріон

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

N. O. Farion

post-graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

CURRENT STATUS OF LIGHT INDUSTRY OF UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

О. Ю. Шумейко

старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. С. Бурченко

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Yu. Shumeiko

senior lecturer, Poltava National Technical Yu. Kondratyuk University, Poltava

V. S. Burchenko

student, Poltava National Technical Yu. Kondratyuk University, Poltava

DEPRECIATION POLICY AND ITS IMPACT ON PLAYING FIXED ASSETS

О. П. Погрібна

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

E. Pogrebnaja

Candidate of economic sciences, assistant professor of accounting and auditing business, Krivorozhskiy institute of economics of «Krivorozhskiy national university», Krivoy Rog

ОRGANIZATION OF KONTROL PAYMENTS OF VALUE-ADDED TAX

О. Я. Домінська

к. е. н., старший викладач, Львівський Національний Аграрний Університет

АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

O. Ya. Dominska

Ph.D in Economics, senior lecturer, Lviv National Agrarian University

PRICING ANALYSIS OF FLAX (UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE)

О. Є. Бабина

к. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Оlena Babyna

Ph.D. In Economics, Professor, The acting Head of Transport Technology and Logistics Department, Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

THE EFFICIENCY OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE TRANSPORT ENTERPRISE POTENTIAL

О. О. Карпенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)

МЕХАНІЗМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. O.Karpenko

Ph.D., associate professor, associate professor of Economics and management Department, Kyiv state maritime Academy after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny)

MECHANISM OF CLUSTERING OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPANIES

А. О. Полубєдова

к. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

A. A. Polubiedova

PhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIAGNOSING THE FORMATION OF THE MOTIVATIONAL–VALUE COMPONENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN SPECIALISTS UNDER CONDITIONS OF KNOWLEDGE-DRIVEN ECONOMY

Ю. Є. Якубівська

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Y. Yakubivska

PhD in economics, associate professor of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY INTO NATIONAL PRACTICE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT EFFICIENCY

С. В. Вечеря

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. V. Vecheria

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

IMPROVEMENT METHOD OF EVALUATION OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Є. В. Олійник

асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oliinyk Ievgeniia

assistant of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REPRODUCTION OF MAJOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

Н. В. Ширяєва

к. т. н., доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Т. В. Данько

к. е. н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ПИТАННЯ ФОРСАЙТУ ЩОДО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКОВА

Natalia Shyriaieva

ass.prof., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv

Taras Danko

prof., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv

A FORESIGHT IN DEVELOPMENT OF KHARKIV HIGH-TECH MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Т. В. Дідоренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

ЛОГІЧНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

T. Didorenko

PhD, assistant professor of accounting and legal support agro-industrial enterprises Ternopil National Economic University

LOGICAL STRUCTURE OF ACCOUNTING

Л. С. Гангал

аспірант кафедри економіки підприємства, Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Lyudmyla Hanhal

postgraduate student of the Department of Enterprise Economics of Bukovyna state university of economic and finance, Chernivtsi

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL UNITS

Я. О. Костенок

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Y. O. Kostenok

Ph.D. in Economics, associate professor Department of macroeconomics and public administration SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

THE IMPACT ON THE INDUSTRY OF EMPLOYMENT

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

Є. М. Богатирьова

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance Department, Odessa National Economic University

Y. Bogatyreva

graduate student, Odessa National Economic University, Odessa

STRATEGIC GUIDELINES OF THE TAX REFORM IN UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

І. М. Польова

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Львівська комерційна академія

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

I. M. Polova

PhD, associated professor of Banking Department, Lviv Academy of Commerce

WORLD EXPERIENCE OF INVESTMENT SECURITY SAFEGUARD AND PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

О. М. Сущенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

А. В. Пислиця

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СЕРВІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У АВСТРІЇ

O. M. Sushchenko

PhD, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. V. Pyslytsya

PhD, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SERVICING THE LARGE TAXPAYERS IN AUSTRIA

А. О. Єніна-Березовська

к. е. н., доцент кафедри оподаткування, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. A. Yenina-Berezovska

Candidate of economic sciences, аssistant professor department of Taxation Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL ASPECTS OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

Л. В. Лопотан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИТРАТ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

L. Lopotan

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department economic theory and Economics of enterprise, Odessa state agrarian University, Odessa

COSTS CONCENTRATION OPTIMIZATION AS A FACTOR OF INCREASE SUNFLOWER SEED PRODUCTION EFFICIENCY

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. С. Метелиця

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. V. Chichulina

Ph.D., lecturer of department of Business Economics and Management Personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. S. Metelytsia

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF PRICING ON FARMS

О. В. Матвійчук

к. е. н, доцент кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

O. V. Matviichuk

PhD, associate professor department of economy and finance Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

GOVERNMENT REGULATION OF NATURAL RESOURCE USE EFFICIENCY

В. В. Новиков

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

V. V. Novykov

PhD student, Research Economic Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE GROUP VALUATION MANAGEMENT

О. В. Богер

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

THE INNOVATIVE ECONOMY FORMATION TAX INCENTIVE MODEL OF UKRAINE

О. В. Небильцова

канд. екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

В. І. Король

д. ю. н., завідувач відділу стратегічних міжнародно-правових досліджень, НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії наук України

ОБЛІК ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СУБСИДІЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Nebyltsova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Korol

Habilitated Doctor in Law, Head of Strategic International Law Researches Department of Scientific-Research Institute of Private Law and Business of National Academy of Law Sciences Ukraine named after F.G. Burchak

BUSINESS ENTITIES GOVERNMENT GRANTING ACCOUNTING AND LEGAL REGULATION

М. О. Іртлач

директор із маркетингу Комунікаційної групи «ESG», магістр ділового адміністрування, м. Київ

БРЕНДИ ТЕЛЕПРОГРАМ У ПОРТФЕЛІ БРЕНДІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КОМПАНІЙ

Mikhail О. Irtlach

Director of Marketing Communication Group «ESG», Master of Business Administration, Kyiv

TV PROGRAMS BRANDS IN TELEVISION COMPANIES BRAND PORTFOLIO

Д. В. Гризоглазов

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

D. Grizoglazov

Ph.D., senior lecturer department of finances State university “KNEU named after Vadym Hetman”

BUDGETARY AND FINANCIAL AUTONOMY OF THE INCORPORATED TERRITORIAL SOCIETIES

С. В. Позняк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Pozniak

Ph.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ENTERPRISES

А. В. Чистякова

викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Anastasiia V. Chystiakova

the teacher of the Department of public administration, public administration and regional Economics, Kharkiv national economic University named after Simeon Kuznetsa

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

Є. В. Остропольська

к. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ВИБОРУ БАНКОМ ПРИ ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

Yevheniia Ostropolska

candidate of economic sciences, the academician Yuriy Bugay Internationa Scientific and Technical University

ALTERNATIVE METHODS OF PRICING AND CRITERIA FOR THEIR SELECTION BY THE BANK BY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTEREST RATE POLICY

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ОСНОВНІ ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

O. I. Sakhnenko

Senior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

THE MAIN TYPES OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

МІЖНАРОДНЕ ФОНДОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

INTERNATIONAL STOCK INVESTMENT IN SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного  університету імені Петра Могили

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

A. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

ESTABLISHMENT OF A NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS SCHOOL

П. М. Рубанов

к. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

P. M. Rubanov

ALTERNATIVE SOURCES OF LENDING IN THE DIGITAL AGE

Л. О. Гончар

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

І. О. Єфіменко

студентка, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Liliia Honchar

the teacher of hotel and restaurant business chair of Kyiv National University of Culture and Arts,Kyiv, Ukraine

Iryna Yefimenko

the 3-year student of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

FEATURES OF USING MODERN METHODS OF CHANGE MANAGEMENT IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

О. В. Бєлякова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ВЛАДИ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

O. V. Beliakova

Ph.D in Economic, Docent, Professor of Economics Department, Kyiv National University of Culture and Arts

FACTORS OF INFLUENCE AT THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE INTERACTION OF BUSINESS, SCIENCE AND GOVERNMENT IN THE INNOVATION FIELD

А. В. Гриценко

здобувач Національної академії управління

ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ У РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

A. V. Grytsenko

applicant of National Academy of Management

REINSUARENCE INSTRUMENTS AND RESERVATION METHODS IN CASE OF PROVIDING INSURANCE COMPANY WITH FINANCIAL STABILITY

О. М. Авдєєва

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

О. M. Avdeeva

postgraduate, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine

ECONOMIC OPPORTUNITIES FINANCIAL UNIVERSITY AUTONOMY UKRAINE

В. І. Куценко

аспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

V. I. Kucenko

postgraduate, Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

THE MECHANISM OF RATIONALIZATION OF INDUSTRIAL STRUCTURE OF THE REGION'S ECONOMY

О. О. Полуляхова

аспірант кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Українська академія банківської справи, м. Суми

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ АСИСТАНС КОМПАНІЙ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

A. A. Polulyahova

graduate student of Chair of Management and Financial and Economic Security Ukrainian Academy of Banking,  Sumy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF RATING EVALUATION ASSISTANCE COMPANIES OPERATING ON INSURANCE MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»