Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2016

В. І. Кравченко

д. е. н, професор, Заслужений економіст України, Президент Міжнародного інституту фінансів

ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ УКРАЇНІ, ЇЇ ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАМ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XXI СТОЛІТТЯ

Vasyl Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, President of International Institute of Finance

THE CHALLENGES AND THE THREATS FOR UKRAINE, ITS ECONOMY AND FINANCES IN THE FIRST THIRD OF THE XXI CENTURY

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «СММ»,  м.Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЕКТІВ

О. А. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

NATIONAL EXPERIENCE OF CROSS-BORDER PROJECTS IMPLEMENTATION

С. Л. Яблочніков

д. пед. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”, м. Вінниця

Т. В. Євась

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально економічний інститут Університету „Україна”, м. Вінниця

О. А. Жукова

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”, м. Вінниця

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

S. L. Yablochnikov

PhD, Professor, Head of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", Vinnytsya

T. V. Yevas

Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", Vinnytsya

O. A. Zhukova

Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", Vinnytsya

THE CONDITION AND ISSUES OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SPHERE IN UKRAINE

В. М. Марченко

д. е. н., професор кaфедри економіки і підприємництвa ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Н. О. Навроцький

студент гр. УЕ-51м ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЕКОНОМІЧНИЙ, РЕСУРСНИЙ ТА ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛИ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Marchenko

N. O. Navrots'kyj

INTERRELATION OF TERMS CAPACITY OF ENTERPRISES, ECONOMIC, RESOURCE AND PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Л. Л. Николаева

д. э. н., профессор, заведующая кафедрой «морских перевозок» Национального университета «Одесская морская академия»

А. А. Липинская

д. э. н., ведущий научный сотрудник института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

ФРАХТОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

L. L. Nikolaeva

Ec.D., Professor, Head of the Department "Maritime shipment" National University "Odessa Maritime Academy"

A. A. Lipinskaya

Ec.D., Leading Researcher of the Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of NAS of Ukraine

MARITIME CHARTERING AS A SPECIAL KIND OF ECONOMIC ACTIVITY

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

О. В. Лобата

аспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University

O. Lobata

Postgraduate Student, National Mining University

MODELS OF COOPERATIVE SMES’ DEVELOPMENT AT A REGIONAL LEVEL UNDER CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

Н. М. Білоус

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

І. Л. Сазонець

д. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ У ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. M. Bilous

I. L. Sazonets

DEFINITION OF CORPORATE STRATEGIES AND THE APPROPRIATENESS OF THE USE OF FACTORING IN THEIR IMPLEMENTATION

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідуючий кафедри економіки і підприємництва, «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

Р. А. Якименко

студентка кафедри економіки і підприємництва, «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КИЇВХЛІБ»

P. V. Krush

PhD of Economic sciences, professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, “I. Sikorsky KPI”, Kiev, Ukraine

R. A. Yakymenko

Student of Department of Economics and Entrepreneurship, “I. Sikorsky KPI”, Kiev, Ukraine

RESTRUCTURING AS A FACTOR IN INCREASE IN EFFICIENCY OF ACTIVITY OF PJSC “KYIVKHLIB”

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ

СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ

Natalia Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia

THE SOCIAL MOBILIZATION AND RESOURCE POTENTIAL OF THE COMMUNITY

М. В. Шашина

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

В. В. Володін

магістр, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

M. Shashina

PhD, Associate Professor of Department of Economics and Business National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

V. Volodin

magister, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv

INFORMATIONAL COMPONENT OF ECONOMC SECURITY

Ю. В. Тюлєнєва

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

М. М. Савченко

Студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДУ БАНКУ ВІД РОЗМІРУ ЗАЛУЧЕНОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ

J. V. Tyulyenyeva

PhD, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship FMM, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

M. M. Savchenko

Student, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPING A MODEL OF DEPENDENCE OF NET INTEREST INCOME OF THE BANK INVOLVED THE SIZE OF THE RESOURCE BASE OF INDIVIDUALS

О. П. Савич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ

Oleksandr P. Savych

Candidate of Economics, docent if marketing chair, Kyuiv National University of Economics after V.Hetman

MODERN TRENDS AND PROSPECTIVE OF THE GLOBAL CAR MARKET

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит

Д. С. Чеберко

магістрант ФЕУ-121, Запорізький національний технічний університет

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ І РЕСУРСІВ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. G. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit

D. S. Cheberko

mahistrant group FEU-121 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATISTICAL STUDY OF CHARGES AND RESOURCES TOPOPULATIONS OF ZAPORIZHZHYA AREA

I. P. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor of Investment Activity Department, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

THE QUESTION OF ECONOMIC ESSENCE OF DEBT SECURITIES

І. П. Петренко

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. А. Козак

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант відділу розвитку підприємництва і кооперації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

О. С. Дудник

викладач, ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва, м. Городище

ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  У СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

O. A. Kozak

PhD, Post-doctoral student of Enterprise’s Development and Cooperation Department National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

O. S. Dudnyk

Lecturer, Structural Subdivision Horodyshche College of Uman National University of Horticulture, Horodyshche

THE PROSPECTS OF UKRAINE’S HOUSEHOLDS TRANSFORMATION INTO FAMILY FARMS

О. Є. Гарбера

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу і туризму Тернопільського Національного Економічного Університету

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

O. Ye. Garbera

Ph.D., senior lecturer of  international business and tourism department of Ternopil National Economic University

BRANDING AS AN INSTRUMENT OF TOURISM DESTINATION TERRITORIAL COMPETITIVENESS

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N.В. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

THEORETICAL CONSTRUCTION AND STRATEGIC BASES OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

В. В. Фесенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів

Л. В. Бабенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів

АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

V. V. Fesenko

PhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation, University of customs and finance

L. V. Babenko

PhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation, University of customs and finance

AUDIT OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY: PRIORITIES AND CHALLENGES

С. Л. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МОТИВИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

S. L. Koval

PhD in Economics, associate Professor of Department of Finance named after S. Уuriya, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE MOTIVES AND RISKS ОF CREDIT BEHAVIOR HOUSEHOLDS

А. В. Колеватова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,  м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

А. V. Kolevatova

candidate of economic sciences, teacher of department of finances, banking and insurance Mykolaiv national university of the name of V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

BASIC PRIORITY DIRECTIONS AND MECHANISM OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

Т. М. Власюк

к. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Tatiana Vlasіuk

Ph.D., associate professor, Director of academic institute of contemporary technologies, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

STATUS AND TRENDS OF HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION IN UKRAINE

М. В. Ковбатюк

к. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Н. Г. Беник

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ АДАПТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Kovbatyuk

candidate of economic sciences, рrofessor, head of department of Тheoretical and Аpplied Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv

N. G. Benyk

candidate of economic sciences, associate professor of department of Тheoretical and Аpplied Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv

DEVELOPMENT OF CLUSTERS AS A PROMISING AREA OF ADAPTATION OF TRANSPORT COMPANIES

Т. О. Гусаковська

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)

Л. А. Рибалко-Рак

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)

Л. П. Поставна

аспірант кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СИСТЕМИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. Husakovska

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)

L. A. Rybalko-Rak

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)

L. P. Postavna

Рrofessor Аssistant of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)

MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT MANAGEMENT OF ENTERPRISE RISK RESISTIBILITY

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СЕГМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

N. O. Bugay

PhD, assistant professor, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

INTERNAL CONTROL SEGMENT AS OF ENTERPRISE MANAGEMENT: CURRENT STATE AND PRIORITIES

Л. С. Стецюк

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Liudmyla S. Stetsiuk

Junior Researcher, National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economy", Kyiv

METHODOLOGICAL SUPPORT ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. О. Гаряга

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. O. Hariaha

Associate professor, Chair of Finance and Credit, PhD in economics, Cherkasy educational-scientific Institute of the University of Banking, Cherkasy

CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF UKRAINE BANKING REFORM

В. І. Карюк

к. е. н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

V. I. Karіuk

Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

THE IMPACT OF INNOVATION POTENTIAL FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування ТДАТУ, м. Мелітополь

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЯХ

O. G. Sokil

Ph.D., associate professor of department of account and taxation TSATU, Melitopol

CONCEPTUAL BASES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ECONOMIC AND ACCOUNTING THEORIES

В. С. Адамовська

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

V. S. Adamovska

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATE AND REGIONAL MANAGEMENT

Є. В. Міщук

канд. економ. наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

E. Mishcuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"

ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF THE HEADS PUBLIC ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

В. М. Панасюк

к. е. н., доцент, декан факультету обліку і аудиту, Тернопільський національний технічний університет

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ФАКТОРУ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

V. N. Panasyuk

сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing, Ternopil National Technical University

THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

А. С. Шолом

соискатель, преподаватель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В РАМКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЧЛЕНСТВА В ВТО, НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ

A. Sholom

researcher, lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

NATIONAL INSTITUTIONAL FOREIGN TRADE FRAMEWORK FORMATION IN THE CONTEXT OF ACCESSION AND MEMBERSHIP IN THE WTO, AS EXEMPLIFIED BY UKRAINE

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

Y. V. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business Vinnytsia National Agrarian University

MEASURES TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY ENTERPRISES ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXTOF THE PRESENT

Є. В. Чернєв

аспірант Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Y. V. Cherniev

PhD student of Kyiv national economy university V. Hetmana

GOVERNMENT REGULATION AS A FACTOR STIMULATING THE DEVELOPMENT OF VENTURE INVESTMENT

В. А. Диба

аспірант, Національний Технічний Університет України «КПІ» ім. Сікорського

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

V. A. Dyba

a graduate student, National Technical University of Ukraine "KPI" im. Sikorskoho

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON INSURANCE MARKET UKRAINE

О. А. Трофимчук

аспірант І року навчання, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ВИТРАТИ ДЕРЖАВИ: МІФИ ТА ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ

Oleh Trofymchuk

1st year Postgraduate Student, State Organization “Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences”

STATE SPENDING: MYTHS AND OBJECTIVE NECESSITY

А. І. Неклеса

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

A. I. Neklesa

Postgraduate student, Economics of Enterprise Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF ENTERPRISE ECONOMIC DEVELOPMENT

О. В. Новіцька

аспірантка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Novitska

The post-graduate student, Vinnitsa national technical university, Vinnitsa

INTELLECTUAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATION DEVELOPMENT

К. В. Москаленко

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. Moskalenko

graduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

PRINCIPLES FORMATION OF EFFECTIVE MARKETING POLICY ENTERPRISES OIL AND FAT INDUSTRY

Р. В. Заяць

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

R. V. Zayats

Ph.D. student, National scientific center "Institute of agrarian economy", Kyiv

INFORMATIONAL SUPPORT OF OWNERSHIP MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР

V. A. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS: METHODS OF EXECUTION PROCEDURES

О. Б. Паньков

аспірант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЯК БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Alexander Pankov

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

MODELS OF ECONOMIC GROWTH AS THE BASIS OF INVESTMENT RESEARCH COMPANY

О. А. Алексєєнко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

O. A. Aleksieienko

Candidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL BASIS OF FORMING OF ORGANIZATIONAL AND PRODUCTION MODEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF MEAT PRODUCTS SUB COMPLEX

В. О. Діордієв

аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО ІННОВАЦІЙНОГО ХАБУ В УКРАЇНІ

Viktor Diordiiev

Ph.D. student, Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa

FUNDAMENTALS OF ESTABLISHING A FINANCIAL INNOVATION HUB IN UKRAINE

С. А. Жваненко

аспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

S. A. Zhvanenko

postgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITIES AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE RESORT-RECREATION SYSTEMS

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТНЕУ, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

L. Yu. Patramanska

Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

IMPROVING APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN ENTERPRISES ECOMMERCE

Т. В. Голобородько

асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

T. V. Holoborodko

Teaching Assistant at the Department of Accounting, Taxation, Management and Public Administration SHEE «Kryvyi Rih National University»

THE USE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN FOREIGN COUNTRIES

М. В. Редько

аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

M. V. Redko

Postgraduate student at the Department of Economic Cybernetics and Marketing,  Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

PROSPECTS FOR A CLUSTER FORMED IN UKRAINE

А. І. Пастушенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Anna Pastushenko

assistant of finance and banking department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

QUALITY PROFIT MANAGEMENT IN FARMS

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

O. S. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING ACCOUNT OF THE CONSEQUENCES OF BANGKOO ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»