Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2017

Л. В. Шаульська

д. е. н., професор, декан економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця

В. С. Бойченко

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА: СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТ

L. V. Shaulskaya

Doctor of Economics, Professor, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

V. S. Boychenko

Postgraduate Student, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY'S SOCIAL INFRASTRUCTURE: THE SUBJECTIVE ASPECT

О. М. Левченко

д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

О. В. Ткачук

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

І. О. Царенко

аспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

O. M. Levchenko

Doctor in Economics, Professor, Vice-rector with Scientific Activities, Central Ukrainian National Technical University

O. V. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University

I. O. Tsarenko

PhD student, Central Ukrainian National Technical University

INNOVATIVE-INTEGRATED STRUCTURES IN THE MODERN ECONOMY: THEIR CLASSIFICATION

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Е. О. Хаустова

магістрантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Д. С. Кондрацька

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

I. B. Chychkalo-Kondratska

D.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

E. O. Khaustova

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

D. S. Kondratska

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

  INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINIAN STARTUPS ON THE INTERNATIONAL MARKET

І. Є. Семенча

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. Д. Ковальов

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТУВАННЯМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

I. Y. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Professor of Department Вanking, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. D. Kovalev

magistr of Department Вanking, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

THE MANAGEMENT OF THE BANK'S LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

А. П. Дука

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КАРТОГРАФУВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

A. P. Duka

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management and Administration department, National University of food technologies

RISK MAPPING IN THE INTEGRATED RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

Ю. М. Петрушенко

д. е. н., завідувач кафедри міжнародної економіки

М. О. Токаренко

аспірант, асистент, Сумський державний університет, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІШЕННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТОРОМ

Yu. M. Petrushenko

M. O. Tokarenko

BEHAVIORAL ASPECTS OF VENTURE CAPITALISTS’ DECISION-MAKING PROCESS

М. В. Гудзь

д. е. н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національний технічний університет

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

M. V. Gudz

Doctor of sciences, professor, head of Personal management and labour economic department, Zaporizhzhya national technical university

UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTS FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF STOCK EXCHANGE AND E-COMMERCE

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, Dnipro

ROLE OF EDUCATION IN CREATION OF REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT

І. Л. Сазонець

д. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління,  документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Н. О. Шкоропад

здобувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування ( м.Рівне)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Igor  Sazonets

Prof., Head of the Department of State Management, Documentation and Informatics National university of water management and nature resourses use

Natalia Shkoropad

applicant of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity National university of water management and nature resourses use

NATIONAL AND REGIONAL LEVEL OF INFORMATION SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

К. С. Шапошников

д. е. н., професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса

ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

K. S. Shaposhnykov

Doctor of Economic Sciences, professor, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Odessa

EFFECTIVE FORMS OF PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND PRIVATE BUSINESS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE’ HEALTH CARE SYSTEM REFORMING

С. Е. Сардак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

О. Д. Трифонова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Sergii Sardak

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor Department of Economics and National Economy Management, Oles Honchar Dnipro National University

Olha Tryfonova

Ph.D., Senior Lecturer, Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University  

PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN CONDITIONS OF ECONOMY INFORMATIZATION

Т. А. Васильєва

д. е. н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Tetyana Vasilyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Oleg Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

PRINCIPLES OF BUDGET POLICY IMPLEMENTION IN THE CRISIS PERIOD OF ECONOMIC DEVELOPMENT

К. Д. Салямон-Міхєєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби України

В. П. Салямон

старший викладач кафедри менеджменту Університету державної фіскальної служби України

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ В АУДИТІ

Ekaterina Saljamon-Mikheeva

the candidate of еconomics sciences, the docent of chair of audit and economic analysis University of the state fiscal service of Ukraine

Vitaliy Salyamon

the teacher of chair of management University of the state fiscal service of Ukraine

CONSULTING SERVICES IN AUDIT

О. К. Прімєрова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

В. О. Янчук

Бакалавр з фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. K. Primierova

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

V. O. Yanchuk

Bachelor of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

FEATURES OF MONETARY POLICY IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

Н. В. Лохман

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. V. Lokhman

Ph.D., Associate Professor Chair of Entrepreneurship and Trade Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

DETERMINATION OF INNOVATION RATING OF UKRAINIAN REGIONS ON THE BASIS OF STATISTICAL INDICATORS OF INDUSTRY

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

В. Я. Голуб

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ

I. V. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

V. Y. Golub

Master student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

JUSTIFICATION OF ECONOMIC DECISIONS ON THE BASIS OF RESULTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE WORLD’S LEADING ENGINEERING CORPORATIONS

В. О. Яворська

к. е. н., доцент, доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРИВАТИВ» НА БІРЖОВОМУ РИНКУ

V. O. Yavorska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Exchange Activities and Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE “DERIVATIVE” DEFINITION ON THE EXCHANGE MARKET

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Oksana Antonivna Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

RURAL GREEN TOURISM AS AN ELEMENT OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

О. І. Гриценко

к. е. н., доцент, доцент бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, м. Суми

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

O. I. Gritsenko

сandidate of еconomic sciences, associate Professor Assistant professor of the chair of of accounting and taxation, Sumy state University, Sumy

PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF SUBJECTS OF MENAGE IS THROUGH THE INPUT OF ECOLOGICAL ACCOUNT

І. Г. Канцур

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. H. Kantsur

PhD in Economics, associate Professor in the Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

BUDGETARY POLICY AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

З. О. Відомська

провідний спеціаліст з кадрових питань, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», смт. Чабани

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЦІ

Z. O. Vidovskaya

Leading HR Officer National Scientific Center "Institute of Agriculture of the NAAN", village Chabany

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF WHEAT

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ПЕРСОНАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВА

M. I. Volobuiev

PhD, Associate Professor of the Department of Management of Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

STAFF AS A STRATEGIC RESOURCE OF THE ENTERPRISE

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. В. Кривошей

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТСВОМ

I. Maksymenko

сand.sc.(econ.), assistant professor of department of «Accounting and taxation» Zaporozhye National Technical University

Y. Krivoschey

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ORGANIZATION OF CALCULATION ACCOUNTS FOR THE EARNING PAYMENT IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY ENTERPRISE

С. А. Шпак

к. э. н., ведущий специалист ООО «РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ», г. Мариуполь

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

S. O. Shpak

PhD in Economics, Leading Specialist LLC ‘RAILTRANSHOLDING’, Mariupol

RESTRUCTURING AND THE CATEGORY OF ECONOMIC EFFICIENCY IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES

К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАСКРІЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

K. V. Kopniak

Senior lecturer of department of economic cybernetics and information systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

USING THE SYSTEM OF CROSS-CUTTING MODELING IN SOLVING FINANCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

V. V. Sokolovska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

MAIN TOOLS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

К. О. Ткаченко

студентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

H. M. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

K. O. Tkachenko

Student , State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

METHODS OF EVALUATING INVESTMENT PROJECT USED FOR BANK INVESTMENT LENDING

М. Г. Михайлов

кандидат технічних наук, докторант Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХМЕЛЕГОСПОДАРСТВ

M. G. Myhaulov

candidate of engineering sciences,  postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

THE EXPERIENCE OF INNOVATION AND INVESTMENT IMPROVEMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF HUME FARMS

І. О. Шевченко

викладач, аспірант кафедри економічного консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

I. O. Shevchenko

lecturer, postgraduate student of the chair of economic consulting of Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SUBSTANTIATION OF INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE STATE FINANCIAL AUDIT OF THE EXECUTION OF BUDGET PROGRAMS

С. І. Кудин

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

S. I. Kudyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

THE ECONOMIC AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE PRIVATE PROPERTY INSTITUTION

М. О. Солодкий

к. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

M. O. Solodky

Ph.D., professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,professor of the Department of exchange activities and Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENTS OF THE СOMMODITY EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

Ю. С. Шипуліна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

О. Ю. Савченко

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

Т. В. Кириченко

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Y. S. Shipulina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, Sumy

E. J. Savchenko

student of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, Sumy

T. V. Kirichenko

student of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, Sumy

MOTIVATIONAL ASPECT OF MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITY

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. І. Журавльова

Т. І. Журавльова, магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. G. Fatіukha

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical University

T. I. Zhuravlova

Master, Zaporizhzhia National Technical University

ASSESSMENT OF UKRAINE'S DEBT SECURITY

Т. Ю. Гайда

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет

А. В. Целюх

магістрант, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. Y. Haida

Ph.D., senior lecturer of international economic relations department, Ternopil national economic university

A. V. Tselyukh

magister degree student, Ternopil national economic university

THE TRENDS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

Я. Я. Кріль

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Н. В. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ

Y. Y. Kril

PhD, docent, Associate Professor of Department of Accounting and Audit, Lviv national University named after Ivan Franko

N. V. Melnyk

PhD, docent, Associate Professor of Department of Accounting and Audit, Lviv national University named after Ivan Franko

DEBATABLE QUESTIONS OF WAGE PAYMENT FOR THE FIRST HALF OF THE MONTH

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ 2010-2016 РР.

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE INCOME DISTRIBUTION IN THE UKRAINE, 2010-2016

О. В. Рева

кандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет МОН України, м. Покровськ

ІНФОРМАЦІЙНО-ІНОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. V. Reva

PhD, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

INFORMATION-INNOVATIVE APPROACH TO THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

R. V. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

T. Gviniashvili

PhD (Economics), Associate Professor at the Department of Economics, entrepreneurship and enterprise management, Oles Honchar Dnipro national university, Dnipro

INCREASING THE EFFICIENCY OF BUSINESS ENTITIES' INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF VENTURE FINANCING

Т. З. Гвініашвілі

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Ю. О. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна

КУЛЬТУРНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Yu. O. Kovalenko

Associate Professor of the Department of management Industrial Institute "Donetsk national technical University", Pokrovsk, Ukraine

CULTURAL AND LEGAL SUPPORT SYSTEM OF REGIONAL INFORMATION MANAGEMENT

О. М. Гуцалюк

к. е. н., доцент

Н. О. Небаба

к. е. н.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ІНТЕГРОВАНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ ОБ’ЄДНАННІ

О. М. Gutsaluk

РhD in Economics, Associate Professor

N. A. Nebaba

РhD in Economics

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF CORPORATE CONTROL DISTRIBUTION AND IMPLEMENTATION IN THE INTEGRATED CORPORATE ASSOCIATION

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДЕФІНІЦІЙНЕ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР» У ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. Hrechko

Candidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

DEFINITIVE CONCEPT OF "REGIONAL ECONOMIC SPACE" IN PRODUCTIVE FORCES THEORY AND REGIONAL ECONOMY

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ

M. V. Shashyna

PhD of Economic sciences, Associate professor of the Department of Economics and BusinessIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE REGION'S INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

Н. Д. Мінчак

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

N. J. Minchak

senior lecturer at the department of economics and management, Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University

THE FORMATION OF MODEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT AND USE OF PERSONNEL AT THE ENTERPRISES PRODUCING MINERAL WATER

К. В. Левченко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

K. V. Levchenko

Master, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

I. E. Andrushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

  CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

А. А. Олійник

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. A. Oliinyk

Postgraduate Student, Department of International Economic Relations, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AS A COMPONENT OF FINANCIAL GLOBALIZATION

В. І. Крижановський

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПОБУДОВА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В МІКРОСЕРЕДОВИЩІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ НА ГРУНТІ ВІРТУАЛЬНО-СТОХАСТИЧНОЇ ОЦІНКИ

V. I. Kryzhanovsky

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

CONSTRUCTION OF A STRUCTURAL AND LOGICAL MODEL FOR THE PREVENTION OF CRISIS PHENOMENA IN THE MICRO ENVIRONMENT OF A CONSTRUCTION PROJECT ON THE BASIS OF VIRTUAL-STOCHASTIC ASSESSMENT

Т. А. Бінчаровська

аспірант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЗЕМЛІ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

T. A. Bincharovska

Postgraduate student of the accounting and economic and legal support of agroindustrial business department, Ternopil National Economic University, Ternopil city

THEORETICAL APPROACH FOR INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF OBJECTS LAND RELATIONS: LAND, PLOT OF LAND AND LAND RESOURCES

Н. В. Бондарчук

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕВЕЛОПМЕНТУ ЯК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

N. V. Bondarchuk

рostgraduate student of the Department of economic theory, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT FORMATION AS AN INNOVATIVE INVESTMENT INFRASTRUCTURE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Г. В. Герасименко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГІДНА ПРАЦЯ ЯК КОМПОНЕНТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: ОЦІНКА СТАНУ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

H. V. Herasymenko

post-graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DECENT WORK AS A COMPONENT OF THE EFFECTIVENESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: ASSESSMENT OF THE STATE OF HIGH-TECH INDUSTRIES IN UKRAINE

В. М. Разживін

аспірант, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ Й ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Razzhyvin

Post-graduate student University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STIMULATION OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

О. В. Васільцова

здобувач кандидатського ступеня, науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

O. V. Vasiltsova

Ph.D. candidate, Researcher, Laboratory of Environmental Management Institute of Agroecology and Natural Resources of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ESSENCE OF ECOLOGICAL CAPITALIZATION OF ENTERPRISES

Д. М. Султангулов

аспірант,  ВНЗ «Національна академія управління»

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

D. M. Sultanhulov

STRATEGIC DIRECTIONS FOR PROVIDING ECONOMIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Л. В. Пархета

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ  МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

L. Parkheta

Postgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

FINANCING OF MEDICAL SERVICES IN THE HEALTH SYSTEM OF UKRAINE

Д. А. Сотніков

здобувач кафедри менеджменту в будівництві

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

D. A. Sotnikov

Applicant the department of management in construction

ANALYTICAL INSTRUMENTATION OF MANAGEMENT OF INVESTMENT CONSTRUCTION PROJECT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»