Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2018

DOI: 10.32702/2307-2105.2018.10

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.1

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

А. Ю. Рамський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ І КИТАЄМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

A. Yu. Ramskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Economics,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND CHINA: REALITIES AND PERSPECTIVES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.2

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National Shipbuilding University, Kherson

A. S. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance,State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”, Kherson

V. S. Petrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State University, Kherson

LEGISLATIVE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

В. С. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та підприємництва,Херсонський державний університет, м. Херсон

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.3

O. I. Іляш

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів,Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського, м. Київ

П. В. Блохін

магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

МАЙБУТНЄ HR МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕНДЕНЦІЇ, РИЗИКИ, МОТИВАЦІЯ

O. I. Ilyash

Doctor of Economics, Professor, Professor of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Vice-Rector for Research and International Activity, International University of Finance, Kyiv

P. V. Blokhin

graduate student, International University of Finance, Kyiv

FUTURE OF HR MANAGEMENT: TENDENCIES, RISKS, MOTIVATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.4

М. В. Корягін

д. е. н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку,Львівський торговельний-економічний університет

ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

M. V. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting,Lviv Trade and Economic University

EVALUATION IN THE ACCOUNTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.5

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхуванняВінницький національний аграрний університет

В. В. Корчун

магістрант кафедри фінансів банківської справи та страхуванняВінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ ІЗ СТРАХУВАННЯМ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

O. L. Poliova

Assosiate Professor of Banking and Insurance chairVinnitsa National Agrarian University

V. V. Korchun

Magistry of Banking and Insurance chairVinnitsa National Agrarian University

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE SERVICES MARKET FROM LIFE INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.6

Н. В. Якименко-Терещенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут, м. Харків

І. О. Брильо

магістрант Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

I. O. Bryllyo

Masters of Kharkiv Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University, Kharkiv

FORMATION OF FINANCIAL FLOW MANAGEMENT SYSTEM IN PLANNING OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.7

В. С. Білозубенко

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

К. М. Горб

к. г. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

V. S. Bilozubenko

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

M. V. Korneev

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

K. M. Horb

Candidate of Geographical Sciences, Assistant Professor, Associate Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY IN THE CONDITIONS OF TOURISM GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.8

С. С. Стоянова-Коваль

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

М. О. Варгатюк

аспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. S. Stoyanova-Koval

Doctor of Sc. associate professor Odessa State Agrarian University

M. O. Varhatiuk

graduate, Odessa State Agrarian University

ECONOMIC SAFETY OF THE AGRARIAN SECTOR AS A STRATEGIC DIRECTION OF INSTITUTIONAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.9

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. В. Токачева

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ

M. P. Denisenko

Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. V. Tokacheva

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

INVESTMENT ACTIVITY OF AN INSURANCE COMPANY: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACTIVATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.10

І. М. Буднікевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. І. Гавриш

к. е. н., асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. А. Крупенна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвиткуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ІМІДЖЕВИЙ ПІДХІД

I. M. Budnikevich

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Marketing, Innovation and Regional DevelopmentChernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

I. I. Gavrysh

Ph.D., Assistant of the department of Marketing, Innovation and Regional DevelopmentChernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

I. A. Krupenna

Ph.D., associate professor, Assistant professor of the department of marketing, innovation and regional developmentChernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

TOOLS FOR THE FORMATION AND REALIZATION OF THE POTENTIAL OF THE REGION: MARKETING AND IMAGE APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.11

В. Л. Осецкий

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, ДВНЗ «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

V. Ossetsky

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macroeconomics and Microeconomics, Taras Shevchenko Kyiv National University

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.12

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Л. О. Гончар

викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Liudmila Batchenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Liliia Honcha

the teacher of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13

Е. Б. Бойченко

д. е. н., доцент,старший науковий співробітникІнституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. Київ

А. М. Костенко

аспірант Інституту економіко-правових дослідженьНаціональної академії наук України, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

E. B. Boichenko

doctor of economics, associate professor, Senior Research FellowInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

A. M. Kostenko

graduate studentInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF FORMATION OF INFORMATION MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.14

Р. І. Жовновач

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики

Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

R. I. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics

Y. V. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES IN THE PROCESS OF VALUE CHAIN FORMATION: GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.30

М. С. Рахман

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

К. Б. Сіладі

студентка 3-го курсу, економічного факультету,Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

M. S. Rahman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

K. B. Siladi

student of 3rd year of study of the Economic faculty,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.31

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

G. G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet "

PREREQUISITES FOR THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.32

І. Ф. Ясіновська

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Л. М. Башко

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. F. Yasinovska

PhD, associate professor, associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

L. M. Bashko

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

PROBLEMS ON THE WAY TO ACTIVATION OF BANKING LENDING OF BUSINESS ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.33

Т. В. Польова

к. е. н., доц., доцент кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Ю. В. Кравцова

магістрант кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «БОНДАРІВСЬКЕ»

T. V. Polova

Candidate of Economics, аssociate professor of the department of Accounting and information technology in business Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

Y. V. Kravtsova

Graduate student of the department of Accounting and information technologies in business of the Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and EconomicsUniversity

ANALYSIS OF LIQUIDITY OF THE ENTERPRISE BY EXAMPLE PJSC«BONDARIVSKE»

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.34

I. M. Fedorovych

lecturer of the Department of Finance of Business and Insurance,Ternopil National Economic University, Ternopil city

WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF STOCK MARKET PARTICIPANTS AND THE POSSIBILITIES OF ADAPTING IT TO DOMESTIC REALITIES

І. М. Федорович

викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЙОГО ДО ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЙ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.35

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

V. V. Sokolovsky

Ph.D., Associate Professor, the Chief of Management and Administration DepartmentVinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

PROVIDING BUSINESS MANAGEMENT EFFICIENCY TO MEET MODERN COMMUNICATION FEATURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36

Н. М. Самарець

к. т. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ДИНАМІКА ТА РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. M. Samarets

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

DYNAMICS AND REGRESSION ANALYSIS OF THE AGRARIAN FOOD MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.37

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF FORMATION OF SYSTEM OF MONITORING OF PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.38

Т. М. Кібук

к. е. н.,доцент, доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Kibuk

Ph.D, Associate Professor of Economic theory Department of SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

SPECIFICITY OF FORMING A STABLE ENTERPRISE COMPETITIVE ADVANTAGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.39

Г. Б. Нестеренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри земельного кадастру,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА)

H. B. Nesterenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Land Cadastre,Lviv National Agrarian University, Dubliany

ECONOMIC INSTRUMENTS OF MUNICIPAL POLICY IN THE FIELD OF AIR PROTECTION ON THE EXAMPLE OF LVIV CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.40

Л. П. Сай

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Л. Й. Гнилянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЕТАП НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. P. Say

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

L. Y. Gnylianska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ECOLOGICAL PREPARATION AS A STADIUM OF SCIENTIFIC TECHNOLOGY PREPARATION FOR MANUFACTURE OF INNOVATIVE PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.42

Е. О. Ковтун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницького торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

Н. О. Сафонюк

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

К. Ю. Гусак

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛАНКИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ

E. O. Kovtun

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya

N. O. Safonyuk

student, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya

K. Y. Gusak

student, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsya

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTERMEDIARY LEVEL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.43

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

В. В. Шмігельська

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.44

Є. Л. Гринь

кандидат наук з державного управління, здобувач,Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicantKharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL CHANGES MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.45

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. М. Колодяжна

магістрантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013-2017 РОКИ

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance, Zaporizhzhya national technical university, of Zaporizhzhya

T. M. Kolodyazhna

Master of the Department of Finance Banking and insurance, Zaporizhzhya national technical university, of Zaporizhzhya

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT AND IMPORT OF COMMODITIES AND SERVICES OF ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHYA AREA IS FOR 2013-2017

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.46

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. В. Удовіченко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

V. G. Babenko-Levada

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

A. V. Udovichenko

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF MOTOR VEHICLES INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.47

К. В. Мазур

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

K. V. Mazur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.48

В. В. Фесенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування,Університет митної справи та фінансів

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Fesenko

PhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation,University of customs and finance

EVALUATION OF EFFICIENCY AND RESULT OF AUDITING TASK IN THE CONTEXT OF AUDIT OF ACTIVITIES OF RELATED ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.49

К. Г. Васильченко

к. э. н., старший преподаватель кафедры экономической кибернетики и информационных технологий, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

K. G. Vasylchenko

Candidate of Economic Science, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics and Information Technology, Odessa National Economic University, Odessa

SIMULATION MODELING OF SMALL BUSINESSES FINANCIAL FLOWS

К. Г. Васильченко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.50

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration,Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

MODELS OF INNOVATIVE DESIGN IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.51

Ю. В. Віхорт

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ОДНИМ ІЗ ЧИННИКІВ ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Yu. V. Vikhort

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Classic Private University, Zaporizhzhia

MANAGEMENT OF FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT OF ECOLOGICAL INNOVATIONS AS ONE OF THE FACTORS OF THEIR EFFECTIVE IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.52

Л. С. Гангал

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Я. С. Церковнюк

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

О. І. Мандрик

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

А. В. Главацький

студент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

ОБЛІК, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. S. Hanhal

PhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Y. S. Tserkovniuk

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. I. Mandruk

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. V. Glavatskuy

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ACCOUNTING, ANALYSIS AND REPORTING IN ENSURING THE MANAGEMENT OF INVENTORIES IN THE CONTEXT OF INCREASING THE COMPETITIVENESS AND VALUE OF DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.53

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

N. I. Burlaka

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

ECOLOGIZATION OF LAND RESOURCES IN GLOBALIZATION: REGIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.54

О. Є. Камінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційного менеджменту,ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПАРАДИГМІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

O. E. Kaminsky

PhD in Enterprise Economics, associate professor, аssociate professor of information management department Kyiv State University of Economics V. Hetman

FEATURES OF THE PRICING MODELS IN PARADIGM CLOUD COMPUTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.55

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ КУРОРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК БАЗА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, department of economics, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

BALNEOLOGICAL RESORTS OF KHMELNYTSKA REGION AS BASIS FOR ECONOMICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.56

А. Г. Максименко

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Н. Д. Чуприна

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

A. G. Maksimenko

Candidate of Sciences (Economics), associate professor, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

N. D. Chuprina

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AS A COMPOSITION OF ORGANIZATIONAL CULTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57

Н. В. Погуда

кандидат економічних наук,доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Г. Розметова

кандидат наук з державного управління,доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. V. Pohuda

candidate of economic sciences,associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiev

О. G. Rozmetova

candidate in state-owned management,associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiev

THE MODERN STATE OF THE TOURIST MARKET: ESTIMATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.58

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

H. M. Puriy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Economics and Management Department, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

INSURANCE MARKET OF UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.59

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

М. М. Турчик

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

M. Turchyk

magistr of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

ORGANIZATION OF BANK LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.60

Ю. А. Чуприна

к. т .н., доцент кафедри менеджмент в будівництві,Київський національний університет будівництва і архітектури

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТОВАНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОДУКТОВОЇ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ

Iu. А. Chupryna

Ph.D., associate professor of construction management,Kyiv National University of Construction and Architecture

MODELING OF THE PROCESSES OF ADAPTED FUNCTIONING OF OPERATING-PRODUCTION SYSTEM OF BUILD CLUSTER

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.61

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічно кібернетики,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»Сумського державного університету, м. Суми

В. О. Ковач

магістрант кафедри економічно кібернетики,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»Сумського державного університету, м. Суми

МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТРЕТІВ ПОТЕНЦІЙНИХ ШАХРАЯ ТА ЖЕРТВИ БАНКІВСЬКИХ ШАХРАЙСТВ

H. Yarovenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department,Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" ofSumy State University, Sumy

V. Kovach

graduate student of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

MODELING OF POTENTIAL FRAUDSTER'S PORTRAIT AND BANKING FRAUD VICTIM’S PORTRAIT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.62

І. М. Клімович

старший викладач кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

К. А. Татієвська

магістр, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

I. M. Klimovych

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Information Technologies in Business, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

K. А. Tatiievska

master's degree, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

SOME ISSUES OF THE ESSENCE AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.63

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економікиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor global economy’ department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

REGULATION OF THE LAND MARKET IN DIFFERENT COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64

І. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Т. М. Чорна

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Н. Л. Авраменко

к. т. н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічно безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

«ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ» ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНІ

I. S. Sahaidak

Ph. D., Associate Professorof the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

T. M. Chorna

Ph. D., Associate Professorof the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

N. L. Avramenko

Ph. D., Associate Professor,Head of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

«THE FEED-IN» TARIFF AS A MECHANISM FOR STIMULATION OF RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.65

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент, кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

І. А. Хохлова

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

L. M. Ocheretko

k.e.n., associate professor of department of account and taxation,Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya

I. A. Khokhlova

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND TAXATION OF PAYMENTS FOR EMPLOYEE PAYMENTS AND WAYS TO SOLVE THEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.66

А. Ю. Погребняк

кандидат економічних наук, , старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. М. Ліннік

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗРОБКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Anna Pogrebnyak

doctor of economic,senior lecturer of the department of economics and entrepreneurship,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Iryna Linnik

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY AS ONE OF THE BASIC SECTIONS OF MANAGEMENT OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.67

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. А. Кошеленко

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

T. E. Voronkova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorProfessor of the Department of Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. A. Koshelenko

Master of Business Economics and Tourism Department, Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS AND PROSPECTS OF AFFORDABLE HOUSING FOR YOUNG PEOPLE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.68

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Iryna Kravets

Candidate of Economic Sciences (Ph.D. in Economics), Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

MODERN DEVELOPMENT TRENDS IN UKRAINIAN AND GLOBAL PIG MEAT PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.69

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

THE ROLE OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDIT IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.150

К. В. Білокриницька

студент, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

С. Г. Фірсова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БРЕНДУ КОМПАНІЇ-РОБОТОДАВЦЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «МЕЛЕКСІС-УКРАЇНА»

K. V. Bilokrynytska

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. G. Firsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODICAL ASPECTS OF THE EMPLOYER’S BRAND DEVELOPMENT AT THE EXAMPLE OF MELEXIS-UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.151

Р. В. Ляшенко

дисертант зі спеціальності 073 – менеджмент на здобуття наукового ступеня доктора філософії,Житомирський Національний Агроекологічний Університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

R. V. Lyashenko

dissertator of the specialty 073 - management for the degree of doctor of philosophyZhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

FORMATION OF SYSTEM’S MANAGEMENT IN AGROBIZNES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.152

А. С. Войтюк

Здобувач ступеня магістра Національного університету харчових технологій, м. Київ

О. М. Пєтухова

професор, доктор економічних наук Національного університету харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

А. Voitiuk

Master of Science in the National University of Food Technologies of Kyiv

O. Pietukhova

Professor, Doctor of Economics, National University of Food Technologies of Kyiv

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF FLOUR-MILLER ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.153

В. О. Діордієв

аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Viktor Diordiiev

Ph.D. student, Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY OF UKRAINEIN IN THE GLOBAL CONTEXT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.154

Л. В. Омельчук

аспірант кафедри соціальних дисциплінЛьвівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКОЗНАВСТВА

Lesya Omelchuk

post-graduate student of the department of social disciplines,Lviv State University of Internal Affair, Lviv

ESSENCE DESCRIPTIONS OF ECONOMIC SECURITY OF THE INSURANCE COMPANY FROM THE POSITION OF THE THEORY OF SECURITY SCIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.155

Р. С. Фостолович

магістр, Вінницький національний аграрний університет

В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДАНИХ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМ

Ruslan Fostolovych

Master's degree, Vinnytsia National Agrarian University

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

MODERN APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT ECOSYSTEM ASSESSMENT DATA

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.156

Д. М. Яковченко

студент, група 51ф – 1ф, 5 курс, Харківський інститут фінансів КНТЕУ, м. Харків

О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів КНТЕУ, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

D. M. Yakovchenko

student, group 51f - 1f, 5th year Kharkiv Institute of Finance, KNTEU, Kharkiv

O. V. Niasibova

phd in economics, associate Professor of the Department of Finance and Credit Kharkiv Institute of Finance KNTUE, Kharkiv

CURRENT STATE OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.157

Д. Р. Богатова

слухач магістратури,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

D. R. Bogatova

graduate studentSumy National Agrarian University of Ukraine

DIVERSIFICATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.158

Д. В. Щукін

здобувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

D. V. Shchukin

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EVALUATION OF EFFICIENCY STRATEGIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»