Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.10

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.1

І. З. Сторонянська

д. е. н., проф., заступник директора з наукової роботи,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України»

А. Р. Дуб

к. е. н., доц., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України»

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ

Iryna Storonyanska

D.Sc. (Economics), Professor, SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Andrii Dub

PhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow, SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

PROBLEMS OF FUNCTIONING OF CHECKPOINTS ON THE UKRAINIAN-ROMANIAN BORDER

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.2

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Крилова

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансівНаціональний ТУ «Дніпровська політехніка»

Ю. Ю. Остапчук

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. Demchuk

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic University

O. V. Krylova

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor,National TU Dnipro Polytechnic

Y. Y. Ostapchuk

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

THE CURRENT SITUATION AND TRENDS OF CONSUMER AND MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.3

Л. В.Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Д. Д. Білодон

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

D. D. Bilodon

student of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

APPLICATION PROGRAMS ARE FOR ACCOUNT OF CALCULATIONS FROM A SALARY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

О. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

Я. В. Левицька

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

N. Yu. Podolchak

Doctor of economic Sciences, Professor,Head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

O. I. Bilyk

Ph.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management,NU "Lviv Polytechnic", Lviv

Ya. V. Levytska

PhD student of the Department of administrative and financial management,NU "Lviv Polytechnic", Lviv

THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.5

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Л. М. Демиденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

А. М. Щербань

магістрант, Полтавська державна аграрна академія

С. О. Непийвода

магістрант, Полтавська державна аграрна академія

СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

L. Demydenko

PhD of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economy and International Economic Relationship,Poltava State Agrarian Academy

A. Sherban’

master’s degree, Poltava State Agrarian Academy

S. Nepyivoda

master’s degree, Poltava State Agrarian Academy

WORLD POTENTIAL OF ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.6

O. V. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

A. O. Boiko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

H. M. Yarovenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

T. V. Dotsenko

PhD Student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

DATA MINING-BASED ASSESSEMENT OF THE RISK OF USING FINANCIAL INTERMEDIARIES FOR MONEY LAUNDERING

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

А. О. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Т. В. Доценко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.7

М. І. Макаренко

д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносинНавчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

К. В. Зеленська

магістрант,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

M. Makarenko

Doctor of Economics, ProfessorEducational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

K. Zelenska

UndergraduateEducational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

MODERN DETERMINANTS OF IMPORT POLICY TRANSFORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.8

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Т. А. Воронюк

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

О. І. Лучик

асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ КАВ’ЯРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. Zybareva

Doctor of Economics, Associate Professor,Head of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National University

T. Voroniuk

Postgraduate student of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National University

O. Luchyk

Assistant of the Department of Business, Trade and Stock Exchange OperationsYuriy Fedkovych Cernivtsi National University

PECULIARITIES OF COFFEE-SHOPS PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPROVING THEIR COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.9

О. О. Кравченко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій

В. В. Приймук

студент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»,Державний університет інфраструктури та технологій

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

O. O. Kravchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of Finance and Credit,State University of Infrastructure and Technology

V. V. Priymuk

student of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Finance, Banking and Insurance”, State University of Infrastructure and Technology

BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.10

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

K. Ilnytska

st. of 2nd year of magister, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROJECT ESTIMATION TECHNIQUES’ APPROACHES

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

К. О. Ільницька

студентка 2-го курсу магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТІВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.11

В. В. Лойко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

викладач, аспірант кафедри фінансів та економікиКиївський університет імені Бориса Грінченка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Valeriia Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

Stanislav Maliar

Teacher, postgraduateBoris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CIRCULAR ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.12

В. В. Луцяк

д. е. н., доц., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Пришляк

к. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

Д. М. Токарчук

к. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

І. А. Семчук

заступник директора з навчальної роботи Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

V. V. Lutsiak

N. V. Pryshliak

D. M. Tokarchuk

I. A. Semchuk

RESEARCH ON THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION IN THE PRODUCTION AND USE OF BIOFUELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.13

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу

А. Ю. Лекунович

магістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет

Я. В. Легка

магістранти кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Iryna Chychkalo-Kondratska

D.Sc. (Economics), Professor, Head of the International Economics and Marketing Department

Anna Lekunovych

master-student of the International Economics and Marketing Department,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Yana Legka

master-student of the International Economics and Marketing Department,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

PROSPECTS AND TOOLS FOR “GREEN” TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN FOREIGN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.14

М. І. Мельник

д. е. н, проф., завідувач відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

І. В. Лещух

к. е. н., науковий співробітник відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

M. I. Melnyk

doctor of economics, professor, head of the department of spatial development,SI «Institute of Regional Studies named after M. Dolishniy NAS of Ukraine»

I. V. Leshchukh

PhD, researcher, department of spatial development,SI «Institute of Regional Studies named after M. Dolishniy NAS of Ukraine»

DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE BUSINESS SUPPORT IN THE REGION: TRENDS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.15

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

FEATURES OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY OF HIGH-TECH COMPANIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INNOVATION RIVALRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.16

Г. Ю. Кучерова

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПАРКОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor,Professor of Economics, Classical Private University, Zaporozhye

STRATEGIC FUNDAMENTALS FOR SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENTOF THE PARKING STRUCTURES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INFORMATION TRANSPARENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.17

I. V. Zablodska

Doctor of Economic Sciences, Professor,Director of the Luhansk Branch of the Institute of Economic and Legal Research of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. O. Kasyanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship, Institute of Chemical Technologies of Dahl East Ukrainian National University, Rubizhne, Ukraine

ECONOMIC AND FINANCIAL ELEMENTS, FEATURES AND FUNCTIONS REGIONAL REAL ESTATE MARKET

І. В. Заблодська

д. е. н, професорка, директорка Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, Україна

В. О. Касьянова

к. е. н. доцент кафедри економіки та підприємництва Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ОСОБЛИВОСТІ І ФУНКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.18

В. П. Приходько

д. е. н., професор., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

Ян Голоніч

доктор філософії у галузі соціальної роботи, Університет Коменського (Братіслава, Словаччина)

В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет(Ужгород, Україна)

ТРАНСКОРДОННЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КАРПАТСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

V. Prikhodko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

J. Golonich

Doctor of Philosophy in the field of social work Comenius University (Bratislava, Slovakia)

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

TRANSBOUNDARY ECONOMIC COOPERATION IN THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.19

С. В. Філиппова

д. е. н., професор, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет

С. О. Єрмак

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі,Одеський національний політехнічний університет

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

S. Filyppova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute of Business, Economics and Information Technology, Odessa National Polytechnic University

S. Yermak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

FORMATION OF THE MODEL OF INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.40

Г. В. Разумова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

H. Razumova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI «Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture», Dnipro

FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY POLICY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.41

О. П. Хаєцька

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Olga Khaietska

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

FEATURES OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.42

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES FOR IMPLEMENTING CONTROL OF PERSONNEL AT DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.43

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. С. Качур

студентка групи МгФБС-1-18,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ

Yu. V. Masyuk

PhD in Economics, associate professor, professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

V. S. Kachur

student of the MGFBS-1-18 group,Dnipro State Agrarian and Economic University

ECONOMIC ESSENCE OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES AND APPROACHES TO ITS EVALUATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.44

Н. М. Махначова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

І. Ю. Семенюк

кандидат економічних наук,старший викладач кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Natalia Makhnachova

Phd, Associate Professor,Associate Professor of Management and Administration DepartmentVITE KNUTE

Iryna Semeniuk

Phd,Senior Lecturer of Management and Administration DepartmentVITE KNUTE

STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIES DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.45

З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Z. Shatska

PhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

INTEGRATION FORMS OF BUSINESS STRUCTURES IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.46

С. О. Лебеденко

канд. технічних наук,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. О. Корчага

Бакалавр,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

Sergey Aleksandrovich Lebedenko

Candidate of technical sciences,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Maksym Aleksandrovich Korchaha

Bachelor,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN SALES AND MARKETING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.47

О. Й. Лесько

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Л. П. Руда

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

О. О. Адлер

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Lesko

Ph. D., Associate Professor, Head of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University

L. Ruda

Ph. D., Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University

I. Prychepa

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University

O. Adler

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM COMPONENT DEVELOPMENT OF UKRAINE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.48

І. О. Федуняк

кандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

О. Б. Підлужна

кандидат географічних наук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТУРИЗМУ

І. Feduniak

Ph.D. in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

О. Pidluzhna

Ph.D. (Geography), Associated Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF STATE SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS AND TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.49

О. В. Панченко

провідний фахівець відділу зв’язків з громадськістю та маркетингу,ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Olga Panchenko

Leading Specialist, Department of Public Relations and Marketing,Banking University

ANALYSIS AND CONDITIONS OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.50

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Kateryna V. Nakonechna

Ph.D, associated professor, Department of Global economy, National University of life and sciences of Ukraine

EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE: PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.51

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені І. Франка

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor,Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

STATE POLICY FORMATION OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.52

М. Б. Гупаловська

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Myroslava Hupalovska

PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University

THE WAYS OF INCREASING OF EFFICIENCY OF EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.53

І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Л. Б. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

І. Y. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

PECULIARITIES OF FUNDRAISING DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.54

Г. А. Іващенко

кандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізуХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

SOFTWARE TAX SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.56

В. В. Волошина-Сідей

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ

V. V. Voloshina-Sidey

PhD in Economic sciences, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, Mykolaiv National University of V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

FORMATION OF MECHANISMS OF CORRELATION OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF OPERATING EXPENSES USING THE BUDGETING TECHNIQUE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.57

О. Ф. Томчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики,Вінницького національного аграрного університету

А. М. Бельдій

студентка 2 курсу магістратури факультету обліку та аудиту,Вінницького національного аграрного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Tomchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Analysis and Statistics DepartmentVinnytsia National Agrarian University

A. Beldiy

student of the 2 course of Master’s degree of the Faculty of Accounting and AuditVinnytsia National Agrarian University

IMPROVEMENT OF ANALYSIS OF CALCULATIONS OF AGRICULTURAL COMPANY PAYMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.58

O. C. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Н. М. Лисак

студентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

М. М. Живодьор

студентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Parkhomenko

PhD of economic sciences,Associate Professor of the Department of Management and AdministrationEducation and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

N. Lysak

student of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

M. Zhyvodor

student of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

STRATEGIC ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL ENVIRONMENT OF SECURITY ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.59

С. А. Пустовгар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

К. Є. Передун

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Pustovhar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

К. Peredun

Master's Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE APPROACH FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.60

В. В. Коненко

кандидат економічних наук,старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

V. V. Konenko

Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, PhD in Economics

DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS ENGINEERING ALGORITHM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.61

З. М. Герасимів

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

О. І. Замора

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Z. Gerasymiv

PhD (Geographical Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»

O. Zamora

PhD (Economic Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY ARE IN THE ТERNOPIL REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.62

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

S. S. Kravtsov

Candidate of Science (Public Administration), Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

A. M. Klimova

Candidate of Science (Pedagogic), Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE TOURISM ENTERPRISE: THE ESSENCE AND WAYS OF IMPLEMENTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.63

А. В. Буряк

к. е. н., доц.,доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ

І. В. Дем’яненко

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. V. Buriak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. V. Demianenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Food Technologies

MODERNIZATION OF THE FUNCTIONAL MECHANISM OF THE AGRARIAN SECTOR IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.64

С. М. Валявський

С. М. Валявський,кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

В. В. Третяк

інженер з якості, філія «Яреськівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром»

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОПИС ПРОЦЕДУРИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Sergey Valyavsky

Candidate of Science (Economics), Senior Lecturer in the Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuri Kondratyuk National Technical University

Viktoria Tretiak

quality engineer, branch "Yaresk Sugar Factory" LLC «Tsukoragroprom»

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE SUGAR INDUSTRY COMPANIES: STRUCTURE, CONTENT AND DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION PROCEDURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.65

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

А. А. Макаренко

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"

A. Makarenko

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS WITH CLIENTS BANKING AGENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.66

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

Є. Є. Маркін

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

АНАЛІЗ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) В УКРАЇНІ

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

E. E. Markin

master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

DIRECTIVE FOREIGN INVESTMENT MOVEMENT (EQUITY) IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.67

Н. М. Коломийчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. ЮріяТернопільського національного економічного університету

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. Kolomyychuk

Phd in Economics, Associate Profesor of S. YuriiFinance Department, Ternopil National Economic UniversityTernopil, Ukraine

SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.68

О. С. Кільніцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваЖитомирського національного агроекологічного університету

М. М. Верлюк

студент 2 курсу магістратуриЖитомирського національного агроекологічного університету

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Kilnitska

PhD (Economics), Associate ProfessorAssociate Professor of economics and entrepreneurship departmentof the Zhytomyr National Agroecological University

М. Verliuk

Student of the 2 course of Master’s degreeof the Zhytomyr National Agroecological University

RELATIONSHIP ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY AND SALARY AMONG AGRICULTURAL VENTURES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.69

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Б. Ю. Юхнов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

B. Yukhnov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM: INTERNATIONAL COMPARISONS AND REALITIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.70

О. І. Шаманська

доцент кафедри педагогіки і професійної освітиВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Olena Shamanska

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Pedagogical and Professional education,Vinnitsa State Pedagogical University named after Mihajlo Kosubinskiy

MOTIVATIONAL FACTORS OF ENTERPRISE EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMEMNT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.71

О. М. Кульганік

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. M. Kulhanik

PhD of economic sciences,Associate Professor of Economics and International Relation DepartmentVinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

MODERN PROCESSES OF INTERNATIONAL UKRAINE TRADE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.72

С. М. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. В. Марченко

магістр кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor, assistant professor of management, Kyiv National University of Technology and Design

Darya Marchenko

Master's degree of management department,Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY OF THE FASHION INDUSTRY ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73

Т. А. Власенко

к. е. н., старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Vlasenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Production, Business And Management Organization Department, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

METHODOLOGICAL BASIS FOR STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.74

Л. Д. Павловська

к. е. н., професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу,Житомирського державного університету імені Івана Франка

Н. К. Мрачковська

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національного університету біоресурсів і природокористування України

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

L. D. Pavlovskaya

Candidate of Economics, Professor, Department of Economics,Management and Marketing, Ivan Franko Zhytomyr State University

N. K. Mračkovskaya

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

NON-STATE PENSION SUPPLY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.75

О. Т. Риндзак

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,Державна установа «Інститут регіональних дослідженьімені М.І.Долішнього НАН України»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

O. Ryndzak

PhD in Economics, Senior Researcher,Department of Social and Humanitarian Development’s Problems of the Regions, State Institution “Institute of Regional Research Named after M.I.Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine”

CONCEPTUAL BASIS OF THE POPULATION’S MIGRATION ACTIVITY RESEACHES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.76

S. Saloid

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

A. Labzina

Student, National Pedagogical Dragomanov University

MANAGEMENT ECONOMIC SECURITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

С. В. Салоїд

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. О. Лабзіна

студентка групи 41-КН, НПУ ім. М. П. Драгоманова

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.77

І. В. Когут

старший викладач кафедри технологій управління,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Й. Лучко

к. е. н, доцент кафедри технологій управління,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТИЛІ ЛІДЕРСТВА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ

I. V. Kohut

Senior Lecturer of the Department of Management Technologies,National University “Lviv Polytechnic”

H. Y. Luchko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management Technologies,National University “Lviv Polytechnic”

PROJECT MANAGER LEADERSHIP STYLES IN PROJECT TEAM MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.78

М. А. Горшков

ст. викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Maksym Horshkov

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

METHODS AND MECHANISMS OF TERRITORIAL COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.79

І. О. Корчинський

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справ

С. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

I. O. Korchynskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs

S. I. Melnyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

THE MAIN THREATS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.80

Н. Б. Кащена

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування,Харківський державний університет харчування та торгівлі

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Nataliia B. Kashchena

Candidate of Economic Sciences, ProfessorKharkiv State University of Food Technology and Trade

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF COSTS OF AIR COMPANIES IN CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.82

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, виконуючий обов’язки завідуючого кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Вищий навчальний заклад "Інститут реклами" (у формі ТОВ)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Advertising and Public Relations,Higher educational institution "Institute of Advertising" (in the form of LLC), Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.170

В. І. Лазаренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. I. Lazarenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL MARKETING IN SHAPING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIC AGRICULTURE SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.171

Ю. А. Малахова

асистент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет

ПЛАНУВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Malakhova

Assistant of Department of ManagementNational Transport University

TAX LOAD IMPLEMENTATION PLANNING ON INVESTMENT ACTIVITY OF CARGO’S AUTO-OPERATING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.172

А. А. Шірінян

магістр, аспірант кафедри страхування, Фінансово-економічний факультет,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна

Л. В. Шірінян

доктор економічних наук, професор і завідувач кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВЛАСНИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Artur Shirinian

M.S., Ph. D. student, Department of Insurance, Finance and Economics Faculty,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

Lada Shirinyan

Doctor of Economic Sciences (Ph D), Head and Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

EFFICIENCY INDICATORS OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET FROM THE POSITION OF OWNERS OF INSURANCE COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.173

Л. Ю. Низова

студентка, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Н. С. Золотарьова

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ

L. Nyzova

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. Zolotarova

PhD in Economics, dozent, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF ORGANIC CROP PRODUCTION AND THEIR IMPACT ON ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.174

Ю. Є. Приданникова

аспірантка Хмельницького університету управління та права,заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Yu. Ye. Prydannykova

Post-graduate student, Khmelnytskyi University of Management and Law,Deputy Head of Website Content Division, Department for Information Dissemination and Communication, Main Department of Statistics in Kharkiv region

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE MAIN INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF MATERIAL WELFARE OF A POPULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.175

Ю. О. Смалій

магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

В. І. Бенчак

студентка гр. МО-19,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Т. В. Польова

к. е. н, доцент кафедри економіки та обліку,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yuliia Smalii

Master’s degree speciality «Accounting and Taxation»Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics University

Viktoriia Benchak

Student of the group MO-19 of the Department of Economics and Accounting Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics University

Tetiana Polova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Accounting Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics University

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF PRODUCTION STOCKS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.176

Д. Ю. Барінов

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЦІЛЬОВА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

D. Barinov

PhD student, InterRegional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE HAVING A SPECIAL PURPOSE ORIENTED AND CHARACTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES IS IN BUILDING: METHODICAL ASPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»