Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.10

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.1

I. Є. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

В. В. Омельченко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Andryushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

V. Omelchenko

Master's student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

THE USE OF FACTOR MODELING IN THE DIAGNOSIS OF FINANCIAL ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.2

Л. І. Цимбал

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К. В. Овчаренко

бакалавр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

L. Tsymbal

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of international economics, Kyiv National Economic university named after Vadym Hetman

K. Ovcharenko

Bachelor, Kyiv National Economic university named after Vadym Hetman

ECONOMIC IMPACT OF LABOR MIGRATION ON THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.3

І. С. Крамаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

I. S. Kramarenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Entrepreneurship, Management and Administration, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE REGIONAL INVESTMENT POTENTIAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.4

В. В. Бoкoвeць

д. e. н., прoфeсoр, прoфeсoр кафeдри мeджмeту та адмiнiстрування, Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

В. В. Соколовська

к. e. н., доцент, завідувач кафeдри мeджмeту та адмiнiстрування, Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

УПРАВЛІННЯ КOНФЛIКТНИМИ СИТУАЦIЯМИ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

V. Bokovets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Budget and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

V. Sokolovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

CONFLICT MANAGEMENT IN PERSONNEL WORK

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.5

В. Д. Залізко

д. е. н., професор, науковий співробітник економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

П. В. Кухта

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. С. Машков

ревізор сільськогосподарського виробничого кооперативу «Глорія», м. Городня, Чернігівська область, Україна

С. Є. Свідерська

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

V. Zalizko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Researcher of Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

P. Kukhta

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. Mashkov

Auditor of the Agricultural Production Cooperative “Hloriia”, Horodnia, Chernihiv Region (province), Ukraine

S. Sviderska

Postgraduate student of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE FEATURES OF FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.6

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE IMPACT OF FACTORS ON THE DYNAMICS OF ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.7

М. І. Міщенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

А. В. Миснік

Магістр факультету Організація будівництва та експлуатації залізниць, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВАНТАЖНОГО ТАРИФОУТВОРЕННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЦЬ

M. Mishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

A. Misnyk

Master of the Department of Organization of construction and operation of railways, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

EUROPEAN EXPERIENCE OF FREIGHT TARIFF FORMATION AS AN INSTRUMENT FOR FINANCIAL SECURITY OF RAILWAYS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.8

І. В. Шкрабак

д. е. н., професор, професор кафедри організації та автоматизації виробництва, ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ

I. Shkrabak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Organization and Automation of Production, LLC TECHNICAL UNIVERSITY "METINVEST POLYTECHNICS"

ASPECTS OF ECONOMIC RECOVERY IN POST-CONFLICT AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.9

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, академік Академії економічних наук України, Ректор, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Д. В. Шиян

д. е. н, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу,Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Ulyanchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS of Ukraine,Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Rector, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

D. Shyian

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economics and Business Organization, Kharkiv National University of Economics named after Semyon Kuznets

Yu. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

PROGNOSIS OF WORLD TRENDS OF ORGANIC PRODUCTS MARKET DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.50

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ БАНКІВ

O. Kryklii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

THEORY AND PRACTICE OF ENSURING CYBER-RESILIENCE OF BANKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.51

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

А. А. Шевель

магістрант кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and service sector, Kyiv National University Technologies and Design

A. Shevel

Master student of the Department of Economics and service sector, Kyiv National University Technologies and Design

ORGANIZATION OF WORK OF HOTEL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS PANDEMIC COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.52

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Babchinska

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

TOOLS FOR THE FORMATION MECHANISM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.53

Н. С. Данилевич

к. т. н., доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, КНЕУ

І. О. Волобоєва

к. е. н., доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, КНЕУ

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, КНЕУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КРАЇН РЕГІОНУ МЕНА

N. Danilevych

PhD in Economics, Associate Professor, Personnel Management and Labor Economics Department, KNEU

I. Voloboeva

PhD in Economics, Associate Professor, Personnel Management and Labor Economics Department, KNEU

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, International Finance Department, KNEU

SOCIO-ECONOMIC RELATIONS OF LABOR RESOURCES IN THE COUNTRIES OF MENA REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.54

О. К. Прімєрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

К. І. Осадча

магістр з економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. Primierovа

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy

K. Osadcha

Master of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF STATE DEBT AND SOLVENCY OF UKRAINE ON CURRENT STAGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.55

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

MODELING AND FORECASTING THE LEVEL OF ENERGY INDEPENDENCE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.56

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

N. Bezrukova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» , Poltava

V. Svichkar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

GENDER ASYMMETRY IN THE MODERN INTERNATIONAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.57

Ж. М. Жигалкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ В МЕЖАХ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Zh. Zhygalkevych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

DEVELOPMENT OF ENTERPRISE INTERACTION WITHIN QUASINE-INTEGRATION STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.58

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

CROSS-CULTURAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.59

О. В. Левкович

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В. І. Пахомова

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

V. Pakhomova

Master student, Oles Honchar Dnipro National University

FINANCIAL STATE MANAGEMENT OF THE DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.60

О. В. Насібова

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Doctoral Student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

CHARITY AS A SOURCE OF FINANCIAL RESOURCES OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.61

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОНЛАЙН РЕПУТАЦІЯ СТАРТАПА: ВАЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

Н. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration Department, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

ONLINE STARTUP REPUTATION: NECESSITY AND IMPORTANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.62

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

В. А. Биба

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ

N. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Biba

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

USING GENERATION THEORY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.63

І. А. Топалова

к. е. н, доцент, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів та структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Topalova

PhD in Economics, Associate Professor, senior research fellow of the Department of market mechanisms and structures, Institute of market problems and economic&ecological research NAS of Ukraine

FORMATION OF RESOURCE SUPPORT CAPACITY OF THE REGION'S ECONOMY: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.64

Ю. І. Ясько

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Y. Yasko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

DEVELOPMENT OF COMPETITION AS A FACTOR OF POST-CRISIS RECOVERY OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65

О. М. Савицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

В. О. Салабай

магістр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0

O. Savytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

V. Salabai

master of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

SPECIFIC FEATURES OF THE DIGITALIZATION OF THE COMPANY'S BUSINESS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.66

І. В. Минчинська

старший викладач кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

I. Mynchynska

Senior lecturer of the Department of Enterprise Economics, The University of the State Fiscal Service of Ukraine

PERFORMANCE EVALUATION OF BANKRUPTCY LEGISLATION IN UKRAINE: ECONOMIC AND LEGAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.67

О. А. Боднар

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

В. В. Хоренженко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

Ю. В. Татаренкова

магістрант кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

O. Bodnar

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv national agrarian university

V. Khorenzhenko

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv national agrarian university

Y. Tatarenkova

Master student of the Department of accounting and taxation, Mykolaiv national agrarian university

FUNCTIONING OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.68

Я. М. Гринчишин

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Y. Grynchyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of financial management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

READJUSTMENT AUDIT IN THE CONDITIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.69

М. В. Замроз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. М. Даниленко

магістрант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗОВНІШНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ РЕПУТАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

M. Zamroz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Ivan Franko National University of Lviv

Yu. Danуlehko

Master student of the Department of Management, Ivan Franko National University of Lviv

EXTERNAL BUSINESS COMMUNICATIONS OF THE BANK AS A TOOL TO MAINTAIN ITS REPUTATION IN A CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.70

Г. А. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Україна

Д. М. Карталія

студентка 3 курсу, факультет консалтингу і міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Україна

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРБІЇ НА МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКУ

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

D. Kartaliya

3-rd year student, Faculty of Consulting and International Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SERBIA'S POLITICAL FACTORS ON INTERNATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.71

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

І. М. Побер

Київський університет ринкових відносин

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В СПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

I. Pober

Kyiv University of Market Relations

INNOVATIVE PROSPECTS IN THE SPORTS INDUSTRY AND THEIR INFLUENCE ON STRATEGIC DEVELOPMENT MECHANISMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.72

А. В. Міньковська

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ OРГAНІЗAЦІЙНO-ФУНКЦІOНAЛЬНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ AГРAРНOГO ВИРOБНИЦТВA КВAЛІФІКOВAНИМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

A. Minkovska

Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State University of Agrarian and Economics, Dnipro

THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION WITH QUALIFIED LABOR RESOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.73

В. В. Кіндзерський

к. е. н., асистент кафедри бізнесу і управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Р. Л. Жебчук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОЖВАВЛЕННЯ МІЖДЕРЖАВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

V. Kindzerskyi

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resources Management Chair, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

R. Zhebchuk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance and Credit Chair, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

TRANSFORMATION OF THE TAXATION MECHANISM OF POPULATION INCOME IN TERMS OF INTENSIFICATION OF ECONOMIC SYSTEMS’ INTERSTATE RIVALISATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.74

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

І. А. Юхименко-Назарук

д. е. н., доцент, декан факультету документальних комунікацій та менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Zh. V. Prokopenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

I. A. Yukhimenko-Nazaruk

PhD in Economics, Professor, Dean of the Faculty of Documentary Communications and Management,Rivne State University for the Humanities, Rivne

INITIAL INVENTORY PROVISIONS OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.147

А. А. Опанасюк

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ АУДИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

A. A. Opanasyuk

candidate of the department of information systems in management and accounting, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

INSTITUTIONALIZATION OF AUDIT AS A TOOL OF THE SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERFEIT OF ECONOMIC CRIME

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.148

Н. В. Торопченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

N. Toropchenko

Postgraduate student, Classical Private University, Zaporizhzhia

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN INVESTMENT STIMULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.149

А. Л. Ідобаєва

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Idobayeva

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

INFORMATION SUPPORT OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.150

О. Ю. Ткач

студентка магістратури «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

А. Б. Почтовюк

д. е. н., професор, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «КРЕДМАШ»

O. Tkach

Master's student “Management of foreign economic activity”,Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky, Kremenchuk

A. Pochtovyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University; Kremenchuk

FINANCIAL POTENTIAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY EXAMPLE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE PJSC “KREDMASH”

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.151

Ю. М. Зеленін

аспірант кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, виконавчий директор бізнес-школи «Міжнародний інститут бізнесу»

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Yu. Zelenin

Postgraduate student of the Department of Business Economy and Entrepreneurship, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Executive Director of International Institute of Business

MAIN ASPECTS OF MODERN DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR ADULTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.152

М. П. Маршаленко

аспірант, Навчально-науковий інститут економіки і управління, асистент кафедри Готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. В. Березянко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МЕРЕЖЕВИХ ГОТЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ

M. Marshalenko

Postgraduate student of the Department of Labour Economics and Management, assistant of the Department of the Hotel-Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

GOVERNANCE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HOTEL CHAINS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.153

О. В. Халатур

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Khalatur

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

DYNAMIC MODEL OF DECISION MAKING IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.154

Д. В. Онащенко

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Onashchenko

Сandidate for a degree,Interregional Academy of Personnel Management

DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL ARCHITECTURE OF TRADE ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»